Не­ви­пла­та пен­сій ТПО як сим­вол ли­це­мір­ства дер­жа­ви

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

З по­ча­тком зброй­ної агре­сії РФ про­ти Укра­ї­ни в кра­ї­ні з’яви­ло­ся но­ве по­ня­т­тя — тим­ча­со­во пе­ре­мі­ще­ні осо­би (ТПО), яке ви­яви­ло низ­ку про­блем у прийня­тій ви­клю­чно для мир­но­го ча­су си­сте­мі со­ці­аль­но­го за­хи­сту на­се­ле­н­ня.

Че­рез не­го­тов­ність пра­во­вих про­це­дур до та­ких над­зви­чай­них си­ту­а­цій про­тя­гом чо­ти­рьох ро­ків ТПО по­стій­но сти­ка­ли­ся з чи­слен­ни­ми про­бле­ма­ми, зокре­ма і при отри­ман­ні пен­сій­них ви­плат. Пе­рі­о­ди­чно спа­ла­ху­ва­ли більш-менш гу­чні скан­да­ли, пов’яза­ні з при­пи­не­н­ням ви­плат ТПО в ре­зуль­та­ті ве­ри­фі­ка­ції, про­ве­де­ної ти­ми чи ін­ши­ми ві­дом­ства­ми.

Остан­ній з них став­ся у трав­ні-черв­ні 2018 ро­ку і на­був ре­зо­нан­су зав­дя­ки по­ка­зо­вій істо­рії Іго­ря Ко­злов­сько­го, ві­до­мо­го вче­но­го-ре­лі­гі­є­знав­ця, який від­си­дів у під­ва­лах ДНР два ро­ки, а ни­ні по­стра­ждав від дій укра­їн­ської вла­ди. По­вер­нув­шись із дво­ти­жне­вої по­їзд­ки по Єв­ро­пі, де він да­вав свід­че­н­ня про звір­ства бо­йо­ви­ків на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, вче­ний ді­знав­ся, що в цей час ПФ по­зба­вив йо­го пен­сії — за пе­ре­тин кор­до­ну Укра­ї­ни. Тим ча­сом, під­ста­вою для при­пи­не­н­ня ви­пла­ти пен­сії є від­су­тність ТПО на те­ри­то­рії Укра­ї­ни про­тя­гом більш як 60 днів. На жаль, цей ви­па­док не­за­кон­но­го при­пи­не­н­ня ви­плат да­ле­ко не по­оди­но­кий.

«Те, що від­бу­ва­є­ться ни­ні, пе­ре­хо­дить всі ме­жі, — за­зна­чає ко­ор­ди­на­тор з адво­ка­ції ГО «Дон­бас SOS» Оль­га Гво­здьо­ва. — У трав­ні си­ту­а­ція з ви­пла­та­ми пен­сій ТПО за­свід­чи­ла, що пе­ре­ві­ря­ють уже не тіль­ки гро­ма­дян, які жи­вуть на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, чи тих, хто по­ру­шує по­ста­но­ву Ка­бмі­ну №365, а й тих, хто про­жи­ває на під­кон­троль­них Укра­ї­ні те­ри­то­рі­ях і ні­чо­го не по­ру­шує. Дві ци­та­ти з на­шої га­ря­чої лі­нії. Ма­рі­у­поль: «Не отри­мав пен­сію за тра­вень-чер­вень. Пе­ре­вір­ки й іден­ти­фі­ка­цію про­йшов. У ПФ озву­чи­ли, що ви­пла­ти бу­дуть тіль­ки в сер­пні».

Дні­про: «Не отри­ма­ли ви­пла­ти за тра­вень-чер­вень. При цьо­му адре­сну до­по­мо­гу отри­му­ва­ли весь час. На оку­по­ва­ні те­ри­то­рії не ви­їжджа­ли».

