Ро­з­дрі­бні ці­ни на при­ро­дний газ в Укра­ї­ні та Єв­ро­пі: від­мін­но­сті фор­му­ва­н­ня

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ -

Однак у по­ло­ви­ні кра­їн ЄС за під­сум­ка­ми че­твер­то­го квар­та­лу 2017-го ці­ни для про­ми­сло­во­сті зро­сли більш від­чу­тно: най­біль­ше в Есто­нії — на 32%, Бол­га­рії — на 28, Ли­тві — на 24, Да­нії — на 20%. Во­дно­час у низ­ці кра­їн «про­ми­сло­ві» ці­ни зни­зи­ли­ся по­рів­ня­но з ці­на­ми че­твер­то­го квар­та­лу по­пе­ре­дньо­го, 2016-го, ро­ку, най­по­мі­тні­ше у Сло­вач­чи­ні — на 9% та у Шве­ції — на 6.

Ра­зом із тим ти­по­ве роз­хо­дже­н­ня цін для про­ми­сло­во­сті між кра­ї­на­ми ЄС у че­твер­то­му квар­та­лі 2017 р. зна­чно мен­ше, ніж та­ке ж роз­хо­дже­н­ня у ви­пад­ку цін для на­се­ле­н­ня.

Ко­е­фі­ці­єнт спів­від­но­ше­н­ня най­ниж­чої і най­ви­щої ці­ни ста­но­вив на по­ча­тку 2016-го 1,7, а у гру­дні 2017 р. — 1,8. Що­прав­да, у се­ре­ди­ні 2016 р. цей ко­е­фі­ці­єнт до­ся­гав 2,4.

В остан­ньо­му квар­та­лі 2017 р. най­ниж­ча ці­на для про­ми­сло­во­сті бу­ла у Ве­ли­кій Бри­та­нії, а най­ви­ща — у Шве­ції (табл. 1).

Ро­з­гля­не­мо опри­лю­дне­ні Єв­ро­ко­мі­сі­єю ро­з­дрі­бні ці­ни на при­ро­дний газ для про­ми­сло­во­сті для най­по­ши­ре­ні­шої ка­те­го­рії — з рі­чним спо­жи­ва­н­ням 2,62–26,2 млн ку­бо­ме­трів, без ПДВ та ін­ших по­да­тків, які під­ля­га­ють по­вер­нен­ню. Для на­о­чно­сті по­рів­ня­н­ня до­да­мо та­кож ці­ни «На­фто­га­зу» для про­ми­сло­вих спо­жи­ва­чів Укра­ї­ни. Обра­но най­більш ти­по­ву ка­те­го­рію — про­ми­сло­вих по­ку­пців з об­ся­га­ми спо­жи­ва­н­ня по­над 50 тис. ку­бо­ме­трів на мі­сяць (рі­чний екві­ва­лент — 0,6 млн ку­бо­ме­трів), за умо­ви опла­ти про­тя­гом або пі­сля пе­рі­о­ду (ка­лен­дар­ний мі­сяць) по­став­ки га­зу. Се­ре­дню квар­таль­ну ці­ну (7952 грн/тис. куб. м без ПДВ) усе­ре­дне­но по що­мі­ся­чних прейску­ран­тах «На­фто­га­зу» для жов­тня—гру­дня 2017 р. і пе­ре­ра­хо­ва­но у до­ла­ро­вий екві­ва­лент за кур­сом НБУ.

Ви­ко­на­ний ана­ліз цих да­них по­ка­зав, що най­бі­дні­ша кра­ї­на Єв­ро­пи — Укра­ї­на — вста­но­ви­ла ці­ни для про­ми­сло­во­сті да­ле­ко не най­ниж­чі на Єв­ро­пей­сько­му кон­ти­нен­ті. Ре­зуль­та­ти ана­лі­зу в гра­фі­чній ін­тер­пре­та­ції ви­гля­да­ють іще пе­ре­кон­ли­ві­ше (рис. 1). Ро­з­дрі­бні ці­ни для на­се­ле­н­ня най­ниж­чі у Цен­траль­но-схі­дній Єв­ро­пі Згі­дно з опри­лю­дне­ним на­при­кін­ці бе­ре­зня 2018 р. мар­ке­тин­го­вим до­слі­дже­н­ням Єв­ро­ко­мі­сії, у че­твер­то­му квар­та­лі 2017-го най­ниж­чі ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня се­ред кра­їн — чле­нів ЄС бу­ли у ре­гіо­ні Цен­траль­но-схі­дної Єв­ро­пи (ЦСЄ).

