По­та­єм­не бу­т­тя про­він­цій­но­го ре­кто­ра

Dzerkalo Tizhnya - - ТИ­ТУЛЬ­НЫЙ ЛИСТ - Ігор ГАВ­РИ­ЛЕН­КО, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук, не­за­ле­жний роз­слі­ду­вач (Пол­та­ва)

Скан­да­ли, пов’яза­ні з сум­нів­ни­ми обо­руд­ка­ми та не­за­кон­ним зба­га­че­н­ням кер­ма­ни­чів від осві­ти, за­зви­чай тор­ка­ю­ться тіль­ки сто­ли­чних ви­шів.

На мі­сцях ситуація не кра­ща. Але ко­ру­пцій­не зро­ще­н­ня ре­гіо­наль­них «еліт», вклю­чно з пра­во­охо­рон­ною вер­хів­кою, ство­рює умо­ви пов­ної без­кон­троль­но­сті. Ні­що не пе­ре­шко­джає ту­те­шнім царь­кам де­ри­ба­ни­ти ко­шти. За­ро­бле­ні ви­ша­ми са­мо­стій­но. І бю­дже­тні.

Во­ло­ди­ми­ра Они­щен­ка мо­жна вва­жа­ти ре­кто­ром спад­ко­вим. Йо­го ба­тько, Оле­ксандр Они­щен­ко, ав­тор під­ру­чни­ка «Бу­ді­вель­на те­хні­ка», очо­лю­вав Пол­тав­ський на­ціо­наль­ний те­хні­чний уні­вер­си­тет (ра­ні­ше — ін­же­нер­но-бу­ді­вель­ний ін­сти­тут) 22 ро­ки.

Як на­у­ко­вець мо­лод­ший Они­щен­ко зу­мів зро­би­ти не­ймо­вір­не — по­єд­на­ти сан­те­хні­ку з ме­ха­ні­кою та еко­но­мі­кою. Ви­пу­скник са­ні­тар­но-те­хні­чно­го фа­куль­те­ту за­хи­стив кан­ди­дат­ську за ба­тько­вим про­фі­лем: у 1996 р., за спе­ці­аль­ні­стю «Ма­ши­ни і агре­га­ти для ви­ро­бни­цтва бу­ді­вель­них ма­те­рі­а­лів, кон­стру­кцій і ви­ро­бів». У 2002-му рі­зно­бі­чно обда­ро­ва­ний син ре­кто­ра здо­був сту­пінь до­кто­ра на­ук — на під­ста­ві ди­сер­та­ції з ре­гіо­наль­ної еко­но­мі­ки. А вже на­сту­пно­го ро­ку 34-лі­тнім усів­ся в те­пле ба­тько­ве крі­сло.

Від­то­ді кер­ма­нич ви­шу встиг обза­ве­сти­ся ба­га­тьма ти­ту­ла­ми, по­че­сни­ми гра­мо­та­ми, по­дя­ка­ми та при­за­ми. Вклю­чно з Дер­жав­ною пре­мі­єю Укра­ї­ни в га­лу­зі на­у­ки і те­хні­ки та від­зна­кою «За спри­я­н­ня ор­га­нам вну­трі­шніх справ Укра­ї­ни». При­то­му що сам уні­вер­си­тет у все­укра­їн­ських рей­тин­гах за­ймає до­во­лі по­се­ре­дні по­зи­ції.

Е-де­кла­ра­ції ре­кто­ра на­во­дять на дум­ку, що пе­ред на­ми са­мо­від­да­ний ор­га­ні­за­тор осві­ти і взі­рець слу­жі­н­ня на­у­ці. З май­на у ньо­го — квар­ти­ра пло­щею 53 кв. м, отри­ма­на у 1996 р.

Дру­жи­на, Сві­тла­на Они­щен­ко, пра­цює до­цен­том ка­фе­дри фі­нан­сів і бан­ків­ської спра­ви, де чо­ло­вік про­фе­со­рує. Ра­зом во­ни ви­хо­ву­ють двох до­ньок.

Із 2007 р. па­ні Сві­тла­на во­ло­діє окре­мим по­ме­шка­н­ням — на 39 «ква­дра­тів». На неї ж був оформ­ле­ний ледь не бю­дже­тний Citroлn DS4, що на­ле­жить до кла­су ма­лих сі­мей­них ав­то­мо­бі­лів, при­дба­ний но­вим у 2012-му (не­дав­но ро­ди­на йо­го по­збу­ла­ся).

