Е-де­кла­ра­ції як кон­троль за ді­яль­ні­стю ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­ні­за­цій

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Окса­на СУ­ХО­РУ­КО­ВА,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор БФ «Свої» У бе­ре­зні 2017 ро­ку до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції» бу­ло вне­се­но прав­ки, згі­дно з яки­ми до пе­ре­лі­ку де­кла­ран­тів до­да­ли осіб, які фа­кти­чно не мо­жуть здій­сню­ва­ти ко­ру­пцій­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, а їхня основ­на ді­яль­ність, нав­па­ки, спря­мо­ва­на на бо­роть­бу з ко­ру­пці­єю. Ось їх пе­ре­лік: — осо­би, які для ці­лей цьо­го За­ко­ну при­рів­ню­ю­ться до осіб, упов­но­ва­же­них на ви­ко­на­н­ня фун­кцій дер­жа­ви або мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня;

— пред­став­ни­ки гро­мад­ських об’єд­нань, на­у­ко­вих уста­нов, на­вчаль­них за­кла­дів, екс­пер­тів від­по­від­ної ква­лі­фі­ка­ції, ін­ші осо­би, які вхо­дять до скла­ду кон­кур­сних ко­мі­сій, утво­ре­них від­по­від­но до за­ко­нів Укра­ї­ни «Про дер­жав­ну слу­жбу», «Про слу­жбу в ор­га­нах мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня», Гро­мад­ської ра­ди до­бро­че­сно­сті, утво­ре­ної від­по­від­но до За­ко­ну «Про су­до­устрій і ста­тус суд­дів», гро­мад­ських рад, рад гро­мад­сько­го кон­тро­лю, що утво­ре­ні при дер­жор­га­нах та бе­руть участь у під­го­тов­ці рі­шень з ка­дро­вих пи­тань, під­го­тов­ці, мо­ні­то­рин­гу, оцін­ці ви­ко­на­н­ня ан­ти­ко­ру­пцій­них про­грам і при цьо­му не є осо­ба­ми, за­зна­че­ни­ми у пун­кті 1, під­пун­кті «а» пун­кту 2 ча­сти­ни пер­шої ці­єї стат­ті; — фі­зи­чні осо­би, які: — отри­му­ють ко­шти, май­но в рам­ках ре­а­лі­за­ції в Укра­ї­ні про­грам (про­е­ктів) те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції (як без­по­се­ре­дньо, так і че­рез тре­тіх осіб або будь-яким ін­шим спосо­бом, пе­ред­ба­че­ним від­по­від­ною про­гра­мою (про­е­ктом);

— си­сте­ма­ти­чно, про­тя­гом ро­ку, ви­ко­ну­ють ро­бо­ти, на­да­ють по­слу­ги що­до ім­пле­мен­та­ції стан­дар­тів у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, мо­ні­то­рин­гу ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, під­го­тов­ки про­по­зи­цій з пи­тань фор­му­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки, — якщо фі­нан­су­ва­н­ня (опла­та) та­ких ро­біт, по­слуг здій­сню­є­ться без­по­се­ре­дньо або че­рез тре­тіх осіб за ра­ху­нок те­хні­чної або ін­шої, в то­му чи­слі без­по­во­ро­тної, до­по­мо­ги у сфе­рі за­по­бі­га­н­ня, про­ти­дії ко­ру­пції;

— є ке­рів­ни­ка­ми або вхо­дять до скла­ду ви­що­го ор­га­ну управ­лі­н­ня, ін­ших ор­га­нів управ­лі­н­ня гро­мад­ських об’єд­нань, ін­ших не­під­при­єм­ни­цьких то­ва­риств, що здій­сню­ють ді­яль­ність, пов’яза­ну із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції, ім­пле­мен­та­ці­єю стан­дар­тів у сфе­рі ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки, мо­ні­то­рин­гом ан­ти­ко­ру­пцій­ної по­лі­ти­ки в Укра­ї­ні, під­го­тов­кою про­по­зи­цій з пи­тань фор­му­ва­н­ня, ре­а­лі­за­ції та­кої по­лі­ти­ки, та/або бе­руть участь, за­лу­ча­ю­ться до здій­сне­н­ня за­хо­дів, пов’яза­них із за­по­бі­га­н­ням, про­ти­ді­єю ко­ру­пції.

