Фі­наль­ні акор­ди кон­кур­су в ДБР: що да­лі?

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ -

Фор­му­ва­н­ня но­во­го ор­га­ну пра­во­по­ряд­ку — Дер­жав­но­го бю­ро роз­слі­ду­вань — ви­хо­дить на фі­ні­шну пря­му.

Пра­во­охо­рон­ний бо­лід, яким вправ­но мав би ке­ру­ва­ти пі­лот рів­ня Айр­то­на Сен­ни, про­бу­ксо­вує вже на пер­шо­му піт-сто­пі. І якщо в «Фор­му­лі-1» зу­пин­ка гон­щи­ка в бо­ксі сво­єї ко­ман­ди озна­чає до­за­прав­ку, змі­ну гу­ми і на­ла­шту­вань бо­лі­да, а та­кож швид­кий ре­монт ма­ши­ни, то в на­шо­му ви­пад­ку це озна­чає де­що ін­ше — «вли­ва­н­ня» не­які­сно­го паль­но­го, тоб­то про­тя­гу­ва­н­ня че­рез кон­кур­сну ко­мі­сію №2 (те­ри­то­рі­аль­ні управ­лі­н­ня) «по­трі­бних» кан­ди­да­тів, а за­мість «слі­ків» [гу­ма для бо­лі­дів] — по­ста­ви­ти по­кри­шки від ра­дян­сько­го ЗІЛА (йде­ться про ото­че­н­ня ди­ре­кто­ра ДБР сум­нів­ни­ми пер­со­на­ми на кшталт ексми­тни­ка Мор­гу­на або екс­ген­про­ку­ро­ра Ма­хні­цько­го). Від­так швид­кий ре­монт «пра­во­охо­рон­но­го» бо­лі­да че­рез за­ко­но­дав­чі змі­ни обер­та­є­ться то­таль­ним са­бо­та­жем не тіль­ки в се­сій­ній за­лі Вер­хов­ної Ра­ди, а й про­бле­ма­ми на­віть у про­філь­но­му ко­мі­те­ті.

І са­ме в та­ких умо­вах ди­ре­ктор ДБР Ро­ман Тру­ба, який пре­тен­дує на «по­ул-по­зи­цію», хо­че за­пу­сти­ти бю­ро у ве­ре­сні. Ні при­мі­ще­н­ня, ні пер­со­на­лу, ні нор­маль­ної ко­му­ні­ка­ції зі сво­ї­ми за­сту­пни­ка­ми в ньо­го на­ра­зі не­має. На­га­да­є­мо, що Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань — це ква­зі-ко­ле­гі­аль­ний ор­ган, де низ­ка ва­жли­вих рі­шень ухва­лю­ю­ться за по­пе­ре­днім по­го­дже­н­ням із дво­ма за­сту­пни­ка­ми. Але, во­че­видь, по­лі­ти­чний скла­дник пе­ре­ва­жує ба­жа­н­ня швид­ко за­пу­сти­ти ор­ган до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня, який най­ближ­чим ча­сом пе­ре­бе­ре на се­бе фун­кцію слід­ства від Ге­не­раль­ної про­ку­ра­ту­ри.

Ба біль­ше, всю аб­сур­дність галь­му­ва­н­ня «пра­во­охо­рон­но­го» бо­лі­да уви­ра­знює ще й той факт, що на­віть очіль­ник ГПУ Юрій Лу­цен­ко ру­ха­є­ться в бік за­пу­ску ДБР. Ген­про­ку­рор спро­міг­ся швид­ко ство­ри­ти Де­пар­та­мент про­це­су­аль­но­го ке­рів­ни­цтва у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях, під­слі­дних ДБР. Для цьо­го Юрій Лу­цен­ко лі­кві­ду­вав у стру­кту­рі ГПУ Де­пар­та­мент про­це­су­аль­но­го ке­рів­ни­цтва у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях слід­чих цен­траль­но­го апа­ра­ту та Управ­лі­н­ня на­гля­до­вої ді­яль­но­сті у кри­мі­наль­них про­ва­дже­н­нях слід­чих ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри Го­лов­но­го слід­чо­го управ­лі­н­ня. На по­ча­тку ли­пня бу­ло ви­да­но указ, яким за­крі­пле­но не тіль­ки стру­кту­ру ви­ще­зга­да­но­го де­пар­та­мен­ту, а й ви­зна­че­но кіль­кі­сний склад но­во­утво­ре­но­го під­роз­ді­лу. Те­пер ДБР у роз­слі­ду­ва­н­нях спря­мо­ву­ва­ти­муть 188 спів­ро­бі­тни­ків ГПУ. Шко­да тіль­ки, що на­бір ка­дрів до но­во­утво­ре­но­го де­пар­та­мен­ту від­був­ся не за кон­кур­сом. Во­че­видь, там ма­ють бу­ти тіль­ки «пе­ре­ві­ре­ні ка­дри». Ки­їв­ський рай­суд Пол­та­ви за­крив кри­мі­наль­ну спра­ву від­но­сно мі­сько­го го­ло­ви Хар­ко­ва Ген­на­дія Кер­не­са, а та­кож йо­го охо­рон­ців Ві­та­лія Блін­ни­ка і Єв­ге­на Сми­цько­го.

За сло­ва­ми суд­ді, при­чи­ною є від­мо­ва про­ку­ро­рів від під­трим­ки обви­ну­ва­че­н­ня в спра­ві та уча­сті в су­до­вих де­ба­тах, що роз­ці­ню­є­ться як від­мо­ва від обви­ну­ва­че­н­ня.

Рі­ше­н­ня Ки­їв­сько­го су­ду мо­же бу­ти оскар­же­не в апе­ля­цій­но­му су­ді в се­ми­ден­ний тер­мін. Кер­нес за­явив, що ін­кри­мі­но­ва­них зло­чи­нів не ско­ю­вав, а да­не рі­ше­н­ня по­яснив си­сте­ма­ти­чною не­яв­кою про­ку­ро­рів на за­сі­да­н­ня, пе­ре­дає «112 Укра­ї­на».

«Зро­зумі­ла річ, що бу­де апе­ля­ція, я ду­маю, що ми теж бу­де­мо ди­ви­ти­ся з по­гля­ду всьо­го текс­ту. Ко­ли ми ви­вчи­мо весь текст, то го­во­ри­ти­ме­мо, за­до­во­ле­ні ми чи ні. Я очі­ку­вав ви­прав­ду­валь­но­го ви­ро­ку», — ска­зав хар­ків­ський мер.

2 бе­ре­зня 2015 ро­ку хар­ків­сько­му мі­сько­му го­ло­ві бу­ло вру­че­но пі­до­зру в ско­єн­ні зло­чи­ну. 2 кві­тня Ви­щий спе­ці­а­лі­зо­ва­ний суд по­ста­но­вив пе­ре­не­сти роз­гляд кри­мі­наль­ної спра­ви з Дзер­жин­сько­го рай­су­ду Хар­ко­ва в Ки­їв­ський рай­суд Пол­та­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.