Ди­на­міт для ма­ма­ли­ги

Чи ста­нуть ви­бо­ри в Ки­ши­не­ві ка­та­лі­за­то­ром ре­во­лю­ції?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

«Ма­ма­ли­га не ви­бу­хає» — так іро­ні­чно ка­жуть про се­бе мол­да­ва­ни, пра­гну­чи під­кре­сли­ти свою ми­ро­лю­бність і по­лі­ти­чну па­сив­ність.

На­справ­ді но­ві­тня істо­рія Мол­до­ви ря­сніє при­кла­да­ми ма­со­вих по­лі­ти­чних про­те­стів, іно­ді до­сить бур­хли­вих.

Про те, що ма­ма­ли­га за пев­них умов мо­же ви­бу­хну­ти, на­га­да­ли й остан­ні акції про­те­сту в Ки­ши­не­ві, ко­трі по­ча­ли­ся пі­сля то­го, як по­слі­дов­но кіль­ка су­до­вих ін­стан­цій ви­зна­ли не­дій­сни­ми ре­зуль­та­ти ви­бо­рів при­ма­ра (ме­ра) сто­ли­ці.

3 черв­ня за ре­зуль­та­та­ми дру­го­го ту­ру го­ло­су­ва­н­ня на ви­бо­рах при­ма­ра Ки­ши­не­ва пе­ре­мож­цем став лі­дер пар­тії «Гі­дність і прав­да» Ан­дрій Не­ста­се. За ньо­го від­да­ли го­ло­си май­же 53% ви­бор­ців. Йо­го кон­ку­рент — кан­ди­дат від Пар­тії со­ці­а­лі­стів Іон Че­бан на­брав тро­хи більш як 47% го­ло­сів. Со­ці­а­лі­сти не по­го­ди­ли­ся з ре­зуль­та­та­ми і звер­ну­ли­ся до су­ду, зви­ну­ва­тив­ши Ан­дрія Не­ста­се в по­ру­шен­ні за­ко­но­дав­ства: в день ви­бо­рів він пу­блі­ку­вав у со­цме­ре­жах за­кли­ки до гро­ма­дян при­йти на ви­бор­чі діль­ни­ці.

Акції про­те­сту по­ча­ли­ся вже пі­сля рі­ше­н­ня су­ду пер­шої ін­стан­ції, який ви­знав не­дій­сни­ми ре­зуль­та­ти мі­сце­вих ви­бо­рів у Ки­ши­не­ві за­га­лом. І роз­ви­ва­ли­ся по ви­схі­дній, за ко­жним но­вим рі­ше­н­ням від­бу­ва­ла­ся но­ва акція. Апе­ля­цій­на па­ла­та Ки­ши­не­ва за­ли­ши­ла рі­ше­н­ня су­ду в си­лі, 25 черв­ня йо­го під­твер­ди­ла Ви­ща су­до­ва па­ла­та, а 29 черв­ня про­ве­де­ні ви­бо­ри ви­зна­ла і Цен­траль­на ви­бор­ча ко­мі­сія.

Ві­стря про­те­сту спря­мо­ва­не не стіль­ки про­ти су­дів, скіль­ки про­ти тих, ко­го вва­жа­ють справ­жнім ви­ну­ва­тцем то­го, що ста­ло­ся. 27 черв­ня лі­де­ри опо­зи­ції Ан­дрій Не­ста­се і го­ло­ва пар­тії «Дія і со­лі­дар­ність» Майя Сан­ду за­яви­ли про за­пуск на­ціо­наль­но­го ру­ху опо­ру «Зу­пи­ні­мо ди­кта­то­ра за­раз», до яко­го до­лу­чи­ла­ся низ­ка ін­ших пар­тій і гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій. Під ди­кта­то­ром мав­ся на ува­зі Влад Пла­хо­тнюк, олі­гарх і фа­кти­чний лі­дер прав­ля­чої Де­мо­кра­ти­чної пар­тії.