Згі­дно із ци­ми прав­ка­ми вка­за­ні ви­ще осо­би ста­ють суб’єкта­ми кри­мі­наль­ної та адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті.

Згі­дно із За­ко­ном «Про гро­мад­ські об’єд­на­н­ня», гро­мад­ські — це об’єд­на­н­ня при­ва­тно­го пра­ва, які утво­рю­ю­ться і ді­ють за прин­ци­па­ми рів­но­сті пе­ред за­ко­ном (це пе­ред­ба­чає, що та­кі об’єд­на­н­ня є рів­ни­ми у сво­їх пра­вах та обов’яз­ках, з ура­ху­ва­н­ням ор­га­ні­за­цій­но-пра­во­вої фор­ми, ви­ду та/або ста­ту­су та­ко­го об’єд­на­н­ня). Та­ким об’єд­на­н­ням не мо­жуть на­да­ва­ти­ся вла­дні пов­но­ва­же­н­ня, крім ви­пад­ків, пе­ред­ба­че­них за­ко­ном.

По­ста­вив­ши гро­мад­ськість на однин рі­вень із держ­слу­жбов­ця­ми, вла­да на­ма­га­є­ться взя­ти під свій кон­троль ді­яль­ність ан­ти­ко­ру­пцій­них ор­га­ні­за­цій, ні­ве­лю­ю­чи са­ме по­ня­т­тя гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства. Ка­раль­на ма­ши­на на­шої си­сте­ми отри­ма­ла всі ва­же­лі для ви­бір­ко­во­го пе­ре­слі­ду­ва­н­ня, за­ля­ку­ва­н­ня акти­ві­стів, ти­ску на них. І тут я ка­жу не про не­зро­зумі­лі фор­му­лю­ва­н­ня (хо­ча во­ни є в за­ко­ні), а про зна­чно ва­жли­ві­ші ре­чі.

Будь-який за­кон пи­ше­ться з кон­кре­тно ви­зна­че­ною ме­тою. Ме­та цьо­го за­ко­ну ви­пли­ває з йо­го на­зви — за­по­бі­га­н­ня ко­ру­пції. Яким чи­ном де­кла­ру­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів за­по­бі­гає ко­ру­пції? Гро­мад­ський акти­віст, на від­мі­ну від держ­слу­жбов­ця, мо­же бу­ти бі­зне­сме­ном, хі­рур­гом, учи­те­лем, до­мо­го­спо­дар­кою… ким зав­го­дно. Гро­ма­дя­нин (якщо він не є чи­нов­ни­ком, на­ро­дним де­пу­та­том то­що), крім до­хо­ду, що пов’яза­ний з йо­го ан­ти­ко­ру­пцій­ною ді­яль­ні­стю, мо­же отри­му­ва­ти будь-який до­хід: зар­пла­ту за основ­ним мі­сцем ро­бо­ти, го­но­ра­ри, орен­дні пла­те­жі, ди­ві­ден­ди, до­хід від під­при­єм­ни­цької ді­яль­но­сті.

Крім то­го, осо­би, які є в на­ве­де­но­му ви­ще пе­ре­лі­ку, не отри­му­ють фі­нан­су­ва­н­ня з бю­дже­ту. То яка ж ме­та по­да­н­ня та­кої де­кла­ра­ції? Оче­ви­дно, це від­по­від­аль­ність за не­до­сто­вір­ні ві­до­мо­сті або не­по­да­н­ня де­кла­ра­ції — від 42,5 тис грн штра­фу до двох ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі. На­при­клад, у ме­не є бу­ди­нок. Я не знаю йо­го вар­то­сті — не маю від­по­від­ної оцін­ки, бо я не рі­ел­тор і не за­йма­ю­ся не­ру­хо­мі­стю. То­му не вка­зую вар­то­сті бу­дин­ку в де­кла­ра­ції. Чи бу­де це по­ру­ше­н­ням? Ви­хо­дя­чи зі здо­ро­во­го глу­зду — ні, з пра­кти­ки — так.

