Збе­рег­ти і при­мно­жи­ти

Щоб по­вер­ну­ти лю­дям че­рез де­ся­ти­лі­т­тя гро­ші з на­ко­пи­чу­валь­ної пен­сій­ної си­сте­ми, по­трі­бні ме­ха­ні­зми їх збе­ре­же­н­ня, а ще лі­пше — при­мно­же­н­ня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Ва­силь САДОХІН

У Вер­хов­ній Ра­ді пов­ним хо­дом три­ває ро­бо­та з ре­фор­му­ва­н­ня пен­сій­ної си­сте­ми. Ко­мі­тет з пи­тань со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, зайня­то­сті та пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня ухва­лив рі­ше­н­ня вклю­чи­ти до по­ряд­ку ден­но­го во­сьмої се­сії ВР за­ко­но­про­ект №6677 «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до за­про­ва­дже­н­ня на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня» і на­віть го­то­вий взя­ти йо­го за осно­ву за під­сум­ка­ми пер­шо­го чи­та­н­ня.

При то­му, що ко­мі­тет у то­му са­мо­му рі­шен­ні від 27.02.2018 р. пря­мо ви­знає, що є ри­зи­ки що­до збе­ре­же­н­ня і по­вер­не­н­ня на­ко­пи­че­них ко­штів пен­сіо­не­рам: «Го­лов­ною про­бле­мою на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми є збе­ре­же­н­ня на­ко­пи­чень…» І ще: «Що ж до ме­ха­ні­зму збе­ре­же­н­ня на­ко­пи­чень, то спо­ча­тку тре­ба пе­ред­ба­чи­ти вре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань за­без­пе­че­н­ня ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків ка­пі­та­лів». Якщо за­про­ва­дже­н­ня обов’яз­ко­во­го пен­сій­но­го на­ко­пи­че­н­ня пе­ред­ба­ча­є­ться з сі­чня 2019 ро­ку, то не­зро­зумі­ло, ко­ли ж усти­гнуть на­ла­го­ди­ти ефе­ктив­не фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків ка­пі­та­лів. Жо­ден з опи­та­них на­ми фа­хів­ців ком­па­ній з управ­лі­н­ня акти­ва­ми не знав на­віть про ін­стру­мен­ти ін­ве­сту­ва­н­ня, які зби­ра­є­ться ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти дер­жа­ва в на­ко­пи­чу­валь­ній пен­сій­ній си­сте­мі. А тим ча­сом їм ці пен­сій­ні гро­ші до­ве­де­ться ін­ве­сту­ва­ти. Дру­гий рі­вень пен­сій­ної си­сте­ми — обов’яз­ко­вий на­ко­пи­чу­валь­ний. Він пе­ред­ба­чає, що пра­ців­ни­ки або ро­бо­то­дав­ці від їхньо­го іме­ні, а іно­ді са­мо­зайня­ті осо­би спла­чу­ють вне­ски в на­ко­пи­чу­валь­ний пен­сій­ний фонд. Вне­ски за­ра­хо­ву­ють на ін­ди­ві­ду­аль­ні пен­сій­ні ра­хун­ки, ко­шти ін­ве­сту­ють у рі­зні фі­нан­со­ві ін­стру­мен­ти. Пі­сля ви­хо­ду на пен­сію уча­сник си­сте­ми отри­мує пра­во на пен­сію з на­ко­пи­че­ної су­ми вне­сків та ін­ве­сти­цій­но­го до­хо­ду. Скіль­ки по­трі­бно пла­ти­ти? Во­че­видь вузь­ким мі­сцем у на­ко­пи­чу­валь­ній пен­сій­ній ре­фор­мі є збе­ре­же­н­ня й збіль­ше­н­ня зі­бра­них у на­се­ле­н­ня ко­штів для йо­го май­бу­тніх пен­сій. Го­лов­не — ще до по­ча­тку дії дру­го­го рів­ня пен­сій­ної си­сте­ми пра­виль­но ви­зна­чи­ти, ку­ди мо­жна аку­му­лю­ва­ти цей фі­нан­со­вий ін­стру­мент. Са­ме над цим пи­та­н­ням на­сам­пе­ред слід пра­цю­ва­ти. На­то­мість чи­нов­ни­ки, зокре­ма Мі­ні­стер­ства со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки, спе­ре­ча­ю­ться, за уча­сті ЗМІ, на­при­клад, про від­со­ток обов’яз­ко­вих від­ра­ху­вань — у ді­а­па­зо­ні від 2 до 15%.

Їхня стан­дар­тна від­по­відь про роз­мір май­бу­тньої пен­сії: «Роз­мір на­ко­пи­чу­валь­ної пен­сії за­ле­жа­ти­ме від то­го, скіль­ки лю­дей пла­ти­ти­ме на­ко­пи­чу­валь­но­му пен­сій­но­му фон­ду».

Хо­ча не­важ­ко зро­зу­мі­ти, що мо­жна й усю зар­пла­ту від­да­ти, але при цьо­му за­ли­ши­ти­ся без гі­дної пен­сії, якщо гро­ші не бу­дуть на­ле­жно за­хи­ще­ні хо­ча б від зне­ці­ню­ва­н­ня. Про ін­ве­сти­цій­ний до­хід по­ки що на­віть не го­во­ри­мо.