Не­скром­ною ви­гля­дає ли­ше зар­пла­тня очіль­ни­ка ПН­ТУ. То­рік, в очі­ку­ван­ні пе­ре­ви­бо­рів (за­кін­чу­вав­ся кон­тракт ре­кто­ра), во­на стрім­ко зро­сла.

За весь 2016-й Они­щен­ко за­ро­бив на основ­ній по­са­ді та за су­мі­сни­цтвом, як про­фе­сор ка­фе­дри, близь­ко 553 тис. грн. А у 2017-му до се­ре­ди­ни лі­та встиг від­хо­пи­ти 669 тис. ре­ктор­ських і 88 тис. про­фе­сор­сько-су­мі­сни­цьких.

Не­по­га­ний ре­зуль­тат фі­нан­со­во-го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті пе­ри­фе­рій­но­го ви­шу: близь­ко 757 тис. грн, по­кла­де­них до ки­ше­ні ре­кто­ра за пів­ро­ку!

Ма­ю­чи ціл­ком при­стой­ні до­хо­ди, по­друж­жя Они­щен­ків зму­ше­не по­стій­но бра­ти гро­ші в кре­дит. Що­прав­да, на до­во­лі спри­я­тли­вих умо­вах.

Так, у пер­ший день 2016 р. ре­ктор по­зи­чив у ПАТ «Укр­соц­банк» по­над 622 тис. грн. 31 гру­дня по­вер­нув усю су­му. По­зи­ку на су­му по­над пів­міль­йо­на він отри­мав під 0,8 % рі­чних.

Ана­ло­гі­чне по­вто­ри­лось у 2017-му. 1 сі­чня Во­ло­ди­мир Они­щен­ко взяв там са­мо близь­ко 234 тис. грн, ві­дав їх 16 ли­пня. За ко­ри­сту­ва­н­ня ко­шта­ми спла­тив 25 грн, що ста­но­вить 0,01 %.

Се­крет дар­мо­вих кре­ди­тів про­стий: від по­ча­тку за­про­ва­дже­н­ня кар­тко­вих ра­хун­ків пе­ре­ва­жна біль­шість пра­ців­ни­ків ПН­ТУ зму­ше­на об­слу­го­ву­ва­ти­ся са­ме в «Укр­соц­бан­ку». Крім то­го, як зна­ний фі­нан­сист Они­щен­ко обі­ймав пев­ний час по­са­ду ра­дни­ка Пол­тав­ської фі­лії ці­єї уста­но­ви.

Не­зрів­нян­но за­мо­жні­шою ви­яви­ла­ся ма­ти ре­кто­ра. На пен­сіо­нер­ку Та­ма­ру Ха­ри­то­нів­ну Они­щен­ко за­пи­са­ні: зе­мель­на ді­лян­ка пло­щею 816 кв. м, жи­тло­вий бу­ди­нок на 255 «ква­дра­тів» та га­раж пло­щею 31 кв. м.

Не­спо­ді­ва­ні ре­зу льта­ти дав ана­ліз тен­дер­них за­ку­пі­вель, здій­сню­ва­них ПН­ТУ. З’ясу­ва­ло­ся, що ко­шти уні­вер­си­те­ту ви­тра­ча­ю­ться на об­слу­го­ву­ва­н­ня та мо­ди­фі­ка­цію ав­то­мо­бі­лів, яких на йо­го ба­лан­сі не­має.

На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку виш при­дбав ши­ни Nokian Hakkapelliitta, роз­ро­бле­ні спе­ці­аль­но для пов­но­при­ві­дних ав­то кла­су SUV, близь­ких до по­за­шля­хо­ви­ків, а та­кож фір­мо­ві ли­ті ди­ски Mercedes original роз­мі­ром R18 (18 дюй­мів). Обі­йшли­ся во­ни те­ху­ні­вер­си­те­то­ві в по­над 45 тис. грн.

Ку­пу­ва­ли у при­ва­тної фір­ми «Алад­дін» — дав­ньо­го пар­тне­ра ПН­ТУ, що спе­ці­а­лі­зу­є­ться на про­да­жу та об­слу­го­ву­ван­ні комп’ютер­но­го обла­дна­н­ня.