Упро­довж остан­ніх ро­ків ми ті­сно спіл­ку­є­мо­ся з Мін­со­цпо­лі­ти­ки що­до гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги. На­ша по­зи­ція: ро­бо­ча гру­па з ви­зна­н­ня ван­та­жів гу­ма­ні­тар­ни­ми — це ін­сти­тут «смо­тря­щих», і про жо­дну гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу тут не йде­ться. Це бі­знес. До на­шо­го спіл­ку­ва­н­ня актив­но до­лу­че­ні кон­тро­лю­ю­чі ор­га­ни. На го­стро­му ета­пі про­ти­сто­я­н­ня на­шу по­зи­цію під­три­ма­ли по­над 60 ор­га­ні­за­цій по всій Укра­ї­ні. У кіль­кох мі­стах бу­ло про­ве­де­но акції, під­пи­са­но і пе­ре­да­но до се­кре­та­рі­а­ту КМУ лист на ім’я прем’єр­мі­ні­стра. Пі­сля чо­го для йо­го під­пи­сан­тів по­ча­ли­ся «ці­ка­ві» по­дії: ор­га­ні­за­ції зви­ну­ва­чу­ють у не­ці­льо­во­му ви­ко­ри­стан­ні ван­та­жів, за­а­ре­што­ву­ють ван­таж (хо­ча не­мо­жли­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти за не­ці­льо­вим при­зна­че­н­ням ван­таж, який ле­жить на скла­ді і ще ні­як не ви­ко­ри­сто­ву­вав­ся). При­їжджа­ють уно­чі з рі­ше­н­ням су­ду, по­чи­на­ють слід­чі дії пі­сля 22.00. Де­я­кі ор­га­ні­за­ції з не­зро­зумі­лих при­чин так і не змо­гли ви­зна­ти свій ван­таж гу­ма­ні­тар­ним і бу­ли зму­ше­ні пе­ре­да­ти йо­го на ко­ристь дер­жа­ви. Сто­сун­ки з до­но­ром зі­псо­ва­ні. При цьо­му ви­ро­ку су­ду за по­зо­вом, який на­ші пар­тне­ри по­да­ли про­ти Мін­со­цпо­лі­ти­ки ще в гру­дні 2016-го, до­сі не­має. Але по­ди­ві­ться, з якою швид­кі­стю від­бу­ва­ю­ться су­ди над гро­мад­ськи­ми акти­ві­ста­ми, до­бро­воль­ця­ми, вій­сько­во­слу­жбов­ця­ми.

За­про­ва­дже­н­ня цих норм ста­вить під сум­нів рів­ність гро­ма­дян пе­ред за­ко­ном, рів­ні пра­ва і сво­бо­ди яких не мо­жуть обме­жу­ва­ти­ся згі­дно з Кон­сти­ту­ці­єю.

Для ро­зу­мі­н­ня цих про­це­сів не тре­ба про­во­ди­ти до­слі­дже­н­ня, ве­сти дис­ку­сії, зби­ра­ти кру­глі сто­ли, ство­рю­ва­ти ро­бо­чі гру­пи. Це все ін­стру­мен­ти за­тя­гу­ва­н­ня. Дов­гий і без­ре­зуль­та­тний шлях. До­ста­тньо по­ди­ви­ти­ся на су­сі­дів. Чим нор­ма про де­кла­ру­ва­н­ня ан­ти­ко­ру­пціо­не­рів, які фі­нан­су­ю­ться за ра­ху­нок те­хні­чної до­по­мо­ги (а во­на в нас тіль­ки іно­зем­на), від­рі­зня­є­ться від за­ко­ну РФ «Про іно­зем­них аген­тів»? І на­слід­ки бу­дуть ана­ло­гі­чни­ми: згор­та­н­ня гро­мад­ської актив­но­сті, то­таль­ний кон­троль над акти­ві­ста­ми че­рез ва­же­лі впли­ву, кри­мі­наль­ні про­ва­дже­н­ня, обви­ну­валь­ні ви­ро­ки су­ду.

На цьо­му тлі ве­ли­ке зди­ву­ва­н­ня ви­кли­кає бай­ду­жість на­ро­дних де­пу­та­тів до гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій, які отри­му­ють фі­нан­су­ва­н­ня з держ­бю­дже­ту.

