Ефект про­фа­на у ке­рів­ни­цтва ДБР

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Оле­ксандр ЛЄМЄНОВ

По­де­ко­ли зда­є­ться, що так зва­на укра­їн­ська по­лі­ти­чна елі­та на­ре­шті ви­зна­чи­лась з на­ціо­наль­ною іде­єю в кон­текс­ті за­пу­ску но­вих ор­га­нів пу­блі­чної вла­ди — біг по гра­блях.

Фан­та­сти­чні по­мил­ки то­пке­рів­ни­ків дер­жа­ви, здій­сне­ні по тре­тьо­му ко­лу, да­ють змо­гу зро­зу­мі­ти суть їхньої по­ве­дін­ки. Стра­те­гія під­мі­ня­є­ться та­кти­кою, вер­хо­вен­ство пра­ва ка­лі­чи­ться по­лі­ти­чною до­ціль­ні­стю. Са­ме та­ку «епі­та­фію» мо­жна бу­ло б на­пи­са­ти на бу­дів­лі на сто­ли­чній ву­ли­ці Си­мо­на Пе­тлю­ри, адже там уже рік не мо­жуть за­пу­сти­ти но­вий ор­ган до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня під на­звою Дер­жав­не бю­ро роз­слі­ду­вань.

Ми вже не раз роз­гля­да­ли си­ту­а­цію сто­сов­но за­пу­ску ДБР — по­чи­на­ю­чи від про­гно­зо­ва­но­го обра­н­ня ви­що­го ке­рів­ни­цтва Бю­ро і за­кін­чу­ю­чи «ка­ру­се­ля­ми» що­до бло­ку­ва­н­ня при­зна­че­н­ня слід­чих, ке­рів­ни­ків управ­лінь та про­тя­гу­ва­н­ням «сво­їх» на по­са­ди всу­пе­реч ви­мо­гам за­ко­ну.

Цьо­го ра­зу роз­бе­ре­мо най­сві­жі­ші трен­ди, аби ста­ло зро­зумі­ло — де­хто не зу­пи­ни­ться, по­ки не отри­має під кон­троль ДБР. Про­те існує та­кож ін­ший ва­рі­ант роз­ви­тку по­дій — пов­ний пе­ре­за­пуск ор­га­ну пра­во­по­ряд­ку. І пер­шою «ша­пка» зле­тить з ди­ре­кто­ра ДБР Ро­ма­на Тру­би. Річ у то­му, що він кіль­ка ра­зів пу­блі­чно про­ва­лив­ся за остан­ні три ти­жні.

На­сам­пе­ред по­вер­нув по­да­н­ня зов­ні­шньої ко­мі­сії що­до при­зна­че­н­ня 27 кан­ди­да­тів на ке­рів­ні по­са­ди се­ре­дньої лан­ки. При­чи­на — до­да­тко­ві за­пи­та­н­ня до окре­мих кан­ди­да­тів та від­су­тність ре­зуль­та­тів пе­ре­вір­ки на по­лі­гра­фі. Зго­дом бу­ло обра­но 14 пе­ре­мож­ців кон­кур­су на по­са­ди за­сту­пни­ків ди­ре­кто­рів 7 те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь ДБР, як на­слі­док — усу­пе­реч за­ко­ну, без по­го­дже­н­ня зі сво­ї­ми за­сту­пни­ка­ми, бу­ло при­зна­че­но 5 за­сту­пни­ків ди­ре­кто­рів те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь у Хмель­ни­цько­му, Ки­є­ві, Ме­лі­то­по­лі, Кр­ама­тор­ську та Ми­ко­ла­є­ві. Окрім цьо­го, — під­пи­са­но на­каз про при­зна­че­н­ня за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка те­ри­то­рі­аль­но­го під­роз­ді­лу у Льво­ві. Йо­го ім’я Ві­та­лій Стець. Тре­тім хи­бним кро­ком ста­ло вве­де­н­ня в ома­ну пред­став­ни­ків гро­мад­сько­сті та між­на­ро­дни­ків, ко­ли на зу­стріч бу­ли за­про­ше­ні не­про­філь­ні акти­ві­сти, які ма­ло ро­зумі­ли­ся на те­мі і пов­ні­стю під­три­ма­ли те­зи Ро­ма­на Тру­би. Че­твер­тий крок, про який на­ра­зі ма­ло хто ще знає, — ре­пре­зен­та­ція сво­го ба­че­н­ня «ви­хо­ду з си­ту­а­ції» в Страс­бур­зі. Там ди­ре­ктор ДБР Ро­ман Тру­ба за­про­по­ну­вав 5 кро­ків, які до­по­мо­жуть за­пу­сти­ти Бю­ро. Се­ред них: від­бір пе­ре­мож­ців на ке­рів­ні по­са­ди се­ре­дньої лан­ки (зро­бле­но, але Тру­ба їх не при­зна­чив), від­бір спів­ро­бі­тни­ків ДБР (зро­бле­но, але Тру­ба їх не при­зна­чив), ство­ре­н­ня те­ри­то­рі­аль­них управ­лінь (не зро­бле­но, адже під­кон­троль­на Тру­бі ко­мі­сія за­тя­гує), прийня­т­тя від­по­від­них змін до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про Дер­жав­не Бю­ро роз­слі­ду­вань» (зва­жа­ю­чи на те, що Тру­ба по­ка­зо­во не при­йшов на остан­ні за­сі­да­н­ня про­філь­но­го ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди, має сум­нів­ні пер­спе­кти­ви), отри­ма­н­ня го­лов­но­го офі­су для ДБР (одна бу­дів­ля під аре­штом, в ін­шій — від­су­тній ре­монт та еле­мен­тар­ні умо­ви для пе­ре­бу­ва­н­ня).

