Бен­зин на шля­ху ве­ли­кої на­фти

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - Сер­гій КУЮН

У пер­шо­му пів­річ­чі 2018-го укра­їн­ські на­фто­пе­ре­ро­бні за­во­ди не змо­гли збе­рег­ти тем­пу на­ро­щу­ва­н­ня час­тки рин­ку, за­ли­шив­шись на ко­ли­шніх по­зи­ці­ях.

Го­лов­на про­бле­ма — про­да­aeі бен­зи­ну. Те­хно­ло­гі­чна схе­ма пе­ре­роб­ки, за­кла­де­на в ча­си СРСР, дає під­ви­ще­ний ви­хід цьо­го про­ду­кту, то­ді як су­ча­сний ри­нок де­да­лі біль­ше по­тре­бує ди­зель­но­го па­ли­ва та скра­пле­но­го га­зу.

Ди­кта­ту­ра ви­ро­бни­ка змі­ни­ла­ся ди­кта­ту­рою спо­aeи­ва­ча, що ви­ма­гає яко­сті па­ли­ва й ле­ген­ди. У цій спра­ві до­ся­гну­ли успі­ху за­ру­бі­aeні НПЗ та їхні укра­їн­ські пар­тне­ри — ав­то­за­прав­ні ме­ре­aeі, то­ді як став­ле­н­ня до ві­тчи­зня­но­го про­ду­кту за­ли­ша­є­ться на­сто­ро­aeе­ним. Окрім то­го, че­рез го­стру кон­ку­рен­цію по­трі­бно шу­ка­ти під­хо­ди до тор­го­вель­них ме­ре­ae, то­ді як у по­зи­ції ви­ро­бни­ків від­чу­ва­є­ться пе­ре­ко­на­ність у то­му, що по­ку­пці ма­ють са­мі ви­ши­ку­ва­ти­ся в чер­гу. Звід­си й спро­би змі­ни­ти ри­нок, адмі­ні­стра­тив­но обме­aeив­ши кон­ку­рен­цію.

В Укра­ї­ні на сьо­го­дні пра­цю­ють два ви­ро­бни­ки на­фто­про­ду­ктів — Кре­мен­чу­цький на­фто­пе­ре­ро­бний за­вод (НПЗ) «Укр­та­тна­фта», кон­тро­льо­ва­ний гру­пою «При­ват» Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го, і Ше­бе­лин­ський га­зо­пе­ре­ро­бний за­вод (ГПЗ) де­рaeком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» (вхо­дить до гру­пи НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни»). Рів­но­цін­ни­ми ці під­при­єм­ства на­зва­ти не мо­aeна: за під­сум­ка­ми пер­шо­го пів­річ­чя 2018-го, пер­ший за­вод за­ймав 36% рин­ку бен­зи­ну й 11,5% рин­ку диз­па­ли­ва, дру­гий — 6,4 і 1,5% рин­ку від­по­від­но. Як ба­чи­мо, по­зи­ції за бен­зи­ном більш ні­ae упев­не­ні, але цьо­го не­до­ста­тньо.

Са­ме бен­зин мо­aeна вва­aeа­ти го­лов­ною пе­ре­шко­дою на шля­ху збіль­ше­н­ня за­ван­та­aeе­н­ня НПЗ, зокре­ма «Укр­та­тна­фти» як най­біль­шо­го ви­ро­бни­цтва. Про­тя­гом пер­шо­го пів­річ­чя за­вод був бу­кваль­но за­ли­тий бен­зи­ном (за да­ни­ми кіль­кох дaeе­рел, за­па­си ся­га­ли 40 тис. т), що зму­си­ло зни­зи­ти за­ван­та­aeе­н­ня до мі­ні­маль­но­го рів­ня пе­ре­роб­ки в 5 тис. т на­фти на до­бу. Під час се­зон­но­го збіль­ше­н­ня спо­aeи­ва­н­ня за­па­си вда­ло­ся роз­про­да­ти, але всім оче­ви­дно, що силь­но на­ро­сти­ти пе­ре­роб­ку за­вод не змо­aeе, по­ки не ви­рі­шить про­бле­ми зі збу­том на­дли­шко­во­го про­ду­кту.