Єв­ро­ко­мі­сія від­зна­чає, що се­ре­дня роз­дрі­бна ці­на для на­се­ле­н­ня, вклю­ча­ю­чи всі по­да­тки, зро­ста­ла у пе­рі­од з 2010-го по 2014–2015 рр. (за­ле­жно від кра­ї­ни). Пі­сля цьо­го во­на зни­жу­ва­ла­ся. У че­твер­то­му квар­та­лі 2017 р. се­ре­дня ці­на для на­се­ле­н­ня (вклю­ча­ю­чи всі по­да­тки) бу­ла на 9% ниж­чою, ніж у та­кий же пе­рі­од по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Ви­ня­ток ста­но­ви­ли Бол­га­рія, Да­нія та Есто­нія — в них від­бу­ло­ся дво­ра­зо­ве по­до­рож­ча­н­ня.

У 2015–2016 рр. ро­з­дрі­бні ці­ни для на­се­ле­н­ня по­ка­зу­ва­ли лег­кий ди­вер­ген­тний тренд. 2017-го ти­по­ві роз­хо­дже­н­ня в ці­нах між кра­ї­на­ми ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся та на­віть у низ­ці ви­пад­ків зву­зи­ли­ся, що мо­же свід­чи­ти про те, що пе­рі­од ди­вер­ген­ції за­вер­шу­є­ться. Роз­кид цін є шир­шим для кра­їн з ниж­чи­ми рів­ня­ми спо­жи­ва­н­ня (табл. 2). Ана­лі­зу­ва­ли­ся ро­з­дрі­бні ці­ни на при­ро­дний газ для на­се­ле­н­ня з рі­чним спо­жи­ва­н­ням 525– 5250 ку­бо­ме­трів, ці­ни вклю­ча­ють усі по­да­тки.

У кра­ї­нах — чле­нах ЄС на­да­лі збе­рі­га­є­ться зна­чна рі­зни­ця у роз­дрі­бних ці­нах на газ для на­се­ле­н­ня. При­мі­ром, ці­на у Шве­ції май­же вче­тве­ро ви­ща за ці­ну в Ру­му­нії, в якій за­ли­ша­ла­ся най­ниж­ча ці­на в ЄС — 403 дол./тис. ку­бо­ме­трів, при­чо­му ком­па­нія OMV Petrom по­ка­зує на­віть ниж­чу ці­ну. Ці­на на газ для ру­мун­сько­го на­се­ле­н­ня ви­зна­ча­є­ться в ле­ях і не змі­ню­є­ться. Во­дно­час, ура­хо­ву­ю­чи, що Єв­ро­ко­мі­сія зби­рає ста­ти­сти­ку в єв­ро, че­рез змі­ну кур­су єв­ро/ до­лар фі­ксу­є­ться зро­ста­н­ня ці­ни. Від чо­го за­ле­жить ці­на на газ для на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни В Укра­ї­ні ці­на на газ для на­се­ле­н­ня бу­ла за під­сум­ка­ми пер­шо­го квар­та­лу 2017 р. ви­щою, ніж у Ру­му­нії, але у че­твер­то­му квар­та­лі то­го ж ро­ку ста­ла ниж­чою: 6957,9 грн/тис. ку­бо­ме­трів (по­ста­но­ва КМУ №187 від 22 бе­ре­зня 2017 р.), або за кур­сом НБУ — 258 дол./тис. ку­бо­ме­трів.

