Чим «На­фто­газ» і «Укр­транс­газ» НЕ від­рі­зня­ю­ться від Apple

Звід­ки в «Укр­транс­га­зу» 24,3 млрд грн чи­сто­го зби­тку за 2017 рік?

Dzerkalo Tizhnya - - ГРОШІ - Ал­ла ЄРЬОМЕНКО

За пи­шни­ми пре­зен­та­ці­я­ми на­зва­них у за­го­лов­ку укра­їн­ських ком­па­ній і пу­блі­чни­ми за­ява­ми їх Pr-служб і топ-ме­не­дже­рів скла­дно роз­ди­ви­ти­ся не­без­пе­чний си­гнал для вла­сни­ків та ін­ве­сто­рів. Хо­ча в будь-яко­му ра­зі ре­зуль­тат їхньої та­кти­ки й по­лі­ти­ки на рин­ку опла­чу­ють спо­жи­ва­чі.

Ви мо­же­те не ку­пу­ва­ти смар­тфо­нів і комп’юте­рів Apple, а ви­бра­ти ін­ший ва­рі­ант — не та­кий брен­до­вий і до­ро­гий, але не менш які­сний. У вас є не про­сто пра­во ви­бо­ру, а й мо­жли­вість йо­го ре­а­лі­зу­ва­ти! Чо­го не ска­жеш про пра­во ви­бо­ру по­ку­пців га­зу в Укра­ї­ні. Пра­во є — мо­жли­во­сті ним ско­ри­ста­ти­ся по­ки що пра­кти­чно не­має.

На­се­лен­ню (до­мо­го­спо­дар­ствам) і під­при­єм­ствам те­пло­ко­му­наль­ної енер­ге­ти­ки (ТКЕ) при­ро­дний газ по­став­ляє «На­фто­газ». В основ­но­му НАК за­ку­по­вує газ у сво­єї до­чір­ньої ком­па­нії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» (див. DT.UA №31 від 23 сер­пня 2018 р., «Ла­сий шмат») і про­дає за фі­ксо­ва­ни­ми ці­на­ми че­рез га­зо­роз­по­діль­ну ме­ре­жу, га­зо­збу­то­ві ком­па­нії. (Для НАКУ про­бле­ма по­ля­гає в то­му, що во­на не кон­тро­лює га­зо­збу­то­вих ком­па­ній.) За­те НАК, у то­му чи­слі і як по­ста­чаль­ник остан­ньої на­дії, одер­жує за адмі­ні­стра­тив­но стри­му­ва­ні ці­ни та, від­по­від­но, суб­си­дії для на­се­ле­н­ня і під­при­ємств ТКЕ ком­пен­са­цію з дер­жав­но­го та мі­сце­вих бю­дже­тів (які при цьо­му мо­жуть бу­ти ню­ан­си та про­бле­ми — див. ста­т­тю Ал­ли Котляр і Юлії Са­ма­є­вої «Жи­ви­ми гро­ши­ма»).

Про­те, схо­же, «На­фто­газ» справ­но пе­ре­кла­дає свої про­бле­ми на основ­них ге­не­ра­то­рів при­бу­тків — «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» і «Укр­транс­газ» (хо­ча з та­ким тра­кту­ва­н­ням НАК не зго­дна в прин­ци­пі), які во­лею «На­фто­га­зу» (на­сам­пе­ред) за­ли­ша­ю­ться в цій гру­пі ком­па­ній. Про пе­ри­пе­тії «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» DT.UA роз­по­від­ає ре­гу­ляр­но (див. ста­т­тю Іго­ря Ма­ска­ле­ви­ча «Газ: но­ві цін­ни­ки ста­рих про­блем»).

Са­ме час ува­жні­ше по­ди­ви­ти­ся на «Укр­транс­газ» і йо­го від­но­си­ни з НАКОМ і на дав­но обі­ця­ний ан­бан­длінг (від­окрем­ле­н­ня транс­пор­ту­ва­н­ня га­зу від ін­ших ви­дів ді­яль­но­сті ком­па­нії). З кіль­кох при­чин.