Чи­ма­ло бен­зи­ну й у Ше­бе­лин­сько­го ГПЗ, яко­му та­ко­ae до­ве­ло­ся по­ме­ту­ши­ти­ся, щоб при­ла­шту­ва­ти свої об­ся­ги. Кри­хі­тний по­рів­ня­но з «Кре­мен­чу­ком», за­во­дик на­ма­лю­вав не­по­га­ну до­ро­aeню кар­ту про­да­aeів для сво­їх «ве­ли­ких» ко­лег, яким по­ки що во­че­видь не ви­ста­чає aeва­во­сті й ку­ра­aeу. Ми вас зна­йде­мо Трей­де­ри ка­aeуть, що про­да­ти мо­aeна будь-який об­сяг, скла­дні­ше — про­да­ти до­бре. Вра­хо­ву­ю­чи пер­ма­нен­тний пе­ре­лив вну­трі­шньо­го рин­ку, збу­то­ви­ки де­рaeком­па­нії по­си­ле­но мо­ні­то­рять і зов­ні­шній ри­нок, і не стіль­ки то­вар­них про­ду­ктів, скіль­ки ком­по­нен­тів. За­ле­aeно від кон’юн­кту­ри Ше­бе­лин­ський ГПЗ опе­ра­тив­но змі­нює но­мен­кла­ту­ру ви­ро­бни­цтва, від­прав­ля­ю­чи на екс­порт «бен­зи­но­ві» ком­по­нен­ти. У 2018 р. по­ло­ви­на по­тен­цій­но­го бен­зи­ну у ви­гля­ді ри­фор­ма­ту й бен­золв­мі­сної фра­кції пі­шла за кор­дон. Най­біль­шим оде­рaeу­ва­чем ці­єї спе­цно­мен­кла­ту­ри є все­сві­тньо ві­до­мий трей­дер Vitol.

На вну­трі­шньо­му рин­ку го­лов­ним во­ро­гом де­рaeви­ро­бни­ка за­ли­ша­є­ться йо­го су­во­ре ми­ну­ле. Аae до 2016-го ше­бе­лин­ський на­фто­про­дукт спри­йма­ли як за­галь­ну на­зву, оскіль­ки йо­го якість тра­ди­цій­но пе­ре­бу­ва­ла на ни­aeній ме­aeі ді­ю­чих норм. Че­рез «Ше­бе­лин­ку» уряд кіль­ка ро­ків пе­ре­но­сив впро­ва­дaeе­н­ня су­ча­сні­ших ви­мог до на­фто­про­ду­ктів. По­рів­ня­но не­ве­ли­кі вкла­де­н­ня да­ли мо­aeли­вість ви­йти на якість Єв­ро-5 у 2016 р.

Зна­чно скла­дні­ше ви­яви­ло­ся до­ве­сти рин­ку, що якість змі­ни­ла­ся, ця ро­бо­та три­ває й до­сі. Для цьо­го «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» про­ве­ла Pr-про­гра­му як для трей­де­рів, так і для кін­це­вих спо­aeи­ва­чів. На­ве­сні цьо­го ро­ку «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» пре­зен­ту­ва­ла вла­сний па­лив­ний бренд Shebel, одра­зу ae уклав­ши кон­тракт на по­став­ку із най­біль­шою сто­ли­чною ме­ре­aeею KLO, який та­ко­ae пе­ред­ба­чає ве­ли­ку мар­ке­тин­го­ву під­трим­ку сво­го па­ли­ва. За­раз ви­ро­бник ве­де пе­ре­го­во­ри з ін­ши­ми ре­гіо­наль­ни­ми ме­ре­aeа­ми.

Ми­ну­ло­го черв­ня «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» і ні­ме­цький хі­мі­чний кон­церн BASF укла­ли дов­го­стро­ко­вий кон­тракт про по­став­ки па­ке­та при­са­док, роз­ро­бле­них спе­ці­аль­но для ав­то­мо­біль­но­го па­ли­ва Shebel.

«На­ша ме­та — на­да­ти спо­aeи­ва­че­ві па­ли­во пре­мі­аль­ної яко­сті за аде­ква­тною ці­ною. Увесь об­сяг про­ду­кції, яку ми ви­пу­ска­є­мо, ма­ти­ме ха­ра­кте­ри­сти­ки, ана­ло­гі­чні брен­до­вим мар­кам у топ-ме­ре­aeах АЗС. Упев­не­ний, що укра­їн­ський спо­aeи­вач за­ли­ши­ться за­до­во­ле­ним ав­то­мо­біль­ним па­ли­вом з по­лі­пше­ни­ми ха­ра­кте­ри­сти­ка­ми», — за­явив ди­ре­ктор з ко­мер­цій­них пи­тань АТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» Сер­гій Фе­до­рен­ко.

