При­ва­ти­за­ція по-но­во­му: чер­го­ві змі­ни, чер­го­ві ри­зи­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

15 черв­ня ц.р. ми­ну­ло сто днів, як на­був чин­но­сті но­вий за­кон про при­ва­ти­за­цію дер­жав­но­го і ко­му­наль­но­го май­на.

Не­за­ба­ром су­спіль­ство ма­ти­ме пов­не пра­во за­пи­та­ти про пер­ші ре­зуль­та­ти і по­рів­ня­ти їх із чи­слен­ни­ми обі­цян­ка­ми про че­сну, про­зо­ру і кон­ку­рен­тну при­ва­ти­за­цію.

Для по­стре­во­лю­цій­ної вла­ди при­ва­ти­за­ція зав­жди бу­ла (на сло­вах) се­ред най­го­лов­ні­ших прі­о­ри­те­тів дій уря­ду: пе­ре­лік об’єктів на про­даж, за­твер­дже­ний у 2015 р., вклю­чав май­же 350 під­при­ємств, у то­му чи­слі по­над 300 під­при­ємств, що мо­гли бу­ти при­ва­ти­зо­ва­ні без вне­се­н­ня змін до за­ко­ну про пе­ре­лік за­бо­ро­не­них до при­ва­ти­за­ції. Імі­та­ція актив­ної ді­яль­но­сті із під­го­тов­кою цих об’єктів до при­ва­ти­за­ції три­ва­ла по­над три ро­ки: до від­по­від­ної по­ста­но­ви Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів 13 ра­зів вно­си­ли­ся змі­ни, її дію по­дов­жу­ва­ли на 2016-м, а по­тім і на 2017 р. Про­те за фа­ктом за три ро­ки су­мар­ні пла­ни по бю­дже­тних над­хо­дже­н­нях від при­ва­ти­за­ції бу­ло ви­ко­на­но ли­ше на 7%, про­да­но лі­че­ні оди­ни­ці ве­ли­ких об’єктів, зокре­ма, тіль­ки одне під­при­єм­ство, що має стра­те­гі­чне зна­че­н­ня, та й то без за­лу­че­н­ня при­ва­тно­го ін­ве­сто­ра, — по­ку­пцем 99,5% ПРАТ «Іва­но­фран­ків­ський ло­ко­мо­ти­во­ре­мон­тний за­вод» ста­ла Іва­но­фран­ків­ська мі­ська ра­да.

Не­об­хі­дність при­швид­ши­ти при­ва­ти­за­цію, не­зва­жа­ю­чи на вій­ну і низь­ку ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість укра­їн­ських ком­па­ній, апо­ло­ге­та­ми при­ва­ти­за­ції по­ясню­є­ться про­сто: дер­жав­ні під­при­єм­ства вкрай не­ефе­ктив­ні, про­ни­за­ні ко­ру­пці­єю і ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться в мер­кан­тиль­них ін­те­ре­сах по­лі­ти­ків. Усе це прав­да. Але ж усі ке­рів­ни­ки ві­тчи­зня­них держ­ком­па­ній при­зна­ча­ю­ться за рі­ше­н­ням/по­го­дже­н­ням са­мо­го уря­ду, Фон­ду дер­жмай­на або мі­ні­стерств. То хто ж, як не прав­ля­ча ко­а­лі­ція, ви­нен у по­стій­них кра­діж­ках і не­ефе­ктив­но­му управ­лін­ні дер­ж­вла­сні­стю, якщо в ін­ших кра­ї­нах сві­ту держ­се­ктор не ли­ше кон­ку­рен­то­спро­мо­жний, а по­де­ку­ди і більш ефе­ктив­ний за при­ва­тний?

Шту­чни­ми і не­щи­ри­ми є за­яви по­лі­ти­ків, що за­трим­ки при­ва­ти­за­ції зу­мов­ле­ні не­до­ско­на­лі­стю за­ко­но­дав­чої ба­зи (за якою «Кри­во­ріж­сталь» про­да­ли за 4,8 млрд дол.), не­пе­ре­да­чею ор­га­на­ми управ­лі­н­ня-мі­ні­стер­ства­ми об’єктів в управ­лі­н­ня Фон­ду дер­жмай­на або за­тя­гу­ва­н­ням пе­ре­д­при­ва­ти­за­цій­ної під­го­тов­ки під­при­ємств. Хто, як не уряд, є ви­щим ор­га­ном у си­сте­мі ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди і має всі пов­но­ва­же­н­ня за­без­пе­чи­ти ви­ко­нав­чу ди­сци­плі­ну. Але справ­жньою при­чи­ною зу­пин­ки при­ва­ти­за­ції в Укра­ї­ні зав­жди бу­ла від­су­тність по­лі­ти­чної во­лі че­рез ті­ньо­вий роз­по­діл фі­нан­со­вих по­то­ків держ­ком­па­ній і не­ба­жа­н­ня по­лі­ти­чно-олі­гар­хі­чної ко­ман­ди кон­ку­ру­ва­ти за об’єкти при­ва­ти­за­ції на від­кри­тих тор­гах із все­сві­тньо ві­до­ми­ми ком­па­ні­я­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.