РНБО роз­ши­ри­ла сан­кцій­ний спи­сок

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ра­да на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни Укра­ї­ни роз­ши­ри­ла сан­кцій­ний спи­сок. При цьо­му сан­кції вве­де­но ще для 14 фі­зи­чних і 30 юри­ди­чних осіб. Про це по­ві­до­ми­ла прес­слу­жба ві­дом­ства.

«З іні­ці­а­ти­ви Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів і Слу­жби без­пе­ки бу­ли вве­де­ні сан­кції до 30 юри­ди­чних і 14 фі­зи­чних осіб, у зв’яз­ку з чим бу­ло онов­ле­но сан­кцій­ний спи­сок, який ни­ні на­лі­чує 1759 фі­зо­сіб і 786 юро­сіб», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

За­зна­ча­є­ться, що РНБО вве­ла сан­кції, си­ме­три­чні сан­кці­ям, уве­де­ні уря­дом США (11 черв­ня 2018 р.) про­ти юро­сіб, при­че­тних до ді­яль­но­сті ро­сій­ських спец­служб у кі­бер­про­сто­рі, зокре­ма: НДІ «Квант», ТОВ «Дайв­те­хно­сер­віс», ТОВ «Ци­фро­ві те­хно­ло­гії без­пе­ки», ERPSCAN BV, Embedi Limited.

Спи­сок юро­сіб, сто­сов­но яких за­сто­со­ва­но сан­кції, до­пов­не­но по­лі­ти­чни­ми пар­ті­я­ми та гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми, які бра­ли участь у під­го­тов­ці та про­ве­ден­ні не­за­кон­но­го го­ло­су­ва­н­ня на те­ри­то­рії тим­ча­со­во оку­по­ва­но­го Кри­му в рам­ках ви­бо­рів у Дер­жду­му РФ. Це, зокре­ма: Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія РФ, ви­бор­ча ко­мі­сія «Ре­спу­блі­ка Крим»; ПП «Єди­на Ро­сія», «Лі­бе­раль­но­де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ро­сії» (ЛДПР), пар­тія «Ро­ди­на», «Де­мо­кра­ти­чна пар­тія Ро­сії», Со­юз ве­те­ра­нів Аф­га­ні­ста­ну, пар­тія «Па­трі­о­ти Ро­сії», гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція «Со­юз пен­сіо­не­рів Ро­сії», «Аграр­на пар­тія Ро­сії», «Ко­му­ні­сти­чна пар­тія Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції», ГО «Бо­йо­ве бра­тер­ство», рух «Кор­пус «За чи­сті ви­бо­ри».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.