Однак при­ла­шту­ва­ти всі об­ся­ги на АЗС ви­йде ли­ше зго­дом, чи­ма­лу ча­сти­ну про­ду­кту до­во­ди­ться про­да­ва­ти оптом. Тут «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» та­ко­ae до­ве­ло­ся ви­бу­ду­ва­ти си­сте­му про­да­aeів, яка на сьо­го­дні є най­більш ефе­ктив­ною. Че­рез Укра­їн­ську енер­ге­ти­чну бі­рaeу ком­па­нія про­во­дить тор­ги не ли­ше за спо­то­ви­ми (стро­ко­ви­ми), а й за дов­го­стро­ко­ви­ми кон­тра­кта­ми. Усі тор­ги про­хо­дять в еле­ктрон­но­му фор­ма­ті, сьо­го­дні акре­ди­то­ва­но 350 уча­сни­ків, що за­без­пе­чує більш ні­ae ви­со­ку кон­ку­рен­цію й ви­клю­чає будь-які по­го­дaeе­ні дії. Ре­зуль­тат у на­яв­но­сті: 2018го ці­ни на ше­бе­лин­ські бен­зи­ни до­ся­гли рів­ня основ­но­го кон­ку­рен­та — бі­ло­ру­ських НПЗ. У по­ло­ні ілю­зій У ве­ли­кої «Укр­та­тна­фти» з бен­зи­ном ве­ли­кі про­бле­ми. У пер­шо­му пів­річ­чі 2018-го за­вод ви­пу­стив 338 тис. т бен­зи­ну (на 1,85% біль­ше, ні­ae ро­ком ра­ні­ше), з яких оці­но­чно 240 тис. т пі­шло в «си­сте­му» — роз­дрі­бну ме­ре­aeу гру­пи «При­ват», най­біль­шу в кра­ї­ні (брен­ди «Укр­на­фта», ANP, «Аві­ас» та ін.). Та­ким чи­ном, що­мі­ся­ця не­об­хі­дно бу­ло про­да­ва­ти близь­ко 16 тис. т, що по­рів­нян­но з ше­бе­лин­ськи­ми об­ся­га­ми. Але на­віть на­стіль­ки не­зна­чний об­сяг зму­сив кре­мен­чу­цький за­вод від­мо­ви­ти­ся від пла­нів що­до збіль­ше­н­ня за­ван­та­aeе­н­ня, адaeе для НПЗ за­то­вар­ка — це на­сам­пе­ред за­мо­ро­aeе­ні обі­го­ві ко­шти, а з ни­ми, ка­aeуть на рин­ку, у «При­ва­та» остан­нім ча­сом про­бле­ми.

Сим­пто­ма­ти­чний ню­анс: ні­хто то­чно не знає, скіль­ки бен­зи­ну ви­пу­скає «Укр­та­тна­фта». У aeов­тні 2014 р. за­вод при­пи­нив зві­ту­ва­ти пе­ред Мі­н­енер­го­ву­гіль­про­мом і Де­рaeав­ним ко­мі­те­том ста­ти­сти­ки. Не ви­кли­кає до­ві­ри й ін­фор­ма­ція, що­рі­чно роз­мі­щу­ва­на в си­сте­мі роз­кри­т­тя ін­фор­ма­ції з фон­до­во­го рин­ку. Не­ва­aeли­во, від ко­го за­вод хо­ває ци­фри — від де­рaeав­них слу­aeб чи від кон­ку­рен­тів, але це мо­aeе бу­ти гар­ною ілю­стра­ці­єю осо­бли­во­стей усьо­го бі­зне­су гру­пи «При­ват», який ча­сто від­би­ває ба­aeа­н­ня ма­ти з ним спра­ву. У цьо­му і є ще одна ва­го­ма при­чи­на скла­дної си­ту­а­ції зі збу­том бен­зи­ну. Усе своє aeи­т­тя гру­па за­йма­ла­ся за­ку­пів­лею й ви­ро­бни­цтвом па­ли­ва для вла­сної роз­дрі­бної ме­ре­aeі, а те­пер на­дли­шок про­ду­кту зму­шує йти в ри­нок, де тре­ба роз­мов­ля­ти з кон­ку­рен­та­ми. А з ни­ми най­біль­ший гра­вець рин­ку звик кон­флі­кту­ва­ти, а не спів­пра­цю­ва­ти.