Оста­н­ня, най­більш ма­со­ва акція, ко­тра від­бу­ла­ся в не­ді­лю на май­да­ні Ве­ли­ких на­ціо­наль­них збо­рів, за­кін­чи­ла­ся по­хо­дом до цен­траль­но­го офі­су Де­мо­кра­ти­чної пар­тії і бу­дин­ку, де жи­ве Влад Пла­хо­тнюк. Що­прав­да, прой­ти де­мон­стран­там не вда­ло­ся. Весь квар­тал був ото­че­ний по­си­ле­ни­ми на­ря­да­ми по­лі­ції. Оцін­ки кіль­ко­сті уча­сни­ків з бо­ку пра­во­охо­рон­ців і ор­га­ні­за­то­рів мі­тин­гу тра­ди­цій­но рі­зня­ться. Одні ка­жуть про кіль­ка ти­сяч, ін­ші — про кіль­ка де­ся­тків.

У прийня­тій на мі­тин­гу ре­зо­лю­ції уча­сни­ки про­те­сту ви­су­ну­ли ви­мо­ги — ви­зна­н­ня ре­зуль­та­тів ви­бо­рів ме­ра Ки­ши­не­ва і ман­да­та Ан­дрія Не­ста­се, ска­су­ва­н­ня змі­ша­ної си­сте­ми ви­бо­рів, від­став­ка і при­тя­гне­н­ня до від­по­від­аль­но­сті суд­дів, які ска­су­ва­ли ре­зуль­та­ти ви­бо­рів. Якщо вла­да не ви­ко­нає ви­мог під час чин­ної пар­ла­мент­ської се­сії, то опо­зи­ція обі­цяє, що всі на­се­ле­ні пун­кти і ді­а­спо­ра по­чнуть мир­ні акції не­по­ко­ри вла­ді.

У спо­сте­рі­га­чів си­ту­а­ції в Мол­до­ві ми­мо­во­лі на­про­шу­ю­ться ана­ло­гії з Укра­ї­ною. Ті ж про­бле­ми, той са­мий роз­клад сил: прав­ля­чий про­єв­ро­пей­ський ре­жим, який кри­ти­ку­ють за зна­чну ко­рум­по­ва­ність, про­ро­сій­ська пар­ла­мент­ська і про­єв­ро­пей­ська по­за­пар­ла­мент­ська опо­зи­ції. Однак на цьо­му, на­пев­но, схо­жість і за­кін­чу­є­ться.

По­са­да сто­ли­чно­го ме­ра у ба­га­тьох кра­ї­нах є одні­єю з клю­чо­вих по­лі­ти­чних по­сад. У Мол­до­ві ж став­ки в бо­роть­бі за пост сто­ли­чно­го гра­до­на­чаль­ни­ка на­ба­га­то ви­щі з ура­ху­ва­н­ням при­зна­че­них на осінь пар­ла­мент­ських ви­бо­рів. У му­ні­ци­пії Ки­ши­нів про­жи­ває за фа­ктом ко­жен че­твер­тий жи­тель Мол­до­ви, тут же роз­та­шо­ва­ні 11 із 50-ти одно­ман­да­тних виборчих окру­гів. До то­го ж, ви­бо­ри і зов­ні ма­ли ви­гляд огля­ду сил, яким до­ве­де­ться по­мі­ря­ти­ся в бо­роть­бі за місця в пар­ла­мен­ті.

