Про стру­ктур­ну пе­ре­бу­до­ву еко­но­мі­ки Укра­ї­ни

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Юрій АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ

З мо­мен­ту роз­роб­ки пер­шої Про­гра­ми стру­ктур­ної пе­ре­бу­до­ви еко­но­мі­ки Укра­ї­ни (СПЕ) ми­ну­ло по­над 20 ро­ків. Її не­об­хі­дність, на дум­ку ав­то­рів, бу­ла пов’яза­на з тим, що «пи­то­ма ва­га ви­ро­бни­цтва пре­дме­тів спо­жи­ва­н­ня в за­галь­но­му об­ся­зі про­ду­кції про­ми­сло­во­сті у 1992 р. ста­но­ви­ла тіль­ки 33%, то­ді як у кра­ї­нах з роз­ви­не­ною еко­но­мі­кою цей по­ка­зник до­ся­гає 50– 60%», що ве­де до «си­ро­вин­ної й на­пів­фа­бри­ка­тної спря­мо­ва­но­сті рин­ку». Стан стру­ктур­ної пе­ре­бу­до­ви еко­но­мі­ки кра­ї­ни По­ди­ві­мо­ся кон­кре­тно, на­скіль­ки ці­лей ці­єї про­гра­ми до­ся­гну­то (див. табл. 1), а якщо ні, то чо­му і які за­хо­ди слід вжи­ти для по­до­ла­н­ня цьо­го. Якщо це мо­жли­во. З да­них та­бли­ці 1 ви­дно, що ці­лі про­гра­ми СПЕ що­до збіль­ше­н­ня пи­то­мої ва­ги ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня й лег­кої про­ми­сло­во­сті не до­ся­гну­ті. На­віть від­був­ся від­кіт від рів­ня 1990 р. Осо­бли­во нас спі­тка­ли нев­да­чі в ма­ши­но­бу­ду­ван­ні.

За­ува­жи­мо, що да­ні про ви­ро­бни­цтво лег­ко­вих ав­то у 2016 р. не пу­блі­ку­ю­ться Держ­ста­том Укра­ї­ни (як во­ни пи­шуть) з ме­тою за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня ви­мог За­ко­ну Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну ста­ти­сти­ку», зокре­ма про кон­фі­ден­цій­ність ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції. Се­крет фір­ми ши­то бі­ли­ми ни­тка­ми…

Однак у хар­чо­вій про­ми­сло­во­сті від­був­ся рух упе­ред — її пи­то­ма ва­га в про­ми­сло­во­сті збіль­ши­ла­ся до 21%. Про­гре­су та­кож до­ся­гну­то в сіль­сько­му го­спо­дар­стві — ва­ло­вий збір зер­на зріс у 2017 р. до 62 млн т про­ти 51 млн 1990-го. Що­прав­да, у тва­рин­ни­цтві спра­ви гір­ші.

На змі­ну стру­кту­ри еко­но­мі­ки впли­нув ряд фа­кто­рів. Основ­ни­ми се­ред них бу­ли: па­ді­н­ня рен­та­бель­но­сті, від­су­тність зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій, зни­же­н­ня де­яких по­да­тків, осла­бле­н­ня дер­жав­но­го ке­ру­ва­н­ня еко­но­мі­кою то­що. Рен­та­бель­ність Ди­на­мі­ка рен­та­бель­но­сті свід­чить про те, що на­ші на­дії на її зро­ста­н­ня не ви­пра­вда­ли­ся. У мі­ру збіль­ше­н­ня час­тки при­ва­тної вла­сно­сті рен­та­бель­ність еко­но­мі­ки па­дає. Що­прав­да, цьо­му є по­ясне­н­ня — вій­на. Хо­ча держ­під­при­єм­ства 2015 р. за­кін­чи­ли з при­бу­тком у 3 млрд грн, а в при­ва­тних бу­ло 340 млрд грн зби­тків. А в 2016 р. при­бу­ток держ­ком­па­ній ста­но­вив 7 млрд грн, а при­ва­тних — 62 млрд, тоб­то во­ни ви­рів­ня­ли­ся, якщо вра­ху­ва­ти не­ве­ли­ку час­тку дер­ж­вла­сно­сті на сьо­го­дні.

За­ува­жи­мо, що ми май­же ре­корд­сме­ни за час­ткою при­ва­тної вла­сно­сті в еко­но­мі­ці кра­ї­ни. За­раз час­тка дер­ж­вла­сно­сті в за­галь­но­му об­ся­зі вла­сно­сті Укра­ї­ни ста­но­вить ли­ше 16%, то­ді як у США — 32, Шве­ції — 62%. Ін­ве­сти­ції Ін­ве­сти­ції в аб­со­лю­тно­му ви­ра­жен­ні зро­сли, але їх час­тка у ВВП ко­ли­ва­ла­ся та зре­штою по Укра­ї­ні ді­йшла май­же до мі­ні­му­му — 15%. Про­тя­гом 2015– 2016 рр. в Укра­ї­ні бу­ло від­кри­то 56 но­вих за­во­дів, се­ред них і со­ня­чні еле­ктро­стан­ції. Але пе­ре­ва­жно це не за­во­ди, а це­хи, на­при­клад з пе­ре­роб­ки смі­т­тя.

