Зне­кров­ле­н­ня-2

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ -

На жаль, в Укра­ї­ні транс­фу­зі­о­ло­гію спри­йма­ють тіль­ки як слу­жбу кро­ві та ви­ро­бни­цтво її ком­по­нен­тів. Тран­сфу­зі­о­ло­гія як на­у­ка в Укра­ї­ні пе­ре­ста­ла роз­ви­ва­ти­ся. Ки­їв­ський ін­сти­тут ге­ма­то­ло­гії та транс­фу­зі­о­ло­гії пра­кти­чно зни­ще­но. Тран­сфу­зі­о­ло­гі­чна слу­жба Укра­ї­ни дис­кре­ди­ту­ва­ла се­бе при­мі­ти­ві­змом, ста­гна­ці­єю, від­да­ле­ні­стю від клі­ні­ки, ско­ро­че­н­ням ви­ро­бни­цтва пре­па­ра­тів пла­зми на стан­ці­ях пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві (СПК). Рі­вень на­у­ко­во­го по­тен­ці­а­лу різ­ко зни­зив­ся. На­слі­док — пов­на де­гра­да­ція на­у­ко­вих до­слі­джень у цій га­лу­зі, осо­бли­во в ген­ній ін­же­не­рії та біо­те­хно­ло­гії, ду­же роз­ви­не­них у сві­ті. На жаль, із цьо­го при­во­ду ні­хто не б’є на спо­лох. Вра­жає бай­ду­жість лі­ка­рів, ке­рів­ни­ків клі­нік, чи­нов­ни­ків МОЗ.

Крах ві­тчи­зня­ної слу­жби кро­ві роз­по­чав­ся із втру­ча­н­ня в цю сфе­ру не кон­тро­льо­ва­но­го дер­жа­вою при­ва­тно­го бі­зне­су, під­три­му­ва­но­го Мі­ні­стер­ством охо­ро­ни здо­ров’я. На пер­ший план ви­йшла не ра­ціо­наль­ність, а осо­би­ста ви­го­да чи­нов­ни­ків. Пер­шою утво­ри­ла­ся мо­но­по­лія тест-си­стем для кро­ві.

Про ві­тчи­зня­ну фір­му тес­тси­стем «Ді­а­проф-мед» на­пи­са­но ба­га­то. Ін­фор­ма­ція про те, що їхні те­сти да­ва­ли по­над 50% хи­бно­по­зи­тив­них від­по­від­ей, та обу­ре­н­ня з цьо­го при­во­ду в ЗМІ за­ви­сли в по­ві­трі. Ця фір­ма ба­га­то ро­ків ви­грає тен­де­ри, по­при кри­ти­чні від­гу­ки про якість її тест-си­стем. Більш на­дій­не ге­не­ти­чне те­сту­ва­н­ня кро­ві — ПЛР — упер­то не за­про­ва­джу­ють, хо­ча у сві­ті без ньо­го кров не пе­ре­ли­ва­ють. Чо­му Мін­здо­ров’я і пра­во­охо­рон­ні ор­га­ни не ре­а­гу­ють — про це ба­га­то пи­са­ли.

Ди­вує, що не ре­а­гу­ють на по­га­не те­сту­ва­н­ня кро­ві ні ме­ди­ки, ні хво­рі, які за­ра­жа­ю­ться ге­па­ти­та­ми пі­сля пе­ре­ли­вань кро­ві. Змі­ню­ю­ться пре­зи­ден­ти, мі­ні­стри охо­ро­ни здо­ров’я, їхні чи­нов­ни­ки в МОЗ, на стіл яких що­ро­ку кла­дуть скар­ги ге­мо­фі­лі­ків, кри­ти­чні стат­ті жур­на­лі­стів про ко­ру­пцію з те­сту­ва­н­ням кро­ві, про ма­со­ві за­ра­же­н­ня ге­па­ти­та­ми пі­сля ге­мо­транс­фу­зій, але ні­хто з них не ре­а­гує. З ко­ру­пці­єю не бо­рю­ться — до неї при­сто­со­ву­ю­ться.

