Ня­кро­шюс, Тро­ї­цький, Ві­днян­ський: до­ро­жня ма­па най­ближ­чих фе­сти­валь­них по­дій

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Дми­тро ЛЕВИЦЬКИЙ Фо­то jaunimoteatras.lt Фо­то okt.lt

Най­ближ­чим ча­сом роз­по­чнуть бур­хли­ву ді­яль­ність на­ші ве­сня­ні­лі­тні ре­зо­нан­сні те­а­траль­ні та му­зи­чні фе­сти­ва­лі. Усі во­ни про­по­ну­ють — у кві­тні, трав­ні, черв­ні, ли­пні — на­си­че­ні ми­сте­цькі за­хо­ди, за­ра­ди яких, без­пе­ре­чно, вар­то їха­ти в те чи ін­ше укра­їн­ське фе­сти­валь­не мі­сто: від Ма­рі­у­по­ля до Фран­ків­ська. Ма­рі­у­поль. Під «ДА­ХОМ»

Ор­га­ні­за­то­ри за­зна­ча­ють, що в рам­ках фе­сти­ва­лю бу­де за­ді­я­но біль­ше де­ся­ти ло­ка­цій у цен­трі мі­ста, а впро­довж 5 днів від­бу­де­ться по­над 100 за­хо­дів. Згі­дно з кон­це­пці­єю Тро­ї­цько­го, пе­ред­ба­ча­ю­ться рі­зні на­пря­ми: те­атр, му­зи­ка, пер­фор­ман­си, кі­но, ві­зу­аль­не ми­сте­цтво, лі­те­ра­ту­ра. Цьо­го­рі­чний фор­мат ГОГОЛЬFEST від­бу­де­ться за під­трим­ки мі­сце­вої вла­ди та між­на­ро­дних фон­дів.

У про­гра­мі чи­ма­ло про­е­ктів са­мо­го Вла­да Тро­ї­цько­го, а та­кож тих акцій, до яких так чи іна­кше до­тор­кну­ла­ся ру­ка май­стра: «Со­ба­ча буд­ка», «Але ві­тер», опе­ра-ре­кві­єм IYOV. Очі­ку­ю­ться «Да­ха­бра­ха», Dakh Daughters.

Се­ред хе­длай­не­рів — зір­ко­ві го­сті зі Швей­ца­рії KADEBOSTANY. На­зва цьо­го гур­ту пе­ред­ба­чає та­ку со­бі «єв­ро­пей­ську дер­жа­ву Ка­де­бо­стан», уча­сни­ки ко­ман­ди по­зи­ці­ю­ють се­бе як пред­став­ни­ків, вла­сне, дер­жа­ви, ко­тра ба­зу­є­ться на прин­ци­пах сво­бо­ди, рів­но­сті, твор­чо­го бра­тер­ства. У них є на­віть вла­сний пре­зи­дент Ка­де­бо­ста­ну і вла­сна на­ціо­наль­на при­ма­дон­на Амі­на. Цей гурт про­по­нує слу­ха­чам еле­ктрон­ну му­зи­ку, реп, аль­тер­на­тив­ний рок. KADEBOSTANY не­о­дно­ра­зо­во бу­ли зір­ка­ми по­пу­ляр­них фе­сти­ва­лів. Іва­но-фран­ківськ. Єв­ро­па плюс

Між­на­ро­дний фе­сти­валь ми­стецтв «Кар­пат­ський про­стір» втре­тє прой­де у Фран­ків­ську. Кер­ма­нич фо­ру­му — на­ро­дний ар­тист Укра­ї­ни Бо­г­дан Стру­тин­ський — цьо­го­річ ви­рі­шив зро­би­ти осо­бли­вий акцент на те­а­траль­ній про­гра­мі. І під ку­ра­тор­ством ре­жи­се­ра Ста­са Жир­ко­ва фран­кців­цям та го­стям мі­ста пре­зен­ту­ють 5 по­ста­но­вок з Угор­щи­ни, Поль­щі, Бі­ло­ру­сі, Че­хії, Гру­зії.