22 сер­пня від іме­ні НАКУ її фін­ди­ре­ктор пан Ко­но­вець, на той мо­мент ви­ко­ну­вач обов’яз­ків го­ло­ви прав­лі­н­ня ком­па­нії, за­про­по­ну­вав прем’єру про­да­ти 49% акцій опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми. За май­же 7 млрд дол., ви­хо­дя­чи з за­галь­ної оцін­ки вар­то­сті опе­ра­то­ра ГТС у 15 млрд дол., здій­сне­ної ра­дни­ком «На­фто­га­зу» з ан­бан­длін­гу — Pricewaterhousecoopers Polska Sp.z o.o. (PWC). Про­да­ти по­тен­цій­но­му ін­ве­сто­ру, який за­ці­кав­ле­ний у тран­зи­ті че­рез Укра­ї­ну «газ­про­мів­сько­го» га­зу. Хо­ча про пре­тен­ден­тів — ні­хто жо­дно­го сло­ва. (Ці­ка­во, чи впли­нув би та­кий ба­га­то­сто­рін­ко­вий лист на за­пла­но­ва­ні три­сто­рон­ні пе­ре­го­во­ри, як­би йо­го бу­ло спря­мо­ва­но прем’єру в ін­ший час і за під­пи­сом ін­шо­го чи­нов­ни­ка «На­фто­га­зу»? Схо­же, це бу­ла стан­дар­тна арт­пі­дго­тов­ка пе­ред Брюс­се­лем…)

Пред­став­ни­ки «Газ­про­му» на три­сто­рон­ні пе­ре­го­во­ри не при­їха­ли (хо­ча обі­ця­ли), що стра­шен­но роз­лю­ти­ло енер­го­єв­ро­ко­мі­са­рів. Адже основ­ним пи­та­н­ням по­ряд­ку ден­но­го бу­ли по­став­ки ро­сій­сько­го га­зу в ЄС че­рез ГТС Укра­ї­ни. При­їхав за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки РФ Янов­ський. Та й то в основ­но­му, щоб по­слу­ха­ти.

При цьо­му на не­що­дав­ніх пе­ре­го­во­рах у Брюс­се­лі (12–13 ве­ре­сня 2018 р.) укра­їн­ська сто­ро­на так і не да­ла, на дум­ку єв­ро­пей­ців, чі­ткої від­по­віді на за­пи­та­н­ня: як і з ким «На­фто­газ» пла­нує ство­ри­ти не­за­ле­жно­го опе­ра­то­ра ГТС? І з ким, пі­сля за­кін­че­н­ня «тран­зи­тно­го» кон­тра­кту, той са­мий «Газ­пром» має під­пи­су­ва­ти на­сту­пний «тран­зи­тний» кон­тракт? (Хо­ча са­ме ро­сі­я­ни що­си­ли ста­ра­ю­ться, щоб не бу­ло з ким в Укра­ї­ні до­мов­ля­ти­ся про транс­пор­ту­ва­н­ня їхньо­го га­зу в кра­ї­ни ЄС.) Це са­ме за­пи­та­н­ня ста­вив і ро­сій­ський за­сту­пник мі­ні­стра енер­ге­ти­ки.

Утім, і укра­їн­ській де­ле­га­ції бу­ло що від­по­ві­сти. Але про це ниж­че.

Як і в Apple, в «На­фто­га­зі» став­ку зро­би­ли на при­бу­ток, а не на ува­гу до спо­жи­ва­чів. Від­мін­ність у то­му, що Apple — при­ва­тно-акціо­нер­ний бі­знес між­на­ро­дно­го мас­шта­бу, а НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» — дер­жав­на ком­па­нія, за­снов­ни­ком якої є уряд Укра­ї­ни, при цьо­му па­фо­сно під­кре­слю­ють — на­род Укра­ї­ни. Якщо Apple про­го­рить з усі­ма сво­ї­ми но­во­яв­ле­ни­ми сер­ві­са­ми по всьо­му сві­ту, її мі­сце ві­дра­зу за­ймуть успі­шні­ші на цей мо­мент кон­ку­рен­ти.

Якщо ж по­лі­ти­ка «На­фто­га­зу» не ви­прав­дає се­бе, і він про­го­рить, то за­мі­нять, най­швид­ше, ли­ше топ-ме­не­дже­рів і, мо­жли­во, на­гля­до­ву ра­ду НАКУ. Але про­бле­ми ці­єї дер­жмо­но­по­лії (ах, ви­ба­чте, гру­пи ком­па­ній НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни») так і за­ли­ша­ться про­бле­ма­ми Укра­ї­ни та укра­їн­ців. І ні­хто за нас не ві­зьме­ться ви­рі­шу­ва­ти на­ші про­бле­ми — чи то бу­де не­за­кон­на ане­ксія Кри­му, вій­на з РФ або тран­зит га­зу. На тлі цьо­го дум­ка го­ло­ви прав­лі­н­ня НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрія Ко­бо­лє­ва має сенс: «Як­би не бу­ло укра­їн­ської га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми та тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу че­рез неї в Єв­ро­пу, на­вряд чи щось іще стри­му­ва­ло Кремль від пов­но­мас­шта­бно­го втор­гне­н­ня в Укра­ї­ну».