Бі­знес на до­нор­ській кро­ві ви­явив­ся ду­же при­бу­тко­вим. Дру­гою мо­но­по­лі­єю став бі­знес на пре­па­ра­тах пла­зми кро­ві. За­для сі­мей­ної фір­ми екс-мі­ні­стра Р.бо­га­ти­рьо­вої («Фарм­стан­дарт-біо­лік») по­ча­ли за­кри­ва­ти ви­ро­бни­чі від­ді­ли на СПК. На­ки­ну­ли оком на най­свя­ті­ший си­ро­вин­ний ре­сурс — люд­ську кров — і ін­ші бі­зне­сме­ни (вла­сни­ки ПАТ «Бі­о­фар­ма»), пе­ре­тво­рю­ю­чи по­сту­по­во СПК на до­чір­ні під­при­єм­ства. У МОЗ бу­ли роз­став­ле­ні свої лю­ди, у до­ку­мен­тах і зві­тах ство­рю­ва­ла­ся ви­ди­мість до­ста­тно­сті кро­ві. Роз­по­чав­ся екс­порт пре­па­ра­тів кро­ві з одно­ча­сним при­пи­не­н­ням їх дер­жав­но­го ви­ро­бни­цтва на стан­ці­ях пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві.

За від­су­тно­сті дер­жав­но­го кон­тро­лю ПАТ «Бі­о­фар­ма» роз­чи­ща­ла со­бі шлях до віль­но­го до­сту­пу до до­нор­ської пла­зми, ко­ри­сту­ю­чись вла­дою, усе­до­зво­ле­ні­стю, ігно­ру­ю­чи за­ко­ни. Оста­то­чно від­тя­ти дер­жав­не ви­ро­бни­цтво пре­па­ра­тів кро­ві на СПК мо­жли­во бу­ло тіль­ки одним шля­хом — зни­щи­ти лі­цен­зії на цей вид ді­яль­но­сті. За­ва­жав цьо­му За­кон Укра­ї­ни «Про лі­цен­зу­ва­н­ня ви­дів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті», який ви­ма­гає на­яв­но­сті лі­цен­зії. Вно­си­ти змі­ни до за­ко­ну мав пов­но­ва­же­н­ня тіль­ки ко­мі­тет з пи­тань про­ми­сло­вої по­лі­ти­ки та під­при­єм­ни­цтва ВРУ, який і до­по­міг «Бі­о­фар­мі». Ко­мі­тет, очо­лю­ва­ний В.га­ла­сю­ком, іні­ці­ю­вав змі­ни до стат­ті 7 цьо­го за­ко­ну, пі­сля чо­го пе­ре­роб­ка до­нор­ської кро­ві, її ком­по­нен­тів і пре­па­ра­тів уже не зна­чи­ла­ся в пе­ре­лі­ку ви­дів го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті, які під­ля­га­ють лі­цен­зу­ван­ню. Але якщо ПАТ «Бі­о­фар­ма» про­дов­жує ви­ро­бля­ти пре­па­ра­ти, не ма­ю­чи лі­цен­зії, ви­хо­дить, і СПК мо­жуть це ро­би­ти? Ні, Мін­здо­ров’я іде на­зу­стріч «Бі­о­фар­мі», за­яв­ля­ю­чи, що пе­ре­роб­ка кро­ві мо­жли­ва тіль­ки на спе­ці­а­лі­зо­ва­них за­во­дах. Пра­во­ва не­ви­зна­че­ність, від­су­тність не­об­хі­дно­го фі­нан­су­ва­н­ня па­ра­лі­зу­ють СПК, за­го­тів­ля кро­ві три­ває, а ви­ро­бни­цтво пре­па­ра­тів з пла­зми при­пи­ня­є­ться. Не­пе­ре­ро­бле­на пла­зма на­ко­пи­чу­є­ться у ве­ли­ких кіль­ко­стях на стан­ці­ях. Си­ту­а­ція скла­ла­ся та­ка, що «Бі­о­фар­ма» не змо­гла (чи не за­хо­ті­ла) пов­ні­стю взя­ти на се­бе пе­ре­роб­ку всі­єї пла­зми на пре­па­ра­ти для за­без­пе­че­н­ня лі­ка­рень кра­ї­ни, дба­ю­чи тіль­ки про екс­порт, а ви­ро­бни­цтво пре­па­ра­тів на стан­ці­ях для на­се­ле­н­ня Мін­здо­ров’я за­бо­ро­ни­ло, при цьо­му не уклав­ши з при­ва­тним під­при­єм­ством до­го­вір­них зо­бов’язань про за­без­пе­че­н­ня на­се­ле­н­ня.