До­ла­ро­вий екві­ва­лент укра­їн­ської ці­ни по­мі­тно змен­шив­ся че­рез зна­чну де­валь­ва­цію грив­ні у че­твер­то­му квар­та­лі 2017 р. Хо­ча про­дов­жує ді­я­ти по­ста­но­ва Ка­бмі­ну, за якою ці­на на газ для на­се­ле­н­ня вста­нов­лю­є­ться уря­дом, і газ по­ста­ча­є­ться «На­фто­га­зом» і по­ста­чаль­ни­ми ком­па­ні­я­ми зі спе­ці­аль­ни­ми обов’яз­ка­ми (ПСО).

По­да­тки та стя­гне­н­ня у стру­кту­рі цін на газ для на­се­ле­н­ня ста­но­ви­ли в ЄС у се­ре­дньо­му 26%.

Та­ким чи­ном, у ЄС най­ниж­чі ро­з­дрі­бні ці­ни на газ для на­се­ле­н­ня бу­ли в ре­гіо­ні ЦСЄ, тоб­то в на­шо­му ре­гіо­ні Єв­ро­пи. При цьо­му в Укра­ї­ні у жов­тні— гру­дні 2017 р. сфор­му­ва­ли­ся най­ниж­чі ці­ни у до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті у тій ча­сти­ні Єв­ро­пи, яка роз­та­шо­ва­на на за­хід від кор­до­нів на­шої кра­ї­ни. Як за­зна­ча­ло­ся ви­ще, не в остан­ню чер­гу че­рез де­валь­ва­цію грив­ні.

Утім, не слід за­бу­ва­ти, що Укра­ї­на є най­бі­дні­шою кра­ї­ною в Єв­ро­пі, і фор­маль­но по­рів­ню­ва­ти ці­ни для на­се­ле­н­ня в ЄС та Укра­ї­ні бу­ло б не­пра­виль­но ані еко­но­мі­чно, ані со­ці­аль­но.

На жаль, єв­ро­пей­ські ін­стан­ції не на­во­дять вар­то­сті при­ро­дно­го га­зу для на­се­ле­н­ня Укра­ї­ни на осно­ві па­ри­те­ту ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті, на від­мі­ну від да­них для ре­шти кра­їн Єв­ро­пи. То­му звер­не­мо­ся до оцін­ки спів­від­но­ше­н­ня се­ре­дньої ці­ни на при­ро­дний газ і мі­ні­маль­ної зар­пла­ти, тоб­то ви­зна­чи­мо, скіль­ки га­зу на свою мі­ні­маль­ну зар­пла­ту міг би ку­пи­ти укра­ї­нець, по­ляк чи фран­цуз. На наш по­гляд, під­хід з ура­ху­ва­н­ням мі­ні­маль­ної зар­пла­ти більш ме­то­ди­чно ви­прав­да­ний, аніж ви­ко­ри­ста­н­ня чин­ни­ка се­ре­дньої зар­пла­ти.

Слід за­ува­жи­ти, що під­хід з то­чки зо­ру зар­пла­ти — вза­га­лі не опти­маль­ний ви­бір, оскіль­ки не вклю­чає пен­сіо­не­рів і не­пра­цю­ю­че на­се­ле­н­ня. То­ді як пла­тять за газ усі — і пра­цю­ю­чі, і не­пра­цю­ю­чі. При цьо­му для пен­сіо­не­рів пла­та за газ зна­чно менш під­йом­на, ніж для пра­цю­ю­чо­го на­се­ле­н­ня, адже мі­ні­маль­на пен­сія (а її отри­му­ють міль­йо­ни гро­ма­дян) удві­чі ниж­ча за мі­ні­маль­ну зар­пла­ту. Се­ре­дній рі­вень до­хо­дів на­се­ле­н­ня (всьо­го на­се­ле­н­ня, а не 12 міль­йо­нів пра­цю­ю­чих) за­ли­ша­є­ться най­ниж­чим в Єв­ро­пі. Хо­ча пе­рі­о­ди­чно нас «ви­пе­ре­джає» Мол­до­ва. Мі­ні­маль­на зар­пла­та в Укра­ї­ні є най­ниж­чою в Єв­ро­пі, во­на май­же втри­чі ниж­ча, ніж на­віть у Сер­бії. В ре­зуль­та­ті, з ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня, при­ро­дний газ ви­яв­ля­є­ться в Укра­ї­ні най­до­рож­чим у Єв­ро­пі (табл. 3, рис. 2).