За див­ним збі­гом об­ста­вин, ав­то­мо­біль, до яко­го іде­аль­но па­сує за­зна­че­ний ком­плект шин і ди­сків, зна­йшов­ся в га­ра­жі Та­ма­ри Ха­ри­то­нів­ни. 80-рі­чна ба­бу­ся — ща­сли­ва во­ло­дар­ка ав­то­мо­бі­ля пре­мі­ум-кла­су Mercedes-benz ML 500, 2008 р. ви­пу­ску.

За­де­кла­ру­вав­ши ко­ри­сту­ва­н­ня ін­шим май­ном ма­те­рі, «сві­ти­ти» до­бре ві­до­мий пол­тав­цям по­за­шля­хо­вик ре­ктор не став.

11 тис. грн у се­ре­дньо­му спла­чує сту­дент-кон­тра­ктник Пол­тав­сько­го на­ціо­наль­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту за на­вча­н­ня на рік.

11 363 грн., не ра­ху­ю­чи опла­ти ши­но­мон­та­жу, ко­штує одне ко­ле­со до джи­пу ро­ди­тель­ки ре­кто­ра.

Роз­кі­шний і по­ту­жний «за­лі­зний кінь» спо­жи­ває ба­га­то паль­но­го.

В очі­ку­ван­ні но­во­рі­чних свят виш при­дбав 2000 л скра­пле­но­го газу, ма­буть для «Га­зе­лі» та чо­гось по­ді­бно­го. І стіль­ки ж які­сно­го до­ро­го­го бен­зи­ну мар­ки А-95+. Су­ма опла­ти за до­го­во­ром ста­но­ви­ла май­же 79 тис. грн.

Не шко­дує ПН­ТУ ко­штів і на ми­т­тя ав­ті­вок.

Нав­ча­ю­чи сту­ден­тів за спе­ці­аль­ні­стю «Ав­то­мо­бі­лі та ав­то­мо­біль­не го­спо­дар­ство», уні­вер­си­тет фа­кти­чно во­ло­діє вла­сною СТО. Про­те на са­мо­стій­не очи­ще­н­ня транс­порт­них за­со­бів спи­са­ти 12 тис. грн за одну по­слу­гу ав­то­мий­ки не­мо­жли­во. На сто­ро­ні ж — за­про­сто.

В остан­ні мі­ся­ці ми­ну­ло­го ро­ку ПН­ТУ ку­пу­вав і ав­то­мо­біль­ні аксе­су­а­ри: бриз­ко­ви­ки, гу­мо­ві ки­лим­ки, бру­до­за­хи­сне по­кри­т­тя ба­га­жни­ка і сум­ку те­хні­чної до­по­мо­ги. За що спла­тив по­над 5 тис. 600 грн.

Тут вра­жає не су­ма, а про­да­вець — ком­па­нія «Стар Лайн», ди­лер­ський центр япон­ської кор­по­ра­ції «Toyota».

То­йот ав­то­парк ПН­ТУ теж не має.

2 ли­сто­па­да 2017 р. чу­до­вий но­вень­кий ав­то­мо­біль бі­зне­скла­су Toyota Camry за­ре­є­стру­ва­ла на се­бе «Спіл­ка ви­пу­скни­ків ПОЛ­ТН­ТУ» (іден­ти­фі­ка­цій­ний код юри­ди­чної особи 41639407). Ство­ре­на бу­ла ця гро­мад­ська ор­га­ні­за­ція менш ніж за мі­сяць до то­го. Для осві­тньої та куль­тур­но-ви­хов­ної ді­яль­но­сті.

За­снов­ни­ка­ми ГО ви­сту­пи­ли два про­ре­кто­ри ПН­ТУ, сту­дент-акти­віст, ди­ре­ктор сту­дмі­сте­чка та аспі­рант-за­о­чник, ко­трий із ла­бо­ран­та ка­фе­дри бу­ді­вель­них ма­шин і обла­дна­н­ня пе­ре­йшов пра­цю­ва­ти го­ло­вою одні­єї з ра­йон­них рад мі­ста (обра­ний за спи­ском БПП).

При цьо­му Бо­г­дан Ко­роб­ко, він обі­ймає по­са­ду пер­шо­го про­ре­кто­ра, є та­кож го­ло­вою по­стій­но ді­ю­чо­го тен­дер­но­го ко­мі­те­ту. Тож ви­бір зап­ча­стин до ав­то­мо­бі­лів, яких в уні­вер­си­те­ті не­має, — на йо­го со­ві­сті.

