«Озе­ле­не­н­ня» Єв­ро­пи

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ - Depositphotos

На­віть по­си­ле­н­ня за­ко­но­дав­ства у 2016 р. не змі­ни­ло си­ту­а­ції. До­слі­дже­н­ня 18 лі­со­за­го­ті­вель­них ді­ля­нок у чо­ти­рьох най­біль­ших лі­со­за­го­ті­вель­них ре­гіо­нах Укра­ї­ни, ви­ко­на­не на за­мов­ле­н­ня Earthsight, по­ка­за­ло, що від 67 до 78% ру­бок є не­ви­прав­да­ни­ми і, от­же, не­за­кон­ни­ми.

Якщо цей ре­зуль­тат екс­тра­по­лю­ва­ти на на­ціо­наль­ний рі­вень, ви­хо­дить, що не­за­кон­не са­ні­тар­не ви­ру­бу­ва­н­ня ста­но­вить на да­ний мо­мент 38–44% від за­галь­но­го ви­ро­бни­цтва й екс­пор­ту лі­су. По­льо­ві до­слі­дже­н­ня Earthsight ці ре­зуль­та­ти під­твер­ди­ли, а та­кож ви­яви­ли ін­ші ви­ди по­ру­шень у сфе­рі лі­со­за­го­тів­лі дер­жав­ни­ми ор­га­на­ми.

Ко­ли­шній го­ло­ва Дер­жлі­с­агент­ства Ві­ктор Сі­вець, ко­трий ни­ні пе­ре­хо­ву­є­ться від слід­ства десь у РФ, по­бу­ду­вав ці­лу схе­му пе­ре­да­чі «са­ні­тар­но­го» лі­су без­по­се­ре­дньо рин­ко­вим ком­па­ні­ям че­рез ме­ре­жу офшор­них юрис­ди­кцій. Ана­лі­ти­ки Earthsight ствер­джу­ють, що схе­ма, яка пра­цю­ва­ла з 2011 р., діє до­ни­ні. Спи­та­ти не­ма з ко­го, з трав­ня 2016-го Дер­жлі­с­агент­ство без ке­рів­ни­ка. Там, як і в ба­га­тьох ін­ших держ­стру­кту­рах, хтось десь ви­ко­нує якісь обов’яз­ки. Кон­троль від­по­від­ний. За да­ни­ми Earthsight, на­віть якщо лі­со­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства про­да­ють де­ре­ви­ну не на­пря­му, а від­по­від­но до за­ко­ну на ау­кціо­нах, ті ча­сто про­хо­дять не­про­зо­ро, і ве­ли­ка ча­сти­на про­ду­кції в ре­зуль­та­ті по­тра­пляє на «ті­ньо­ві» лі­со­пил­ки, яких, за оцін­ка­ми до­слі­дни­ків, в Укра­ї­ні вже по­над 12 тис. Са­ме там із «са­ні­тар­но­го» лі­су ви­ро­бля­ють пи­ло­ма­те­рі­а­ли на екс­порт, і в та­кій кіль­ко­сті, що, за да­ни­ми до­слі­дже­н­ня, екс­порт пи­ло­ма­те­рі­а­лів пе­ре­ви­щує їхнє ле­галь­не ви­ро­бни­цтво в кра­ї­ні на 75%. По су­ті, Укра­ї­на що­ро­ку про­дає ін­шим кра­ї­нам 1,2 млн ку­бо­ме­трів пи­ло­ма­те­рі­а­лів, які ма­те­рі­а­лі­зу­ва­ли­ся з по­ві­тря, не існу­ють у жо­дно­му офі­цій­но­му до­ку­мен­ті про ви­ро­бни­цтво. Так, якщо по­рів­ню­ва­ти да­ні Держ­ста­ту та Єв­ро­ста­ту що­до по­ста­вок лі­су з Укра­ї­ни до ЄС, то да­ні Єв­ро­ста­ту ста­біль­но пе­ре­ви­щу­ва­ти­муть на­ціо­наль­ні в се­ре­дньо­му на 5%. І річ не в рі­зних ме­то­до­ло­гі­ях. Про­сто ча­сти­на лі­су з’яв­ля­є­ться в до­ку­мен­тах ли­ше на то­му ета­пі, ко­ли пе­ре­ти­нає кор­дон Єв­ро­со­ю­зу. Був би по­пит, то­вар зна­йде­ться