Про­те ті­єю са­мою ГТС Укра­ї­ни з успі­хом ко­ри­сту­є­ться й «На­фто­газ».

Чо­му «Укр­транс­газ» ви­явив­ся зби­тко­вим?

Згі­дно зі зві­тни­ми да­ни­ми «Укр­транс­га­зу» (УТГ), за ре­зуль­та­та­ми 2017 р. ця ком­па­нія одер­жа­ла 24,3 млрд грн… чи­сто­го зби­тку. Зда­ва­ло­ся б, чо­му? Адже тран­зит на­віть ро­сій­сько­го га­зу по­ки що змен­ше­но не кар­ди­наль­но. При­чи­на, ма­буть, в ін­шо­му.

У по­ясню­валь­ній за­пи­сці до зві­ту про ви­ко­на­н­ня фін­пла­ну «Укр­транс­га­зу» за по­пе­ре­дній рік за­зна­ча­є­ться, що до та­ко­го ду­же не­га­тив­но­го фі­нан­со­во­го ре­зуль­та­ту ро­бо­ти фі­зи­чно­го опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми Укра­ї­ни при­зве­ли два фа­кто­ри, які по су­ті не пов’яза­ні з йо­го ви­ро­бни­чою ді­яль­ні­стю. (Для «Газ­про­му» опе­ра­то­ром ГТС за­ли­ша­є­ться НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» від­по­від­но до ді­ю­чо­го до кін­ця 2019 р. «тран­зи­тно­го» кон­тра­кту, і но­вих та­ри­фів на то­чках вхо­ду/ви­хо­ду з ГТС Укра­ї­ни він не ви­знає. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що тіль­ки до за­кін­че­н­ня дії цьо­го кон­тра­кту.)

От­же, про два основ­ні фа­кто­ри зби­тків «Укр­транс­га­зу».

1. Основ­ним фа­кто­ром одер­жа­н­ня ва­ло­во­го зби­тку «Укр­транс­га­зу» за ми­ну­лий рік є зна­чне збіль­ше­н­ня су­ми амор­ти­за­цій­них від­ра­ху­вань по­рів­ня­но з 2016-м (на 16,5 млрд грн). Це ре­зуль­тат рі­ше­н­ня бе­ре­зне­во­го (2018 р.) за­сі­да­н­ня прав­лі­н­ня УТГ, згі­дно з яким змен­ше­но тер­мін ко­ри­сно­го ви­ко­ри­ста­н­ня акти­вів, які не бу­дуть за­ді­я­ні в про­це­сі за­без­пе­че­н­ня тран­зи­ту при­ро­дно­го га­зу те­ри­то­рі­єю Укра­ї­ни, до трьох ро­ків, по­чи­на­ю­чи з 1 кві­тня 2017 р. (Це має пря­мий сто­су­нок до так зва­ної при­ско­ре­ної амор­ти­за­ції об’єктів УТГ, за­про­ва­дже­ної че­рез по­бо­ю­ва­н­ня «На­фто­га­зу», що ГТС Укра­ї­ни пі­сля за­кін­че­н­ня «тран­зи­тно­го» кон­тра­кту з «Газ­про­мом» за­ли­ши­ться без істо­тних об­ся­гів і, від­по­від­но, до­хо­дів від тран­зи­ту.)

2. Фор­му­ва­н­ня ви­трат на ство­ре­н­ня ре­зер­ву сум­нів­них і без­на­дій­них бор­гів — у зв’яз­ку з не­ви­зна­н­ням кре­ди­тор­ської за­бор­го­ва­но­сті за­мов­ни­ка­ми по­слуг із ба­лан­су­ва­н­ня га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми (до ці­єї те­ми ми ще по­вер­не­мо­ся, але в ін­шій стат­ті). Це ще мі­нус 11,8 млрд грн від «Укр­транс­га­зу».

Та­ким чи­ном, су­мар­ні ви­тра­ти (збіль­ше­н­ня амор­ти­за­ції на 16,5 млрд грн і фор­му­ва­н­ня ре­зер­ву сум­нів­них і без­на­дій­них бор­гів на 11,8 млрд грн) ста­но­ви­ли в бю­дже­ті «Укр­транс­га­зу» зби­тки в су­мі 24,3 млрд грн.