От­же, в Укра­ї­ні у 2017 р. мі­ні­маль­на зар­пла­та, як це пе­ред­ба­че­но За­ко­ном Укра­ї­ни «Про Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни на 2017 рік», ста­но­ви­ла 3200 грн на мі­сяць. Курс НБУ за че­твер­тий квар­тал 2017 р. — 31,77 єв­ро/ грн. Тоб­то мі­ні­маль­на зар­пла­та в Укра­ї­ні в жов­тні—гру­дні 2017го бу­ла екві­ва­лен­тна 101 єв­ро. Ана­ло­гі­чні роз­ра­хун­ки для пер­шо­го квар­та­лу 2018 р. да­ють зна­че­н­ня мі­ні­маль­ної зар­пла­ти в 111 єв­ро. Тоб­то рі­зни­ця у зар­пла­тні між квар­та­ла­ми офі­цій­но не­зна­чна.

Та­ким чи­ном, кіль­кість га­зу, яку мо­жна бу­ло при­дба­ти в Укра­ї­ні за мі­ні­маль­ну зар­пла­ту (459 ку­бо­ме­трів), не до­тя­гує на­віть до ни­жньої план­ки се­ре­дньо­го ді­а­па­зо­ну спо­жи­ва­н­ня га­зу на­се­ле­н­ням в ЄС (525–5250 ку­бо­ме­трів на рік). Ро­з­дрі­бні ці­ни для на­се­ле­н­ня в бе­ре­зні 2018 ро­ку — як по­ди­ви­ти­ся… Одно­ча­сно із за­зна­че­ною ви­ще пу­блі­ка­ці­єю Єв­ро­ко­мі­сії ав­стрій­ський (E-control) та угор­ський (MEKH) ре­гу­ля­то­ри енер­ге­ти­ки спіль­но з фін­ською кон­суль­та­тив­ною ор­га­ні­за­цію Vaasa ETT Oy Ab Ltd опри­лю­дни­ли звіт про ці­ни для на­се­ле­н­ня в бе­ре­зні 2018 р. у сто­ли­цях єв­ро­пей­ських кра­їн (Household Energy Price Index for Europe, MARCH 26, 2018). На дум­ку до­слі­дни­ків, це більш аде­ква­тно від­обра­жає ці­но­ві ре­а­лії та дає мо­жли­вість ко­ре­ктно по­рів­ню­ва­ти ці­ни у рі­зних кра­ї­нах Єв­ро­пи (табл. 4).

Зга­да­ні ви­ще три ор­га­ні­за­ції — E-control (Ав­стрія), MEKH (Угор­щи­на) та Vaasa ETT (Фін­лян­дія) — здій­сню­ють дов­го­стро­ко­вий про­ект мо­ні­то­рин­гу цін на газ для на­се­ле­н­ня в ЄС, а та­кож у та­ких асо­ці­йо­ва­них з ЄС кра­ї­нах, як Укра­ї­на.

Ві­дмін­ність їх да­них від да­них Єв­ро­ко­мі­сії за че­твер­тий квар­тал ми­ну­ло­го ро­ку до­сить зна­чна (крім ре­гіо­ну ЦСЄ). Для цін, пе­ре­ра­хо­ва­них у до­ла­рах США, во­на ще біль­ша зав­дя­ки фа­кто­ру зро­ста­н­ня кур­су єв­ро/ до­лар, що по­мі­тно під­ви­щи­ло ці­ни, ви­ра­же­ні у до­ла­рах.

За да­ни­ми за­зна­че­но­го прое­кт­но­го пу­лу, най­сут­тє­ві­ши­ми змі­на­ми, які від­бу­ли­ся у бе­ре­зні 2018 р., бу­ли та­кі:

— у Бель­гії ці­на зни­зи­ла­ся на 2% уна­слі­док зде­шев­ле­н­ня енер­ге­ти­чної скла­до­вої (тоб­то не по­да­тків);

— у Фран­ції ці­на ста­ла ниж­чою на 2%;

— в Ав­стрії ці­на зни­зи­ла­ся на 1% уна­слі­док зде­шев­ле­н­ня енер­ге­ти­чної скла­до­вої.

