Ал­ла Ємець: «Ма­кси­маль­на від­кри­тість і про­зо­рість — основ­ні прин­ци­пи ді­яль­но­сті На­ціо­наль­но­го фон­ду до­слі­джень Укра­ї­ни»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

— На­сам­пе­ред це пов’яза­но з пе­ре­бі­гом по­дій остан­ньо­го ча­су. За­кон Укра­ї­ни про на­у­ко­ву і на­у­ко­во-те­хні­чну ді­яль­ність бу­ло ухва­ле­но 2015 ро­ку. Ли­ше че­рез два ро­ки, 9 сер­пня 2017-го, уряд за­твер­див склад На­ціо­наль­ної ра­ди Укра­ї­ни з пи­тань роз­ви­тку на­у­ки і те­хно­ло­гій. На­ціо­наль­на ра­да як кон­суль­та­тив­но-до­рад­чий ор­ган, утво­ре­ний при Ка­бі­не­ті мі­ні­стрів Укра­ї­ни, скла­да­є­ться з На­у­ко­во­го та Адмі­ні­стра­тив­но­го ко­мі­те­тів. Що ж до фон­ду, то са­ме На­у­ко­вий ко­мі­тет згі­дно із за­ко­ном є від­по­від­аль­ним за йо­го ство­ре­н­ня, тоб­то є основ­ним роз­ро­бни­ком низ­ки до­ку­мен­тів, зокре­ма По­ло­же­н­ня про На­ціо­наль­ний фонд до­слі­джень. Пер­ше уста­нов­че за­сі­да­н­ня На­у­ко­во­го ко­мі­те­ту від­бу­ло­ся на по­ча­тку ве­ре­сня 2017 ро­ку. Одра­зу пі­сля цьо­го кіль­ка чле­нів На­у­ко­во­го ко­мі­те­ту бу­ли за­про­ше­ні на зу­стріч із пред­став­ни­ка­ми Ні­ме­цько­го на­у­ко­во-до­слі­дни­цько­го то­ва­ри­ства (DFG), які пе­ре­бу­ва­ли в той час з офі­цій­ним ві­зи­том в Укра­ї­ні, пред­став­ни­ка­ми По­соль­ства Ні­меч­чи­ни в Укра­ї­ні та на­у­ко­ви­ми акти­ві­ста­ми для обго­во­ре­н­ня пи­та­н­ня ство­ре­н­ня май­бу­тньо­го На­ціо­наль­но­го фон­ду до­слі­джень Укра­ї­ни і про­ве­де­н­ня кон­суль­та­цій з ні­ме­цьки­ми ко­ле­га­ми із цьо­го при­во­ду, а та­кож ор­га­ні­за­ції се­мі­на­ру для чле­нів На­у­ко­во­го ко­мі­те­ту і ши­ро­ко­го ко­ла пред­став­ни­ків на­у­ко­вої спіль­но­ти. Ди­ре­ктор DFG з між­на­ро­дних пи­тань до­ктор Йорн Ахтен­берг по­го­див­ся на про­ве­де­н­ня цьо­го за­хо­ду, однак по­пе­ре­див, що до по­ча­тку се­мі­на­ру На­у­ко­вий ко­мі­тет по­ви­нен роз­ро­би­ти про­ект По­ло­же­н­ня про На­ціо­наль­ний фонд до­слі­джень Укра­ї­ни, і за­пи­тав ме­не пря­мо: «Ви змо­же­те це зро­би­ти? Ли­ше за та­ких умов ми фі­нан­со­во під­три­ма­є­мо ор­га­ні­за­цію за­хо­ду, іна­кше йо­го про­ве­де­н­ня бу­де не­ефе­ктив­ним». Усі при­су­тні по­ди­ви­ли­ся то­ді на ме­не і від­по­ві­ли: «Так, ми ду­ма­є­мо, во­на впо­ра­є­ться».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.