Ко­ро­тко сха­ра­кте­ри­зу­є­мо ко­жен з кро­ків, про які Ро­ман Тру­ба го­во­рив під час за­сі­да­н­ня з єв­ро­пей­ця­ми. Ва­жли­во зро­зу­мі­ти ди­со­нанс у ме­се­джі ди­ре­кто­ра ДБР, адже він ствер­джує, що пер­ший від­бір ке­рів­ни­цтва се­ре­дньої лан­ки до­вів не­зда­тність зов­ні­шньої ко­мі­сії доби­ра­ти ка­дри. На­га­да­є­мо, що са­ме зов­ні­шня ко­мі­сія обра­ла Ро­ма­на Тру­бу та двох йо­го за­сту­пни­ків рів­но рік то­му. В цьо­му ж аспе­кті очіль­ник Бю­ро ви­ді­ляє ва­жли­вий аспект — ко­мі­сія ма­ла на­да­ти ре­зуль­та­ти пе­ре­вір­ки на по­лі­гра­фі в Бю­ро, а не тіль­ки по­да­н­ня. То­му, зва­жа­ю­чи на по­стій­ні ма­ні­пу­ля­ції Ро­ма­на Тру­би сто­сов­но по­лі­гра­фа, опу­блі­ку­є­мо від­по­відь зов­ні­шньої ко­мі­сії. Згі­дно з їхнім ли­стом, За­кон не мі­стить жо­дної ви­мо­ги про на­да­н­ня ко­мі­сі­єю будь-яких ін­ших до­ку­мен­тів при пе­ре­да­чі по­да­н­ня прем’єр­мі­ні­стру Укра­ї­ни про при­зна­че­н­ня пе­ре­мож­ця кон­кур­су Тру­би Ро­ма­на Ми­хай­ло­ви­ча ди­ре­кто­ром ДБР. От­же, ко­мі­сі­єю не пе­ре­да­ва­ли­ся йо­го (Тру­би) ре­зуль­та­ти пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням по­лі­гра­фа.

Але цим на­ше до­слі­дже­н­ня не за­кін­чи­лось, адже на одно­му з остан­ніх за­сі­дань ко­мі­те­ту Вер­хов­ної Ра­ди з пи­тань за­по­бі­га­н­ня та про­ти­дії ко­ру­пції Ро­ман Тру­ба за­явив, що «при­пу­стив­ся по­мил­ки» і при­зна­чив на по­са­ду сво­їх за­сту­пни­ків — Оль­гу Вар­чен­ко та Оле­ксан­дра Бу­ря­ка — без озна­йом­ле­н­ня з ре­зуль­та­та­ми пе­ре­вір­ки їх на по­лі­гра­фі. Са­ме то­му ана­ло­гі­чне за­пи­та­н­ня бу­ло по­став­ле­но ви­ще­зга­да­ній ко­мі­сії. Від­по­від­но до їх по­зи­ції, при вне­сен­ні по­да­н­ня ди­ре­кто­ру ДБР про при­зна­че­н­ня двох за­сту­пни­ків не пе­ре­да­ва­ли­ся ре­зуль­та­ти пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня з ви­ко­ри­ста­н­ням по­лі­гра­фа зга­да­них кан­ди­да­тів — пе­ре­мож­ців кон­кур­су.