Звіт «трі­а­ди» свід­чить про те, що роз­дрі­бна ці­на на газ для на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні в бе­ре­зні по­то­чно­го ро­ку бу­ла най­ниж­чою се­ред до­слі­джу­ва­них кра­їн Єв­ро­пи.

Ав­то­ри до­слі­дже­н­ня ціл­ком ло­гі­чно вклю­чи­ли до ньо­го та­кож ста­ти­сти­ку з ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня до­слі­джу­ва­них кра­ї­нах. Про­те у цій ча­сти­ні зві­ту да­них що­до Укра­ї­ни во­ни не на­во­дять (рис. 3). Хоч би яки­ми бу­ли при­чи­ни, ви­лу­че­н­ня Укра­ї­ни у від­по­від­ній ча­сти­ні до­слі­дже­н­ня мо­жна роз­ці­ни­ти як не зов­сім ло­яль­не до на­шої кра­ї­ни. Спо­ча­тку зга­ду­ють під­кре­сле­но Укра­ї­ну як кра­ї­ну з най­де­шев­шим га­зом в Єв­ро­пі, а по­тім не по­ка­зу­ють її мі­сця з ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня! А це мі­сце бу­ло б най­до­рож­чим у Єв­ро­пі. При­чо­му всі три уча­сни­ки до­слі­дже­н­ня пред­став­ля­ють кра­ї­ни, які є по­слі­дов­ни­ми га­зо­ви­ми со­ю­зни­ка­ми РФ.

Ана­лі­зу­ю­чи да­ні рис. 3, ціл­ком очі­ку­ва­но ді­зна­є­мо­ся, що низь­ки­ми роз­дрі­бни­ми ці­на­ми для на­се­ле­н­ня ха­ра­кте­ри­зу­ю­ться зде­біль­шо­го са­ме кра­ї­ни ЦСЄ.

Во­дно­час се­ред кра­їн ЦСЄ з най­до­рож­чим для на­се­ле­н­ня га­зом ви­яви­ла­ся Поль­ща. Єв­ро­пей­ські чи­нов­ни­ки не­о­дно­ра­зо­во по­пе­ре­джа­ли «На­фто­газ Укра­ї­ни» про те, що не вар­то на­слі­ду­ва­ти мо­но­по­лі­сти­чні зраз­ки ор­га­ні­за­ції га­зо­во­го рин­ку, до яких тя­жіє Поль­ща. Ще один ар­гу­мент на ко­ристь ре­фор­му­ва­н­ня га­зо­во­го рин­ку Укра­ї­ни в на­пря­мі під­ви­ще­н­ня кон­ку­рен­ції, а не, нав­па­ки, по­си­ле­н­ня кон­тро­лю з бо­ку одно­го грав­ця.

На­ре­шті, на­ве­де­мо стру­кту­ру цін для на­се­ле­н­ня, яку по­ві­дом­ляє тріо єв­ро­пей­ських до­слі­дни­ків для кра­їн — чле­нів ЄС і кра­їн, асо­ці­йо­ва­них з ЄС, вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну (рис. 4). Най­ви­щою пи­то­ма ва­га енер­ге­ти­чної скла­до­вої ви­яви­ла­ся в Укра­ї­ні — 73% при се­ре­дній по ЄС — 44%. При цьо­му, як свід­чать да­ні до­слі­дже­н­ня, чи­ма­ло кра­їн, вклю­ча­ю­чи Укра­ї­ну, ма­ють ну­льо­ву став­ку по­да­тку на вар­тість енер­ге­ти­чної скла­до­вої. По­да­тки на енер­ге­ти­чну скла­до­ву впро­ва­ди­ли в основ­но­му най­ро­з­ви­не­ні­ші кра­ї­ни ЄС. Се­ре­дній по ЄС-28 по­да­ток на енер­го­но­сій ста­но­вить 10%. Ви­ще ці­єї по­зна­чки вста­но­ви­ли по­да­тки: Шве­ція (11%), Фран­ція (12), Ав­стрія (13), Іта­лія (24), Да­нія (30), Ні­дер­лан­ди (36%).

