Ро­з­дрі­бні ці­ни на при­ро­дний газ в Укра­ї­ні та Єв­ро­пі: від­мін­но­сті фор­му­ва­н­ня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

З ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня при­ро­дний газ в Укра­ї­ні ви­яв­ля­є­ться най­до­рож­чим у Єв­ро­пі Єв­ро­ко­мі­сія пра­гне уні­фі­ку­ва­ти пра­ви­ла ро­бо­ти на єв­ро­пей­сько­му рин­ку га­зу з огля­ду на осо­бли­во­сті фун­кціо­ну­ва­н­ня га­зо­вих рин­ків ко­жної кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу.

Зокре­ма, й та­ких, як Укра­ї­на, з яки­ми ЄС під­пи­сав Уго­ду про асо­ці­а­цію і які є уча­сни­ка­ми Єв­ро­пей­сько­го Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства. То­му ре­тель­но ви­вчає на­ціо­наль­ні рин­ки га­зу кра­їн — чле­нів ЄС, ці­но­ву си­ту­а­цію на них і на рин­ках асо­ці­йо­ва­них кра­їн, як-от Укра­ї­ни.

Ін­фор­ма­цій­но-ана­лі­ти­чні зві­ти Єв­ро­ко­мі­сії та ін­ших єв­ро­пей­ських ор­га­ні­за­цій і ком­па­ній да­ють нам чи­ма­ло при­во­дів за­ду­ма­ти­ся про те, на­скіль­ки успі­шною є ре­фор­ма рин­ку га­зу в на­шій кра­ї­ні, якою так пи­ша­ю­ться пар­ла­мент, пре­зи­дент і уряд Укра­ї­ни. І про­ана­лі­зу­ва­ти, чи є шанс до­лу­чи­ти укра­їн­ську га­зо­транс­порт­ну си­сте­му до єв­ро­пей­ської га­зо­вої ме­ре­жі. Хо­ча для спо­жи­ва­ча ви­зна­чаль­ною є ці­на.

На­при­кін­ці бе­ре­зня 2018го Єв­ро­ко­мі­сія під­го­ту­ва­ла ін­фор­ма­цій­ний звіт про ро­з­дрі­бні ці­ни для про­ми­сло­во­сті та на­се­ле­н­ня в кра­ї­нах Єв­ро­со­ю­зу за під­сум­ка­ми че­твер­то­го квар­та­лу 2017-го. То бу­ли най­но­ві­ші да­ні Єв­ро­ко­мі­сії про ці­ни на при­ро­дний газ. До­ки че­рез кіль­ка днів не отри­ма­ли но­во­го спіль­но­го зві­ту трьох ор­га­ні­за­цій ЄС що­до роз­дрі­бних цін для на­се­ле­н­ня за під­сум­ка­ми бе­ре­зня 2018 р. у кра­ї­нах — чле­нах ЄС та у де­яких асо­ці­йо­ва­них з ЄС кра­ї­нах, вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну. Як це ко­ре­лює з ре­зуль­та­та­ми ана­лі­ти­чно­го до­слі­дже­н­ня Єв­ро­ко­мі­сії, та як ви­гля­дає Укра­ї­на на га­зо­во­му рин­ку Єв­ро­со­ю­зу, роз­гля­не­мо у цій стат­ті.

Ро­з­дрі­бні ці­ни на газ для про­ми­сло­во­сті в 2017 ро­ці ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся

Ці­ни на при­ро­дний газ для про­ми­сло­во­сті по­ча­ли зни­жу­ва­ти­ся в ЄС з 2014-го. Тренд три­вав у 2015–2016 рр. У 2017му схо­же на те, що про­ми­сло­ві ці­ни де­що ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся.

Се­ре­дня ці­на (без ПДВ та ін­ших по­да­тків, які під­ля­га­ють по­вер­нен­ню) у жов­тні—гру­дні 2017 р. зро­сла на 1% по­рів­ня­но з ана­ло­гі­чним пе­рі­о­дом 2016 р. Со­бі­вар­тість ву­гі­л­ля, яке ви­до­бу­ва­ють укра­їн­ські дер­жав­ні ша­хти, за­ли­ша­є­ться істо­тно ви­щою за ці­ну йо­го про­да­жу, що по­тре­бує від дер­жа­ви що­рі­чно 3 млрд грн до­та­цій, за­явив прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман під час го­ди­ни за­пи­тань до уря­ду у Вер­хов­ній Ра­ді.

«Нам по­трі­бна аб­со­лю­тно но­ва по­лі­ти­ка у ву­гіль­ній га­лу­зі. І та­ке зав­да­н­ня пе­ред мі­ні­стер­ством сто­їть. Я вва­жаю, що за це не­се пер­со­наль­ну від­по­від­аль­ність мі­ністр Ігор На­са­лик», — ска­зав прем’єр.

За йо­го сло­ва­ми, цьо­го ро­ку для ви­пла­ти зар­плат ша­хта­рям і по­га­ше­н­ня бор­гів за ни­ми з бюджету по­трі­бно до­да­тко­во ви­ді­ли­ти ще 1,5 млрд грн. Сво­єю чер­гою, На­са­лик по­ві­до­мив, що най­ближ­чи­ми дня­ми на по­га­ше­н­ня бор­гів бу­де спря­мо­ва­но 324 млн грн, а пов­ні­стю цю про­бле­му пла­ну­є­ться розв’яза­ти до кін­ця ро­ку прийня­т­тям від­по­від­но­го за­ко­ну в пар­ла­мен­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.