Одна з на­йо­чі­ку­ва­ні­ших по­дій — ви­ста­ва «Сім’я То­тів» від зна­ме­ни­то­го Ат­ті­ли Ві­днян­сько­го, укра­їн­сько-угор­сько­го ре­жи­се­ра, який на­вчав­ся в Укра­ї­ні, а зго­дом був за­тре­бу­ва­ний про­від­ни­ми єв­ро­пей­ськи­ми те­а­тра­ми.

Ці­ка­ва по­ста­нов­ка з Бі­ло­ру­сі — «З жи­т­тя ко­мах» (ре­жи­се­ри Дми­тро Бо­го­слав­ський та Сві­тла­на Бень). Ви­ста­ва з Че­хії — «Ан­ти­сло­ва» — ство­ре­на на осно­ві тво­ру Ва­цла­ва Га­ве­ла.

Акту­аль­на те­ма в осно­ві гру­зин­ської ім­пре­зи — во­єн­ні кон­флі­кти у від­лун­ні ди­тя­чих го­ло­сів — «Ко­ли­ско­ва вій­ни» (про про­ект DT.UA де­таль­ні­ше роз­по­вів сам ре­жи­сер Іра­клій Го­гія). В рам­ках «Кар­пат­сько­го про­сто­ру» та­кож окре­ма на­си­че­на про­гра­ма ляль­ко­вих ви­став з те­а­трів Укра­ї­ни та Єв­ро­пи. Хер­сон, Ми­ко­ла­їв. Двад­цять

Від­кри­є­ться ме­га­фо­рум екс­клю­зив­ним про­е­ктом «ХЕР­СОН 1918/2018», йо­го ав­то­ром є дра­ма­тург Ма­ксим Ку­ро­чкін. Про­ект ре­а­лі­зо­ва­но у спів­твор­чо­сті з Дра­ма­ти­чним те­а­тром Штут­гар­та (ре­жи­сер Ан­дрій Май).

А вже подаль­ша про­гра­ма — кон­цен­тра­ція по­ста­но­вок рі­зних жан­рів, фор­ма­тів, сти­лів. Лу­ган­ський укра­їн­ський те­атр при­ве­зе «Ла­ви­ну» дра­ма­тур­га Тун­дже­ра Джю­дже­но­глу. З Чер­ні­го­ва за­ві­тає «Вій. До­ку­дра­ма» На­та­лії Во­ро­жбит та Ан­дрія Ба­кі­ро­ва.

Тра­ди­цій­но чи­ма­ло ви­став із Ки­є­ва. Зокре­ма екс­пе­ри­мен­таль­ний про­ект те­а­тру «Актор» — «Ко­ха­ні лю­ди, які «отак от» щось го­во­рять» від ре­жи­се­ра Ста­са Жир­ко­ва.

Те­атр на По­до­лі пре­зен­тує акту­аль­ну п’єсу К.ча­пе­ка «Ма­ти» (ре­жи­сер Ігор Ма­ті­їв).

«Ди­кий те­атр» по­ка­же скан­даль­но­го «Ві­та­лі­ка» та ви­ста­ву «Ки­сень (О2)» за п’єсою Іва­на Ви­ри­па­є­ва. «Зо­ло­ті Во­ро­та» пре­зен­ту­ють одну з най­кра­щих по­ста­но­вок остан­ніх се­зо­нів — «Та­ту, ти ме­не лю­бив?». Фа­во­рит сто­ли­чних кри­ти­ків — ви­ста­ва Та­ма­ри Тру­но­вої «Са­ша, ви­не­си смі­т­тя» (Мо­ло­дий те­атр) — та­кож зна­йде гі­дне мі­сце у фе­сти­валь­ній афі­ші.

Ближ­че до за­кри­т­тя — «Три то­ва­ри­ші» від ки­їв­ських фран­ків­ців з Єв­ге­ном Ни­щу­ком у го­лов­ній ро­лі.