З ура­ху­ва­н­ням ха­ра­кте­ри­сти­ки транс­порт­ної скла­до­вої вклю­чно з роз­по­ді­лом (рис. 4) Укра­ї­на зно­ву не по­тра­пи­ла до зо­ло­тої се­ре­ди­ни, по­ка­зав­ши най­ниж­чу ве­ли­чи­ну транс­порт­ної скла­до­вої в Єв­ро­пі (пі­сля Есто­нії).

Та­ким чи­ном, в Укра­ї­ні у роз­дрі­бній ці­ні на газ для на­се­ле­н­ня най­біль­ша в Єв­ро­пі пи­то­ма ва­га при­ро­дно­го га­зу та най­мен­ша в Єв­ро­пі час­тка транс­порт­ної скла­до­вої. Це мо­же свід­чи­ти про те, що по­ста­чаль­ник при­ро­дно­го га­зу міг ке­ру­ва­ти­ся ба­жа­н­ням ма­кси­мі­зу­ва­ти свій до­ход за ра­ху­нок опе­ра­то­рів ГТС і ГРМ. Не тіль­ки низь­ка ку­пі­вель­на спро­мо­жність Без­умов­но, основ­ною про­бле­мою не ли­ше в кон­текс­ті га­зо­вих цін, а вза­га­лі для еко­но­мі­ки кра­ї­ни є низь­кі до­хо­ди на­се­ле­н­ня. Про­те у га­зо­вій сфе­рі до­да­є­ться ще свій спе­ци­фі­чний фа­ктор — не­зда­тність осво­ї­ти ко­ло­саль­ний га­зо­вий по­тен­ці­ал Укра­ї­ни про­тя­гом усіх остан­ніх ро­ків.

13 черв­ня цьо­го ро­ку British Petroleum (BP) опри­лю­дни­ла до­по­відь 2018 р. BP Statistical Review of World Energy. 67th Edition, з якої ви­пли­ває, що за до­ве­де­ни­ми за­па­са­ми при­ро­дно­го га­зу Укра­ї­на по­сту­па­є­ться в Єв­ро­пі ли­ше Нор­ве­гії, тоб­то по­сі­дає дру­ге мі­сце. Хо­ча Нор­ве­гія ли­ше слі­дує прин­ци­пам ЄС.

За да­ни­ми ба­га­тьох до­слі­джень за­па­сів при­ро­дно­го га­зу Укра­ї­на має що­най­мен­ше 750– 1200 млрд ку­бо­ме­трів га­зу. Пи­та­н­ня в то­му, хто, як і ко­ли по­чне ці по­кла­ди ефе­ктив­но і еко­ло­гі­чно без­пе­чно ви­до­бу­ва­ти.

В Укра­ї­ні є ре­сур­си при­ро­дно­го га­зу для за­до­во­ле­н­ня по­треб на­се­ле­н­ня та про­ми­сло­во­сті. Збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку га­зу за­ле­жа­ти­ме від за­ко­но­дав­чої та ре­гу­ля­тор­ної ба­зи і при­пли­ву ін­ве­сти­цій. Хо­ча де­да­лі силь­ні­ше ви­зрі­ває й ін­ша про­бле­ма. Мар­жу про­дав­ців при­ро­дно­го га­зу для про­ми­сло­во­сті і на­се­ле­н­ня в Укра­ї­ні зна­чно за­ви­ще­но по­рів­ня­но із су­сі­да­ми, від­но­сно де­яких із них — на по­ря­док. Однак про це ін­шо­го ра­зу. За під­сум­ка­ми бе­ре­зня і пер­шо­го квар­та­лу 2018 р. у стру­кту­рі роз­дрі­бної ці­ни най­ви­ща в Єв­ро­пі пи­то­ма ва­га енер­ге­ти­чної скла­до­вої ви­яви­ла­ся в Укра­ї­ні — 73% за се­ре­дньої по ЄС-28 — 44%. Во­дно­час Укра­ї­на по­ка­за­ла най­ниж­чу ве­ли­чи­ну транс­порт­ної скла­до­вої в Єв­ро­пі (пі­сля Есто­нії).