Для кра­що­го ро­зу­мі­н­ня не­об­хі­дний істо­ри­чний екс­курс. Про­тя­гом 10 ро­ків, із 2007-го, му­ні­ци­пій Ки­ши­нів очо­лю­вав До­рін Кір­то­а­ке, за­сту­пник го­ло­ви уніо­ніст­ської (уніо­ні­сти — при­бі­чни­ки об’єд­на­н­ня Мол­до­ви та Ру­му­нії) Лі­бе­раль­ної пар­тії і не­біж лі­де­ра ці­єї пар­тії Мі­хая Гім­пу. Тре­ба ро­зу­мі­ти, що му­ні­ци­пій Ки­ши­нів — це не ли­ше са­ме мі­сто, а й шість при­ле­глих міст (за укра­їн­ськи­ми мір­ка­ми — се­лищ) і 25 на­се­ле­них пун­ктів, об’єд­на­них у 13 ко­мун. До­сить не­о­дно­рі­дна і в со­ці­аль­но-еко­но­мі­чно­му, і в етні­чно­му пла­ні агло­ме­ра­ція. Це та­кож впли­ває на під­сум­ки ви­бо­рів. У са­мо­му Ки­ши­не­ві ба­га­то ро­сій­сько­мов­них, які орі­єн­ту­ю­ться пе­ре­ва­жно на про­ро­сій­ські пар­тії (ра­ні­ше це бу­ли ко­му­ні­сти, ни­ні — со­ці­а­лі­сти). Опо­нен­ти Кір­то­а­ке вба­ча­ли при­чи­ну йо­го пе­ре­мог у під­трим­ці з бо­ку міст і ко­мун, що вхо­дять до му­ні­ци­пію.

Кір­то­а­ке ста­вав при­ма­рем Ки­ши­не­ва три­чі, пе­ре­міг­ши у 2011-му ни­ні­шньо­го пре­зи­ден­та Мол­до­ви со­ці­а­лі­ста Іго­ря До­до­на, а у 2015-му — ни­ні­шньо­го лі­де­ра Пар­тії со­ці­а­лі­стів Зі­на­ї­ду Гре­ча­ну. Фа­кти­чно ко­жна кам­па­нія пе­ре­тво­рю­ва­ла­ся на гео­по­лі­ти­чний ви­бір між За­хо­дом і Схо­дом, Єв­ро­пою і Ро­сі­єю. Але за га­ря­чи­ми по­лі­ти­чни­ми ба­та­лі­я­ми на за­дній план йшли про­бле­ми вла­сне Ки­ши­не­ва, і мі­сто ста­ва­ло де­да­лі більш за­не­дба­ним і не­ком­фор­тним.

Кір­то­а­ке ціл­ком міг від­бу­ти і тре­тій строк. Однак у трав­ні 2017 ро­ку він був за­три­ма­ний пра­ців­ни­ка­ми На­ціо­наль­но­го від­ді­лу з бо­роть­би з ко­ру­пці­єю і по­мі­ще­ний під до­ма­шній арешт. У ли­пні спра­ву пе­ре­да­ли до су­ду, і на ви­мо­гу про­ку­ра­ту­ри му­ні­ци­паль­на ра­да усу­ну­ла Кір­то­а­ке від по­са­ди при­ма­ра на час су­до­во­го роз­гля­ду. За ци­ми ді­я­ми угле­ді­ли пра­гне­н­ня Вла­да Пла­хо­тню­ка по­ста­ви­ти сто­ли­цю під кон­троль. У ли­сто­па­ді в.о. при­ма­ра бу­ла при­зна­че­на Сіль­вія Ра­ду, ко­ли­шня го­ло­ва енер­ге­ти­чної ком­па­нії Gas Natural Fenosa Moldova. Ра­ду вва­жа­ють лю­ди­ною Пла­хо­тню­ка, хо­ча во­на са­ма за­пе­ре­чу­ва­ла ті­сне зна­йом­ство з олі­гар­хом.

Зов­ні все ви­да­ва­ло­ся іде­аль­ним. До­рін Кір­то­а­ке усу­ну­тий від вла­ди, є ло­яль­ний в.о. при­ма­ра, а от­же, й адмі­ні­стра­тив­ний ре­сурс на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах. Спро­ба со­ці­а­лі­стів про­ве­сти ре­фе­рен­дум за від­став­ку Кір­то­а­ке, щоб до­мог­ти­ся до­стро­ко­вих ви­бо­рів, про­ва­ли­ла­ся че­рез не­яв­ку ви­бор­ців. Але кар­ти сплу­тав сам усу­ну­тий при­мар, який по­дав у лю­то­му ц.р. у від­став­ку. При цьо­му Кір­то­а­ке за­явив, що прав­ля­ча Де­мо­кра­ти­чна пар­тія ви­сту­пає про­ти до­стро­ко­вих ви­бо­рів, оскіль­ки хо­че збе­рег­ти на цій по­са­ді Сіль­вію Ра­ду.