Ко­му­ні­ка­ція з рин­ком ускла­дню­є­ться тим, що пі­сля на­ціо­на­лі­за­ції При­ват­бан­ку Ігор Ко­ло­мой­ський пе­ре­віз у Aeе­не­ву всю ка­дро­ву вер­хів­ку на­фто­во­го бі­зне­су на чо­лі з Ми­хай­лом Кі­пер­ма­ном і Єв­ге­ном Кри­чев­ським. У на­шу до­бу ін­фор­ма­цій­них те­хно­ло­гій від­стань на­чеб­то й не пе­ре­шко­да, але пра­кти­ка по­ка­зує, що якість спіл­ку­ва­н­ня й ро­зу­мі­н­ня си­ту­а­ції кар­ди­наль­но ін­ша.

А по­го­во­ри­ти є про що. Для всіх по­тен­цій­них клі­єн­тів «При­ват» — це на­сам­пе­ред кон­ку­рент у роз­дро­бі. Ку­пу­ва­ти па­ли­во у го­лов­но­го кон­ку­рен­та і на­ра­aeа­ти се­бе на ри­зик одно­го чу­до­во­го дня за­ли­ши­ти­ся без па­ли­ва — ба­aeа­н­ня не­має. Тим біль­ше про­да­вець ду­aeе не­про­стий.

«У них сім п’ятниць на ти­aeні, до­мов­ле­но­сті ча­сто пе­ре­гля­да­ю­ться як за об­ся­га­ми, так і за ці­ною. Ко­aeен крок ме­не­дaeе­ри на за­во­ді по­го­дaeу­ють із Aeе­не­вою, най­ча­сті­ше еле­мен­тар­не пи­та­н­ня роз­тя­гу­є­ться на кіль­ка днів», — го­во­рить один з ди­ре­кто­рів ме­ре­aeі АЗС.

На цьо­му тлі «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» має ду­aeе ви­гі­дний ви­гляд. Але го­лов­не, що та­кі си­ту­а­ції не­ча­сті, то­му що кон­тра­кти ви­ко­ну­ю­ться без­за­пе­ре­чно. Ана­ло­гі­чно по­во­дя­ться ін­ші ве­ли­кі по­ста­чаль­ни­ки бен­зи­ну — поль­ський «Ор­лен» і «Бі­ло­ру­ська на­фто­ва ком­па­нія».

Тут по­ка­зо­вим є до­свід ро­бо­ти з «Кре­мен­чу­ком» ме­ре­aeі WOG, що за­ку­по­вує не­ве­ли­кі об­ся­ги бен­зи­ну (до 10% сво­їх роз­дрі­бних про­да­aeів). За ін­фор­ма­ці­єю уча­сни­ків рин­ку, щоб убез­пе­чи­ти се­бе від не­спо­ді­ва­нок, ме­ре­aeа за­ру­чи­ла­ся га­ран­ті­я­ми яки­хось «ша­но­ва­них лю­дей», яких «При­ват» не по­ви­нен «ки­ну­ти».

«При­ват» на­ма­га­є­ться ко­пі­ю­ва­ти пра­кти­ки про­да­aeів вну­трі­шніх і зов­ні­шніх кон­ку­рен­тів, але по­ки що ви­хо­дить не ду­aeе. З 2017го за­вод по­чи­нає пра­цю­ва­ти за дов­го­стро­ко­ви­ми фор­муль­ни­ми кон­тра­кта­ми. Про­те, як по­ка­зує ми­ну­лий рік, осо­бли­вих успі­хів не­має. Го­лов­не до­ся­гне­н­ня — кон­тракт з «Альянс Ойл Укра­ї­на», яка екс­клю­зив­но за­без­пе­чує па­ли­вом ме­ре­aeу Shell. Оці­но­чно час­тка кре­мен­чу­цько­го бен­зи­ну в роз­дрі­бній ре­а­лі­за­ції мі­aeна­ро­дно­го брен­да в на­шій кра­ї­ні 2018-го пе­ре­ви­щує 60%. Спів­ро­бі­тни­цтво на­стіль­ки щіль­не, що «Укр­та­тна­фта» на­віть зна­йшла для цьо­го клі­єн­та об­ся­ги ди­зель­но­го па­ли­ва — не­ймо­вір­ний де­фі­цит, що йде ли­ше на стан­ції «При­ва­та». На укра­їн­ських за­прав­ках Shell кре­мен­чу­цьке диз­па­ли­во ста­но­вить більш як тре­ти­ну об­ся­гів (ін­ша спра­ва, що ці об­ся­ги як за бен­зи­ном, так і за ДП не ду­aeе ве­ли­кі).