І є юри­ди­чне об­грун­ту­ва­н­ня цьо­го, адже згі­дно із стат­тею 26 За­ко­ну «Про Дер­жав­не Бю­ро роз­слі­ду­вань» ре­зуль­та­ти пси­хо­фі­зіо­ло­гі­чно­го до­слі­дже­н­ня із за­сто­су­ва­н­ням по­лі­гра­фа ви­ко­ри­сто­ву­ю­ться під час про­ве­де­н­ня спів­бе­сі­ди з кан­ди­да­том ви­клю­чно як ін­фор­ма­ція ймо­вір­но­го ха­ра­кте­ру, яка спри­яє фор­му­ван­ню оцін­ки пра­ців­ни­ка, що, в то­му чи­слі, від­по­від­но за­фі­ксо­ва­но і в Ре­гла­мен­ті кон­кур­сної ко­мі­сії, а са­ме, що ре­зуль­та­ти до­слі­дже­н­ня вра­хо­ву­ю­ться під час прийня­т­тя рі­ше­н­ня про від­бір кан­ди­да­та для вне­се­н­ня на роз­гляд по­да­н­ня про при­зна­че­н­ня на від­по­від­ну по­са­ду і не опри­лю­дню­ю­ться (пун­кти 12.3, 12.4 Ре­гла­мен­ту).

Ви­ще­зга­да­ну ін­фор­ма­цію офі­цій­но під­твер­ди­ли і в Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. Від­по­від­но до ви­мог ч.1 ст.11 За­ко­ну «Про Дер­жав­не Бю­ро роз­слі­ду­вань» ди­ре­ктор Бю­ро при­зна­ча­є­ться на по­са­ду пре­зи­ден­том Укра­ї­ни за по­да­н­ням прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни від­по­від­но до по­да­н­ня (ви­клю­чно один до­ку­мент) кон­кур­сної ко­мі­сії.

Та­кож Ро­ман Тру­ба ствер­джу­вав, що зов­ні­шня кон­кур­сна ко­мі­сія не тіль­ки по­ру­ши­ла за­кон, але й про­де­мон­стру­ва­ла по­лі­ти­чну за­ле­жність че­рез три чин­ни­ки — від­мо­ви­лась ви­зна­ти по­ру­ше­н­ня (вла­сне, осо­би­сто чле­на­ми ко­мі­сії) за­ко­ну, на­ма­га­лась на­ти­сну­ти на го­ло­ву ДБР че­рез про­філь­ний пар­ла­мент­ський ко­мі­тет, а та­кож по­гро­за­ми су­до­вих спо­рів. Рік то­му ко­мі­сія ді­я­ла не­упе­ре­дже­но і від­кри­то, а за­раз — не­о­чі­ку­ва­но ста­ла за­ле­жною? По­двій­ні стан­дар­ти не оми­ну­ли го­ло­ву ди­ре­кто­ра ДБР.

Сто­сов­но на­бо­ру ка­дрів. Пи­та­н­ня чо­мусь не розв’язу­є­ться Ро­ма­ном Тру­бою са­мо­стій­но. Кон­кур­сна ко­мі­сія №1 з від­бо­ру ка­дрів для цен­траль­но­го апа­ра­ту за­кін­чи­ла свою ро­бо­ту ще на по­ча­тку сер­пня. Про­те слід­чі від­по­від­но­го під­роз­ді­лу до­сі не при­зна­че­ні, адже на про­ха­н­ня Ро­ма­на Тру­ба во­ни дві­чі по­да­ва­ли е-де­кла­ра­цію до Ре­є­стру, а та­кож дві­чі пи­са­ли за­я­ву про про­хо­дже­н­ня спе­ці­аль­ної пе­ре­вір­ки. Не­о­фі­цій­но ста­ло ві­до­мо, що Ро­ман Тру­ба хо­че «ви­по­тро­ши­ти» склад слід­чих цен­траль­но­го апа­ра­ту, адже там ма­ло ре­пре­зен­тан­тів ото­че­н­ня ди­ре­кто­ра ДБР. Біль­ше то­го, за прин­ци­по­ву не­зго­ду «до­три­му­ва­ти­ся на­ста­нов Тру­би» го­ло­ва ви­ще­зга­да­ної ко­мі­сії Ру­слан Бі­рю­ков був зму­ше­ний на­пи­са­ти за­я­ву про звіль­не­н­ня.

