«Те­плі кре­ди­ти»

В по­шу­ках енер­го­ефе­ктив­но­го ком­про­мі­су

Dzerkalo Tizhnya - - ВЛАДА - Юлія ЧЕБЕРЯК,

До­сить скла­дно дер­жа­ві за­во­ю­ва­ти до­ві­ру гро­ма­дян, осо­бли­во в ча­си не­ста­біль­но­го еко­но­мі­чно­го та по­лі­ти­чно­го ста­но­ви­ща.

Та по­при те, що дер­жав­ну про­гра­му «те­плих кре­ди­тів» що­ро­ку при­зу­пи­ня­ли че­рез брак ко­штів, рі­вень на­ро­дної до­ві­ри до неї за­ли­ша­є­ться до­сить ви­со­ким. Більш то­го, по­пит на неї по­стій­но пе­ре­ви­щує про­по­зи­цію. За да­ни­ми Дер­жав­но­го агент­ства з енер­го­ефе­ктив­но­сті та енер­го­збе­ре­же­н­ня, про­тя­гом пе­рі­о­ду дії про­гра­ми з 2014 ро­ку і до сьо­го­дні її про­ду­кта­ми ско­ри­ста­ли­ся близь­ко 490 ти­сяч ро­дин, які впро­ва­ди­ли за­хо­ди з енер­го­ефе­ктив­но­сті на су­му по­над 6,6 млрд грн, а уря­дом від­шко­до­ва­но близь­ко 2,2 млрд.

Ево­лю­ція роз­ви­тку

На по­ча­тку 2014 ро­ку в Укра­ї­ні ді­я­ла Дер­жав­на про­гра­ма енер­го­ефе­ктив­но­сті і роз­ви­тку сфе­ри ви­ро­бни­цтва енер­го­но­сі­їв з від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії та аль­тер­на­тив­них ви­дів па­ли­ва на 2010–2016 ро­ки. Во­на ви­зна­ча­ла ме­ха­нізм ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, отри­ма­них від Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в рам­ках ви­ко­на­н­ня Уго­ди про фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми «Під­трим­ка ви­ко­на­н­ня Енер­ге­ти­чної стра­те­гії Укра­ї­ни в га­лу­зі енер­го­ефе­ктив­но­сті та від­нов­лю­ва­них дже­рел енер­гії», для здій­сне­н­ня за­хо­дів з ефе­ктив­но­го ви­ко­ри­ста­н­ня енер­ге­ти­чних ре­сур­сів та енер­го­збе­ре­же­н­ня. Цей ме­ха­нізм пе­ред­ба­чав ли­ше пря­ме фі­нан­су­ва­н­ня про­е­ктів з бю­дже­ту і не по­ши­рю­вав­ся на ОСББ.

1 жов­тня 2014-го уряд Укра­ї­ни за­про­ва­див сти­му­лю­ва­н­ня на­се­ле­н­ня до впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів шля­хом від­шко­ду­ва­н­ня ча­сти­ни ті­ла кре­ди­ту, за­лу­че­но­го на при­дба­н­ня ко­тлів з ви­ко­ри­ста­н­ням будь-яких ви­дів па­ли­ва та енер­гії. Ін­ши­ми сло­ва­ми, змі­нив пря­ме фі­нан­су­ва­н­ня на ме­ха­нізм кре­ди­ту­ва­н­ня.

