«На­фто­газ» не хо­че ми­ри­ти­ся з «Газ­про­мом»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Ми­ро­ва уго­да «На­фто­га­зу Укра­ї­ни» з «Газ­про­мом» мо­жли­ва тіль­ки що­до не­дав­но по­да­ної скар­ги до Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу, і умо­вою є по­за­су­до­ва спла­та ро­сій­ським мо­но­по­лі­стом по­над 12 млрд дол. ком­пен­са­ції.

Про це на­пи­сав ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор «На­фто­га­зу» Юрій Ві­трен­ко на сво­їй сто­рін­ці у Facebook.

«Як ми ска­за­ли «Газ­про­му» на три­сто­рон­ній зу­стрі­чі, ми­ро­ва уго­да що­до вже ухва­ле­них ар­бі­тра­жем рі­шень є не­мо­жли­вою», — на­пи­сав він.

Однак у НАК із «Газ­про­мом» є но­ві ар­бі­тра­жні про­це­си, в яких «На­фто­газ» ви­ма­гає ком­пен­су­ва­ти зби­тки че­рез не­ви­ко­на­н­ня «Газ­про­мом» сво­їх зо­бов’язань за кон­тра­ктом, у то­му чи­слі з ура­ху­ва­н­ням рі­ше­н­ня ар­бі­тра­жу.

«Су­ма ком­пен­са­ції, яку ми ви­ма­га­є­мо від «Газ­про­му» за но­ви­ми ар­бі­тра­жни­ми про­це­са­ми, уже пе­ре­ви­щує 12 мі­льяр­дів до­ла­рів. На­ші ви­мо­ги є об´рун­то­ва­ни­ми, ми упев­не­ні в на­шій юри­ди­чній по­зи­ції. Якщо «Газ­пром» хо­че «ми­ро­вої уго­ди» у цих но­вих ар­бі­тра­жних про­це­сах, він мо­же в по­за­су­до­во­му по­ряд­ку спла­ти­ти нам цю ком­пен­са­цію», — на­пи­сав Ю.ві­трен­ко.

На до­по­мо­гу ко­а­лі­ції

Фра­кції Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка і «На­ро­дно­го фрон­ту» са­мо­стій­но не ухва­ли­ли жо­дно­го за­ко­ну за час ро­бо­ти во­сьмої се­сії Вер­хов­ної Ра­ди (лю­тий—ли­пень 2018 ро­ку).

Про­тя­гом во­сьмої се­сії пар­ла­мен­ту бу­ло ухва­ле­но 46 за­ко­нів (не вра­хо­ву­ю­чи за­ко­нів про ра­ти­фи­ка­ції). У се­ре­дньо­му за них го­ло­су­ва­ли 245 на­ро­дних де­пу­та­тів, з яких усьо­го 159 бу­ли чле­на­ми БПП і НФ, свід­чать да­ні Ко­мі­те­ту ви­бор­ців.

Ре­шту го­ло­сів за­без­пе­чу­ва­ли на­сам­пе­ред по­за­фра­кцій­ні де­пу­та­ти, а та­кож де­пу­та­ти Ра­ди­каль­ної пар­тії Оле­га Ля­шка і «Са­мо­по­мо­чі». У се­ре­дньо­му за один ухва­ле­ний за­кон го­ло­су­ва­ли 25 по­за­фра­кцій­них де­пу­та­тів, 17 де­пу­та­тів «Са­мо­по­мо­чі» і 15 де­пу­та­тів Ра­ди­каль­ної пар­тії.

За­те, як пра­ви­ло, «за» на­ти­ска­ли ли­ше по 9 де­пу­та­тів «Ба­тьків­щи­ни» і Опо­зи­цій­но­го бло­ку, 7 де­пу­та­тів «Ві­дро­дже­н­ня» і 5 де­пу­та­тів «Во­лі на­ро­ду».