Час­тка іно­зем­них ін­ве­сти­цій у за­галь­но­му їх об­ся­зі не­зна­чна. Тож на­дії на те, що в на­шу еко­но­мі­ку по­л­лє­ться іно­зем­ний ка­пі­тал, не справ­ди­ли­ся. Ті­ньо­ва еко­но­мі­ка Ті­ньо­ва еко­но­мі­ка у нас зна­чна й не де­мон­струє осо­бли­вих тен­ден­цій до зни­же­н­ня. За­ува­жи­мо, що сту­пінь ві­ро­гі­дно­сті ви­мі­рю­ва­н­ня час­тки ті­ньо­вої еко­но­мі­ки до­сить низь­кий. На­при­клад, Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку го­во­рить про 40%, а Держ­стат дає вдві­чі мен­ше — 17–20%.

Вва­жаю, що зна­чним об­ся­гам ті­ньо­вої еко­но­мі­ки спри­яє ко­мер­цій­на та­єм­ни­ця при­ва­тної вла­сно­сті. А за­га­лом ни­ні скла­ло­ся тро­хи див­не ста­но­ви­ще: ко­мер­цій­ної та­єм­ни­ці не­має на рів­ні дер­жа­ви та обла­стей Укра­ї­ни — Держ­стат на­дає всі­ля­ку ін­фор­ма­цію. Не­має її й на рів­ні фі­зи­чної осо­би, що по­дає еле­ктрон­ну де­кла­ра­цію. А от у се­ре­дній лан­ці ді­зна­ти­ся, на­при­клад, фі­нан­со­вий ре­зуль­тат що­до окре­мої ша­хти — про­бле­ма. По­да­ток. Бю­джет Че­рез при­ва­ти­за­цію бю­джет не­до­о­три­мує зна­чні су­ми. Це пов’яза­но з тим, що в Укра­ї­ні по­да­ток на при­бу­ток при­ва­тних під­при­ємств ста­но­вить 15–20%, а на при­бу­ток дер­жав­них під­при­ємств — 75%. Зі змен­ше­н­ням час­тки держ­під­при­ємств це по­мі­тно по­зна­ча­є­ться на на­пов­нен­ні бю­дже­ту.

Та­кож не­га­тив­но по­зна­ча­є­ться пра­кти­чно від­су­тність про­гре­сив­но­го по­да­тку на до­хо­ди фі­зи­чних осіб (15–20% від су­ми до­хо­ду), у той час як у роз­ви­не­них кра­ї­нах ма­кси­маль­на став­ка по­да­тку мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти 50% (США, Фран­ція, Шве­ція).

А вза­га­лі ми, на­пев­но, при­за­бу­ли, що зар­пла­та — це за­ро­бле­на пла­та. Ча­сто на­ші ке­рів­ни­ки одер­жу­ють ве­ли­че­зні до­хо­ди че­рез ди­ві­ден­ди не­за­ле­жно від ре­зуль­та­тів пра­ці тих, ким во­ни ке­ру­ють.

Сво­го ча­су пре­зи­дент По­ро­шен­ко про­го­ло­сив бо­роть­бу з олі­гар­ха­ми. Впро­ва­дже­н­ня про­гре­сив­ної шка­ли (за при­кла­дом За­хо­ду) і бу­де кро­ком у цьо­му на­прям­ку й дасть мо­жли­вість по­пов­ни­ти бю­джет кра­ї­ни. Дер­жав­на вла­сність і управ­лі­н­ня Роль дер­жа­ви рі­зна у ви­пад­ку при­ва­тної й дер­жав­ної вла­сно­сті. Ни­ні роль дер­жа­ви в Укра­ї­ні по­сла­би­ла­ся.

Основ­на ві­дмін­ність — мо­жли­вість у ви­пад­ку дер­ж­вла­сно­сті ко­ор­ди­ну­ва­ти ро­бо­ту під­при­ємств, тоб­то по­го­джу­ва­ти по­пит і про­по­зи­цію на по­пе­ре­дній ста­дії, при пла­ну­ван­ні. Про це, зокре­ма, го­во­рить Но­бе­лів­ський ла­у­ре­ат П.са­му­ель­сон: «Зба­га­че­на дер­жав­ним пла­ну­ва­н­ням і ма­кро­еко­но­мі­чним кон­тро­лем еко­но­мі­ка змо­же кра­ще фун­кціо­ну­ва­ти, ніж ка­пі­та­лізм ми­ну­лої епо­хи або ко­му­нізм».