Са­ме на кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу при­па­дає 70% укра­їн­сько­го екс­пор­ту де­ре­ви­ни. Як же зна­йти по­ку­пця на не­ле­галь­ний або умов­но ле­галь­ний то­вар у за­ко­но­слу­хня­но­му ЄС? І тут до­слі­дни­ки роз­він­чу­ють ін­ший міф — про жорс­ткі і одно­зна­чні ре­гу­ля­ції єв­ро­пей­ців. В Єв­ро­со­ю­зі з 2013 р. діє Ре­гла­мент ЄС, ко­трий вста­нов­лює кри­те­рії екс­пор­ту де­ре­ви­ни на ри­нок кра­їн ЄС, — EUTR. Він пря­мо за­бо­ро­няє ім­порт де­рев, не­за­кон­но отри­ма­них у кра­ї­ні по­хо­дже­н­ня, а ще ви­ма­гає від ім­пор­те­рів про­во­ди­ти юри­ди­чні пе­ре­вір­ки «з на­ле­жною оба­чні­стю» для мі­ні­мі­за­ції ри­зи­ку по­тра­пля­н­ня не­за­кон­ної де­ре­ви­ни на вну­трі­шній ри­нок Со­ю­зу. Ці нор­ми сто­су­ю­ться як не­за­кон­но зру­ба­ної, так і не­за­кон­но про­да­ної чи вве­зе­ної де­ре­ви­ни. Ви­ро­бни­ки зо­бов’яза­ні пе­ре­ко­на­ти­ся, що ку­пле­на ни­ми си­ро­ви­на бу­ла ле­галь­но отри­ма­на і за­кон­но про­да­на. Однак до­слі­дже­н­ня Earthsight по­ка­зує, що цей за­кон не пра­цює, і де­ре­ви­на не­за­кон­но­го по­хо­дже­н­ня си­сте­ма­ти­чно по­тра­пляє на рин­ки ЄС.

Більш то­го, се­ред по­ку­пців ці­єї де­ре­ви­ни не на­пів­ле­галь­ні «ша­ра­ги», а ве­ли­кі фір­ми, в то­му чи­слі три най­біль­ші ви­ро­бни­ки де­рев’яних па­не­лей у сві­ті, най­біль­ша у сві­ті па­пе­ро­ва ком­па­нія і дру­гий за ве­ли­чи­ною ви­ро­бник пи­ло­ма­те­рі­а­лів у Єв­ро­пі. До за­про­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні мо­ра­то­рію на екс­порт лі­су-кру­гля­ка, за да­ни­ми Earthsight, основ­ним по­ку­пцем де­ре­ви­ни з Укра­ї­ни (70% усьо­го екс­пор­ту в ЄС) був ав­стрій­ський лі­со­пиль­ний гі­гант Holzindustrie Schweighofer, а то­чні­ше, йо­го ру­мун­ська «до­чка» Schweighofer Group, гео­гра­фі­чно роз­та­шо­ва­на не­по­да­лік кор­до­ну з Укра­ї­ною. Ком­па­нію не­о­дно­ра­зо­во зви­ну­ва­чу­ва­ли у ви­ко­ри­стан­ні не­ле­галь­ної де­ре­ви­ни з Укра­ї­ни, Ру­му­нії та ін­ших кра­їн. От тіль­ки да­лі зви­ну­ва­чень спра­ви не ру­ха­ли­ся. Чин­ний де-юре ре­гла­мент де-фа­кто ні­ко­го ні до чо­го не зо­бов’язує.