«Для ухва­ле­н­ня за­ко­ну по­трі­бно як мі­ні­мум 226 го­ло­сів. Де-юре в БПП і НФ 217 де­пу­та­тів, однак де-фа­кто за за­ко­ни го­ло­су­ють тіль­ки 159 з них. Ре­шту го­ло­сів від­да­ють на­сам­пе­ред по­за­фра­кцій­ні де­пу­та­ти, а та­кож фра­кції «ста­рої ко­а­лі­ції»: Ра­ди­каль­на пар­тія Оле­га Ля­шка і «Са­мо­по­міч». А так зва­ні олі­гар­хі­чні гру­пи й фра­кції («Ві­дро­дже­н­ня», «Во­ля на­ро­ду», «Опо­зи­цій­ний блок»), як пра­ви­ло, за за­ко­ни зде­біль­шо­го не го­ло­су­ють», — за­зна­чив го­ло­ва КВУ Оле­ксій Ко­шель.

При ана­лі­зі вра­хо­ву­ва­ли­ся за­ко­ни, які бу­ли ухва­ле­ні Вер­хов­ною Ра­дою і під­пи­са­ні пре­зи­ден­том Укра­ї­ни впро­довж во­сьмої се­сії.

Як свід­чать да­ні Ко­мі­те­ту ви­бор­ців Укра­ї­ни, впро­довж во­сьмої се­сії Вер­хов­ної Ра­ди най­ча­сті­ше го­ло­су­ва­ли за ухва­ле­ні за­ко­ни фра­кції «На­ро­дно­го фрон­ту», Ра­ди­каль­ної пар­тії і Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка. Упро­довж лю­то­го— ли­пня 2018 ро­ку в се­ре­дньо­му за ухва­ле­ні за­ко­ни го­ло­су­ва­ло 78% на­ро­дних де­пу­та­тів «На­ро­дно­го фрон­ту», 72 — Ра­ди­каль­ної пар­тії і 70% — Бло­ку Пе­тра По­ро­шен­ка. Та­кож ухва­ле­ні за­ко­ни під­три­му­ва­ли 67% де­пу­та­тів «Са­мо­по­мо­чі».

У мі­сії ОБСЄ око­пав­ся ро­сій­ський «крот»

США ви­сло­ви­ли своє за­не­по­ко­є­н­ня по­ві­дом­ле­н­ня­ми про ймо­вір­не втру­ча­н­ня спец­служб РФ у ро­бо­ту Спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ в Укра­ї­ні і про­сять ОБСЄ пов­ні­стю та в яко­мо­га більш сти­слі тер­мі­ни роз­слі­ду­ва­ти цей сум­ний ін­ци­дент, за­явив тим­ча­со­вий по­ві­ре­ний у спра­вах США при ОБСЄ Гар­рі Ка­мі­ан, пе­ре­дає «Ра­діо Сво­бо­да«.

«Спо­лу­че­ні Шта­ти по­ді­ля­ють ва­ше (ОБСЄ. — Ред.) за­не­по­ко­є­н­ня остан­ні­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми у пре­сі про те, що ро­сій­ська роз­від­ка отри­ма­ла ва­жли­ву ін­фор­ма­цію про ва­шу мі­сію. Ми за­кли­ка­є­мо вас пов­ні­стю роз­слі­ду­ва­ти та­кі твер­дже­н­ня і вжи­ти всіх не­об­хі­дних за­хо­дів для за­хи­сту мі­сії від бу­дья­ких зов­ні­шніх спроб по­ста­ви­ти під сум­нів її об’єктив­ність», — за­явив він.

На­га­да­є­мо, ра­ні­ше жур­на­лі­сти ні­ме­цько­го те­ле­ка­на­лу ARD по­ві­до­ми­ли, що до рук Фе­де­раль­ної слу­жби без­пе­ки РФ по­тра­пи­ла низ­ка вну­трі­шніх до­ку­мен­тів СММ ОБСЄ, які пе­ре­дав їм «кріт» у мі­сії. Імо­вір­но, згі­дно з да­ни­ми жур­на­лі­стів, ро­сій­ські спец­слу­жби отри­ма­ли до­ступ до вну­трі­шніх зві­тів СММ ОБСЄ, ли­сту­ва­н­ня за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка мі­сії Але­ксан­дра Ху­га і до до­кла­дних пла­нів об’єктів ОБСЄ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.