Кон­кур­сна ко­мі­сія №2, очо­лю­ва­на близь­ким со­ра­тни­ком ди­ре­кто­ра Оле­гом Шра­мом, до­сі не мо­же про­ве­сти кон­кур­сний від­бір, хо­ча стар­ту­ва­ли во­ни при­бли­зно в ті ж стро­ки і за ана­ло­гі­чної кіль­ко­сті пре­тен­ден­тів на по­са­ди. Що за­ва­жає ди­ре­кто­ру ДБР при­зна­чи­ти слід­чих цен­траль­но­го апа­ра­ту?

Пи­та­н­ня отри­ма­н­ня офі­су для ДБР пе­ред­ба­чає су­то опе­ра­цій­ні дії, яких чо­мусь до­сі не здій­снив очіль­ник Бю­ро. На­га­да­є­мо, Ро­ма­на Тру­бу бу­ло при­зна­че­но на по­са­ду 22 ли­сто­па­да 2017 ро­ку. Див­но ба­чи­ти, що пи­та­н­ня з офі­сом не те, що не ви­рі­ше­но, во­но на­віть не сто­їть пер­шим на по­ряд­ку ден­но­му.

Тим ча­сом зно­ву ви­ни­кло пи­та­н­ня що­до від­су­тно­сті справ­жньої лю­стра­цій­ної пе­ре­вір­ки Ро­ма­на Тру­ба. Як ві­до­мо, з ухва­ле­н­ням За­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди» всі топ-по­са­дов­ці ре­жи­му Яну­ко­ви­ча, а та­кож пред­став­ни­ки пра­во­охо­рон­них ор­га­нів під­па­да­ли під за­бо­ро­ну на­да­лі обі­йма­ти пу­блі­чні по­са­ди. Про­те де­хто зу­мів уни­кну­ти ці­єї до­лі (лю­стра­цій­ної за­бо­ро­ни), від­си­дів­шись на по­са­дах, які не пе­ред­ба­че­ні у зга­да­но­му за­ко­но­дав­чо­му акті. По­са­да про­ку­ро­ра Пу­сто­ми­тів­сько­го ра­йо­ну Львів­ської обла­сті не бу­ла в кон­текс­ті За­ко­ну «Про очи­ще­н­ня вла­ди», про­те в стат­ті 3 цьо­го нор­ма­тив­но-пра­во­во­го акта пе­ред­ба­че­но й ін­ші кри­те­рії. Пункт 12 ча­сти­ни 2 пе­ред­ба­чає, що під лю­стра­цію під­па­дає і пра­ців­ник ор­га­ну про­ку­ра­ту­ри, який здій­сню­вав про­це­су­аль­не ке­рів­ни­цтво, вно­сив по­да­н­ня, по­го­дже­н­ня, під­три­му­вав кло­по­та­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жних за­хо­дів, під­три­му­вав дер­жав­не обви­ну­ва­че­н­ня у су­ді сто­сов­но осіб, звіль­не­них від кри­мі­наль­ної або адмі­ні­стра­тив­ної від­по­від­аль­но­сті від­по­від­но до За­ко­ну Укра­ї­ни «Про усу­не­н­ня не­га­тив­них на­слід­ків та не­д­опу­ще­н­ня пе­ре­слі­ду­ва­н­ня та по­ка­ра­н­ня осіб з при­во­ду по­дій, які ма­ли мі­сце під час про­ве­де­н­ня мир­них зі­брань» від 29 сі­чня 2014 ро­ку, За­ко­ну Укра­ї­ни «Про не­д­опу­ще­н­ня пе­ре­слі­ду­ва­н­ня та по­ка­ра­н­ня осіб з при­во­ду по­дій, які ма­ли мі­сце під час про­ве­де­н­ня мир­них зі­брань, та ви­зна­н­ня та­ки­ми, що втра­ти­ли чин­ність, де­яких за­ко­нів Укра­ї­ни» від 21 лю­то­го 2014 ро­ку.

