Са­міт се­кто­раль­ної ін­те­гра­ції

ЄС та Укра­ї­на пі­дуть нор­везь­ким шля­хом?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Пу­блі­чна ча­сти­на Са­мі­ту Укра­ї­на—єс — спіль­на прес-кон­фе­рен­ція трьох пре­зи­ден­тів: Укра­ї­ни, Ра­ди ЄС і Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії — бу­ла спов­не­на чу­до­вих же­стів.

Туск го­во­рив до­брою укра­їн­ською і поль­ською, По­ро­шен­ко спіл­ку­вав­ся до­брою ан­глій­ською, Юн­кер жар­ту­вав, бо спо­ча­тку за­го­во­рив, як він ска­зав, лю­ксем­бурзь­кою, і зга­ду­вав, як про­во­див пер­ший са­міт Укра­ї­на—єс, го­ло­ву­ю­чи в Єв­ро­со­ю­зі за ча­сів, ко­ли по­са­ди Ту­ска ще про­сто не існу­ва­ло. Усі три про­мо­ви бу­ли не­ймо­вір­но ком­плі­мен­тар­ні — те­ми ви­сту­пів бу­ло роз­ме­жо­ва­но, але спі­ке­ри гар­но про­дов­жу­ва­ли і до­пов­ню­ва­ли одне одно­го. Бу­ло ви­дно, як до­бре сто­ро­ни під­го­ту­ва­ли цей са­міт. Це мо­гло бу­ти ре­а­кці­єю на де­що нер­во­вий ми­ну­ло­рі­чний са­міт, або гар­ним же­стом до юві­лей­но­го са­мі­ту, або, мо­жли­во, пра­гне­н­ням по­ка­за­ти, що в на­ших від­но­си­нах з ЄС усе ж є ба­га­то до­бро­го, не ли­ше вза­єм­ні пре­тен­зії та кри­ти­ка.

Утім, на­зва­ти цей са­міт успі­шним фор­маль­но скла­дно. Скла­дно, бо в Укра­ї­ні вже дав­но ін­фля­ція очі­ку­вань від са­мі­тів з ЄС до­ся­гла астро­но­мі­чних ви­сот. Якщо в де­кла­ра­ції са­мі­ту не­має згад­ки про пер­спе­кти­ву член­ства Укра­ї­ни в Єв­ро­со­ю­зі, і сто­ро­ни не про­го­ло­шу­ють від­кри­т­тя пе­ре­го­во­рів про вступ до ЄС, то су­спіль­ство вва­жає, що от зно­ву ні­чо­го не від­бу­ло­ся. Укра­їн­ські по­лі­ти­ки (і пре­зи­дент По­ро­шен­ко не ви­ня­ток) по­стій­но на­го­ло­шу­ють на цій ме­ті на­ших від­но­син з ЄС. І ціл­ком слу­шно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.