Трамп і Укра­ї­на: опе­ра­ція «шок і тре­пет»

Чи є пре­зи­дент­ство Трам­па ле­таль­ною збро­єю для Укра­ї­ни?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ко­жна зу­стріч Пу­ті­на з Трам­пом ви­кли­кає ефект «шо­ку і тре­пе­ту» в Укра­ї­ні.

Від­ра­зу ма­лю­ю­ться обра­зи дру­гої Ял­ти, гло­баль­ної сві­то­вої зра­ди Укра­ї­ни, «про­да­жу» Кри­му. Див­но спо­сте­рі­га­ти, як ті, хто ще кіль­ка мі­ся­ців то­му ті­шив­ся ле­таль­ною обо­рон­ною збро­єю зі США, ни­ні го­ту­ю­ться до по­стрі­лу в спи­ну з бо­ку аме­ри­кан­сько­го пар­тне­ра, який так, на­справ­ді, і не ви­знав Укра­ї­ни сво­їм со­ю­зни­ком.

У ви­пад­ку зу­стрі­чі двох ір­ра­ціо­наль­них акто­рів, яки­ми є Трамп і Пу­тін, будь-який про­гноз що­до ре­зуль­та­тів їхньо­го ран­де­ву за­ли­ша­є­ться не біль­ше ніж про­гно­зом. Про­те рі­вень під­ви­ще­но­го за­не­по­ко­є­н­ня що­до цьо­го са­мі­ту ще раз по­ка­зує, на­скіль­ки вра­зли­ви­ми і на­віть кри­хки­ми є укра­їн­сько­а­ме­ри­кан­ські від­но­си­ни за пре­зи­ден­та Трам­па. Це при то­му, що Трамп да­ле­ко не пер­ший і, мо­жли­во, не остан­ній пре­зи­дент США, який шу­кає «пе­ре­за­ван­та­же­н­ня» від­но­син із Пу­ті­ним. При то­му, що для аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та, як мо­жна бу­ло зав­ва­жи­ти про­тя­гом остан­ньо­го ро­ку, ре­зо­нанс на між­на­ро­дних зу­стрі­чах ча­сто зна­чно ва­жли­ві­ший за ре­зуль­тат. То­му ціл­ком мо­жли­во, що ре­зуль­та­том зу­стрі­чі бу­де сам факт зу­стрі­чі, як дав зро­зу­мі­ти ра­дник з пи­тань нац­без­пе­ки США Джон Бол­тон. А мо­жли­во й по­ча­тком чо­гось більш не­при­єм­но­го для Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.