З дер­жав­но­го і мі­сце­вих бю­дже­тів мі­ні­стер­ства, слу­жби й мі­сце­ві ор­га­ни са­мов­ря­ду­ва­н­ня фі­нан­су­ють без­ліч не­при­бу­тко­вих ор­га­ні­за­цій. За бю­дже­тні ко­шти ку­пу­є­ться ло­яль­ність де­яких ор­га­ні­за­цій, ви­во­дя­ться гро­ші на ви­бо­ри то­що.

Ро­з­гля­не­мо си­ту­а­цію на при­кла­ді гро­мад­ських рад при ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди. Усім ві­до­ма по­ста­но­ва КМУ №996 «Про за­без­пе­че­н­ня уча­сті гро­мад­сько­сті у фор­му­ван­ні та ре­а­лі­за­ції дер­жав­ної по­лі­ти­ки» (у то­му чи­слі й про гро­мад­ські ра­ди), ухва­ле­на ще в ли­сто­па­ді 2010 ро­ку і під­пи­са­на па­ном Аза­ро­вим. На­чеб­то де­мо­кра­ти­чна по­ста­но­ва, але на пра­кти­ці ми ма­є­мо за­кри­тий клуб, у яко­му пред­став­ни­ки гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства оби­ра­ють один одно­го.

2014 ро­ку пред­став­ни­ки БФ «Свої» уві­йшли до скла­ду гро­мад­ської ра­ди при Мін­со­цпо­лі­ти­ки. За два ро­ки єди­не, що нам вда­ло­ся, це за­без­пе­чи­ти при­су­тність гро­мад­сько­сті на за­сі­да­н­нях ро­бо­чої гру­пи з ви­зна­н­ня ван­та­жів гу­ма­ні­тар­ни­ми — на за­сі­да­н­нях, які згі­дно із за­ко­ном ма­ють бу­ти пу­блі­чни­ми. Про­те, на дум­ку чле­нів ро­бо­чої гру­пи, при­су­тні­ми на них мо­гли бу­ти тіль­ки ті, хто є в Про­то­ко­лі за­сі­да­н­ня гро­ма­ди — і кра­пка.

То на що ж впли­ває гром­ра­да? Фа­кти­чно все за­ле­жить від вза­є­мо­від­но­син з ор­га­ном, при яко­му та­ка ра­да ство­рю­є­ться. Якщо гро­мад­ська ра­ла ло­яль­на (а до 2014-го в цьо­му сум­ні­ва­ти­ся не до­во­ди­ло­ся), то її чле­ни ма­ють пре­фе­рен­ції. На­при­клад, при мі­ні­стер­ствах і слу­жбах во­ни мо­жуть отри­ма­ти:

— пу­тів­ки на са­на­тор­но-ку­рор­тне лі­ку­ва­н­ня;

— бю­дже­тне фі­нан­су­ва­н­ня на лі­ку­ва­н­ня чле­нів ор­га­ні­за­ції; на про­ва­дже­н­ня ді­яль­но­сті сво­єї асо­ці­а­ції; на про­ве­де­н­ня акції «Бес­смер­тный полк», і ку­пу­ва­ти кві­ти за ці­ною в кіль­ка ра­зів ви­щою, ніж на рин­ку.

Або — на­ма­га­ти­ся за 2,2 млн грн бю­дже­тних ко­штів про­тя­гом 20 днів на­вчи­ти 5000 атов­ців ста­ти бі­зне­сме­на­ми.

Або… мо­жуть ні­чо­го не отри­ма­ти, бо не вмі­ють «пра­виль­но» по­во­ди­ти­ся.

Член­ство в гро­мад­ській ра­ді — це до­ступ до «ті­ла». Що ви­ма­га­є­ться на­то­мість? По­го­ди­ти нор­ма­тив­ні акти, які по­тре­бу­ють обов’яз­ко­во­го обго­во­ре­н­ня з гро­мад­ські­стю (ми ж де­мо­кра­ти­чна дер­жа­ва); ле­гі­ти­му­ва­ти рі­ше­н­ня рі­зних ро­бо­чих груп, кру­глих сто­лів; про­ло­бі­ю­ва­ти чи­їсь ін­те­ре­си у від­по­від­но­му ор­га­ні то­що.