Оле­на Фі­ло­нич, про­ре­ктор з еко­но­мі­чних пи­тань та до­цент уже ві­до­мої чи­та­че­ві ка­фе­дри фі­нан­сів і бан­ків­ської спра­ви, по­єд­нує ці по­са­ди з ро­бо­тою го­лов­но­го бух­гал­те­ра. Її під­пис оста­то­чно сан­кціо­нує всі при­дба­н­ня ви­шу.

Оби­два про­ре­кто­ри жи­вуть у квар­ти­рах, на­да­них їм ПН­ТУ. От­же, зай­вих ко­штів во­ни не ма­ють. Як і ре­шта за­снов­ни­ків «Спіл­ки ви­пу­скни­ків».

Го­ло­вою прав­лі­н­ня ГО, з пра­вом під­пи­су до­ку­мен­тів, а крім то­го чле­ном на­гля­до­вої ра­ди ПН­ТУ є ке­ру­ю­чий Пол­тав­ською обла­сною фі­лі­єю акціо­нер­но­го ко­мер­цій­но­го бан­ку «Укр­соц­банк» (у якій ре­ктор отри­мує ди­во-кре­ди­ти).

Юрій Шля­хо­вий не­о­дно­ра­зо­во за­ра­хо­ву­вав­ся на ро­бо­ту в ПН­ТУ і звіль­няв­ся звід­ти. Вста­но­ви­ти при­на­ле­жність бан­кі­ра до ви­пу­скни­ків те­ху­ні­вер­си­те­ту не вда­ло­ся. До чи­сла аль­тру­їстів він теж, пев­но, не на­ле­жить.

Ці­ни на Toyota Camry по­чи­на­ю­ться від 800 тис. грн, у «най­кру­ті­шій» ком­пле­кта­ції — пе­ре­ва­лю­ють да­ле­ко за міль­йон. То­му за­ко­но­мір­ни­ми є за­пи­та­н­ня: звід­ки в за­снов­ни­ків ГО зна­йшли­ся та­кі гро­ші, для яких спе­ци­фі­чних по­треб «Спіл­ки» при­зна­че­ний па­фо­сний се­дан та чо­му оста­то­чним уком­пле­кту­ва­н­ням ав­тів­ки зайняв­ся те­ху­ні­вер­си­тет? Пе­ре­бу­ва­ю­чи в дер­жав­ній вла­сно­сті, він не має пра­ва обда­ро­ву­ва­ти не­де­ше­ви­ми аксе­су­а­ра­ми сто­рон­ні стру­кту­ри, тим біль­ше ство­ре­ні для на­да­н­ня до­по­мо­ги са­мо­му ви­шу.

Мо­жли­во, на по­хо­дже­н­ня ав­то­мо­бі­ля вка­зу­ють по­дії остан­ніх де­ся­ти­літь.

Пі­сля лі­кві­да­ції Пол­тав­сько­го ви­що­го зе­ні­тно­го ра­ке­тно­го ко­ман­дно­го учи­ли­ща ПН­ТУ отри­мав ча­сти­ну йо­го зе­мель і при­мі­щень. У са­мі­сінь­ко­му цен­трі мі­ста.

Зго­дом упри­тул до одно­го з ту­те­шніх на­вчаль­них кор­пу­сів по­ча­ло­ся спо­ру­дже­н­ня ши­кар­но­го жи­тло­во­го бу­дин­ку.

Одно­ча­сно за­бу­дов­ник, ВАТ «Пол­тав­транс­буд», на основ­ній те­ри­то­рії ПН­ТУ за­хо­див­ся зво­ди­ти спор­тив­ний ком­плекс на пів­то­ри ти­ся­чі осіб. Вар­тість ро­біт ста­но­ви­ла 7 млн грн, по­тім істо­тно зро­сла. Всі ви­тра­ти ні­би­то взяв на се­бе «Пол­тав­транс­буд».

На по­ча­тку 2010 р. ши­ро­ко ро­зре­кла­мо­ва­ний ре­кто­ром Они­щен­ком не­до­буд за­ва­лив­ся.

