Чо­му во­ї­ни звіль­ня­ю­ться?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Вій­на в Укра­ї­ні на­о­чно по­ка­за­ла, що най­ефе­ктив­ні­ша зброя у XXI ст. — це не тан­ки й не «Джа­ве­лі­ни», це лю­ди.

У 2014 р. в де­ся­тків ти­сяч лю­дей спа­ла­хну­ла мо­ти­ва­ція за­хи­ща­ти кра­ї­ну, і во­ни ста­ли ар­мі­єю, зда­тною зу­пи­ни­ти ро­сій­ську агре­сію. Ни­ні на­пру­га бо­їв зни­зи­ла­ся, фронт став ста­біль­ним, але вій­на три­ває. І най­біль­ший ря­док втрат сьо­го­дні — це звіль­не­н­ня. Від­пли­ву ка­дрів на­ма­га­ю­ться не допу­сти­ти за будь-яку ці­ну, — так, пре­зи­дент П.по­ро­шен­ко два мі­ся­ці не міг прийня­ти рі­ше­н­ня що­до за­ко­ну 6052, який ви­зна­чає по­ря­док звіль­не­н­ня вій­сько­во­слу­жбов­ців за кон­тра­ктом до кін­ця осо­бли­во­го пе­рі­о­ду, прийня­тим Вер­хов­ною Ра­дою і по­да­ним на під­пис пре­зи­ден­то­ві 23 кві­тня. Але за­кон 6052 під­пи­са­ний, і чер­го­ва хви­ля звіль­нень ви­миє з ар­мії кіль­ка ти­сяч мо­ти­во­ва­них та во­ї­нів, які про­йшли свої уні­вер­си­те­ти вій­ни. По­трі­бні ком­пле­ксні рі­ше­н­ня, аби тих, хто при­хо­дить, бу­ло біль­ше, ніж тих, хто за­ли­шає ла­ви. Як ви­рі­ши­ти цю про­бле­му? При­ре­че­ні на не­ком­плект Сьо­го­дні уком­пле­кто­ва­ність бри­гад ЗСУ на фрон­ті ста­но­вить мен­ше 50%. Під кі­нець ро­та­ції під­роз­ді­лу на пе­ре­до­вий не­рід­ко мо­жна по­ба­чи­ти ро­ту із 40 чо­ло­вік або ба­таль­йон, у яко­му 200 три­ма­ють фронт зав­довж­ки 10—11 кі­ло­ме­трів.

При­чо­му на па­пе­рі ци­фри уком­пле­кто­ва­но­сті ви­щі. Але ци­фра­ми вій­сько­ве ко­ман­ду­ва­н­ня ма­ні­пу­лює. До бо­йо­вих під­роз­ді­лів не­рід­ко за­ра­хо­ву­ють до­по­мі­жний пер­со­нал, який пе­ре­бу­ває на ба­зі, або від­ря­джа­ють на час вій­сько­во­слу­жбов­ців з ін­ших ти­ло­вих ча­стин. Тоб­то одні й ті са­мі лю­ди фа­кти­чно на па­пе­рі мо­жуть про­хо­ди­ти слу­жбу у двох під­роз­ді­лах. Чи­сель­ність при­ко­ман­ди­ро­ва­них у пі­хо­ті на пер­шій лі­нії мо­же ся­га­ти 50% від скла­ду під­роз­ді­лу.

Осо­бли­во го­стро б’ють звіль­не­н­ня з ар­мії по тих ча­сти­нах, у яких про­во­ди­ться до­ро­га під­го­тов­ка осо­бо­во­го скла­ду з до­по­мо­гою ін­стру­кто­рів НАТО. Ба­таль­йо­ни, які про­йшли під­го­тов­ку на по­лі­го­ні в Яво­ро­ві з до­по­мо­гою аме­ри­кан­ців і ка­над­ців, ви­хо­дять на одну ро­та­цію на фронт, і пі­сля ро­та­ції, тоб­то че­рез рік пі­сля про­хо­дже­н­ня тре­нін­гу НАТО, звіль­ня­є­ться до 80% скла­ду. Тоб­то ві­ді­бра­ні й під­го­тов­ле­ні лю­ди не за­три­му­ю­ться, не пе­ре­да­ють до­свід да­лі.