По­при ве­ли­ку кіль­кість охо­чих обійня­ти по­са­ду при­ма­ра сто­ли­ці, бу­ло оче­ви­дним, що основ­на бо­роть­ба роз­гор­не­ться між трьо­ма кан­ди­да­та­ми — Сіль­ві­єю Ра­ду, ко­тра ви­сту­па­ла як не­за­ле­жний кан­ди­дат, кан­ди­да­том від со­ці­а­лі­стів Іо­ном Че­ба­ном і кан­ди­да­том від по­за­пар­ла­мент­ської про­єв­ро­пей­ської опо­зи­ції Ан­дрі­єм Не­ста­се.

На під­трим­ку Сіль­вії Ра­ду пра­цю­ва­ли те­ле­ка­на­ли, кон­тро­льо­ва­ні Пла­хо­тню­ком, со­ціо­ло­гі­чні опи­ту­ва­н­ня про­ро­ку­ва­ли їй ви­хід у дру­гий тур, що, без­пе­ре­чно, по­ста­ви­ло б ви­бор­ців Не­ста­се пе­ред ви­бо­ром: спо­сте­рі­га­ти за пе­ре­мо­гою со­ці­а­лі­стів чи згні­тив­ши сер­це від­да­ти свій го­лос за Ра­ду. Чим не ре­аль­ний сце­на­рій для пар­ла­мент­ських ви­бо­рів?

Ви­хід у дру­гий тур Не­ста­се і Че­ба­на був не­спо­ді­ван­кою, а пе­ре­мо­га Не­ста­се сплу­та­ла всі роз­кла­ди де­мо­кра­тів на май­бу­тніх пар­ла­мент­ських ви­бо­рах.

Однак бу­ло б спро­ще­н­ням ба­чи­ти в ки­ши­нів­ських акці­ях тіль­ки про­тест обу­ре­них ко­ру­пці­єю і пра­во­вим сва­ві­л­лям гро­ма­дян, які пра­гнуть спра­ве­дли­во­сті і де­мо­кра­тії. Се­ред про­те­сту­валь­ни­ків, справ­ді, чи­ма­ло тих, хто обу­ре­ний ко­рум­по­ва­ні­стю вла­ди і фа­кти­чно ру­чним ре­жи­мом управ­лі­н­ня дер­жа­вою. Однак той же Ан­дрій Не­ста­се да­ле­ко не іде­а­ліст-ро­ман­тик. Йо­го ім’я пов’язу­ють з бі­зне­сме­на­ми-вті­ка­ча­ми Ві­о­ре­лом і Ві­кто­ром Цо­па, сто­сов­но яких існує обви­ну­валь­ний ви­рок су­ду. Та й са­мо­го Не­ста­се ма­сме­діа не раз зви­ну­ва­чу­ва­ли в сум­нів­них фі­нан­со­вих опе­ра­ці­ях. До то­го ж бу­ло зро­зумі­ло, що лі­дер пар­тії «Гі­дність і прав­да» роз­гля­дає пост сто­ли­чно­го при­ма­ра як трам­плін для подаль­шо­го по­лі­ти­чно­го зле­ту, а ін­те­ре­си мі­ста і го­ро­дян зно­ву від­хо­дять на дру­гий план.

То­му для ба­га­тьох, хто ви­йшов на май­дан на ни­ні­шній про­тест — це не стіль­ки «за» Не­ста­се, скіль­ки «про­ти» Пла­хо­тню­ка.

Ни­ні­шня єд­ність лі­де­рів опо­зи­ції та­кож мо­же ви­яви­ти­ся при­мар­ною. Сан­ду і Не­ста­се все ж кон­ку­рен­ти. У них один еле­кто­рат й одні га­сла. При цьо­му не­ха­ри­зма­ти­чна Сан­ду ри­зи­кує опи­ни­ти­ся в ті­ні.