Гро­ма­дян­ська ме­ре­жа ОПОРА спіль­но з акти­ві­ста­ми ру­ху ОСББ ви­сту­пи­ла іні­ці­а­то­ром за­про­ва­дже­н­ня дер­жав­ної про­гра­ми, яка, по­ряд із сти­му­лю­ва­н­ням ви­ко­ри­ста­н­ня аль­тер­на­тив­них га­зу дже­рел енер­гії, сти­му­лю­ва­ла би за­про­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів у бу­дин­ках ОСББ че­рез зде­шев­ле­н­ня кре­ди­тів на та­кі за­хо­ди. Чи­слен­ні ро­бо­чі гру­пи, пу­блі­чні за­хо­ди, дис­ку­сії з пред­став­ни­ка­ми Осбб-спіль­но­ти да­ли свої ре­зуль­та­ти. Дер­жав­не агент­ство з енер­го­ефе­ктив­но­сті та енер­го­збе­ре­же­н­ня по­го­ди­ло­ся ви­ді­ли­ти 26 млн грн для «те­плих кре­ди­тів» ОСББ. Крім то­го, не­об­хі­дно бу­ло змі­ни­ти і сут­тє­во спро­сти­ти са­му про­це­ду­ру отри­ма­н­ня від­шко­ду­ва­н­ня. Вре­шті-решт, це бу­ло зро­бле­но: Ка­бі­нет мі­ні­стрів прийняв по­ста­но­ву №614 від 12 сер­пня 2015 ро­ку «Про вне­се­н­ня змін до По­ряд­ку №1056», якою пе­ред­ба­чив сти­му­лю­ва­н­ня об’єд­нань спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків, жи­тло­во-бу­ді­вель­них ко­опе­ра­ти­вів до впро­ва­дже­н­ня енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів шля­хом від­шко­ду­ва­н­ня ча­сти­ни су­ми кре­ди­тів, за­лу­че­них на при­дба­н­ня енер­го­ефе­ктив­но­го обла­дна­н­ня.

Про­гра­мою пе­ред­ба­че­но від­шко­ду­ва­н­ня з держ­бю­дже­ту 40% су­ми кре­ди­ту (але не більш як 14 тис. грн у роз­ра­хун­ку на одну квар­ти­ру) для ОСББ/ЖБК як юри­ди­чних осіб для за­галь­но­бу­дин­ко­вих за­хо­дів.

Вар­то за­зна­чи­ти, що май­же що­ро­ку пред­став­ни­ки ру­ху ОСББ звер­та­ли­ся до уря­дов­ців із про­ха­н­ням від­но­ви­ти фі­нан­су­ва­н­ня про­гра­ми, адже че­рез брак ко­штів її зу­пи­ня­ли по кіль­ка ра­зів на рік, а її фі­нан­су­ва­н­ня роз­по­чи­на­ло­ся ли­ше че­рез кіль­ка мі­ся­ців пі­сля по­ча­тку бю­дже­тно­го ро­ку. На­то­мість по­пит на про­гра­му з бо­ку ОСББ пе­ре­ви­щу­вав про­по­зи­цію. Однак об´рун­ту­ва­н­ня про­філь­но­го Агент­ства що­до до­ста­тньо­го фі­нан­су­ва­н­ня на рів­ні від 2 до 3 млрд грн не бу­ло під­ста­вою для уря­ду на­да­ти ко­шти в та­ко­му об­ся­зі.

А те­пер тро­хи ари­фме­ти­ки. За час дії про­гра­ми «те­плі кре­ди­ти» за на­пря­мом ОСББ/ ЖБК рі­вень фі­нан­су­ва­н­ня ста­но­вив: 2014-го — 0%, 2015-го — 24, 2016-го — 6, 2017-го — 9, 2018-го — 48%.

За під­ра­хун­ка­ми екс­пер­тів, на­ве­де­ни­ми в табл. 1 та 2, мо­жна по­ба­чи­ти умов­ний при­клад спів­від­но­ше­н­ня дер­жав­них ко­штів і ко­штів спів­вла­сни­ків ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків при ре­а­лі­за­ції енер­го­ефе­ктив­них за­хо­дів із за­лу­че­н­ням «те­плих кре­ди­тів», а та­кож при­бли­зний об­сяг ко­штів, які по­вер­та­ю­ться до бю­дже­ту у ви­гля­ді по­да­тків.

От­же, зва­жа­ю­чи на ви­ще­за­зна­че­ні роз­ра­хун­ки, мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що май­же 80% дер­жав­но­го спів­фі­нан­су­ва­н­ня по­вер­та­є­ться до бю­дже­ту у ви­гля­ді по­да­тків, при цьо­му по­кра­щу­є­ться фі­зи­чний стан бу­дин­ків і змен­шу­є­ться рі­вень спо­жи­ва­н­ня енер­ге­ти­чних ре­сур­сів, а від­по­від­но, ви­да­тки дер­жа­ви на піль­ги та суб­си­дії.