На­дзви­чай­но сер­йо­зної ува­ги по­тре­бує си­ту­а­ція з про­гра­мою під­го­тов­ки Сил спе­ці­аль­них опе­ра­цій на ба­зі в Бер­ди­че­ві. У 2016 р. на ше­сти­мі­ся­чні кур­си під­го­тов­ки бій­ців ССО за­яви­ло­ся 437 кан­ди­да­тів, за­кін­чи­ти курс змо­гли тіль­ки най­кра­щі з най­кра­щих — 63 вій­сько­во­слу­жбов­ці. Во­ни отри­ма­ли ста­тус ін­стру­кто­рів. Однак на цей мо­мент 40% цих елі­тних бій­ців із рі­зних при­чин уже за­ли­ши­ли слу­жбу в ар­мії.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка на­чаль­ни­ка Ген­шта­бу ЗСУ Ар­ту­ра Ар­те­мен­ка, не­об­хі­дність мо­бі­лі­за­ції кіль­кох ти­сяч офі­це­рів за­па­су у 2018 р. по­ясню­є­ться тим, що звіль­ня­є­ться 10% ді­ю­чих офі­це­рів. Тоб­то в ци­фрах, за оцін­ка­ми Ген­шта­бу, звіль­ня­є­ться за один рік близь­ко чо­ти­рьох ти­сяч офі­це­рів. Ка­та­стро­фі­чні по­ка­зни­ки для обо­ро­но­зда­тно­сті кра­ї­ни! Але мі­сця ви­бу­лих до­свід­че­них лю­дей без жо­дних пи­тань за­пов­ни­ли мо­бі­лі­зо­ва­ни­ми ви­пу­скни­ка­ми вій­сько­вих ка­федр. Сол­да­тів і офі­це­рів звіль­ня­є­ться ще біль­ше. За­кон 6052 до­зво­лить звіль­ни­ти­ся тим вій­сько­вим, хто вже має ви­слу­гу, але слу­жить за кон­тра­ктом до кін­ця осо­бли­во­го пе­рі­о­ду і за кон­тра­ктом, укла­де­ним до вій­ни. Оскіль­ки що та­ке «осо­бли­вий пе­рі­од» і ко­ли він за­кін­чи­ться, за­ко­но­дав­чо не бу­ло роз’ясне­но, та­кі кон­тра­кти, по су­ті, пе­ре­тво­ри­ли­ся на без­стро­ко­ві, як при фе­о­да­лі­змі. На­яв­ність кіль­кох ти­сяч вій­сько­во­слу­жбов­ців, які не мо­гли звіль­ни­ти­ся і в яких «осо­бли­вий пе­рі­од» за­тя­гнув­ся, сер­йо­зно під­ри­ває мо­раль­ний клі­мат в ар­мії, тож ду­же до­бре, що дер­жа­ва взя­ла на се­бе від­по­від­аль­ність і рі­ше­н­ня прийня­ли. Без­пе­ре­чно, прийня­т­тя за­ко­ну при­зве­де до по­си­ле­н­ня від­пли­ву офі­це­рів та сер­жан­тів і сол­да­тів, які слу­жать три­ва­лий час. Але, з дру­го­го бо­ку, якщо не звіль­ня­ти тих, хто дав­но за­слу­жив, то як за­лу­чи­ти но­вих, тих, хто має при­йти на змі­ну? У ко­ле­кти­ві бу­дуть нор­маль­ні від­но­си­ни, якщо слу­жать тіль­ки ті, хто мо­ти­во­ва­ний, а не з-під па­ли­ці.

Не­ком­плект за­кла­де­ний у са­му стру­кту­ру ар­мії з ше­сти при­чин.

1. Дер­жа­ва, по­чи­на­ю­чи з СРСР, ні­ко­ли не пра­гну­ла утри­ма­ти в ар­мії хо­ро­ших бій­ців, ні-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.