Ки­їв по­ві­до­мив Мо­скві про не­про­дов­же­н­ня До­го­во­ру про дру­жбу

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

МЗС Укра­ї­ни на­пра­вив но­ту ро­сій­ській сто­ро­ні про не­про­дов­же­н­ня До­го­во­ру про дру­жбу, спів­ро­бі­тни­цтво і пар­тнер­ство між Укра­ї­ною і Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю, по­ві­до­мив мі­ністр за­кор­дон­них справ П.клім­кін на бри­фін­гу в п’ятни­цю у Ки­є­ві.

Мі­ністр під­кре­слив, що в цьо­му т.зв. Ве­ли­ко­му до­го­во­рі на­віть не пе­ред­ба­че­на нор­ма вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів між дер­жа­ва­ми. Та­кож він до­дав, що укра­їн­ська сто­ро­на не дасть «Ро­сії ма­ні­пу­лю­ва­ти при­зу­пи­не­н­ням низ­ки дво­сто­рон­ніх угод».

Очіль­ник МЗС за­зна­чив, що від­по­від­ний за­ко­но­про­ект про не­про­дов­же­н­ня До­го­во­ру про дру­жбу й спів­ро­бі­тни­цтво з РФ бу­де вне­се­но до Вер­хов­ної Ра­ди пі­сля вну­трі­шньо­дер­жав­но­го узго­дже­н­ня.

«Як тіль­ки бу­ло опри­лю­дне­но від­по­від­ний указ пре­зи­ден­та, ми ще до йо­го опри­лю­дне­н­ня під­го­ту­ва­ли про­ект цьо­го за­ко­ну. То­го ж дня я під­пи­сав йо­го і по­чав про­це­ду­ру вну­трі­шньо­дер­жав­но­го узго­дже­н­ня. …За­раз він прой­де про­це­ду­ру вну­трі­шньо­дер­жав­но­го узго­дже­н­ня і бу­де вне­се­ний до Вер­хов­ної Ра­ди, — по­яснив мі­ністр.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.