Дру­гий і, ма­буть, остан­ній по­мі­тний терм-кон­тракт пра­цює з опто­вою ком­па­ні­єю «Альянс Енер­го Трейд». Успі­шність ро­бо­ти з остан­ньою, а та­ко­ae до­свід WOG під­ка­зу­ють один із ме­то­дів по­лі­пше­н­ня про­да­aeів — за­лу­че­н­ня сто­рон­ніх опто­вих ком­па­ній, які мо­гли б ви­сту­пи­ти по­се­ре­дни­ка­ми мі­ae «При­ва­том» і рин­ком. Одні­єю з та­ких стру­ктур мо­гла б ста­ти ком­па­нія з ор­бі­ти «На­фто­га­зу Укра­ї­ни», що, бе­зу­мов­но, до­да­ло б кон­тр­аген­там упев­не­но­сті в тор­го­во­му пар­тне­рі.

По­рів­ня­н­ня ви­ро­бни­чих мо­aeли­во­стей «Кре­мен­чу­ка» і збу­то­вих ме­ре­ae по­ка­зує, що для успі­шних про­да­aeів бен­зи­ну «При­ва­ту» не­об­хі­дно до­мов­ля­ти­ся з най­біль­ши­ми ав­то­за­прав­ни­ми ме­ре­aeа­ми — ОККО, WOG, AMIC, Glusco, «БРСМ-НАФТА», Socar. Але для цьо­го по­трі­бно за­про­по­ну­ва­ти умо­ви кра­щі, ні­ae у їхніх по­то­чних кон­тра­ктах, і за­лі­зо­бе­тон­ні га­ран­тії по­ста­вок. Якщо до­мо­ви­ти­ся про 25-від­со­тко­ве по­ста­ча­н­ня бен­зи­ном пе­ре­лі­че­них ме­ре­ae, мо­aeна збіль­ши­ти рі­чну пе­ре­роб­ку на 600 тис. т на­фти, або на ті ae 25% до 2017 р. (або до 3 млн т). Ав­то­ма­ти­чно з’яви­ли­ся б і об­ся­ги ди­зель­но­го па­ли­ва, які ті ae ме­ре­aeі із за­до­во­ле­н­ням при­дба­ли б. «При­ва­тів­ці» це ро­зу­мі­ють, але по­ки що ду­aeе мля­во за­про­шу­ють по­спіл­ку­ва­ти­ся в Aeе­не­ву, не ро­бля­чи осо­бли­во ці­ка­вих про­по­зи­цій. А так «сло­на» не про­да­си… «Одна­жды мир про­гне­тся под нас» Та «При­ват» не був би «При­ва­том», як­би не за­хо­тів зі­гра­ти по­ве­ли­ко­му. По­ряд із мля­ви­ми й не­ком­фор­тни­ми пе­ре­го­во­ра­ми з кон­ку­рен­та­ми «при­ва­тів­ці» не за­ли­ша­ють спроб змі­ни­ти пра­ви­ла під се­бе.

Ці­ка­вою іні­ці­а­ти­вою ста­ла про­по­зи­ція «Укр­та­тна­фти» змі­ни­ти став­ки акци­зних збо­рів на мо­тор­ні па­ли­ва з ме­тою під­ви­щи­ти при­ва­бли­вість бен­зи­ну. Йо­го го­лов­ним во­ро­гом є скра­пле­ний газ, на який за остан­ні чо­ти­ри ро­ки пе­ре­йшло по­над 30% спо­aeи­ва­чів бен­зи­ну. При­чи­на — ці­на га­зо­мо­тор­но­го па­ли­ва вдві­чі мен­ша.