Ді­яль­ність Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я іна­кше як зло­чин­ною на­зва­ти не мо­жна. Зна­ю­чи, що на СПК на­ко­пи­чи­ли­ся тон­ни не­пе­ре­ро­бле­ної пла­зми, що на­се­лен­ню не ви­ста­чає пре­па­ра­тів кро­ві, що лі­ка­рі зму­ше­ні пе­ре­ли­ва­ти те­плу не­об­сте­же­ну ціль­ну кров (з ри­зи­ком за­ра­же­н­ня не­без­пе­чни­ми ін­фе­кці­я­ми), Мін­здо­ров’я дає «зе­ле­ну ву­ли­цю» при­ва­тній фір­мі для екс­пор­ту її про­ду­кції і в усній фор­мі ре­ко­мен­дує мі­сце­вій вла­ді за­кри­ва­ти ви­ро­бни­чі від­ді­ли на СПК. І це — під час во­єн­них дій! Те­ри­то­рі­аль­ні гро­ма­ди ігно­ру­ють ста­ту­ти СПК, де йде­ться про те, що во­ни зо­бов’яза­ні за­без­пе­чу­ва­ти лі­кар­ні на при­ле­глій до них те­ри­то­рії ком­по­нен­та­ми та пре­па­ра­та­ми кро­ві і йдуть на по­від­ку в мі­ні­стер­ства. Ки­їв­ра­да слу­хня­но за­кри­ває від­діл пе­ре­роб­ки кро­ві в Ки­їв­сько­му цен­трі кро­ві, не ма­ю­чи аль­тер­на­тив­ної мо­жли­во­сті за­без­пе­чу­ва­ти пре­па­ра­та­ми кро­ві сво­їх гро­ма­дян, зна­ю­чи, що лі­цен­зія та ре­є­стра­ція всіх пре­па­ра­тів, ви­ро­бле­них у від­ді­лі пе­ре­роб­ки КЦК, ді­ють іще на кіль­ка ро­ків на­пе­ред.

На­зу­стріч при­ва­тно­му бі­зне­су йде оста­н­ня ін­стан­ція — Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни. На під­ста­ві роз­по­ря­дже­н­ня КМУ №833 від 22.11.2017 р. про за­твер­дже­ні нор­ми обов’яз­ко­во­го за­без­пе­че­н­ня пре­па­ра­та­ми кро­ві на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни, ви­да­но роз­по­ря­дже­н­ня КМУ №1005 від 27.12.2017 р. про до­звіл на екс­порт низ­ки пре­па­ра­тів кро­ві ПАТ «Бі­о­фар­ма». Впа­дає в око той факт, що ци­фри обов’яз­ко­во­го за­без­пе­че­н­ня не­ко­ре­ктні, во­ни не ко­ре­лю­ю­ться з ре­аль­ни­ми по­тре­ба­ми лі­ку­валь­них за­кла­дів, ау­ди­ту ні­хто не про­во­див. На­при­клад, по ба­га­тьох обла­стях від­су­тні по­ка­зни­ки по­тре­би в ду­же ва­жли­во­му пре­па­ра­ті пла­зми аль­бу­мі­ні. Чо­му? Мо­жли­во, є від­по­відь у чи­нов­ни­ків Мін­здо­ров’я, які го­ту­ва­ли до­ку­мен­ти для КМУ? Для них «по­трі­бна ко­ре­кція» до­ку­мен­тів зви­чна, якщо зга­да­ти істо­рію з на­ка­зом №1093 («Зне­кров­ле­н­ня», DT.UA, №27, 2015 р.). Не мо­же бу­ти так, що ці­лі обла­сті не ма­ють по­тре­би в аль­бу­мі­ні, най­ва­жли­ві­шо­му біл­ко­во­му пре­па­ра­ті до­нор­ської кро­ві. Цьо­го пре­па­ра­ту, до ре­чі, не­має на­віть у На­ціо­наль­но­му пе­ре­лі­ку лі­кар­ських за­со­бів. За­те в роз­по­ря­джен­ні КМУ №1005 до­зво­ле­но ПАТ «Бі­о­фар­ма» екс­пор­ту­ва­ти 1 млн 20 тис. упа­ко­вок аль­бу­мі­ну. При цьо­му ро­ди­чі на­ших хво­рих при по­мі­щен­ні їх у ста­ціо­нар те­пер са­мі за­ку­по­ву­ють аль­бу­мін, вар­тість одні­єї упа­ков­ки яко­го об­хо­ди­ться їм у 910 грн (ви­ро­бни­цтво «Бі­о­фар­ма») — 100 мл 10%, від­по­від­но 100 мл 20% — 1426 грн. До­не­дав­на пре­па­ра­ти пла­зми, зокре­ма аль­бу­мін, ви­ро­бля­ли­ся на СПК, і згі­дно з їхнім ста­ту­том, який діє до­сі, ни­ми за­без­пе­чу­ва­ли­ся всі лі­ку­валь­ні за­кла­ди Ки­є­ва і кра­ї­ни без­опла­тно. Пра­во­ве сва­ві­л­ля за­шка­лює.