«Те­плі кре­ди­ти» і Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті

На жаль, що­ро­ку вла­да ви­ді­ля­ла не­до­ста­тньо ко­штів для пов­но­цін­ної ро­бо­ти про­гра­ми «те­плі кре­ди­ти», ар­гу­мен­ту­ю­чи це тим, що Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті ста­не си­стем­ним дер­жав­ним фі­нан­со­вим ін­стру­мен­том, то­му збіль­ше­н­ня об­ся­гу фі­нан­су­ва­н­ня для про­гра­ми не є акту­аль­ним.

Пер­шою да­тою за­пу­ску Фон­ду ві­це­прем’єр-мі­ністр Ген­на­дій Зуб­ко на­зи­вав 1 кві­тня 2017 ро­ку, по­тім — по­ча­ток 2018-го. Від­по­від­но, у пер­шій вер­сії дер­жав­но­го бю­дже­ту на 2018 рік не бу­ло пе­ред­ба­че­но ко­штів на «те­плі кре­ди­ти».

Для гро­мад­сько­го се­кто­ру та пред­став­ни­ків ОСББ бу­ло оче­ви­дно, що Фонд енер­го­ефе­ктив­но­сті не змо­же за­пра­цю­ва­ти так швид­ко, як роз­ра­хо­ву­ва­ли чи­нов­ни­ки. Пі­сля ухва­ле­н­ня одно­ймен­но­го за­ко­ну, для пов­но­цін­ної ро­бо­ти Фон­ду Ка­бмін по­ви­нен був роз­ро­би­ти та прийня­ти низ­ку підза­кон­них нор­ма­тив­но-пра­во­вих актів. Про­те ро­бо­ту й до­сі не за­вер­ше­но.

Окрім на­яв­но­сті підза­кон­них актів, ОСББ, щоб отри­ма­ти від Фон­ду від­шко­ду­ва­н­ня за впро­ва­дже­ні за­хо­ди з енер­го­ефе­ктив­но­сті, спер­шу не­об­хі­дно про­ве­сти енер­го­а­у­дит та одер­жа­ти енер­ге­ти­чний сер­ти­фі­кат дер­жав­но­го зраз­ка. Та­кий до­ку­мент не­об­хі­дно роз­ро­би­ти та прийня­ти на ви­ко­на­н­ня ін­шо­го за­ко­ну з «енер­го­ефе­ктив­но­го па­ке­та» — «Про енер­ге­ти­чну ефе­ктив­ність бу­ді­вель». Крім то­го, не­об­хі­дно бу­ло за­пу­сти­ти ме­ха­нізм ате­сту­ва­н­ня енер­го­а­у­ди­то­рів ви­щи­ми на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми. Пер­ший енер­ге­ти­чний сер­ти­фі­кат бу­ло пре­зен­то­ва­но 11 ве­ре­сня 2018 ро­ку, а та­кож за­ре­є­стро­ва­но Фонд у ви­зна­че­но­му за­ко­ном по­ряд­ку. Для за­пу­ску ро­бо­ти Фон­ду не­об­хі­дно про­ве­сти кон­кур­си на зайня­т­тя від­по­від­них по­сад і най­го­лов­ні­ше — обра­ти йо­го на­гля­до­ву ра­ду. Най­ко­ро­тші тер­мі­ни для обра­н­ня ра­ди ста­нов­лять два-три мі­ся­ці, і ли­ше пі­сля цьо­го во­на змо­же роз­ро­би­ти та прийня­ти від­по­від­ні пра­ви­ла гри на цьо­му рин­ку.

Тож мо­жна зро­би­ти ви­сно­вок, що до кін­ця 2018 ро­ку Фонд не змо­же на­да­ва­ти фі­нан­со­ву під­трим­ку ОСББ. За най­більш опти­мі­сти­чни­ми про­гно­за­ми, пер­ші від­шко­ду­ва­н­ня він здій­снить у дру­го­му пів­річ­чі 2019-го.

На­то­мість слід за­зна­чи­ти, що в цьо­му ро­ці та пер­шо­му пів­річ­чі на­сту­пно­го для ОСББ, які вже го­то­ві взя­ти кре­ди­ти у бан­ках, за­ли­ша­є­ться про­гра­ма «те­плі кре­ди­ти».

