Як отри­му­ють пра­ва на во­ді­н­ня ДБР

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Цьо­го ти­жня за­вер­шив­ся пер­ший етап кон­кур­су для при­зна­че­н­ня на по­са­ди в цен­траль­но­му апа­ра­ті Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань.

Чле­ни від­по­від­ної кон­кур­сної ко­мі­сії про­те­сту­ва­ли кан­ди­да­тів на по­са­ди слід­чих та адмі­ні­стра­тив­ний пер­со­нал на зна­н­ня чин­но­го за­ко­но­дав­ства, а та­кож на на­яв­ність та якість пра­кти­чних на­ви­чок. Згі­дно з офі­цій­ною ста­ти­сти­кою, до ета­пу спів­бе­сід ді­йшли 235 по­тен­цій­них слід­чих, які роз­слі­ду­ва­ти­муть про­ва­дже­н­ня у трьох про­філь­них управ­лі­н­нях (слу­жбо­ві та ко­ру­пцій­ні зло­чи­ни; вчи­не­ні пра­во­охо­рон­ця­ми та су­д­дя­ми зло­чи­ни, а та­кож зло­чи­ни вій­сько­во­слу­жбов­ців), та 372 по­тен­цій­них держ­слу­жбов­ців, які обі­ймуть по­са­ди в управ­лін­ні пра­во­во­го за­без­пе­че­н­ня, від­ді­лі вну­трі­шньо­го ау­ди­ту, управ­лін­ні ка­дро­вої ро­бо­ти та дер­жав­ної слу­жби, від­ді­лі ор­га­ні­за­цій­но-адмі­ні­стра­тив­но­го та ана­лі­ти­чно­го за­без­пе­че­н­ня, від­ді­лі ро­бо­ти з гро­мад­ські­стю та ЗМІ то­що.

Зда­ва­ло­ся б, що ці­ка­во­го у про­це­сі від­бо­ру кан­ди­да­тів на по­са­ди? Про­те цей про­цес на­пов­не­н­ня кров’ю но­во­го пра­во­охо­рон­но­го ор­га­ні­зму по­ка­зує, як окре­мі гру­пи впли­ву на­ма­га­ю­ться від­ра­зу «за­ра­зи­ти» йо­го но­ви­ми ві­ру­са­ми, до яких іще не ви­ро­би­ло­ся іму­ні­те­ту. Як на­слі­док — мо­жли­вість віль­но мо­де­лю­ва­ти дії окре­мих ор­га­нів або на­віть усьо­го ор­га­ні­зму. Про­тя­гом усіх ро­ків не­за­ле­жно­сті не­ста­ча вла­сних го­рю­чих ко­ри­сних ко­па­лин зму­шу­ва­ла Укра­ї­ну ім­пор­ту­ва­ти па­лив­но­енер­ге­ти­чні ре­сур­си.

На­при­кін­ці 1990-х дер­жав­на по­лі­ти­ка в сфе­рі за­без­пе­че­н­ня спо­жи­ва­чів па­ли­вом до­хо­ди­ла до аб­сур­ду. У 1996–1998 рр. бу­ло прийня­то три окре­мі роз­по­ря­дже­н­ня уря­ду, які пе­ред­ба­ча­ли за­ку­пів­лю бен­зи­ну в Тю­мен­ській обла­сті в обмін на по­ста­ча­н­ня про­ду­кції та ви­ко­на­н­ня бу­ді­вель­них ро­біт. Се­ред екс­пор­то­ва­них за па­ли­во то­ва­рів бу­ли су­кон­ні ру­ка­ви­ці та

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.