Зло­чин чи пра­во­по­ру­ше­н­ня Що змі­ню­є­ться по су­ті, та чи че­ка­ти по­си­ле­н­ня по­ка­рань?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Іван БОЖКО, адво­кат, ар­бі­тра­жний ке­ру­ю­чий ЮФ «Іл­ля­шев і Пар­тне­ри»

На по­ча­тку черв­ня Вер­хов­ною Ра­дою в пер­шо­му чи­тан­ні бу­ло прийня­то за­ко­но­про­ект №7279-д «Про вне­се­н­ня змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня окре­мих ка­те­го­рій кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень», основ­ною ме­тою яко­го є ви­зна­че­н­ня на за­ко­но­дав­чо­му рів­ні по­ня­т­тя кри­мі­наль­но­го про­сту­пку та пра­во­вих на­слід­ків йо­го вчи­не­н­ня.

Річ у тім, що на сьо­го­дні має мі­сце де­яка не­узго­дже­ність у тер­мі­но­ло­гії, яка ви­ко­ри­сто­ву­є­ться в Кри­мі­наль­но­му і Кри­мі­наль­но­му про­це­су­аль­но­му ко­де­ксах. Зокре­ма, від­по­від­но до пер­шо­го в Укра­ї­ні кри­мі­наль­на від­по­від­аль­ність мо­же на­ста­ти тіль­ки за здій­сне­н­ня «зло­чи­нів», тоб­то су­спіль­но не­без­пе­чних вин­них ді­янь, пе­ред­ба­че­них цим са­мим ко­де­ксом. Во­дно­час у прийня­тий у 2012 р. Кри­мі­наль­ний про­це­су­аль­ний ко­декс за­ко­но­да­вець увів но­вий рі­зно­вид кри­мі­наль­но ка­ра­них ді­янь, до­пов­нив­ши їх тер­мі­ном «кри­мі­наль­ний про­сту­пок» та об’єд­нав­ши йо­го зі «зло­чи­на­ми» в одну ка­те­го­рію — «кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня».

Са­му суть по­ня­т­тя «кри­мі­наль­ний про­сту­пок» у про­це­су­аль­но­му ко­де­ксі роз­кри­то не бу­ло, однак бу­ло вста­нов­ле­но, що по­ді­бний вид від­по­від­аль­но­сті має бу­ти пе­ред­ба­че­ний окре­мим за­ко­ном. Во­дно­час для кри­мі­наль­них про­сту­пків був пе­ред­ба­че­ний окре­мий спро­ще­ний по­ря­док їхньо­го роз­слі­ду­ва­н­ня та роз­гля­ду су­дом, ви­хо­дя­чи з яко­го мо­жна зро­зу­мі­ти, що ця ка­те­го­рія кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень ха­ра­кте­ри­зу­є­ться не­ве­ли­кою тяж­кі­стю та су­спіль­ною не­без­пе­кою.

І тіль­ки че­рез шість ро­ків на­ші пар­ла­мен­та­рії зно­ву зга­да­ли про за­зна­че­ну про­га­ли­ну у за­ко­но­дав­стві. Одні­єю з при­чин, що по­слу­жи­ли по­ді­бним по­штов­хом, ста­ло те, що на сьо­го­дні ор­га­ни, які роз­слі­ду­ють зло­чи­ни та, зокре­ма, слід­чі над­зви­чай­но пе­ре­ван­та­же­ні. Це істо­тно впли­ває як на стро­ки роз­гля­ду кри­мі­наль­них справ, так і на якість про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­вань і роз­кри­т­тя зло­чи­нів. За­ко­но­да­вець вва­жає, що пе­ре­да­ча роз­слі­ду­ва­н­ня ці­єї ка­те­го­рії кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень у ві­да­н­ня до­зна­ва­чів дасть мо­жли­вість слід­чим ор­га­нам роз­ван­та­жи­ти­ся мі­ні­мум на чверть і зо­се­ре­ди­ти­ся на більш ва­жли­вих зав­да­н­нях.