Біль­шість гро­мад­ських рад у кра­ї­ні — це та­ка со­бі псев­до­гро­мад­ськість, яка є ло­гі­чним про­дов­же­н­ням ко­ру­пції як по­бу­то­вої, так і на ви­що­му рів­ні. Це ті са­мі чи­нов­ни­ки, які ви­йшли на пен­сію, чле­ни їхніх ро­дин, ті, хто швид­ко зо­рі­єн­ту­вав­ся в си­ту­а­ції, вій­сько­ві у від­став­ці, мі­лі­ціо­не­ри на пен­сії, го­лов­ні лі­ка­рі... Не всі, але біль­шість, яка впер­то пе­ре­шко­джає но­вим си­лам зай­ти до цьо­го клу­бу.

Будь-яка ра­да — це гра в одні во­ро­та. Є про­це­ду­ра фор­му­ва­н­ня, згі­дно з якою спо­ча­тку зби­ра­є­ться іні­ці­а­тив­на гру­па. Щоб по­тра­пи­ти до її скла­ду, тре­ба спо­до­ба­ти­ся мі­ні­стру, а якщо ні, то, на­при­клад, А.ре­ва вно­сить свої прав­ки. І то­ді по­при де­кла­ра­ції, що до іні­ці­а­тив­ної гру­пи мо­жуть вхо­ди­ти всі, ви­хо­дить, що тих усіх не­ба­га­то, бо її склад по­го­джує ке­рів­ник ор­га­ну. По­тім під­кон­троль­на ке­рів­ни­ко­ві іні­ці­а­тив­на гру­па фор­мує ло­яль­ний до ор­га­ну, який має кон­тро­лю­ва­ти, склад гро­мад­ської ра­ди. Єди­ний ви­ня­ток — це гро­мад­ські ра­ди, обра­ні че­рез від­кри­те ін­тер­нет-го­ло­су­ва­н­ня.

Але обра­ти ло­яль­ну гро­мад­ську ра­ду — ще не га­ран­тія то­го, що во­на бу­де ру­чна. То­му фа­кти­чно це кон­суль­та­тив­но-до­рад­чий ор­ган на кшталт «не по­го­ди­те ви — є ще ку­па ло­яль­них ор­га­ні­за­цій, а ми вже їм від­дя­чи­мо… за ра­ху­нок держ­бю­дже­ту».

Чи­ма­ло ор­га­ні­за­цій — ін­ва­лі­дів, чор­но­биль­ців, ве­те­ра­нів, з па­трі­о­ти­чно­го ви­хо­ва­н­ня мо­ло­ді, з роз­ви­тку спор­ту, куль­ту­ри — отри­му­ють фі­нан­су­ва­н­ня за ра­ху­нок бю­дже­тів. І ме­ні осо­би­сто не­ці­ка­во, як ви­тра­ча­ю­ться гро­ші аме­ри­кан­ських, єв­ро­пей­ських чи азі­ат­ських пла­тни­ків по­да­тків. Я впев­не­на, що так, як пе­ре­ві­ря­ють сво­їх гран­то­о­три­му­ва­чів іно­зем­ні до­но­ри, не пе­ре­ві­ряє на­віть по­да­тко­ва.

Ме­не про­сто обу­рює на­пря­мок ру­ху на­шої вла­ди в бік РФ і аб­со­лю­тна бай­ду­жість до то­го, ку­ди йдуть на­ші по­да­тки. Мо­же, за­мість пе­ре­ві­рок фі­зи­чних осіб кра­ще зро­би­ти нор­маль­ну зві­тність для ор­га­ні­за­цій, які отри­му­ють бю­дже­тні ко­шти? Мо­же, пе­ре­ві­ря­ти не за ви­дом ді­яль­но­сті, а за дже­ре­лом до­хо­ду тих, хто мо­же бу­ти за­ді­я­ний у ко­ру­пції, не під­мі­ня­ю­чи по­нять? І, мо­же, зро­би­ти єди­ний сайт для та­кої зві­тно­сті, ого­ло­шу­ва­ти там кон­кур­си на дер­жав­не фі­нан­су­ва­н­ня, пе­ре­мож­ців, опри­лю­дню­ва­ти зві­тність, ви­зна­чи­ти від­по­від­аль­ність?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.