Обі­цян­ки очіль­ни­ків ви­шу чим­ско­рі­ше від­но­ви­ти спорт­ком­плекс не ви­ко­на­ні до­сі. Зве­ден­ню елі­тно­го бу­дин­ку не за­ва­ди­ло ні­що. Квар­ти­ри в ньо­му — із най­до­рож­чих у мі­сті.

Дру­жи­на ре­кто­ра во­ло­діє тут пен­тха­у­зом за­галь­ною пло­щею 240 кв. м. У при­ва­тну вла­сність апар­та­мен­ти на­ді­йшли їй на­при­кін­ці 2010 р. За рі­ше­н­ням су­ду, ко­тре до від­по­від­но­го дер­жав­но­го ре­є­стру не мо­гло по­тра­пи­ти 6 ро­ків.

Цю осе­лю ре­ктор теж не за­де­кла­ру­вав. Хо­ча за­бу­ти її важ­ко. Квар­ти­ра охо­плює два по­вер­хи. Пло­ща п’яти кім­нат ся­гає по­над 121 «ква­драт». Ли­ше ко­ри­до­ри й схо­ди ма­ють біль­шу пло­щу (59 кв. м), ніж офі­цій­не по­ме­шка­н­ня ре­кто­ра. А три сан­ву­зли, гар­де­роб, дві ло­джії та бал­кон (ра­зом 40 кв. м) пе­ре­вер­шу­ють ме­траж дру­гої квар­ти­ри про­фе­сор­ської дру­жи­ни. За­вер­шує «кар­ти­ну олі­єю» ку­хня — ра­дість го­спо­ди­ні — пло­щею як кім­на­та (май­же 20 кв. м).

У ве­ре­сні 2014 р., ко­ли улю­бле­нець екс-мі­ні­стра осві­ти Дми­тра Та­ба­чни­ка по­чу­вав­ся не­впев­не­но, пен­тха­уз пе­ре­о­фор­ми­ли на Те­тя­ну Ли­тов­чен­ко. Дру­жи­ні ре­кто­ра во­на до­во­ди­ться мо­лод­шою се­строю по ма­те­рі.

Фі­ктив­ність акту ку­пів­лі­про­да­жу до­во­дить те, що за рік до «при­дба­н­ня» роз­кі­шних апар­та­мен­тів па­ні Те­тя­на, ви­пу­скни­ця са­ні­тар­но-те­хні­чно­го та фа­куль­те­ту фі­нан­сів ПН­ТУ, шу­ка­ла ро­бо­ту ме­не­дже­ра з про­да­жів і по­го­джу­ва­ла­ся на зар­пла­тню 2 500 грн. Во­на не те що ку­пи­ти, а й опла­чу­ва­ти ко­му­наль­ні пла­те­жі за та­ку квар­ти­ру не мо­гла.

До ре­чі, те­ща ре­кто­ра, Га­ли­на Ли­тов­чен­ко, три­ва­лий час очо­лює від­окрем­ле­ний під­роз­діл ПН­ТУ — «Сту­дент­ський са­на­то­рій-про­фі­ла­кто­рій».

Не­що­дав­но жи­тло­ва за­бу­до­ва квар­та­лу дов­ко­ла «цен­тро­вих» кор­пу­сів уні­вер­си­те­ту від­но­ви­ла­ся. Стру­ктур­ні під­роз­ді­ли ви­шу спі­шно за­би­ра­ють звід­ти. Во­че­видь, від­бу­ва­є­ться чер­го­вий де­ри­бан зем­лі…

Кіль­ка со­ко­ви­тих штри­хів на­сам­кі­нець

Вла­сник фір­ми «Алад­дін», у якої ПН­ТУ за­ку­пив ши­ни й ди­ски для Мер­се­де­су, є спів­за­снов­ни­ком гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції під на­звою «Осе­ре­док по за­по­бі­ган­ню ко­ру­пції та про­ти­дії зло­чин­но­сті».

Ке­рів­ник «Осе­ред­ку» — Дми­тро Та­ран, лю­стро­ва­ний екс-за­сту­пник про­ку­ро­ра обла­сті. Як адво­кат він за­хи­щає обви­ну­ва­че­но­го в ко­ру­пцій­них ді­я­н­нях став­ле­ни­ка від БПП — пер­шо­го за­сту­пни­ка мі­сько­го го­ло­ви Пол­та­ви. Крім то­го, під при­кри­т­тям офіційно не за­ре­є­стро­ва­ної юри­ди­чної ком­па­нії «Кре­до» і вла­сної дру­жи­ни (ФОП Та­ран Мар’яна Во­ло­ди­ми­рів­на) на­дає прав­ни­чі по­слу­ги ПН­ТУ.