Упов­но­ва­же­на ВР Укра­ї­ни з прав лю­ди­ни за­зна­чає, що із за­галь­ної кіль­ко­сті звер­нень від ТПО по­над 50% сто­су­ю­ться пен­сій­них ви­плат. Най­біль­ше не­вдо­во­ле­н­ня ви­кли­кає ме­ха­нізм при­зна­че­н­ня і від­нов­ле­н­ня пен­сій ТПО, а та­кож здій­сне­н­ня кон­тро­лю над їх про­ве­де­н­ням, що ви­зна­че­но від­по­від­ни­ми по­ло­же­н­ня­ми, за­твер­дже­ни­ми по­ста­но­вою Ка­бмі­ну №365, зі змі­на­ми, вне­се­ни­ми по­ста­но­вою Ка­бмі­ну №335 (25.04.2018).

Обов’яз­ко­вість на­бу­т­тя ста­ту­су ТПО; про­хо­дже­н­ня по­стій­них, не­до­ско­на­лих і скла­дних про­це­дур ідентифікації та ве­ри­фі­ка­ції; по­вер­не­н­ня пен­сій­них ви­плат тіль­ки за три ро­ки пе­ред звер­не­н­ням; пе­ре­вір­ка ві­ро­гі­дно­сті ін­фор­ма­ції про фа­кти­чне мі­сце про­жи­ва­н­ня для осіб, які пре­тен­ду­ють ли­ше на отри­ма­н­ня пен­сій; при­пи­не­н­ня ви­плат пен­сій у ра­зі від­мо­ви від ста­ту­су ТПО (при­дба­н­ня жи­тла на під­кон­троль­ній те­ри­то­рії та отри­ма­н­ня но­вої ре­є­стра­ції місця про­жи­ва­н­ня) і мо­жли­вість їх від­нов­ле­н­ня тіль­ки в ра­зі на­да­н­ня па­пе­ро­вої пен­сій­ної спра­ви то­що — все це при­зво­дить до чи­слен­них не­га­тив­них на­слід­ків, се­ред яких, зокре­ма, ве­ли­че­зне адмі­ні­стра­тив­не на­ван­та­же­н­ня на ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня, осо­бли­во в ре­гіо­нах, на­бли­же­них до тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій, у зв’яз­ку з про­ве­де­н­ням про­це­ду­ри ве­ри­фі­ка­ції, а та­кож спо­тво­ре­н­ня ста­ти­сти­чної ін­фор­ма­ції, зокре­ма про ТПО.

Вре­гу­лю­ван­ню про­блем з отри­ма­н­ням пе­ре­се­лен­ця­ми пен­сій­них ви­плат бу­ли при­свя­че­ні про­ве­де­ні 5 ли­пня в Ко­мі­те­ті з пи­тань со­цпо­лі­ти­ки, зайня­то­сті та пен­сій­но­го за­без­пе­че­н­ня слу­ха­н­ня «Про пра­во на отри­ма­н­ня пен­сій осіб, яких зму­си­ли за­ли­ши­ти чи по­ки­ну­ти своє мі­сце про­жи­ва­н­ня в ре­зуль­та­ті або з ме­тою уни­кне­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків зброй­но­го кон­флі­кту, тим­ча­со­вої оку­па­ції, по­всю­дних про­я­вів на­силь­ства, по­ру­шень прав лю­ди­ни і над­зви­чай­них си­ту­а­цій при­ро­дно­го або те­хно­ген­но­го ха­ра­кте­ру» (за­ко­но­про­ект №6692).

«Щоб розв’яза­ти про­бле­му з по­ру­ше­н­ням по­ряд­ку ви­пла­ти ТПО пен­сій, — ка­же на­ро­дний де­пу­тат На­та­лія Ве­се­ло­ва, — бу­ло за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект 6692, роз­ро­бле­ний у спів­ав­тор­стві де­пу­та­та­ми рі­зних фра­кцій і груп. Однак за рік він так і не був ви­не­се­ний на роз­гляд.

До чо­го при­зво­дить та­ка си­ту­а­ція, ко­ли не ви­рі­ше­но про­бле­му із вве­де­н­ням ме­ха­ні­зму ви­плат жи­те­лям тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій?