Спів­від­но­ше­н­ня в ці­ні час­тки при­ро­дно­го га­зу та транс­порт­ної скла­до­вої мо­же свід­чи­ти про на­ма­га­н­ня по­ста­чаль­ни­ка при­ро­дно­го га­зу отри­ма­ти біль­ший до­хід для се­бе.

У бе­ре­зні 2018 р. най­ниж­чі ці­ни для на­се­ле­н­ня, з ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті, бу­ли у Ве­ли­кій Бри­та­нії. В кра­ї­ні сфор­му­вав­ся най­ро­з­ви­не­ні­ший ри­нок при­ро­дно­го га­зу в Єв­ро­пі. Во­дно­час се­ред кра­їн з най­до­рож­чим для на­се­ле­н­ня га­зом, з ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті, опи­ни­ла­ся Поль­ща. Єв­ро­пей­ські чин­ни­ки не­о­дно­ра­зо­во по­пе­ре­джа­ли «На­фто­газ» не слі­ду­ва­ти мо­но­по­лі­сти­чним зраз­кам ор­га­ні­за­ції га­зо­во­го рин­ку, які спо­від­ує Поль­ща.

За під­сум­ка­ми жов­тня— гру­дня 2017 р., най­ви­ща про­ми­сло­ва ці­на бу­ла в Шве­ції, най­ниж­ча — у Ве­ли­кій Бри­та­нії. Най­бі­дні­ша кра­ї­на Єв­ро­пи, Укра­ї­на, що має ці­ни для про­ми­сло­во­сті по­мі­тно ви­щі по­рів­ня­но з Ве­ли­кою Бри­та­ні­єю, роз­та­шу­ва­ла­ся у єв­ро­пей­ській ці­но­вій се­ре­ди­ні. Ці­ни для про­ми­сло­во­сті в Єв­ро­пі зни­жу­ва­ли­ся по­чи­на­ю­чи з 2014 р., у 2017 р. во­ни ста­бі­лі­зу­ва­ли­ся.

Се­ре­дня роз­дрі­бна ці­на для на­се­ле­н­ня (вклю­ча­ю­чи всі по­да­тки) зро­ста­ла з 2010-го по 2014–2015 рр. за­ле­жно від кра­ї­ни, пі­сля чо­го па­дає. У че­твер­то­му квар­та­лі 2017-го се­ре­дня ці­на для на­се­ле­н­ня (вклю­ча­ю­чи всі по­да­тки) бу­ла в ЄС на 9% ниж­чою по­рів­ня­но з та­ким же пе­рі­о­дом по­пе­ре­дньо­го ро­ку. Най­ниж­ча ці­на в ЄС — у Ру­му­нії. Ре­гіон ЦСЄ за­га­лом ха­ра­кте­ри­зу­є­ться в ЄС ниж­чи­ми ці­на­ми для на­се­ле­н­ня.

В Укра­ї­ні ці­на на при­ро­дний газ для на­се­ле­н­ня ниж­ча, ніж в ЄС. У жов­тні—гру­дні 2018 р. її до­ла­ро­вий екві­ва­лент ста­но­вив 258 дол./тис. ку­бо­ме­трів. Однак з ура­ху­ва­н­ням ку­пі­вель­ної спро­мо­жно­сті на­се­ле­н­ня при­ро­дний газ в Укра­ї­ні є най­до­рож­чим у Єв­ро­пі. Мі­ні­маль­на зар­пла­та в Укра­ї­ні є най­ниж­чою в Єв­ро­пі, май­же втри­чі мен­шою, ніж на­віть у Сер­бії.

Є над чим за­ду­ма­ти­ся пі­сля та­ких ви­снов­ків. Єв­ген Ан­дрі­а­нов, Ал­ла Єрьо­мен­ко, Ле­о­нід Уні­гов­ський

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.