Мо­ло­да ко­ман­да в.о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я У.су­прун опи­ни­ла­ся пе­ред ви­бо­ром. З одно­го бо­ку, не­об­хі­дно під­три­ма­ти стра­те­гію роз­ви­тку слу­жби кро­ві, за­про­по­но­ва­ну Єв­ро­ко­мі­сі­єю, і май­стер­но ада­пту­ва­ти її до на­ших умов, з дру­го­го — не ви­ма­га­ти гро­шей з бю­дже­ту, з тре­тьо­го — не крив­ди­ти олі­гар­хів, тоб­то за­ли­ши­ти при сво­їх ін­те­ре­сах «Бі­о­фар­му». До­ве­сти за­про­по­но­ва­ну стра­те­гію до кін­ця, за­ре­є­стру­вав­ши її в Мін’юсті, мо­ло­дій ко­ман­ді за­бра­кло ду­ху. Ада­пту­ва­ти її до ре­а­лій Укра­ї­ни в умо­вах по­го­лов­ної ко­ру­пції не ви­йшло. Розв’яза­ти одну з най­ва­жли­ві­ших про­блем — що ро­би­ти з пла­змою, пе­ре­роб­ку якої на СПК за­бо­ро­ни­ло са­мо Мін­здо­ров’я, — теж не змо­гли.

Мі­ні­стер­ство ви­яви­ло­ся не­спро­мо­жним під­го­ту­ва­ти нор­ма­тив­но-пра­во­ву ба­зу та ор­га­ні­за­цій­ні за­хо­ди до гар­мо­ні­за­ції пар­тнер­ських від­но­син із фарм­бі­зне­сом на ко­ристь дер­жа­ви. А тим ча­сом до­ста­тньо бу­ло ви­да­ти на­каз про по­нов­ле­н­ня пе­ре­роб­ки пла­зми на СПК та одер­жа­н­ня ду­же не­об­хі­дних для на­се­ле­н­ня пре­па­ра­тів кро­ві. До цьо­го бу­ли го­то­ві всі СПК. Але Мін­здо­ров’я цьо­го не зро­би­ло. Си­ту­а­ція ви­йшла з-під кон­тро­лю. Тон­ни цін­ної пла­зми — стра­те­гі­чно­го про­ду­кту — рі­чкою по­ли­ли­ся в ка­на­лі­за­цію. Ча­сти­ну пла­зми «Бі­о­фар­ма» пе­ре­ро­би­ла й від­пра­ви­ла пре­па­ра­ти з до­зво­лу Ка­бмі­ну на екс­порт.

Бу­ло по­трі­бно во­льо­ве рі­ше­н­ня на дер­жав­но­му рів­ні, але ми йо­го не до­че­ка­ли­ся. Дії Мін­здо­ров’я, що при­зво­дять до яв­ної шко­ди для на­се­ле­н­ня кра­ї­ни, за­ли­ша­ю­ться не­по­мі­че­ни­ми пра­во­охо­рон­ни­ми ор­га­на­ми і без­кар­ни­ми. У ци­ві­лі­зо­ва­ній кра­ї­ні ви­бу­хнув би скан­дал, і ке­рів­ни­цтво Мі­ні­стер­ства охо­ро­ни здо­ров’я бу­ло б звіль­не­не. Але йо­го не­до­тор­кан­ність ви­яви­ла­ся силь­ні­шою за де­пу­тат­ську.