У ре­зуль­та­ті то­го, що ще 2015 ро­ку бу­ло ухва­ле­но по­ста­но­ву Ка­бмі­ну, згі­дно з якою ме­ха­нізм ви­плат ТПО і жи­те­лям не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій був прив’яза­ний до до­від­ки ТПО, ни­ні Пен­сій­но­му фон­ду не­ві­до­мо, яка кіль­кість лю­дей на­справ­ді про­жи­ває на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях і не отри­мує пен­сій. Це обов’язок Укра­ї­ни пе­ред ни­ми. Ні­хто не знає, скіль­ки три­ва­ти­ме вій­на на схо­ді Укра­ї­ни. Але у кра­ї­ни є зо­бов’яза­н­ня пе­ред сво­ї­ми гро­ма­дя­на­ми, не­за­ле­жно від то­го, де во­ни про­жи­ва­ють. На­то­мість ми ба­чи­мо, що ме­ха­ні­зми кон­тро­лю за про­жи­ва­н­ням ТПО зво­дя­ться до осо­бли­во­го ци­ні­зму.

Пав­ло Дов­биш — вій­сько­вий пен­сіо­нер, який ви­їхав 2014 ро­ку з Кри­му і за­хи­щав Укра­ї­ну зі збро­єю в ру­ках. Уча­сник АТО ви­їхав до Єв­ро­пи для лі­ку­ва­н­ня сво­єї ди­ти­ни, а в цей час йо­го по­зба­ви­ли пен­сії та ви­плат на ди­ти­ну.

Ще одну пе­ре­се­лен­ку з Кри­му по­зба­ви­ли пен­сії, хо­ча во­на жи­ве в Го­ло­сі­їв­сько­му ра­йо­ні мі­ста Ки­є­ва і не ви­їжджа­ла на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію жо­дно­го ра­зу. Тіль­ки то­му, що якась лю­ди­на із схо­жим прі­зви­щем пе­ре­тну­ла лі­нію роз­ме­жу­ва­н­ня.

Та­ких ви­пад­ків — без­ліч. І роз­би­ра­ти­ся з ко­жним із них окре­мо не­мо­жли­во. Має бу­ти си­сте­ма. То­му ми акцен­ту­є­мо на не­об­хі­дно­сті ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту №6692 та на при­ве­ден­ні у від­по­від­ність підза­кон­них актів Ка­бмі­ну.

До то­го ж Вер­хов­ний суд ви­знав не­чин­ни­ми по­ло­же­н­ня 7-9 і 13 По­ряд­ку при­зна­че­н­ня (по­нов­ле­н­ня) со­ці­аль­них ви­плат та По­ряд­ку здій­сне­н­ня кон­тро­лю за про­ве­де­н­ням со­цви­плат ТПО за мі­сцем їх фа­кти­чно­го про­жи­ва­н­ня/пе­ре­бу­ва­н­ня, за­твер­дже­них по­ста­но­вою №365 та абз. 10 п.1 по­ста­но­ви №637. Тоб­то вся ця тя­га­ни­на з пе­ре­вір­ка­ми і не­ви­пла­та­ми бу­ла ви­зна­на про­ти­прав­ною, і то­му нор­ми, ни­ми по­ро­дже­ні, — не­чин­ни­ми. 4 ли­пня Мін­со­цпо­лі­ти­ки та ПФ про­гра­ли апе­ля­цію. У від­по­від­а­чів для ка­са­ції за­ли­ша­є­ться 28 днів».