На­си­че­ний і львів­ський блок: ви­ста­ви те­а­траль­но­го цен­тру «Сло­во і го­лос» (На­та­лія По­ло­вин­ка), те­а­тру «Во­скре­сі­н­ня» (Яро­слав Фе­до­ри­шин). Львів­ський те­атр іме­ні Ле­сі Укра­їн­ки ве­зе в Хер­сон но­ву ви­ста­ву «Бо­жень­ка» (ре­жи­сер Ігор Бі­лиць).

На за­вер­ше­н­ня юві­лей­ної «Мель­по­ме­ни» — ве­ли­кий про­ект з уча­стю «Ки­їв Мо­дерн-ба­ле­ту» Ра­ду По­клі­та­ру. І це ли­ше ви­бра­ні укра­їн­ські тво­ри з на­си­че­ної афі­ші. Ки­їв. Пле­нер, ін­тер’єр

Між­на­ро­дний фе­сти­валь роз­гор­не ми­сте­цькі акції в ланд­ша­фтно­му пар­ку Бу­чі і в при­мі­щен­ні Ки­їв­ської на­ціо­наль­ної опе­ре­ти. Вже не один рік цей фо­рум об’єд­нує ар­ти­стів-во­ка­лі­стів та ди­ри­ген­тів з най­кра­щих му­зи­чних те­а­трів Єв­ро­пи і, вла­сне, всьо­го сві­ту.

Ра­ні­ше го­стя­ми О-FEST бу­ли му­зи­кан­ти з Ав­стрії, Бі­ло­ру­сі, Бол­га­рії, Гру­зії, Ка­зах­ста­ну, Ки­таю, Ли­тви та ін­ших кра­їн. Цьо­го­річ теж обі­цяє бу­ти на­си­че­на про­гра­ма, яка за­раз фор­му­є­ться. У рам­ках фе­сти­ва­лю уча­сни­ки з рі­зних кра­їн де­мон­стру­ють май­стер­ність ви­ко­на­н­ня у жан­рах опе­ра-опе­ре­та-мю­зикл. Іва­но-фран­ківськ. При­бал­ти

Уже вдру­ге у Фран­ків­ську від­бу­де­ться фе­сти­валь су­ча­сно­го ми­сте­цтва — рі­зні ло­ка­ції, рі­зні сти­лі. Як по­ві­до­мив DT.UA ку­ра­тор те­а­траль­но­го бло­ку Оле­ксій Гна­тков­ський, на­ра­зі по­го­дже­но да­ти двох зна­чних ви­став, хе­длай­не­рів фе­сти­ва­лю. 15 черв­ня — спе­ктакль Ей­мун­та­са Ня­кро­шю­са «Кни­га Йо­ва» (те­атр Meno Fortas, Віль­нюс), 17 черв­ня — ви­ста­ва Оска­ра­са Кор­шу­но­ва­са «Чай­ка» (те­атр ОКТ, Віль­нюс).

Що сто­су­є­ться «Чай­ки» — окре­мі кри­ти­ки від­зна­ча­ють, що ре­жи­сер­ська мо­ва по­ста­нов­ки до­во­лі про­зора, «во­на фор­мує віль­не по­ле для ін­тер­пре­та­цій». А сам ав­тор ви­зна­чає осо­бли­во­сті «Чай­ки» «як про­цес від­кри­тої ре­пе­ти­ції у при­су­тно­сті ко­лег та гля­да­чів».

А ось «Кни­га Йо­ва» — ви­ста­ва, в якій ви­да­тний Ня­крьо­шюс з ве­ли­че­зною ува­гою ста­ви­ться до са­краль­но­го текс­ту, але, мо­жли­во, там тро­хи мен­ше очі­ку­ва­них ня­крьо­шю­со­ма­на­ми сце­ні­чних ме­та­фор. «Чай­ка» і «Кни­га» — без­пе­ре­чно, дві зна­ко­ві те­а­траль­ні по­дії на ма­пі цьо­го­рі­чно­го фе­сти­валь­но­го лі­та. Оде­са. Го­лос кла­си­ки

Іні­ці­а­тор і на­тхнен­ник впли­во­во­го між­на­ро­дно­го фо­ру­му — укра­їн­ський пі­а­ніст Оле­ксій Бо­тві­нов — цьо­го­річ зро­бив, зда­є­ться, не­мо­жли­ве. Він склав на­си­че­ну де­ся­ти­ден­ну про­гра­му кла­си­чної му­зи­ки та ви­да­тних ви­ко­нав­ців су­ча­сно­сті. Се­ред та­ких — скри­паль Ма­ксим Вен­ге­ров, який вхо­дить у топ-5: най­кра­щих скри­па­лів сві­ту, він во­ло­дар ба­га­тьох пре­сти­жних між­на­ро­дних пре­мій.