Оби­два ви­ще­зга­да­ні фа­кто­ри збіль­ше­н­ня бор­гів, які при­зве­ли «Укр­транс­газ» до зби­тків, по су­ті шту­чно ство­ре­ні та зу­мов­ле­ні на­са­дже­н­ням агре­сив­ної управ­лін­ської по­лі­ти­ки з бо­ку акціо­не­ра «Укр­транс­га­зу» — «На­фто­га­зу», який, схо­же, зав­дя­ки цим фа­кто­рам успі­шно про­дов­жує «ви­ми­ва­ти» ко­шти з УТГ і на­віть уни­кає опо­да­тку­ва­н­ня. Адже, з одно­го бо­ку, ви­хо­дить по­двій­не за­ни­же­н­ня вла­сної ба­зи для на­ра­ху­ва­н­ня ди­ві­ден­дів до опла­ти в дер­жбю­джет, з ін­шо­го — змен­ше­н­ня кре­ди­тної за­бор­го­ва­но­сті «Укр­транс­га­зу» за від­тер­мі­но­ва­ни­ми по­да­тко­ви­ми зо­бов’яза­н­ня­ми.

Як ця схе­ма пра­цює на ко­ристь «На­фто­га­зу»

Пра­цює ціл­ком за­кон­но, по­про­сто­му. Ось де вмі­ють гра­мо­тно опти­мі­зу­ва­ти… ба­га­то чо­го. Ню­анс у то­му, що пла­тни­ком ди­ві­ден­дів до бю­дже­ту є не окре­мі під­при­єм­ства гру­пи НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» (на­при­клад, «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня», «Укр­транс­газ», «Укр­транс­на­фта» та ін­ші, що пла­тять ди­ві­ден­ди сво­є­му за­снов­ни­ку), а са­ме той же за­снов­ник — «На­фто­газ». То­му, імо­вір­но, ба­зою для на­ра­ху­ва­н­ня ди­ві­ден­дів є… чи­стий при­бу­ток са­ме «На­фто­га­зу» як окре­мої юр­осо­би. А не ви­ще­зга­да­них ком­па­ній, які вхо­дять у гру­пу НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни».

Фі­нан­со­вий ре­зуль­тат гру­пи ком­па­ній, що вхо­дять у «На­фто­газ», по су­ті є ча­сти­ною фін­зві­ту са­мо­го «На­фто­га­зу» як окре­мої юр­осо­би. Зро­зумі­ло, су­мар­но їхні зві­ти від­обра­жа­ю­ться в су­мі (скла­ді) до­хо­дів — за­ле­жно від уча­сті ко­жної ком­па­нії в за­галь­но­му ка­пі­та­лі гру­пи ком­па­ній НАКУ.

Про­сті­ше ка­жу­чи, у ра­зі фор­му­ва­н­ня зби­тків в одно­го з під­при­ємств гру­пи «На­фто­газ» ці зби­тки під­су­мо­ву­ю­ться із при­бу­тка­ми ін­ших під­при­ємств гру­пи. Не знаю, як ау­ди­то­рів, але Дер­жав­ну фі­скаль­ну слу­жбу це, ймо­вір­но, має за­ці­ка­ви­ти.

По­ка­зо­вим у цьо­му кон­текс­ті є фін­звіт за 2017 рік «На­фто­га­зу» як окре­мої юр­осо­би. У цьо­му до­ку­мен­ті в ряд­ку «До­хід від уча­сті в ка­пі­та­лі» від­обра­же­но від­но­сно скром­ну ци­фру 2,47 млрд грн. Фо­кус у тім, що ця ци­фра — су­мар­не зна­че­н­ня при­бу­тку під­при­ємств гру­пи НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни», та­ких як «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» і «Укр­транс­газ», зі зби­тка­ми УТГ.

Тоб­то, як­би в «Укр­транс­га­зі» шту­чно не ство­ри­ли зби­тків (24,3 млрд грн), то до­хід від її уча­сті в ка­пі­та­лі для «На­фто­га­зу» міг би бу­ти біль­шим — при­бли­зно на 20 млрд грн! І в та­ко­му ра­зі чи­стий при­бу­ток НАКУ, з яко­го пла­тять ди­ві­ден­ди акціо­не­ру — у цьо­му ви­пад­ку Ка­бмі­ну, збіль­шив­ся б на цю су­му. Тоб­то чи­стий при­бу­ток «На­фто­га­зу» за 2017-й ста­но­вив би не 39,3 млрд грн, а близь­ко 60 млрд. І са­ме ви­хо­дя­чи із цьо­го при­бу­тку НАК ма­ла б ви­пла­ти­ти ди­ві­ден­ди. Але не скла­ло­ся — для держ­бю­дже­ту.