«Згі­дно з усі­ма між­на­ро­дни­ми нор­ма­ми, пен­сії є вла­сні­стю лю­дей, — за­явив на­ро­дний де­пу­тат Му­ста­фа Найєм. — Ми не мо­же­мо про­сто так їх за­бра­ти, так са­мо, як квар­ти­ру чи ін­ше май­но. З ін­шо­го бо­ку, по­трі­бно ди­ви­ти­ся в ко­рінь ці­єї про­бле­ми, до чо­го во­на мо­же при­зве­сти. Окрім ін­шо­го, про­бле­ма не­ви­пла­ти пен­сій за­раз ду­же впли­ває на си­ту­а­цію з ви­бор­чим за­ко­но­дав­ством. Че­рез прив’яз­ку уря­дом ви­плат пен­сій до ста­ту­су ТПО ба­га­то лю­дей ре­є­стру­ю­ться як ТПО на при­фрон­то­вих те­ри­то­рі­ях са­ме для то­го, щоб отри­му­ва­ти пен­сії. І це ство­рює ве­ли­кі про­бле­ми, ко­ли ми по­чи­на­є­мо го­во­ри­ти про ви­бор­чі пра­ва пе­ре­се­лен­ців.

Є за­ко­но­про­ект №6240 про ви­бор­чі пра­ва пе­ре­се­лен­ців і тру­до­вих мі­гран­тів, який дав би їм пра­во го­ло­су на мі­сце­вих ви­бо­рах. Він за­ре­є­стро­ва­ний ще 27 бе­ре­зня 2017 ро­ку. Але че­рез спо­тво­ре­ну ста­ти­сти­ку що­до пе­ре­се­лен­ців на при­фрон­то­вих те­ри­то­рі­ях у ба­га­тьох де­пу­та­тів цей за­ко­но­про­ект ви­кли­кає опір. Є ве­ли­ке по­бо­ю­ва­н­ня, що че­рез ви­пла­ти пен­сій тіль­ки в ра­зі ре­є­стра­ції як ТПО, лю­ди, ко­трі за всі­ма до­ку­мен­та­ми є ТПО, за фа­ктом є жи­те­ля­ми не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій.

То­му, зві­сно, ми вва­жа­є­мо, що по­трі­бно змі­ни­ти за­ко­но­дав­ство, по­чав­ши са­ме з ме­ха­ні­зму, який зму­шує лю­дей ре­є­стру­ва­ти­ся як ТПО. Ми мо­же­мо знай­ти ме­ха­нізм, щоб ви­пла­чу­ва­ти пен­сії всім, хто має пра­во їх отри­му­ва­ти, не прив’язу­ю­чи їх до ста­ту­су пе­ре­се­лен­ців».

Однак у за­сту­пни­ка мі­ні­стра со­цпо­лі­ти­ки Ми­ко­ли Шам­бі­ра ін­ша по­зи­ція. За­ко­но­про­ект №6692, на йо­го дум­ку, по­тре­бує до­о­пра­цю­ва­н­ня з бо­ку ви­ко­нав­чих ор­га­нів вла­ди, оскіль­ки, мов­ляв, «мо­же при­зве­сти до від­нов­ле­н­ня ви­пла­ти пен­сії не тіль­ки жи­те­лям оку­по­ва­них те­ри­то­рій, а й Аза­ро­ву та Яну­ко­ви­чу». При цьо­му за­сту­пник мі­ні­стра не по­я­снив, що за­ва­жа­ло Мін­со­цпо­лі­ти­ки по­да­ти свої про­по­зи­ції за рік, про­тя­гом яко­го за­ко­но­про­ект че­кає на роз­гляд.

«У по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком у нас сьо­го­дні на 10% біль­ше ТПО, які отри­му­ють пен­сію, — за­яв­ляє Ми­ко­ла Шам­бір. — За шість мі­ся­ців цьо­го ро­ку пен­сій ви­пла­че­но біль­ше, аніж за весь ми­ну­лий рік.

Я зго­ден, що є ба­га­то не­узго­дже­но­стей, і не скрізь си­сте­ма пра­цює, але де­да­лі біль­ше ми ці пи­та­н­ня ви­рі­шу­є­мо. Про­ти ми­ну­ло­го ро­ку за п’ять мі­ся­ців ни­ні­шньо­го ми змен­ши­ли кіль­кість пе­ре­ві­рок за­га­лом на 43%, а по До­не­цькій обла­сті — на 76%. Це ре­зуль­та­ти, які ми отри­ма­ли зав­дя­ки спро­щен­ню ме­ха­ні­зму».

