МВФ — Укра­ї­ні: «Сьо­го­дні — стіль­ці, а зав­тра — гро­ші»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

У Між­на­ро­дно­му ва­лю­тно­му фон­ді на­зва­ли кон­стру­ктив­ни­ми кон­суль­та­ції з вла­дою Укра­ї­ни що­до подаль­шо­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Во­дно­час про кон­кре­тні ре­зуль­та­ти ро­бо­ти мі­сії Фон­ду, яка з 6 по 19 ве­ре­сня обго­во­рю­ва­ла з укра­їн­ською сто­ро­ною умо­ви про­дов­же­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня, у МВФ не по­ві­до­ми­ли.

«Упро­довж остан­ніх двох ти­жнів у мі­сії МВФ бу­ли кон­стру­ктив­ні дис­ку­сії з вла­дою Укра­ї­ни що­до по­лі­ти­ки й ре­форм, спря­мо­ва­них на за­без­пе­че­н­ня ма­кро­еко­но­мі­чної ста­біль­но­сті й зро­ста­н­ня, а та­кож що­до мо­жли­вої фі­нан­со­вої до­по­мо­ги від Фон­ду на під­трим­ку та­ких за­хо­дів. Від­по­від­ні обго­во­ре­н­ня три­ва­ють», — за­явив по­стій­ний пред­став­ник МВФ у Ки­є­ві Йо­ста Люн­гман у че­твер, 20 ве­ре­сня.

У свою чер­гу в цен­траль­но­му офі­сі МВФ за­пев­ни­ли, що ще не ма­ють ін­фор­ма­ції про ре­зуль­та­ти пе­ре­мо­вин у Ки­є­ві.

Ра­ні­ше ЗМІ по­ві­до­ми­ли, що пе­ре­го­во­ри мі­сії МВФ з укра­їн­ською вла­дою фа­кти­чно про­ва­ли­ли­ся, і пред­став­ни­ки Фон­ду за­ли­ши­ли Ки­їв, по­обі­цяв­ши по­вер­ну­ти­ся до пи­та­н­ня про ви­ді­ле­н­ня чер­го­во­го тран­шу Укра­ї­ні пі­сля прийня­т­тя держ­бю­дже­ту на 2019 рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.