На кру­гло­му сто­лі в МОЗ 10.10.2017 р., при­свя­че­но­му дер­жав­но­му ре­гу­лю­ван­ню ви­ро­бни­цтва та обі­гу пре­па­ра­тів до­нор­ської кро­ві я за­про­по­ну­ва­ла тим­ча­со­во до­зво­ли­ти ви­ро­бни­цтво ком­по­нен­тів і пре­па­ра­тів кро­ві на СПК із подаль­шим кон­тра­ктним фра­кціо­ну­ва­н­ням (ко­ли за до­го­во­ром ві­тчи­зня­на пла­зма пе­ре­да­є­ться на ви­ро­бни­цтво пре­па­ра­тів кро­ві ві­до­мим ви­ро­бни­кам пре­па­ра­тів з єв­ро­пей­ською які­стю), на­вів­ши при­клад ба­га­тьох кра­їн, які на цьо­му ма­ють еко­но­мію бю­дже­тних ко­штів і ве­ли­кий ви­бір які­сних пре­па­ра­тів. Це про­по­ну­ва­ла і Єв­ро­ко­мі­сія, щоб уни­кну­ти мо­но­по­лії при­ва­тно­го за­во­ду. При­чо­му не ви­клю­ча­ла­ся мо­жли­вість уча­сті в тен­де­рі й ПАТ «Бі­о­фар­ма». Ре­плі­ка пред­став­ни­ка «Бі­о­фар­ми» на мій ви­ступ бу­ла ду­же емо­цій­ною, з пе­ре­хо­дом на крик (так до­зво­ля­ють со­бі по­во­ди­ти­ся лю­ди, упев­не­ні в під­трим­ці вла­ди): «Яке кон­тра­ктне фра­кціо­ну­ва­н­ня, якщо є ми — «Бі­о­фар­ма»!» Чи не кра­ще при­ва­тній фір­мі ді­лом до­во­ди­ти свою кон­ку­рен­то­спро­мо­жність на рів­ні єв­ро­пей­ських ви­ро­бни­ків? На­при­клад тим, що дав­но вже ма­ли б по­втор­но пе­ре­ві­ри­ти якість сво­єї про­ду­кції на ба­га­то­рі­чні ви­мо­ги хво­рих на ге­мо­фі­лію, які скар­жа­ться на ускла­дне­н­ня пі­сля вве­де­н­ня пре­па­ра­ту Бі­о­клот. ( «Фа­ктор Б» , DT.UA, №25, 2017 р.).

Зов­ні­шнє управ­лі­н­ня слу­жбою кро­ві не обме­жу­є­ться впли­вом при­ва­тно­го фарм­бі­зне­су. Як ви­яви­ло­ся, у кра­ї­ни є ще один до­бро­зи­чли­вець — АМА­ОЗ (Аме­ри­кан­ський між­на­ро­дний альянс охо­ро­ни здо­ров’я).

18 лю­то­го 2015 р. Мін­здо­ров’я в осо­бі за­сту­пни­ка мі­ні­стра Альо­ни Те­ре­щен­ко та АМА­ОЗ в осо­бі ди­ре­кто­ра про­грам з без­пе­ки кро­ві Джин Стен­лі під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про спів­ро­бі­тни­цтво в га­лу­зі на­да­н­ня те­хні­чної до­по­мо­ги в роз­ви­тку слу­жби пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві до 31 бе­ре­зня 2018 ро­ку. Ме­тою про­е­кту бу­ло ство­ре­н­ня без­пе­чно­го, до­ста­тньо­го, зда­тно­го са­мо­стій­но існу­ва­ти ме­ха­ні­зму за­го­тів­лі до­нор­ської кро­ві шля­хом роз­роб­ки та впро­ва­дже­н­ня на­ціо­наль­ної си­сте­ми без­пе­ки кро­ві. Від­по­від­но до Ме­мо­ран­ду­му, впро­довж пер­шо­го ро­ку дії про­е­кту ма­ли бу­ти про­ве­де­ні оці­ню­ва­н­ня ста­ну СПК та від­ді­лень транс­фу­зі­о­ло­гії лі­ка­рень, гар­мо­ні­за­ція нор­ма­тив­них до­ку­мен­тів, уста­нов­ле­ні стан­дар­ти яко­сті та без­пе­ки кро­ві.