Ін­ша ча­сти­на укра­їн­сько­го лі­су та­кож пря­му­ва­ла до Ру­му­нії, на мі­сце­ве до­чір­нє під­при­єм­ство ком­па­нії JAF Group — одно­го з лі­де­рів Цен­траль­ної Єв­ро­пи з опто­во­го про­да­жу де­ре­ви­ни. Пі­сля за­про­ва­дже­н­ня мо­ра­то­рію си­ту­а­ція де­що змі­ни­ла­ся. Ні, об­ся­ги ви­ве­зе­но­го з Укра­ї­ни лі­су не ско­ро­ти­ли­ся, а про­дов­жи­ли зро­ста­ти, змі­ни­ли­ся ли­ше по­ку­пці. На пер­шо­му мі­сці се­ред ім­пор­те­рів укра­їн­сько­го де­ре­ва те­пер, за да­ни­ми Earthsight, ком­па­нія Egger, дру­гий у сві­ті за об­ся­га­ми ви­ро­бник де­рев’яних па­не­лей, її два най­ближ­чі кон­ку­рен­ти — Kronospan і Swiss-krono, а ще поль­ська це­лю­ло­зна фа­бри­ка, ко­тра вхо­дить до най­біль­шої в сві­ті па­пе­ро­вої кор­по­ра­ції International Paper. В до­слі­джен­ні за­зна­ча­є­ться, що, по­при нор­ми EUTR, які ви­ма­га­ють під­твер­дже­н­ня за­кон­но­сті по­ста­вок де­ре­ви­ни, всі ці ком­па­нії про­дов­жу­ва­ли си­сте­ма­ти­чно ку­пу­ва­ти укра­їн­ський ліс у дер­жав­них лі­со­за­го­ті­вель­них під­при­ємств на­віть у ті мо­мен­ти, ко­ли про­ти укра­їн­ських чи­нов­ни­ків від­кри­ва­ли роз­слі­ду­ва­н­ня за пі­до­зрою в ко­ру­пції, не­за­кон­но­му ви­ру­бу­ван­ні, не­ле­галь­них по­став­ках то­що. Це пря­мо по­ру­шує нор­ми EUTR, адже в по­ді­бних ви­пад­ках по­став­ки ма­ють при­пи­ня­ти, але сан­кцій не­ма і бі­знес про­дов­жує про­цві­та­ти.

Крім то­го, в ЄС над­хо­дить не тіль­ки не­за­кон­но ви­ру­ба­на, а й не­за­кон­но екс­пор­то­ва­на де­ре­ви­на, в то­му чи­слі і той са­мий ліс-кру­гляк, екс­порт яко­го у нас під мо­ра­то­рі­єм. Ми­тні ор­га­ни ЄС, за да­ни­ми Earthsight, тіль­ки у 2017 р. за­фі­ксу­ва­ли вве­зе­н­ня по­над одно­го міль­йо­на ку­бо­ме­трів кру­гля­ка з Укра­ї­ни, кла­си­фі­ко­ва­но­го на на­шій ми­тни­ці як «па­лив­на де­ре­ви­на». За пер­ше пів­річ­чя 2018-го ли­ше до Ру­му­нії на­ма­га­ли­ся ввез­ти пар­тію кру­гля­ка під ви­гля­дом «па­лив­ної де­ре­ви­ни» вар­ті­стю по­над міль­йон до­ла­рів. За да­ни­ми Earthsight, на кру­гляк у ЄС по­ку­пець теж зна­хо­ди­ться швид­ко, хо­ча всі зна­ють про укра­їн­ський мо­ра­то­рій на йо­го екс­порт, і по­ло­же­н­ня ре­гла­мен­ту EUTR з цьо­го при­во­ду одно­зна­чні — ку­пу­ва­ти та­кий то­вар не мо­жна. Про­те до­слі­дни­ки за­фі­ксу­ва­ли по­став­ки укра­їн­сько­го кру­гля­ка че­ськи­ми це­лю­ло­зни­ми за­во­да­ми, один із яких на­ле­жить транс­на­ціо­наль­ній кор­по­ра­ції Mondi (ви­ро­бляє па­пе­ро­ву упа­ков­ку), а ін­ший — ви­ро­бни­ку ві­ско­зи ком­па­нії Lenzing.

Усі ви­ще­зга­да­ні ком­па­нії при осо­би­сто­му спіл­ку­ван­ні з до­слі­дни­ка­ми за­пе­ре­чу­ва­ли мо­жли­вість ку­пів­лі не­ле­галь­ної де­ре­ви­ни з Укра­ї­ни і за­пев­ня­ли, що ре­тель­но пе­ре­ві­ря­ють по­хо­дже­н­ня ко­жної по­став­ки. Щоб пе­ре­ві­ри­ти, чи так це на­справ­ді, до­слі­дни­ки Earthsight, пред­став­ля­ю­чись укра­їн­ським по­ста­чаль­ни­ком, про­по­ну­ва­ли їм по­став­ки не­ле­галь­них пи­ло­ма­те­рі­а­лів і кру­гля­ка. І три ком­па­нії всер­йоз за­ці­ка­ви­ли­ся спів­пра­цею пі­сля то­го, як їх за­пев­ни­ли в то­му, що з укра­їн­ською ми­тни­цею пи­та­н­ня «ви­рі­ше­но». Ма­буть, пла­ва­ли і зна­ють, що го­лов­не в цій спра­ві — пе­ре­тну­ти кор­дон.