На 2018 р. за­пла­но­ва­не пе­ре­ра­ху­ва­н­ня ФО­ПУ 120 тис. грн, у 2017-му на ці по­тре­би ви­тра­че­но 163 тис. Хоч у шта­ті уні­вер­си­те­ту є по­са­да юр­кон­суль­та, а на ви­кла­да­цьких по­са­дах пра­цю­ють кан­ди­да­ти та один до­ктор юри­ди­чних на­ук, сайт ви­шу про­по­нує во­ї­нам АТО кон­суль­та­ції вла­сно­го Цен­тру юри­ди­чної до­по­мо­ги.

Схо­же, сум­нів­ні обо­руд­ки ке­рів­ни­цтва ПН­ТУ по­тре­бу­ють істо­тні­шої обо­ро­ни.

По­дей­ку­ють, у вузь­ко­му ко­лі ре­ктор Они­щен­ко лю­бить ви­хва­ля­ти­ся сво­ї­ми ви­со­ки­ми по­кро­ви­те­ля­ми і тим, що в Ки­є­ві у ньо­го «все схо­пле­но».

Для по­кра­ще­н­ня імі­джу ПН­ТУ ре­ктор та один із про­ре­кто­рів злі­та­ли взим­ку до Ве­ли­кої Бри­та­нії. Взя­ли участь у «спе­ці­аль­ній 3-ден­ній екс­пер­тній се­сії Оксфорд­сько­го Ака­де­мі­чно­го Со­ю­зу«. При­ве­зли «сер­ти­фі­ка­ти мі­жна­ро­дно­го зраз­ка».

Влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку ор­га­ні­за­тор за­хо­ду опи­нив­ся в цен­трі мі­жна­ро­дно­го скан­да­лу. Га­зе­та The Times до­слі­ди­ла, як хар­ків­ський під­при­є­мець три­ва­лий час вда­ло про­дає фаль­ши­ві на­го­ро­ди і від­зна­ки, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи ре­пу­та­цію Оксфорд­сько­го уні­вер­си­те­ту. Пи­са­ла про це і «Єв­ро­пей­ська прав­да».

За «се­сію» ПН­ТУ спла­тив при­ва­тно­му під­при­єм­ству по­над 103 тис. грн. Ці­на про­він­цій­но­го глуп­ства та мар­но­слав­ства ви­да­є­ться за­ве­ли­кою.

Мо­же, пра­во­охо­рон­ним ор­га­нам, а за­о­дно й мі­ні­стру осві­ти і на­у­ки Лі­лії Гри­не­вич вар­то пиль­ні­ше при­ди­ви­ти­ся до спри­тно­го діл­ка, який спри­ймає дер­жав­ний виш як фе­одаль­ну во­тчи­ну, до­зво­ляє со­бі не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних ко­штів, зло­вжи­ва­н­ня слу­жбо­вим ста­но­ви­щем і бре­хню в де­кла­ра­ці­ях?

Ре­а­кція одно­го з мі­сце­вих ви­дань на остан­нє пе­ре­о­бра­н­ня Во­ло­ди­ми­ра Они­щен­ка

P.S. Го­ту­ю­чи до дру­ку цей ма­те­рі­ал, ре­да­кція DT.UA звер­ну­ла­ся до ре­кто­ра Пол­тав­сько­го на­ціо­наль­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту В. Они­щен­ка з ін­фор­ма­цій­ним за­пи­том, у яко­му жур­на­ліст ви­да­н­ня по­про­си­ла від­по­ві­сти на де­які ви­кла­де­ні у стат­ті фа­кти. На наш за­пит на­ді­йшов лист за під­пи­сом т. в. о. ре­кто­ра Б. Ко­роб­ка, у яко­му, окрім фор­маль­них пре­тен­зій до ре­да­кції і жур­на­лі­ста, не­має від­по­віді по су­ті ні на жо­дне пи­та­н­ня.

Ви­тяг з Ре­є­стру прав вла­сно­сті на не­ру­хо­ме май­но

Ви­тяг із ба­зи да­них МВС

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.