«Зав­дя­ки цьо­му про­е­кту Укра­ї­на змо­же на­бли­зи­ти­ся до єв­ро­пей­ських стан­дар­тів яко­сті та без­пе­ки в ро­бо­ті служб пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві», — ска­за­ла Альо­на Те­ре­щен­ко. З її слів, Укра­ї­на мі­ні­мі­зує ри­зи­ки за­ра­же­н­ня кро­ві, по­лі­пшить якість пре­па­ра­тів кро­ві та її ком­по­нен­тів. За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка АМА­ОЗ Джейм­са Смі­та, в осно­ві про­е­кту — обмін до­сві­дом, під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції, ор­га­ні­за­ція про­сві­тни­цької кам­па­нії, вне­се­н­ня змін до на­вчаль­них про­грам як сту­ден­тів ме­ди­чних уні­вер­си­те­тів, так і пі­сля­ди­плом­ної осві­ти. Най­ва­жли­ві­шим прі­о­ри­те­том про­е­кту він на­звав ство­ре­н­ня в Укра­ї­ні єди­но­го бан­ку до­но­рів, які зда­ють кров на до­бро­віль­них за­са­дах. Хай там як, але аме­ри­кан­ська гран­то­ва ор­га­ні­за­ція на­ма­га­ла­ся на­вчи­ти нас агі­ту­ва­ти на­се­ле­н­ня до­бро­віль­но й без­опла­тно зда­ва­ти кров. При цьо­му ні­ко­го не має хви­лю­ва­ти зро­ста­н­ня екс­пор­ту пре­па­ра­тів кро­ві, який зба­га­чує при­ва­тних під­при­єм­ців, ко­трі ство­рю­ють де­фі­цит пре­па­ра­тів для на­ших спів­ві­тчи­зни­ків. Мі­ні­мі­зу­ва­ти ри­зи­ки за­ра­же­н­ня кров’ю на­ших гро­ма­дян ор­га­ні­за­ція теж не до­по­мо­гла, бо ко­ру­пцій­ну си­сте­му те­сту­ва­н­ня ні­хто не зби­рав­ся змі­ню­ва­ти, тим па­че про ге­не­ти­чне обов’яз­ко­ве те­сту­ва­н­ня кро­ві на­віть не зга­ду­ва­ли. Бла­го­ро­дна ме­та Ме­мо­ран­ду­му не ви­пра­вда­ла­ся. Ско­ор­ди­ну­ва­ти зу­си­л­ля АМА­ОЗ і Мін­здо­ров’я, ма­буть, не бу­ло на­го­ди. Де­длайн ми­нав 31 бе­ре­зня 2018 ро­ку.

Ре­зуль­тат Ме­мо­ран­ду­му тре­ба бу­ло якось ви­прав­да­ти або ви­зна­ти про­кра­сти­на­ці­єю. В остан­ній мо­мент екс­пер­ту з без­пе­ки кро­ві АМА­ОЗ Оле­ксан­дро­ві Сер­гі­єн­ку спа­ла на дум­ку ідея тер­мі­но­во ор­га­ні­зу­ва­ти за­кри­т­тя від­ді­лень пе­ре­ли­ва­н­ня кро­ві в ки­їв­ських лі­кар­нях, що різ­ко ско­ро­тить за­бір до­нор­ської кро­ві в сто­ли­ці і дасть мо­жли­вість та­ким чи­ном змен­ши­ти на­ко­пи­че­н­ня не­пе­ре­ро­бле­ної пла­зми.