Зга­дай­мо, що укра­їн­ська гро­шо­ва оди­ни­ця за 21 рік сво­го існу­ва­н­ня (грив­ню за­про­ва­дже­но як гро­шо­ву оди­ни­цю 2 ве­ре­сня 1996 р.) зне­ці­ни­ла­ся до до­ла­ра США май­же в 15 ра­зів. (Во­на по­чи­на­ла­ся з кур­су НБУ 1,76 грн/дол. США, за­раз же цей курс — 26,06 грн/дол.). До грив­ні, ко­ли хо­ди­ли кар­бо­ван­ці, бу­ло ще ве­се­лі­ше. До­сить ска­за­ти, що при вве­ден­ні в обіг грив­ні во­на оці­ню­ва­ла­ся в 100 тис. крб, тоб­то 10 грн — це вже міль­йон. А що за­раз мо­жна ку­пи­ти на 10 грн? На­віть кі­ло­гра­ма хлі­ба не ку­пиш… Нам зда­є­ться, це сер­йо­зне по­пе­ре­дже­н­ня тим, хто дбає тіль­ки про зби­ра­н­ня гро­шей, а там — хай бу­де що бу­де.

Ще одне на­га­ду­ва­н­ня для тих, ко­му не тер­пи­ться: роз­мір мі­ні­маль­ної за­ро­бі­тної пла­ти. Так ось: на по­ча­тку 2000 ро­ку він до­рів­ню­вав… 90 грн. Ни­ні, че­рез 18 ро­ків, мі­ні­маль­на за­ро­бі­тна пла­та в Укра­ї­ні до­ся­гла 3723 грн, тоб­то зро­сла більш ніж у 41 раз. Ці­ка­во, скіль­ки по­трі­бно бу­ло б від­ра­хо­ву­ва­ти з зар­пла­ти 90 грн, щоб за кіль­ка де­ся­ти­літь на­ко­пи­чи­ти на гі­дну пен­сію. Але ж пен­сій­ні гро­ші ни­ні­шньої мо­ло­ді збе­рі­га­ти­му­ться 30 і біль­ше ро­ків, тоб­то на­ба­га­то дов­ше, ніж існує не­за­ле­жна дер­жа­ва Укра­ї­на. Ку­ди вкла­да­ти? В усьо­му сві­ті одним з тра­ди­цій­них ін­стру­мен­тів для збе­ре­же­н­ня й при­мно­же­н­ня пен­сій­них гро­шей є фон­до­вий ри­нок. Не мо­жна ска­за­ти, що в нас про це не зна­ють. При­найм­ні роз­ро­бни­ки за­ко­но­про­е­кту №6677 не за­бу­ли про На­ціо­наль­ну ко­мі­сію, яка здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рі рин­ків фі­нан­со­вих по­слуг. Але зга­ду­ють про неї як про ре­гу­ля­то­ра-адмі­ні­стра­то­ра не­дер­жав­них пен­сій­них фон­дів і ком­па­ній з управ­лі­н­ня акти­ва­ми. А цьо­го ма­ло. Адже щоб адмі­ні­стру­ва­ти, по­трі­бно, щоб у кра­ї­ні існу­вав ре­аль­ний ді­є­зда­тний фон­до­вий ри­нок. Якщо ні — тре­ба роз­гля­да­ти пи­та­н­ня ін­ве­сту­ва­н­ня в цін­ні па­пе­ри іно­зем­них емі­тен­тів, а це, вва­жай, ін­ве­сту­ва­н­ня в еко­но­мі­ку чу­жих кра­їн, спла­та там по­да­тків, ство­ре­н­ня там, а не в Укра­ї­ні, до­бро­бу­ту.