«По­при роз­мі­ри цих ком­па­ній, в ЄС їхні на­зви ма­ло хто чув. Але біль­шість єв­ро­пей­ських спо­жи­ва­чів ку­плять про­ду­кцію, ви­ро­бле­ну з по­став­ле­ної ни­ми си­ро­ви­ни. Де­ре­ви­ну ру­мун­ської фа­бри­ки Schweighofer ви­ко­ри­сто­ву­ють для ви­ро­бни­цтва то­ва­рів, які про­да­ю­ться в Ikea. Egger, Swisskrono і Kronospan не тіль­ки є по­ста­чаль­ни­ка­ми Ikea, а й по­став­ля­ють біль­шу ча­сти­ну пи­ло­ма­те­рі­а­лів, де­рев’яних плит і під­лог, які про­да­ють ме­ре­жі DIY Wickes та Homebase у Ве­ли­кій Бри­та­нії, ком­па­нії Hagebau, Obi та Hornbach у Цен­траль­ній Єв­ро­пі і фран­цузь­кі ме­ре­жі Leroy Merlin і Castorama, — йде­ться в до­слі­джен­ні. — International Paper ви­пу­скає па­пір для HP, Canon і Xerox, який про­да­ють у су­пер­мар­ке­тах по всій Єв­ро­пі... Одяг, ви­ро­бле­ний із во­ло­кна Lenzing, про­да­ють у біль­шо­сті ме­ре­же­вих ма­га­зи­нів одя­гу ЄС, вклю­ча­ю­чи H&M». Утім, пред’яв­ля­ти пре­тен­зії кін­це­вим ви­ро­бни­кам не­пра­виль­но, адже во­ни фа­кти­чно є за­ру­чни­ка­ми то­го, що за­го­ро­джу­валь­ні нор­ми ЄС, по­кли­ка­ні вбе­рег­ти їх від ку­пів­лі не­ле­галь­ної си­ро­ви­ни, про­сто не пра­цю­ють.

На під­ста­ві про­ве­де­них роз­слі­ду­вань Earthsight до­ру­чи­ли сво­є­му до­слі­дни­ку пе­ре­гля­ну­ти гло­баль­ну оцін­ку об­ся­гів за­ве­зе­ної до ЄС не­за­кон­но ви­до­бу­тої де­ре­ви­ни, і ре­зуль­та­ти онов­ле­ної оцін­ки жа­хну­ли — з Укра­ї­ни до кра­їн ЄС ім­пор­ту­є­ться не­за­кон­но­го де­ре­ва біль­ше, аніж із кра­їн Ла­тин­ської Аме­ри­ки, Афри­ки та Пів­ден­но­схі­дної Азії, ра­зом узя­тих. Біль­ше, аніж із будь-якої ін­шої кра­ї­ни сві­ту.

І, по­при те, що си­сте­ма­ти­чне по­ру­ше­н­ня за­ко­нів, без­кар­ність і ко­ру­пція в Укра­ї­ні по­ро­джу­ють не­за­кон­ні ви­ру­бу­ва­н­ня лі­су, на дум­ку ана­лі­ти­ків Earthsight, як­би кра­ї­ни ЄС не за­без­пе­чу­ва­ли ста­біль­но­го по­пи­ту на цю про­ду­кцію, мас­штаб про­блем був би мен­шим, та й ви­рі­ши­ти їх бу­ло б про­сті­ше.