Від­ді­ле­н­ня транс­фу­зі­о­ло­гії за­го­тов­ля­ють 44% всі­єї кро­ві, ре­шту — СПК. Від­тя­ти в тер­мі­но­во­му по­ряд­ку ці 44% кро­ві під час вій­ни, не під­го­ту­вав­ши аль­тер­на­тив­но­го ва­рі­ан­та по­пов­не­н­ня за­па­сів кро­ві, її ком­по­нен­тів і пре­па­ра­тів, — екс­пе­ри­мент не­ви­прав­да­ний і ду­же не­без­пе­чний. Але пе­ре­ко­на­ти ке­рів­ни­ка де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я КМ­ДА Ва­лен­ти­ну Гін­збург у та­ко­му рі­шен­ні екс­пер­ту ви­яви­ло­ся не­важ­ко. Ві­дра­зу 31.01.2018 р. ви­йшов на­каз №97 де­пар­та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’я КМ­ДА «Про ор­га­ні­за­цій­ні за­хо­ди що­до лі­кар­ня­них бан­ків кро­ві в ста­ціо­нар­них за­кла­дах охо­ро­ни здо­ров’я», під­пи­са­ний В.гін­збург, з ви­мо­гою до го­лов­них лі­ка­рів мі­ських лі­ку­валь­них за­кла­дів за­кри­ти від­ді­ле­н­ня транс­фу­зі­о­ло­гії та від­кри­ти бан­ки кро­ві. Тоб­то в лі­ку­валь­них за­кла­дах те­пер за­бо­ро­не­но за­го­тов­ля­ти до­нор­ську кров — тіль­ки за­мов­ля­ти в Ки­їв­сько­му цен­трі кро­ві, ство­рю­ю­чи її за­пас. Як під­ста­ва для та­ко­го рі­ше­н­ня на­во­ди­ться на­каз МОЗ №1112 від 2010 р. «Про за­твер­дже­н­ня По­ло­же­н­ня для уста­но­ви пе­ре­ли­ва­н­ня (що­до ор­га­ні­за­ції управ­лі­н­ня си­сте­мою яко­сті і без­пе­ки до­нор­ської кро­ві та її ком­по­нен­тів)». Чи є цей на­каз під­ста­вою для рі­ше­н­ня мі­ська­дмі­ні­стра­ції? Ні. У на­ка­зі тіль­ки пе­ре­лік тер­мі­нів, один з них — «бан­ки кро­ві». Фра­за, вир­ва­на з кон­текс­ту на­ка­зу, який не ви­ма­гає ор­га­ні­за­ції бан­ків, а кон­ста­тує мо­жли­вість їх існу­ва­н­ня без шта­тно­го роз­пи­су та фун­кціо­наль­них обов’яз­ків спів­ро­бі­тни­ків. У то­му ж та­ки пе­ре­лі­ку є і уста­но­ви, і від­по­від­ні під­роз­ді­ли, від­по­від­аль­ні за взя­т­тя, пе­ре­роб­ку, збе­рі­га­н­ня кро­ві, тоб­то від­ді­ле­н­ня транс­фу­зі­о­ло­гії, які де­ся­тки ро­ків існу­ва­ли і які че­рез ві­сім ро­ків тер­мі­но­во ви­рі­ше­но бу­ло за­кри­ти. Ре­шта текс­ту не сто­су­ва­ла­ся ство­ре­н­ня бан­ків кро­ві в лі­кар­нях.

Не за­ду­му­ю­чись, Ки­їв­ський центр кро­ві по­ін­фор­му­вав усіх ке­рів­ни­ків за­кла­дів охо­ро­ни здо­ров’я м. Ки­є­ва про те, що АМА­ОЗ про­ве­де се­мі­нар для на­да­н­ня те­хні­чної під­трим­ки з цьо­го пи­та­н­ня. Що при­зве­ло до та­ко­го тер­мі­но­во­го рі­ше­н­ня? Чо­му са­ме АМА­ОЗ ви­явив­ся йо­го іні­ці­а­то­ром? Чо­му КМ­ДА без­за­сте­ре­жно по­го­ди­ла­ся? Мін­здо­ров’я мов­чить. До чо­го при­зве­де не­о­бду­ма­не рі­ше­н­ня про тер­мі­но­ве за­кри­т­тя від­ді­лень, са­ме за­кри­т­тя, а не ре­ор­га­ні­за­цію? Це, по су­ті, лі­кві­да­ція від­ді­лень, звіль­не­н­ня спів­ро­бі­тни­ків, спи­са­н­ня апа­ра­ту­ри то­що. А най­го­лов­ні­ше — зне­кров­ле­н­ня мі­ста.

А де ана­ліз і мо­жли­во­сті аль­тер­на­тив­но­го за­без­пе­че­н­ня кров’ю лі­ку­валь­них за­кла­дів? Та­кої са­мої по­мил­ки де­пар­та­мент охо­ро­ни здо­ров’я КМ­ДА вже при­пу­стив­ся 2013 ро­ку, ко­ли іні­ці­ю­вав зу­пи­не­н­ня ви­ро­бни­цтва пре­па­ра­тів пла­зми в КМ­ЦК на­ка­зом №69, іду­чи на по­від­ку в Мін­здо­ров’я, зна­ю­чи, що де­ся­тки лі­ка­рень ба­га­то­міль­йон­но­го мі­ста за­ли­ша­ю­ться без стра­те­гі­чних пре­па­ра­тів кро­ві, за­мість то­го щоб фі­нан­су­ва­ти ре­монт і ре­ор­га­ні­за­цію при­мі­ще­н­ня ви­ро­бни­чо­го від­ді­лу. На­віть во­єн­ні дії не мо­ти­ву­ва­ли КМ­ДА по­но­ви­ти йо­го ро­бо­ту. Чи не за­ба­га­то фа­таль­них по­ми­лок?