Ще одна зір­ка оде­сько­го фе­сти­ва­лю — угор­ський скри­паль Ро­бі Ла­ка­тош, яко­го на­зи­ва­ють ко­ро­лем ци­ган­ської скри­пки: він пред­став­ник ле­ген­дар­ної ди­на­стії ром­ських му­зик.

За­ві­тає до на­шої Пів­ден­ної Паль­мі­ри ви­да­тний ав­стрій­ський пі­а­ніст Ште­фан Вла­дар.

Бе­зу­мов­но, одні­єю з най­яскра­ві­ших зі­рок цьо­го­рі­чно­го про­е­кту ста­не Да­ні­ель Хо­уп, один із най­по­пу­ляр­ні­ших скри­па­лів сві­ту, що не­о­дно­ра­зо­во но­мі­ну­вав­ся на пре­мію Грем­мі.

Вар­то не пропу­сти­ти та­кож кон­церт із уча­стю Се­ба­сті­а­на Кна­ве­ра — про­від­но­го ні­ме­цько­го пі­а­ні­ста, во­ло­да­ря чи­слен­них му­зи­чних на­го­род.

Осо­бли­ва по­дія в рам­ках фе­сту — му­зи­чний ве­чір, при­свя­че­ний ге­ні­аль­но­му кі­но­ре­жи­се­ру Ан­дрію Тар­ков­сько­му — «Но­сталь­гія за ві­чні­стю». Му­зи­чні по­дії від­бу­ва­ти­му­ться в Оде­ській фі­лар­мо­нії, в Оде­ській на­ціо­наль­ній опе­рі, а 8 черв­ня open-air кон­церт на По­тьом­кін­ських схо­дах (му­зи­ка Мо­цар­та, Ба­ха, Ві­валь­ді). Львів. Мі­сти­фі­ка­ція

По­ки що про­гра­ма фе­сти­ва­лю у про­це­сі фор­му­ва­н­ня. Втім, йо­го очіль­ник і кре­а­тор — ре­жи­сер Оле­ксій Крав­чук — під­твер­джує, що на­ра­зі є до­мов­ле­но­сті про по­каз у Льво­ві оде­ської ви­ста­ви «Оле­ся. Мі­сти­фі­ка­ція» (Те­атр ля­льок, ре­жи­сер Іван Урив­ський) та одні­єї з но­вих по­ста­но­вок ре­жи­сер­ки з Хар­ко­ва Окса­ни Дмі­трі­є­вої, яка за­раз пра­цює над «Гам­ле­том».

Що сто­су­є­ться «Мі­сти­фі­ка­ції» — ця по­ста­нов­ка якраз і об’єд­нує на одній сце­ні без­по­се­ре­дньо лю­ди­ну і ляль­ку, та­ким чи­ном іде­аль­но ілю­стру­ю­чи кон­це­пцію львів­сько­го фе­сти­ва­лю. При­чо­му «лю­ди­ною» у ви­ста­ві Урив­сько­го є ли­ше па­нич із по­ві­сті О.ку­прі­на, а «той світ», що ото­чує ге­роя, на дум­ку ре­жи­се­ра, скла­да­є­ться з пе­ре­вер­тнів: зов­ні по­до­ба люд­ська, але є ма­сив­на го­ло­ва ляль­ки-ха­ра­ктер­ни­ці. Ви­ста­ва в Оде­сі йде укра­їн­ською мо­вою. По­ста­нов­ка отри­ма­ла схваль­ні від­гу­ки гля­да­чів та кри­ти­ків.

«Кни­га Йо­ва»

«Чай­ка»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.