З сер­пня 2018 ро­ку в Укра­ї­ні три­ває акція «#Осб­бза­те­плі­кре­ди­ти», іні­ці­йо­ва­на спів­вла­сни­ка­ми ба­га­то­квар­тир­них бу­дин­ків і дру­жні­ми до ОСББ гро­мад­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми. Її клю­чо­ва ме­та — до­ве­сти пред­став­ни­кам уря­ду та Вер­хов­ної Ра­ди, від­по­від­аль­ним за по­лі­ти­ку в га­лу­зі енер­го­ефе­ктив­но­сті, що по­пит на «те­плі кре­ди­ти» се­ред ОСББ у 2018 ро­ці до­сі не за­до­во­ле­но, а от­же, чи­ма­ло об’єд­нань спів­вла­сни­ків до­сі від­чу­ва­ють по­тре­бу в кре­ди­тних ко­штах.

З по­ча­тку ве­ре­сня в рам­ках акції «#Осб­бза­те­плі­кре­ди­ти» бу­ло зі­бра­но близь­ко 140 ан­кет від ОСББ у рі­зних ре­гіо­нах Укра­ї­ни, го­то­вих вкла­да­ти в енер­го­мо­дер­ні­за­цію вла­сні ко­шти.

Під час «го­ди­ни уря­ду» 6 ве­ре­сня 2018 ро­ку прем’єр-мі­ністр Во­ло­ди­мир Грой­сман, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня на­ро­дно­го де­пу­та­та Альо­ни Ба­бак, за­пев­нив, що гро­ші для ОСББ бу­дуть. Та­кож на Фо­ру­мі Ре­а­ні­ма­цій­но­го па­ке­ту ре­форм ко­ор­ди­на­тор ОПОРИ Те­тя­на Бой­ко від іме­ні акти­ві­стів ру­ху «#Осб­бза­те­плі­кре­ди­ти» звер­ну­ла­ся до Во­ло­ди­ми­ра Грой­сма­на із про­ха­н­ням ви­сло­ви­ти свою чі­тку по­зи­цію що­до про­дов­же­н­ня про­гра­ми «те­плі кре­ди­ти». І прем’єр-мі­ністр по­обі­цяв іні­ці­ю­ва­ти ви­ді­ле­н­ня на по­тре­би енер­го­ефе­ктив­но­сті для ОСББ до­да­тко­во 100 млн грн, за­сто­су­вав­ши ме­ха­нізм пе­ре­роз­по­ді­лу ко­штів, роз­по­ря­дни­ком яких є Мін­ре­гіон (для цьо­го не по­трі­бно вно­си­ти змі­ни до дер­жав­но­го бю­дже­ту Укра­ї­ни). Для ре­а­лі­за­ції за­про­по­но­ва­ної схе­ми не­об­хі­дно за­твер­ди­ти рі­ше­н­ня уря­ду що­до роз­по­ді­лу ко­штів та по­го­ди­ти з пар­ла­мент­ським ко­мі­те­том з пи­тань бю­дже­ту.

На­ра­зі гро­мад­ськість очі­кує на від­по­від­ні кон­кре­тні дії з бо­ку го­ло­ви уря­ду. Крім усних за­пев­нень про під­трим­ку «те­плих кре­ди­тів», Ка­бмі­ну не­об­хі­дно здій­сни­ти бю­ро­кра­ти­чні кро­ки. На ка­лен­да­рі дру­га по­ло­ви­на ве­ре­сня, а дії від­су­тні.

Чи отри­ма­ють ОСББ дер­жав­ну під­трим­ку на впро­ва­дже­н­ня за­хо­дів з енер­го­ефе­ктив­но­сті у жи­тло­во­му фон­ді у 2018 ро­ці за­для до­ся­гне­н­ня основ­ної ме­ти — енер­го­не­за­ле­жно­сті кра­ї­ни, за­ле­жить від рі­шу­чих і зла­го­дже­них дій уря­ду та на­ро­дних де­пу­та­тів. Чи бу­дуть во­ни, по­ка­же час, яко­го, на жаль, де­да­лі мен­ше та мен­ше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.