Фа­хів­ці під­ра­ху­ва­ли, що Ки­їв­ський мі­ський центр кро­ві змо­же за­без­пе­чи­ти тіль­ки 1 млн жи­те­лів, але в Ки­є­ві по­над 3 млн. За під­ра­хун­ка­ми фа­хів­ців, для та­кої кіль­ко­сті на­се­ле­н­ня не­об­хі­дні дві-три СПК, яких у Ки­є­ві не­має. До чо­го при­зве­де та­ке зне­кров­ле­н­ня сто­ли­ці Укра­ї­ни?

За­кри­т­тя ОПК із за­го­тів­лею кро­ві до 300 л на рік мо­жна зро­зу­мі­ти, але в лі­кар­нях з об­ся­гом за­го­тів­лі кро­ві до 1,6–1,8 тис. лі­трів, на­при­клад у лі­кар­ні швид­кої до­по­мо­ги, — це стра­шний ри­зик. Що­дня там про­во­дять ма­сив­ні ге­мо­транс­фу­зії хво­рим пі­сля ДТП, з по­лі­трав­ма­ми. Ко­жна хви­ли­на не­пе­ре­дба­чу­ва­на... Ма­шин швид­кої до­по­мо­ги не­до­ста­тньо, при­вез­ти кров із Цен­тру кро­ві швид­ко не ви­йде, та й транс­порт­ні за­то­ри за­ва­дять. Ма­лої са­на­віа­ції не­має, та як­би й бу­ла, ге­лі­ко­пте­ру ні­де сі­сти. Ми втра­ча­ти­ме­мо хво­рих...

Один з най­ва­жли­ві­ших мо­раль­них за­ко­нів ме­ди­чної ети­ки — ма­кси­мум ко­ри­сті для хво­рих, а один з го­лов­них прин­ци­пів про­фе­сій­ної ети­ки — не за­по­ді­ю­ва­ти шко­ди су­спіль­ству, в яко­му жи­веш. Про це по­вин­ні пам’ята­ти всі мо­ло­ді екс­пер­ти, які тим­ча­со­во слу­жать гран­то­вим ор­га­ні­за­ці­ям у на­шій кра­ї­ні.

Ні­чо­го не змі­ни­ться, до­по­ки ми не змі­ни­мо сте­ре­о­ти­пи, по­ки не пе­ре­ста­не­мо са­мі пра­гну­ти по­сад за­ра­ди на­жи­ви й тер­пі­ти по­ді­бних, до­по­ки не пе­ре­ста­не­мо кра­сти й під­кра­да­ти. Здав­на по­мі­че­но, що зло­дій­ство ге­не­ти­чно пе­ре­да­є­ться. Щоб йо­го по­збу­ти­ся, лю­ди вда­ва­ли­ся до рі­зних ме­то­дів. Про це яскра­во на­пи­са­но в істо­ри­чній лі­те­ра­ту­рі. Ме­ні за­пам’ятав­ся один з най­більш жор­сто­ких, але по­вчаль­них ме­то­дів з япон­сько­го філь­му «Ле­ген­да про На­ра­я­му» — за кра­діж­ку всю сім’ю зло­дія жив­цем за­ко­па­ли в зем­лю. Я не хо­чу агре­сії і не за­кли­каю до пом­сти, але я про­ти при­ре­че­н­ня лю­дей на без­ви­хідь, про­ти при­ни­же­н­ня осо­би­сто­сті та мо­раль­ної де­гра­да­ції. Я за­кли­каю до ем­па­тії, са­мо­по­ва­ги та вза­є­мо­по­ва­ги, вза­є­мо­до­по­мо­ги і справ­жньо­го, а не фаль­ши­во­го па­трі­о­ти­зму. Тіль­ки ці яко­сті до­по­мо­жуть від­ро­ди­ти кра­ї­ну.

Ла­ри­са Ва­хнен­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.