Однак уже зга­да­ний ре­гла­мент EUTR не мо­же ско­ро­ти­ти по­пи­ту на не­за­кон­ну де­ре­ви­ну час­тко­во че­рез не­до­ско­на­лість са­мо­го до­ку­мен­та, час­тко­во че­рез рі­зні мо­жли­во­сті йо­го ін­тер­пре­та­ції. Про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що за­кон за­сто­со­ву­є­ться ли­ше до ком­па­ній, вка­за­них у ми­тних до­ку­мен­тах. По­при те, що де­ре­ви­ну до­став­ля­ють одра­зу на за­во­ди, ба­га­то хто з най­біль­ших по­ку­пців укра­їн­ської де­ре­ви­ни ви­ко­ри­сто­вує по­се­ре­дни­ків-ім­пор­те­рів, що дає змо­гу уни­кну­ти бу­ти спі­йма­ни­ми за ру­ку. Ці фір­ми-по­се­ре­дни­ки, як пра­ви­ло, не­ве­ли­кі й не­про­зо­рі, ча­сто пра­цю­ють із до­ма­шньо­го офі­су. До­слі­дже­н­ня Earthsight по­ка­за­ло, що в тих не­ча­стих ви­пад­ках, ко­ли та­кі фір­ми бу­ло спі­йма­но, а їхній ван­таж бу­ло кон­фі­ско­ва­но, їхні вла­сни­ки про­сто за­кри­ва­ли ці ком­па­нії, по­чи­на­ю­чи та­кий же бі­знес уже під но­вою на­звою.

Про­від­на сві­то­ва сер­ти­фі­ка­цій­на ор­га­ні­за­ція — Лі­со­ва опі­кун­ська ра­да (FSC), по­кли­ка­на до­по­ма­га­ти спо­жи­ва­чам іден­ти­фі­ку­ва­ти по­хо­дже­н­ня де­ре­ви­ни, в остан­ні ро­ки сут­тє­во зни­зи­ла стан­дар­ти сво­єї ро­бо­ти. Ре­аль­них і які­сних пе­ре­ві­рок за­кон­но­сті де­ре­ви­ни там не здій­сню­ють, за­те сер­ти­фі­ка­ти ви­да­ють справ­но. На сьо­го­дні 90% лі­сів, які пе­ре­бу­ва­ють під кон­тро­лем Дер­жлі­с­агент­ства Укра­ї­ни, сер­ти­фі­ко­ва­ні FSC. Вклю­ча­ю­чи зга­да­ні до­слі­дни­ка­ми у зві­ті ді­лян­ки не­за­кон­но­го са­ні­тар­но­го ви­ру­бу­ва­н­ня. У роз­мо­вах із до­слі­дни­ка­ми Earthsight чи­нов­ни­ки лі­со­за­го­ті­вель­них під­при­ємств Укра­ї­ни не ді­ли­ли­ся — хва­ли­ли­ся тим, як лег­ко обі­йти пе­ре­вір­ки FSC і отри­ма­ти їхній сер­ти­фі­кат як мі­ні­мум стан­дар­ту «кон­тро­льо­ва­на де­ре­ви­на», а то й ви­ще.

Та го­лов­на про­бле­ма в тім, що уря­ди окре­мих кра­їн ЄС, за див­ним збі­гом, са­ме тих, в які екс­пор­ту­ють укра­їн­ську де­ре­ви­ну, до­сі не ква­пля­ться впро­ва­джу­ва­ти нор­ми EUTR на рів­ні мі­сце­во­го за­ко­но­дав­ства, на­віть не на­ма­га­ю­чись уста­но­ви­ти справ­жнє по­хо­дже­н­ня ім­пор­то­ва­ної де­ре­ви­ни. Ми не пра­гне­мо ви­прав­да­ти укра­їн­ську сто­ро­ну, але зго­дні з тим, що як­би кра­ї­ни ЄС не під­три­му­ва­ли ста­біль­но зро­ста­ю­чо­го по­пи­ту на укра­їн­ські де­ре­ви­ну не­ле­галь­но­го по­хо­дже­н­ня, тем­пи зро­ста­н­ня ко­ру­пції та схем у лі­со­за­го­ті­вель­ній га­лу­зі бу­ли б одно­зна­чно ниж­чи­ми. «Якщо ЄС дій­сно хо­че до­по­мог­ти, він про­сто зо­бов’яза­ний не ви­тра­ча­ти всі си­ли на при­му­шу­ва­н­ня укра­їн­сько­го уря­ду ска­су­ва­ти мо­ра­то­рій на екс­порт лі­су-кру­гля­ка, а зо­се­ре­ди­ться на за­без­пе­чен­ні то­го, щоб дер­жа­ви — чле­ни Со­ю­зу ви­ко­ну­ва­ли вла­сні за­ко­ни», — ре­зю­му­ють до­слі­дни­ки, і з ни­ми скла­дно не по­го­ди­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.