Ми роз­пи­та­ли де­пу­та­та Львів­ської мі­ської ра­ди Ан­дрія Шев­ці­ва, який фі­гу­ру­вав у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні, де про­це­су­аль­не ке­рів­ни­цтво здій­сню­ва­ло­ся Пу­сто­ми­тів­ською про­ку­ра­ту­рою та пі­до­зра яко­му по­го­джу­ва­ла­ся без­по­се­ре­дньо Ро­ма­ном Тру­бою. Оби­два про­це­су­аль­них до­ку­мен­ти — Кло­по­та­н­ня про за­сто­су­ва­н­ня за­по­бі­жно­го за­хо­ду у ви­гля­ді осо­би­сто­го зо­бов’яза­н­ня та по­ві­дом­ле­н­ня про пі­до­зру — під­пи­са­ні ни­ні­шнім ди­ре­кто­ром ДБР.

Ан­дрій Шев­ців ствер­джує, що йо­му то­ді пер­со­наль­но пе­ре­да­ва­ли «при­віт» що­до «по­сад­ки», на­віть ра­ди­ли пі­ти обра­ти фар­бу для ка­ме­ри, в якій він від­бу­ва­ти­ме по­ка­ра­н­ня пі­сля за­вер­ше­н­ня Єв­ро­май­да­ну. І, як уто­чнив де­пу­тат Львів­ської мі­ськра­ди, одним з дви­гу­нів «по­сад­ки» та обра­н­ня яко­мо­га жорс­ткі­шо­го за­по­бі­жно­го за­хо­ду був са­ме Ро­ман Тру­ба.

Яким чи­ном Ге­не­раль­на про­ку­ра­ту­ра пі­сля за­вер­ше­н­ня Ре­во­лю­ції гі­дно­сті про­ве­ла лю­стра­цій­ну пе­ре­вір­ку і на­да­ла від­по­від­ні до­ку­мен­ти Мі­ні­стер­ству юсти­ції — не­зро­зумі­ло. Оче­ви­дно, що за по­са­дою Ро­ман Тру­ба не під­па­дав під лю­стра­цію. Але по­го­дже­н­ня кло­по­та­н­ня про за­по­бі­жний за­хід та «пі­до­зра» — це са­ме те, за що і по­трі­бно не до­пу­ска­ти до пу­блі­чної слу­жби.

Зре­штою, ми на­ді­шле­мо за­пи­ти до всіх ін­сти­ту­цій з про­ха­н­ням роз’ясни­ти, як Ро­ман Тру­ба уник лю­стра­ції. Ціл­ком мо­жли­во, Юрій Лу­цен­ко, який не­що­дав­но «під­три­мав» ди­ре­кто­ра ДБР у не­при­зна­чен­ні 27 кан­ди­да­тів на ке­рів­ні по­са­ди се­ре­дньої лан­ки, і за­раз «при­криє» Ро­ма­на Ми­хай­ло­ви­ча. Про­те в Ген­про­ку­ро­ра зав­жди є мо­жли­вість зо­рі­єн­ту­ва­ти­ся на вер­хо­вен­ство пра­ва, а не на по­лі­ти­чну до­ціль­ність, щоб на­да­ти прав­ди­ві да­ні що­до по­го­дже­н­ня про­це­су­аль­них до­ку­мен­тів та по­тра­пля­н­ня під лю­стра­цій­ні за­бо­ро­ни ди­ре­кто­ра ДБР.

У ко­жнім ра­зі, ефект Дан­ні­га­крю­ге­ра (ефект про­фа­на) пря­мо вба­ча­є­ться в цій си­ту­а­ції. Адже окре­мі ке­рів­ни­ки з низь­кою ква­лі­фі­ка­ці­єю ро­блять по­мил­ко­ві ви­снов­ки та ім­пле­мен­ту­ють не­вда­лі рі­ше­н­ня, про­те їхня не­ком­пе­тен­тність не до­зво­ляє усві­до­ми­ти це. Як на­слі­док, во­ни стра­жда­ють на уяв­ну зверх­ність що­до ін­ших ко­лег, вва­жа­ю­чи свої зді­бно­сті ви­щи­ми за пе­ре­сі­чні. Це й при­зво­дить до то­го, що менш ком­пе­тен­тні ке­рів­ни­ки ДБР оці­ню­ва­ти­муть свої зді­бно­сті ви­ще за тих, у ко­го во­ни на­справ­ді ви­щі. Уми­сно не на­зи­ва­ти­му прі­зви­ща цих лю­дей, адже їх там троє, про­те над тим тре­ба за­ми­сли­тись і зу­пи­ни­ти­ся в на­ма­ган­ні взя­ти Бю­ро під кон­троль на­стіль­ки при­мі­тив­ни­ми ме­то­да­ми ма­ні­пу­ля­цій.

Ан­дрій Шев­ців

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.