Усе це по­сла­блює си­ли опо­зи­ції, яких по­ки не­до­ста­тньо для то­го, щоб до­мог­ти­ся сво­їх ви­мог. Лі­то — не най­кра­щий час для мі­тин­гів і де­мон­стра­цій. До то­го ж, при­бі­чни­ки со­ці­а­лі­стів, се­ред яких чи­ма­ло ро­сій­сько­мов­них, не ква­пля­ться під­три­му­ва­ти про­тест про­єв­ро­пей­ців. А пря­мий со­юз із со­ці­а­лі­ста­ми тіль­ки дис­кре­ди­ту­вав би про­єв­ро­пей­ську опо­зи­цію.

За­ли­ша­є­ться на­дія на те, що своє сло­во ска­жуть за­хі­дні пар­тне­ри Мол­до­ви, які й так кри­ти­чно став­ля­ться до прав­ля­чо­го ре­жи­му. По­ки Ва­шинг­тон і Брюс­сель утри­му­ва­ли­ся від жорс­тких за­хо­дів що­до Ки­ши­не­ва, грун­ту­ю­чись на то­му, що пе­ре­мо­га на пар­ла­мент­ських ви­бо­рах со­ці­а­лі­стів мо­же при­ве­сти до змі­ни зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го кур­су Мол­до­ви. Але, схо­же, тер­пець ури­ва­є­ться. На ко­ну пи­та­н­ня про ви­ді­ле­н­ня 100 млн єв­ро ма­кро­фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від Єв­ро­со­ю­зу. Ді­йшло до ко­мі­чно­го. Єв­ро­ко­мі­сар з пи­тань роз­ши­ре­н­ня та по­лі­ти­ки до­бро­су­сід­ства Йо­хан­нес Хан роз­по­вів, що прем’єр-мі­ністр Мол­до­ви Па­вел Фі­ліп пі­сля рі­ше­н­ня Ви­щої су­до­вої па­ла­ти на­пи­сав йо­му см­спо­ві­дом­ле­н­ня, в яко­му ви­слов­лю­вав за­не­по­ко­є­н­ня що­до рі­ше­н­ня суд­дів і то­го, чи не впли­не це на ви­ді­ле­н­ня до­по­мо­ги від ЄС. А мол­дав­ський сайт newsmaker.md, по­си­ла­ю­чись на прес-слу­жбу Єв­ро­ко­мі­сії, по­ві­до­мив про при­пи­не­н­ня ви­пла­ти пер­шо­го тран­шу ці­єї до­по­мо­ги. Мол­дав­ське пи­та­н­ня ма­ють на­мір обго­во­ри­ти в Єв­ро­пар­ла­мен­ті.

Че­рез два мі­ся­ці, 26 сер­пня, пра­ва опо­зи­ція зби­ра­є­ться про­ве­сти На­ро­дні збо­ри гро­ма­дян зі всі­єї кра­ї­ни і з-за кор­до­ну. Схо­же на те, що основ­ні акції за­пла­но­ва­ні на осінь і ста­нуть ор­га­ні­чною ча­сти­ною пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії. Те­пер го­лов­не пи­та­н­ня в то­му, чи не втра­тять опо­зи­ціо­не­ри сво­го по­тен­ці­а­лу в низ­ці дрі­бні­ших акцій і чи не при­йдуть до стар­ту пе­ред­ви­бор­ної кам­па­нії втом­ле­ни­ми, осла­бле­ни­ми і де­мо­ра­лі­зо­ва­ни­ми. З ін­шо­го бо­ку, три­ва­ла пе­ре­р­ва дає мо­жли­вість Де­мо­кра­ти­чній пар­тії під­го­ту­ва­ти­ся і ви­ко­на­ти не­об­хі­дні ма­нев­ри як все­ре­ди­ні кра­ї­ни, так і на між­на­ро­дній аре­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.