Хо­ло­дний душ для «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2»

Еко­но­мі­ко-пра­во­ві ри­зи­ки та мо­жли­во­сті збе­ре­же­н­ня укра­їн­сько­го тран­зи­ту при­ро­дно­го га­зу

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ко­жна кра­ї­на ЄС має пра­во са­мо­стій­но ви­зна­ча­ти стру­ктур­ні про­пор­ції на­ціо­наль­но­го енер­ге­ти­чно­го ба­лан­су, не­зва­жа­ю­чи на єди­ні ці­лі, прин­ци­пи та ме­ха­ні­зми ре­а­лі­за­ції єв­ро­пей­ської енер­ге­ти­чної по­лі­ти­ки.

Але при цьо­му до­три­му­ва­ти­ся спіль­них до­мов­ле­но­стей на по­лі­ти­чно­му рів­ні, які за­фі­ксо­ва­но в До­го­во­рі до Енер­ге­ти­чної хар­тії та До­го­во­рі про за­сну­ва­н­ня Енер­ге­ти­чно­го спів­то­ва­ри­ства. То­му став­ле­н­ня єв­ро­пей­ських уря­дів до змі­ни кон­фі­гу­ра­ції транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри енер­ге­ти­чно­го рин­ку має спи­ра­ти­ся не ли­ше на за­хист ін­те­ре­сів на­ціо­наль­них кор­по­ра­цій, а на­сам­пе­ред на спіль­ну пра­во­ву пла­тфор­му.

Єв­ро­пей­ський ри­нок при­ро­дно­го га­зу в ці­ло­му роз­ви­ва­є­ться у фар­ва­те­рі сві­то­вих тен­ден­цій ди­вер­си­фі­ка­ції, але стра­те­гі­чний курс ви­зна­ча­є­ться осо­бли­вою енер­го­по­лі­ти­кою та за­хо­да­ми, окре­сле­ни­ми ди­ре­кти­ва­ми та ре­гла­мен­та­ми ЄС. Час­тка при­ро­дно­го га­зу в за­галь­них по­став­ках пер­вин­ної енер­гії се­ред єв­ро­пей­ських кра­їн ко­ли­ва­є­ться в ді­а­па­зо­ні від 2% у Шве­ції до 42% у Ні­дер­лан­дах, що зу­мов­лює рі­зне став­ле­н­ня та ува­гу на­ціо­наль­них уря­дів до про­бле­ми га­зо­по­ста­ча­н­ня. За­га­лом по­чи­на­ю­чи з 2010-го спо­жи­ва­н­ня при­ро­дно­го га­зу в Єв­ро­пі — на тлі зна­чно­го па­ді­н­ня вла­сно­го ви­до­бу­тку та змен­ше­н­ня цін на на­фту — не­у­хиль­но зни­жу­є­ться і за під­сум­ка­ми 2016 р. ско­ро­ти­ло­ся до рів­ня се­ре­ди­ни 1990-х. Оцін­ки про­гно­зо­ва­но­го спо­жи­ва­н­ня га­зу в Єв­ро­пі на 2025 р. зни­зи­ли­ся при­бли­зно на 250 млрд ку­бо­ме­трів. Дис­ба­ланс по­пи­ту та про­по­зи­ції на єв­ро­пей­сько­му рин­ку Зни­же­н­ня по­пи­ту спри­чи­ни­ло на­дли­шок про­по­зи­ції га­зу на єв­ро­пей­сько­му рин­ку і зро­ста­н­ня кон­ку­рен­ції по­ста­чаль­ни­ків. Тиск на спо­жи­ва­н­ня га­зу чи­нить як не­ста­біль­на еко­но­мі­чна си­ту­а­ція, так і між­па­лив­на кон­ку­рен­ція. Най­біль­ший спад по­пи­ту від­був­ся у се­кто­рі еле­ктро­енер­ге­ти­ки, де по­ши­рю­є­ться ви­ко­ри­ста­н­ня не­тра­ди­цій­них і від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії. Між­на­ро­дний суд ООН на­га­дав Крем­лю про обов’яз­ко­вість ви­ко­на­н­ня на­ка­зу су­ду від 19 кві­тня 2017 р. про вжи­ва­н­ня тим­ча­со­вих за­хо­дів у спра­ві «Укра­ї­на про­ти Ро­сії» що­до за­сто­су­ва­н­ня Кон­вен­ції про бо­роть­бу з фі­нан­су­ва­н­ням те­ро­ри­зму та Кон­вен­ції про лі­кві­да­цію всіх форм ра­со­вої дис­кри­мі­на­ції, і з обов’язав Ро­сію на­да­ти від­по­відь з ін­фор­ма­ці­єю про кон­кре­тні кро­ки, спря­мо­ва­ні на ви­ко­на­н­ня рі­ше­н­ня, до 18 сі­чня 2019 ро­ку.

Іде­ться про ви­ко­на­н­ня пун­кту на­ка­зу ООН про по­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті Ме­джлі­су крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду в оку­по­ва­но­му Кри­му, по­ві­дом­ляє МЗС Укра­ї­ни.

«Три­ва­ле ігно­ру­ва­н­ня Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю на­ка­зів Мі­жна­ро­дно­го су­ду є не­прийня­тним. Укра­ї­на за­кли­кає РФ ви­ко­на­ти свої між­на­ро­дні зо­бов’яза­н­ня шля­хом без­за­сте­ре­жно­го ска­су­ва­н­ня за­бо­ро­ни ді­яль­но­сті Ме­джлі­су, як це пе­ред­ба­че­но текс­том на­ка­зу Мі­жна­ро­дно­го су­ду ООН 2017 р., що бу­ло під­твер­дже­но (су­дом. — Ред.)», — ска­за­но в за­яві укра­їн­сько­го зов­ні­шньо­по­лі­ти­чно­го ві­дом­ства.

За сло­ва­ми за­сту­пни­ка мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оле­ни Зер­каль, для Укра­ї­ни це ва­жли­вий ін­стру­мент бо­роть­би за пра­ва крим­сько­та­тар­сько­го на­ро­ду і по­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті Ме­джлі­су.

На­га­да­є­мо, що на про­ха­н­ня Укра­ї­ни 19 кві­тня 2017 р. МС ООН вжив тим­ча­со­вих за­хо­дів. Зокре­ма, ді­йшов­ши ви­снов­ку, що «крим­ські та­та­ри й етні­чні укра­їн­ці в Кри­му за­ли­ша­ю­ться вра­зли­ви­ми», суд зо­бов’язав Ро­сію утри­ма­ти­ся від обме­жень що­до крим­ських та­тар на пред­став­ни­цтво вла­сних ін­те­ре­сів, вклю­ча­ю­чи по­нов­ле­н­ня ді­яль­но­сті Ме­джлі­су.

Оскіль­ки Ро­сія не ска­су­ва­ла за­бо­ро­ни на ді­яль­ність Ме­джлі­су, 19 кві­тня ц.р. Укра­ї­на звер­ну­ли­ся до су­ду з про­ха­н­ням під­твер­ди­ти, що Ро­сія зо­бов’яза­на це зро­би­ти від­по­від­но до рі­ше­н­ня Мі­жна­ро­дно­го су­ду ООН від 19 кві­тня 2017 р. про вжи­ва­н­ня тим­ча­со­вих за­хо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.