Слід за­зна­чи­ти, що по­ді­бна кон­це­пція са­ма по со­бі не но­ва. Пи­та­н­ня про ви­ді­ле­н­ня зло­чи­нів не­ве­ли­кої тяж­ко­сті в окре­му ка­те­го­рію зло­чин­них ді­янь роз­гля­да­ло­ся ще де­сять ро­ків то­му. Так, у 2008 р. Ра­да на­ціо­наль­ної без­пе­ки та обо­ро­ни прийня­ла рі­ше­н­ня «Про пе­ре­біг ре­фор­му­ва­н­ня си­сте­ми кри­мі­наль­ної юсти­ції та пра­во­охо­рон­них ор­га­нів», яким з ме­тою гу­ма­ні­за­ції кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства про­по­ну­ва­ло­ся пев­ну ча­сти­ну зло­чи­нів транс­фор­му­ва­ти в кри­мі­наль­ні про­сту­пки, за­мі­нив­ши по­ка­ра­н­ня за їхнє здій­сне­н­ня з тих, що пов’яза­ні з по­збав­ле­н­ням во­лі, на штра­фні сан­кції.

Ана­лі­зу­ю­чи за­ко­но­про­ект №7279-д, перш за все слід за­зна­чи­ти, що до кри­мі­наль­них про­сту­пків пла­ну­є­ться від­не­сти всі кри­мі­наль­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня, за які пе­ред­ба­че­не по­ка­ра­н­ня у ви­гля­ді штра­фу в роз­мі­рі до 51 тис. грн або ін­ше по­ка­ра­н­ня, не пов’яза­не з по­збав­ле­н­ням во­лі.

Одні­єю з ці­лей ухва­ле­н­ня цьо­го за­ко­но­про­е­кту за­яв­ле­но «швид­ке та пов­не роз­слі­ду­ва­н­ня кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень». До­сить су­пе­ре­чли­во на цьо­му тлі ви­гля­дає усу­не­н­ня з Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­де­ксу по­ло­же­н­ня про гра­ни­чні стро­ки про­ве­де­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня по кри­мі­наль­них про­сту­пках. Тоб­то, якщо ни­ні та­кий строк обме­же­но ші­стьма мі­ся­ця­ми з мо­мен­ту по­ча­тку до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, то в про­е­кті про­по­ну­є­ться вста­но­ви­ти тим­ча­со­ві обме­же­н­ня ли­ше з мо­мен­ту по­ві­дом­ле­н­ня осо­бі про пі­до­зру в здій­снен­ні кри­мі­наль­но­го про­сту­пку: — 72 го­ди­ни, якщо пі­до­зрю­ва­ний ви­знає про­ви­ну; — 20 діб, якщо пі­до­зрю­ва­ний не ви­знає про­ви­ни, тоб­то не­об­хі­дність у про­ве­ден­ні до­да­тко­вих слід­чих дій, або про­сту­пок вчи­не­но не­пов­но­лі­тнім;

— 1 мі­сяць, якщо є не­об­хі­дність у про­ве­ден­ні екс­пер­ти­зи.

Про­бле­ма по­ля­гає ще й у то­му, що тяж­кість зло­чи­ну не зав­жди по­рів­нян­на зі скла­дні­стю йо­го роз­слі­ду­ва­н­ня, то­му на сьо­го­дні не­має га­ран­тій то­го, що зло­чи­ни, які під­па­дуть під ви­зна­че­н­ня кри­мі­наль­них про­сту­пків, бу­дуть роз­слі­ду­ва­ні у вста­нов­ле­ний за­ко­ном строк. Та­ки­ми при кла­да­ми мо­жуть слу­гу­ва­ти роз­слі­ду­ва­н­ня зло­чи­нів, пе­ред­ба­че­них ста­т­тя­ми 177 (по­ру­ше­н­ня прав на ви­на­хід, ко­ри­сну мо­дель, про­ми­сло­вий зра­зок, то­по­гра­фію ін­те­граль­ної мі­кро­схе­ми, сорт ро­сли­ни, ра­ціо­на­лі­за­тор­ську про­по­зи­цію), 206 (про­ти­дія за­кон­ній го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті), 275 (по­ру­ше­н­ня пра­вил, які сто­су­ю­ться без­пе­чно­го ви­ко­ри­ста­н­ня про­ми­сло­вої про­ду­кції або без­пе­ки екс­плу­а­та­ції бу­ді­вель і спо­руд) Кри­мі­наль­но­го ко­де­ксу, які у ра­зі прийня­т­тя за­ко­но­про­е­кту ста­нуть кри­мі­наль­ни­ми про­сту­пка­ми. Мо­жли­во, са­ме для цих ці­лей за­ко­но­да­вець про­по­нує ні­як не обме­жу­ва­ти стро­ків роз­слі­ду­ва­н­ня про­сту­пків до мо­мен­ту по­ві­дом­ле­н­ня осо­бі про пі­до­зру, щоб основ­ний ма­сив по­шу­ко­вих дій про­во­ди­ти в цей пе­рі­од.