Ігор Ко­злов­ський у цьо­му сум­ні­ва­є­ться: «Ді­знав­шись про зу­пи­не­н­ня ви­плат ме­ні пен­сій, я звер­нув­ся до ПФ, де ме­ні ска­за­ли, що для їх від­нов­ле­н­ня по­трі­бно зно­ву прой­ти всі ко­ла ідентифікації та пе­ре­ві­рок. За пів­ро­ку пі­сля по­вер­не­н­ня з по­ло­ну ме­не пе­ре­ві­ри­ли шість ра­зів. Сьо­го­дні я по­чув, що це ско­ро­че­ний ва­рі­ант. У ме­не за­пи­та­н­ня: скіль­ки ж пе­ре­ві­рок пе­ред­ба­чав не ско­ро­че­ний? І чо­го че­ка­ти да­лі? У ме­не не­ма впев­не­но­сті, що ця си­ту­а­ція не по­вто­ри­ться, ко­ли я зно­ву ви­їду за кор­дон, оскіль­ки я ба­чу по­зи­цію Мін­со­цпо­лі­ти­ки. Ме­ні від­но­ви­ли ви­пла­ти швид­ко, але ті, у ко­го та­ких мо­жли­во­стей не­ма, не отри­му­ють пен­сій по пів­ро­ку. Та­ких фа­ктів — без­ліч.

Я ро­зу­мію, що є опір, є ін­ша дум­ка. Осо­бли­во ко­ли йде­ться про лю­дей, які пе­ре­бу­ва­ють на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях, яких увесь час у чо­мусь пі­до­зрю­ють. Хо­ча се­ред них ба­га­то тих, хто зму­ше­ний там за­ли­ша­ти­ся. І осо­би­сто я знаю чи­ма­ло па­трі­о­тів, які за отри­му­ва­ну ни­ми на те­ри­то­рії Укра­ї­ни пен­сію до­по­ма­га­ють укра­їн­цям, ко­трі пе­ре­бу­ва­ють у в’язни­цях на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, і на­віть вій­сько­во­по­ло­не­ним, яким вза­га­лі скла­дно щось пе­ре­да­ти. Але во­ни зна­хо­дять та­ку мо­жли­вість. А по­тім ве­зуть че­рез блок­по­сти свою на­пів­па­ра­лі­зо­ва­ну ба­бу­сю, якій під 90 ро­ків, аби во­на про­йшла іден­ти­фі­ка­цію.

Ми по­вин­ні усві­дом­лю­ва­ти, що це — на­ші громадяни. І свою пен­сію во­ни за­ро­би­ли. Щоб бу­ти при­ва­бли­вою кра­ї­ною, по­трі­бно ма­ти люд­ське облич­чя. Єв­ро­пу по­трі­бно по­чи­на­ти ство­рю­ва­ти з се­бе. Во­на не там, за ро­гом. Це ми по­вин­ні мі­ня­ти­ся. Чу­до­во, що є гро­ма­дян­ське су­спіль­ство, яке по­ру­шує ці пи­та­н­ня».

Го­лов­на про­бле­ма — в ли­це­мір­стві дер­жа­ви, яка так і не змо­гла да­ти чі­ткої від­по­віді су­спіль­ству, пла­тить во­на пен­сії жи­те­лям оку­по­ва­них те­ри­то­рій чи ні. Всі дав­но зро­зумі­ли, що аде­ква­тної ви­ра­зної по­лі­ти­ки сто­сов­но ТПО не­ма. Ба­га­то хто че­рез це по­вер­нув­ся на­зад. Зро­зумі­ли це і жи­те­лі не­під­кон­троль­них те­ри­то­рій. І ка­за­ти про те, що ми їх по­вер­не­мо, ні­чо­го не змі­ню­ю­чи, про­сто смі­шно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.