Іна­кше ка­жу­чи, фор­ма вла­сно­сті осо­бли­во не впли­ває на стиль управ­лі­н­ня й, от­же, на ефе­ктив­ність ви­ро­бни­цтва. Тіль­ки в одно­му ви­пад­ку ди­ві­ден­ди ді­ста­ю­ться не­ве­ли­ким гру­пам лю­дей, а в ін­шо­му — усьо­му су­спіль­ству.

То­му ефе­ктив­ним ви­гля­дає по­си­ле­н­ня ро­лі дер­жа­ви в ко­ор­ди­на­ції ро­бо­ти під­при­ємств. Вар­то бу­ло б від­но­ви­ти ко­ор­ди­на­цію пла­нів під­при­ємств, АТ, ФПГ (кор­по­ра­цій) че­рез цен­траль­ні мі­ні­стер­ства й ві­дом­ства (МПП, МВП, МПЕ, МАП та ін.) на чо­лі з Мі­н­еко­но­мі­ки, яке слід зно­ву пе­ре­тво­ри­ти на онов­ле­ний Держ­план, як про­по­ну­вав еко­но­міст О.єме­лья­нов.

***

Ми­ну­лі пі­сля роз­роб­ки Про­гра­ми стру­ктур­ної пе­ре­бу­до­ви еко­но­мі­ки Укра­ї­ни 20 ро­ків не да­ли на­ле­жно­го ре­зуль­та­ту в про­ми­сло­во­сті: час­тка ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня не ли­ше не збіль­ши­ла­ся, а й упа­ла з 16 до 6%. Що­прав­да, де­яких успі­хів до­ся­гну­то в сіль­сько­му го­спо­дар­стві, зокре­ма, вда­ло­ся збіль­ши­ти збір ва­лу зер­на з 50 млн до 60 млн т.

При­ва­ти­за­ція, на яку по­кла­да­ли на­дії що­до зро­ста­н­ня ефе­ктив­но­сті еко­но­мі­ки, не ви­пра­вда­ла їх, хо­ча об­сяг при­ва­тної вла­сно­сті в Укра­ї­ні ся­гнув 84% від усі­єї вла­сно­сті. А це зна­чно ви­ще рів­ня роз­ви­не­них кра­їн. Очі­ку­ва­но­го зро­ста­н­ня рен­та­бель­но­сті й ін­ве­сти­цій не від­бу­ло­ся, а са­ме во­ни й ма­ли за­без­пе­чи­ти стру­ктур­ну пе­ре­бу­до­ву еко­но­мі­ки.

З по­гля­ду бю­дже­ту дер­жав­ні й при­ва­тні під­при­єм­ства пе­ре­бу­ва­ють у не­рів­них умо­вах. Пер­ші в Укра­ї­ні пла­тять по­да­ток 75% від при­бу­тку, а дру­гі — 15%. Що, крім усьо­го ін­шо­го, при­зво­дить до зро­ста­н­ня олі­гар­хів, а це су­пе­ре­чить по­лі­ти­ці де­о­лі­гар­хі­за­ції, про­го­ло­ше­ної пре­зи­ден­том.

Ті­ньо­ва еко­но­мі­ка зі збіль­ше­н­ням час­тки при­ва­тної вла­сно­сті не змен­ши­ла­ся, а до­ся­гла ма­кси­му­му по­рів­ня­но з 2007 р. Що­прав­да, ме­то­ди її ви­ра­ху­ва­н­ня ви­кли­ка­ють ве­ли­кі сум­ні­ви: Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку оці­нює ті­ньо­вий се­ктор у 40%, а Держ­стат — у 20%. Зро­стан­ню ті­ньо­вої еко­но­мі­ки спри­яє та­кож ко­мер­цій­на та­єм­ни­ця в се­ре­дній лан­ці управ­лі­н­ня (акціо­нер­них ком­па­ні­ях): до­мог­ти­ся від них ін­фор­ма­ції — про­бле­ма.

Ко­ор­ди­на­ція МЕРТ як при­ва­тних, так і держ­ком­па­ній зму­шує ба­жа­ти кра­що­го. В основ­но­му в управ­лін­ні еко­но­мі­кою кра­ї­ни па­нує екс­тра­по­ля­ція за тен­ден­ці­єю та ін­ту­ї­тив­не ви­зна­че­н­ня ке­ру­ю­чих па­ра­ме­трів: ста­вок по­да­тків, роз­мі­рів мит то­що. Не­ви­пад­ко­во ко­ли­шній очіль­ник МЕРТ А.абро­ма­ві­чус про­по­ну­вав уза­га­лі ска­су­ва­ти це мі­ні­стер­ство.

Вра­хо­ву­ю­чи ви­ще­ска­за­не, слід ще раз ро­зі­бра­ти­ся в скла­дно­му пи­тан­ні стру­ктур­ної пе­ре­бу­до­ви еко­но­мі­ки Укра­ї­ни як пра­ців­ни­кам НДІ, так і спів­ро­бі­тни­кам від­по­від­них мі­ні­стерств і ві­домств, а не про­го­ло­шу­ва­ти не­об´рун­то­ва­ні га­сла, які ми й так ча­сто чу­є­мо.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.