Та­кож за­ко­но­да­вець зна­йшов до­сить ори­гі­наль­ний спо­сіб ви­рі­ше­н­ня про­бле­ми з пе­ре­хо­дом зна­чної ча­сти­ни зло­чи­нів у роз­ряд кри­мі­наль­них про­сту­пків. Зокре­ма, за­ко­но­про­е­ктом пе­ре­дба­ча­є­ться, що по­ка­ра­н­ня за здій­сне­н­ня зна­чної кіль­ко­сті зло­чи­нів бу­де по­си­ле­но шля­хом під­ня­т­тя ма­кси­маль­ної ме­жі штра­фу (ви­ще за вже за­зна­че­ні ра­ні­ше 51 тис. грн). Якщо роз­гля­да­ти це на при­кла­ді еко­но­мі­чних зло­чи­нів (зло­чи­нів у сфе­рі го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті), то за ви­ня­тком п’яти з них (під­ро­бле­н­ня до­ку­мен­тів (ста­т­тя 2051), про­ти­дія за­кон­ній го­спо­дар­ській ді­яль­но­сті (ста­т­тя 206), по­ру­ше­н­ня по­ряд­ку здій­сне­н­ня опе­ра­цій з ме­та­ло­бру­хтом (ста­т­тя 213), не­за­кон­них опе­ра­цій з кон­троль­ни­ми мар­ка­ми (ста­т­тя 216) і роз­го­ло­ше­н­ня ко­мер­цій­ної або бан­ків­ської та­єм­ни­ці), за всі­ма ін­ши­ми 17 бу­де збе­ре­же­но ста­тус зло­чи­нів з до­по­мо­гою збіль­ше­н­ня роз­мі­рів штра­фів. Во­дно­час по­ді­бний під­хід пов­ні­стю су­пе­ре­чить са­мій ідеї ви­ді­ле­н­ня окре­мої ка­те­го­рії кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень, а са­ме — «гу­ма­ні­за­ції кри­мі­наль­но­го за­ко­но­дав­ства».

Одні­єю з пе­ред­ба­че­них за­ко­но­про­е­ктом осо­бли­во­стей при­тя­гне­н­ня до кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за здій­сне­н­ня кри­мі­наль­но­го про­сту­пку є та­кож і те, що осо­би, за­су­дже­ні за їхнє вчи­не­н­ня, ви­зна­ю­ться та­ки­ми, що не ма­ють су­ди­мо­сті, від­ра­зу ж пі­сля від­бу­т­тя по­ка­ра­н­ня. Це фа­кти­чно ви­клю­чає мо­жли­вість об­тя­же­н­ня про­ви­ни за­су­дже­но­го за вчи­не­ні на­да­лі зло­чи­ни у зв’яз­ку з на­яв­ні­стю та­ких фа­кто­рів, як по­втор­ність або ре­ци­див.

Під­су­мо­ву­ю­чи, мо­жна ска­за­ти, що на сьо­го­дні не зов­сім зро­зумі­лий сенс ство­ре­н­ня окре­мої пра­во­вої ка­те­го­рії у ви­гля­ді кри­мі­наль­них про­сту­пків, оскіль­ки та­кі про­бле­ми, як роз­ван­та­же­н­ня слід­чих ор­га­нів, пом’якше­н­ня від­по­від­аль­но­сті, мо­жна бу­ло б ви­рі­ши­ти шля­хом уста­нов­ле­н­ня окре­мо­го по­ряд­ку здій­сне­н­ня роз­слі­ду­ва­н­ня (ді­зна­н­ня) зло­чи­нів, що не є тяж­ки­ми. По­ді­бні змі­ни не по­тре­бу­ва­ли б вне­се­н­ня ве­ли­че­зної кіль­ко­сті по­пра­вок і до­пов­нень, пе­ред­ба­че­них за­ко­но­про­е­ктом №7279-д. У ці­ло­му за­про­по­но­ва­ні но­во­вве­де­н­ня ви­гля­да­ють, швид­ше, як один зі спосо­бів по­си­ле­н­ня від­по­від­аль­но­сті за вчи­не­н­ня низ­ки зло­чи­нів, хо­ча й у до­сить гу­ман­ній йо­го фор­мі — збіль­шив­ши су­ми штра­фів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.