Тіль­ки в ра­зі, якщо в нас бу­де до­бре роз­ви­не­ний ри­нок цін­них па­пе­рів, не­дер­жав­ні пен­сій­ні фон­ди че­рез ком­па­нії з управ­лі­н­ня акти­ва­ми змо­жуть у ньо­го ін­ве­сту­ва­ти зі­бра­ні в лю­дей ко­шти. А це, сво­єю чер­гою, за­без­пе­чить по­ту­жний ін­ве­сти­цій­ний по­штовх для ди­на­мі­чно­го зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки Укра­ї­ни й во­дно­час по­жвав­ле­н­ня фон­до­во­го рин­ку. Однак «за­ко­но­про­е­ктом не пе­ред­ба­че­но ком­пле­ксно­го вре­гу­лю­ва­н­ня пи­тань ефе­ктив­но­го фун­кціо­ну­ва­н­ня рин­ків ка­пі­та­лу, під­ви­ще­н­ня яко­сті об­слу­го­ву­ва­н­ня спо­жи­ва­чів фі­нан­со­вих по­слуг, у то­му чи­слі пен­сій­них фон­дів, що є ва­жли­вою умо­вою за­пу­ску на­ко­пи­чу­валь­ної си­сте­ми за­галь­но­обов’яз­ко­во­го дер­жав­но­го пен­сій­но­го стра­ху­ва­н­ня». І це теж ствер­джує у сво­є­му рі­шен­ні до за­ко­но­про­е­кту №6677 про­філь­ний ко­мі­тет ВР. Ау­тсай­дер-ре­корд­смен Перш ніж по­ча­ти вкла­да­ти пен­сій­ні гро­ші, кра­ї­на по­вин­на під­го­ту­ва­ти свій фон­до­вий ри­нок, за­без­пе­чи­ти до­ста­тні об­ся­ги про­по­зи­цій цін­них па­пе­рів. Зро­би­ти так, щоб ві­тчи­зня­ні під­при­єм­ства ви­хо­ди­ли на ньо­го з про­да­жем цін­них па­пе­рів, не ри­зи­ку­ю­чи при цьо­му ста­ти жер­твою рей­дер­сько­го за­хо­пле­н­ня. До ре­чі, за всіх не­до­лі­ків укра­їн­сько­го рин­ку цін­них па­пе­рів, він уже тре­тій рік по­спіль утри­мує тен­ден­цію до під­ви­ще­н­ня. Зга­дай­мо, що ще на по­ча­тку 2018 ро­ку ана­лі­ти­ки агент­ства Bloomberg кон­ста­ту­ва­ли, що Укра­ї­на — вза­га­лі ре­корд­смен сві­ту 2017 ро­ку зі зро­ста­н­ня фон­до­во­го ін­де­ксу UX, збіль­ше­н­ня яко­го за ми­ну­лий рік ста­но­ви­ло 80%.

Тут, за­ра­ди спра­ве­дли­во­сті, тре­ба за­ува­жи­ти, що 2017 ро­ку зро­ста­н­ня фон­до­вих ін­де­ксів спо­сте­рі­га­ло­ся в пе­ре­ва­жній біль­шо­сті кра­їн ци­ві­лі­зо­ва­но­го сві­ту. Рі­зни­ця ли­ше в то­му, що в нас це зро­ста­н­ня від­бу­ва­є­ться фа­кти­чно на дні мо­жли­во­стей, а в них до­ся­гло гра­ни­чних зна­чень. То­му в 2018 ро­ці укра­їн­ський фон­до­вий ін­декс про­дов­жує зро­ста­ти, а сві­то­ві ін­де­кси, здри­гнув­шись, зсу­ну­ли­ся вниз.

Так що шан­си в нас є. Ду­же хо­ті­ло­ся б, щоб пен­сій­ні гро­ші, по­тра­пив­ши на до­бре під­го­тов­ле­ний фон­до­вий ри­нок,

Ко­мен­тар екс­пер­та

ста­ли і йо­го драй­ве­ром, і до­по­мо­гли ре­а­ні­му­ва­ти еко­но­мі­ку всі­єї кра­ї­ни. Фо­то ав­то­ра Оле­ксій Су­хо­ру­ков, ди­ре­ктор-упра­ви­тель ін­ве­сти­цій­ної гру­пи «УНІВЕР» — Зро­ста­н­ня ін­де­ксу (фон­до­во­го ін­де­ксу UX. — В.С.) спо­сте­рі­га­є­ться, але до грив­ні. Це, зви­чай­но, до­бре, але якщо ди­ви­ти­ся на до­ла­ро­вий екві­ва­лент, ми на­ра­зі ще не від­но­ви­ли йо­го на­віть на рі­вень по­ча­тку 2014 ро­ку.

До­сі наш фон­до­вий ри­нок від­рі­зняв­ся на­віть від без­лі­чі рин­ків, що роз­ви­ва­ю­ться, тим, що в нас вну­трі­шньо­го ін­ве­сто­ра не бу­ло як кла­су, тоб­то при­ва­тних ін­ве­сто­рів бу­ло не­ба­га­то, то­му «дов­гих» гро­шей ін­ве­сто­ра ми не ма­ли. І от якраз дру­гий рі­вень — це той са­мий дов­го­стро­ко­вий ре­сурс, який мо­же вне­сти на ри­нок по­зи­тив­ні но­ти... Дру­гий рі­вень стар­ту­ва­ти­ме в сі­чні 2019 ро­ку, але по­ки що не­має ро­зу­мі­н­ня, як він пра­цю­ва­ти­ме, у що мо­жна бу­де ін­ве­сту­ва­ти, чи мо­жна бу­де ін­ве­сту­ва­ти в акції, чи ні. Ду­же ймо­вір­но, що на пер­шо­му ета­пі бу­де за­бо­ро­на. Ско­ріш, на по­ча­тко­во­му ета­пі до­зво­лять ін­ве­сту­ва­ти в дер­жав­ні па­пе­ри, облі­га­ції. Але до­че­кай­мо­ся ро­зу­мі­н­ня, як це все бу­де скон­фі­гу­ро­ва­но в кон­кре­тних ви­мо­гах нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів, тоб­то що мо­жна ку­пу­ва­ти, а чо­го не мо­жна, які умо­ви то­що.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.