За­про­по­но­ва­не «ба­лан­су­ва­н­ня» акци­зів, як на­зи­ває свою іні­ці­а­ти­ву «Укр­та­тна­фта», на­вряд чи ко­гось зму­сить пе­ре­йти на­зад на бен­зин, але тро­хи зни­зить при­ва­бли­вість пе­ре­хо­ду на скра­пле­ний газ. Слаб­ким мі­сцем є про­по­зи­ція під­ви­щи­ти акциз на ДП, що вда­рить по пе­ре­ві­зни­ках (див. табл.). Ха­ра­ктер­но, що про­по­зи­цію най­біль­шо­го грав­ця го­то­ві під­три­ма­ти най­біль­ші роз­дрі­бні ме­ре­aeі, які та­ко­ae при­ско­ре­но втра­ча­ють про­да­aeі бен­зи­ну.

На­ве­сні 2018-го «Укр­та­тна­фта» на­пи­са­ла за­я­ву в Мі­н­еко­ном­ро­з­ви­тку з ви­мо­гою за­про­ва­ди­ти кво­ти й ми­та на ім­порт на­фто­про­ду­ктів з Ро­сії і Бі­ло­ру­сі, а фа­кти­чно — за­кри­ти по­став­ки. Але за­ява ви­яви­ла­ся на­стіль­ки си­рою і не­до­пра­цьо­ва­ною, що Ко­мі­сія з мі­aeна­ро­дної тор­гів­лі від­мо­ви­ла «Укр­та­тна­фті» у спе­цроз­слі­ду­ван­ні. Однак є озна­ки то­го, що це бу­ла ли­ше роз­від­ка бо­єм, і ро­бо­та в цьо­му на­пря­мі три­ває в на­драх мі­ні­стер­ства. Не ви­клю­че­но, що но­ві обме­aeу­валь­ні за­хо­ди мо­aeуть тор­кну­ти­ся тіль­ки бі­ло­ру­сів — го­лов­них кон­ку­рен­тів укра­їн­ських НПЗ, за яки­ми цьо­го ро­ку 45% рин­ку.

Па­ра­лель­но «При­ват» че­рез під­кон­троль­ний ме­не­дaeмент «Укр­на­фти» ата­кує Ка­бмін з ви­мо­га­ми пе­ре­гля­ну­ти ме­ха­нізм фор­му­ва­н­ня цін на укра­їн­ську на­фту, яка в 2017 р. за­без­пе­чи­ла 60% за­ван­та­aeе­н­ня «Укр­та­тна­фти». Якщо ко­ро­тень­ко, то ре­а­лі­за­ція ці­єї іні­ці­а­ти­ви при­зве­де до втра­ти на­пів­де­рaeав­ною «Укр­на­фтою» близь­ко 1 млрд грн на рік, які ні­би­то ав­то­ма­ти­чно ма­ють під­ви­щи­ти кон­ку­рен­то­спро­мо­aeність «Кре­мен­чу­ка» (хо­ча більш імо­вір­ний ва­рі­ант, що гро­ші вто­ро­ва­ною до­ро­гою пі­дуть у «при­ва­тів­ські» офшо­ри).

До­ля укра­їн­ської на­фто­пе­ре­роб­ки пе­ре­бу­ває в ру­ках гру­пи «При­ват». Але по­зи­ція най­біль­шо­го грав­ця до кін­ця не­зро­зумі­ла. У на­яв­но­сті втра­та ко­ли­шньо­го ку­ра­aeу й кре­а­тив­но­сті ра­зом із не­ба­aeа­н­ням силь­но ви­тра­ча­ти­ся на мо­дер­ні­за­цію сво­їх акти­вів. Мо­aeли­во, на­кла­дає свій від­би­ток за­га­лом осла­бле­н­ня ва­ги Іго­ря Ко­ло­мой­сько­го пі­сля на­ціо­на­лі­за­ції При­ват­бан­ку, втра­ти кон­тро­лю й пра­це­зда­тно­сті ря­ду ве­ли­ких під­при­ємств, ра­ні­ше кон­тро­льо­ва­них гру­пою «При­ват». Оче­ви­дне та­ко­ae олі­гар­хі­чне тя­aeі­н­ня до адмі­ні­стра­тив­но­го пе­ре­кро­ю­ва­н­ня рин­ку, а та­ко­ae до ро­бо­ти за ра­ху­нок де­рaeком­па­ній, за­мість кро­пі­ткої та що­ден­ної ро­бо­ти з клі­єн­та­ми і спо­aeи­ва­ча­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.