На­ві­що НАК «уси­но­ви­ла» МГУ?

Мо­жли­во, по­ми­ля­ю­ся, але все ба­наль­но — гро­ші. За­про­по­ну­вав­ши чле­нам на­гля­до­вої ра­ди «Ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів Укра­ї­ни» зар­пла­ту вдві­чі ви­щу (хто ж пу­блі­чно зі­зна­є­ться?!), «На­фто­газ» май­же не сум­ні­вав­ся в успі­ху ці­єї ідеї. І пе­ред іно­зем­ни­ми екс­пер­та­ми, PWC і «Ро­тшиль­да­ми» не со­ром­но, і пла­нам НАКУ за та­ку зар­пла­ту во­ни то­чно не за­ва­дять. На­бри­дли, оче­ви­дно, «На­фто­га­зу» без­гро­шо­ві й на­стіль­ки ж без­глу­зді вій­ни з Ка­бмі­ном і по­тен­цій­ни­ми… пар­тне­ра­ми/кон­ку­рен­та­ми. На да­ний мо­мент НАК не про­га­да­ла. При­найм­ні ні­ве­лю­ва­ла кон­ку­рен­тів — «Ма­гі­страль­ні га­зо­про­во­ди Укра­ї­ни». Що да­лі — по­ди­ви­мо­ся.

Утім, і до «На­фто­га­зу», і до «Укр­транс­га­зу» на­ко­пи­чи­ло­ся чи­ма­ло за­пи­тань.

Ма­лень­ка по­ки що де­таль. Пе­ред тем, як на­гля­до­вій ра­ді «Ма­гі­страль­них га­зо­про­во­дів Укра­ї­ни» «На­фто­газ» зро­бив про­по­зи­цію, від яко­го не від­мо­ви­ли­ся, по­са­ду го­ло­ви МГУ за­ли­шив Ва­ле­рій Но­здрін і обійняв Оле­ксандр Лі­сні­чен­ко. Те­пер усі, хто про­йшов не­про­стий кон­кур­сний від­бір у МГУ, — ра­дни­ки на­гля­до­вої ра­ди та «На­фто­га­зу». А так усе по­чи­на­ло­ся…

Ан­бан­длінг? Не ра­ні­ше сі­чня 2020-го!

По­над те, 19 ве­ре­сня бу­ло пре­зен­то­ва­но чер­го­ву до­ро­жню кар­ту. Але не «На­фто­га­зом» і «Ма­гі­страль­ни­ми га­зо­про­во­да­ми Укра­ї­ни». До­ро­жню кар­ту від­окрем­ле­н­ня транс­пор­ту га­зу та ство­ре­н­ня окре­мо­го опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми до 1 сі­чня 2020 ро­ку пре­зен­ту­ва­ли пред­став­ни­ки PWC.

19 ве­ре­сня 2018 ро­ку на­гля­до­ві ра­ди НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» і ПАТ «Ма­гі­страль­ні га­зо­про­во­ди Укра­ї­ни» про­ве­ли зу­стріч із за­ці­кав­ле­ни­ми сто­ро­на­ми для пре­зен­та­ції До­ро­жньої кар­ти про­це­су від­окрем­ле­н­ня опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми в Укра­ї­ні.

«На­фто­газ» ви­зна­чив про­ве­де­н­ня ан­бан­длін­гу сво­їм стра­те­гі­чним прі­о­ри­те­том. Успі­шний про­цес від­окрем­ле­н­ня опе­ра­то­ра га­зо­транс­порт­ної си­сте­ми яв­ляє со­бою як фор­маль­ну ме­ту, так і осо­би­сте пра­гне­н­ня ке­рів­ни­цтва «На­фто­га­зу», зокре­ма Ан­дрія Ко­бо­лє­ва», — за­зна­чи­ла Клер Спот­ті­свуд, го­ло­ва на­гля­до­вої ра­ди «На­фто­га­зу».

«Зав­дя­ки ме­мо­ран­ду­му про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня ми зна­йшли спо­сіб пра­цю­ва­ти ра­зом для то­го, щоб за­без­пе­чи­ти Укра­ї­ну пов­ні­стю фун­кціо­наль­ним і не­за­ле­жним опе­ра­то­ром ГТС. Ми по­ста­ви­ли пе­ред со­бою чі­ткі ці­лі та зна­є­мо, хто від­по­від­ає за ко­жний крок у ре­а­лі­за­ції пла­ну. Спіль­не прі­о­ри­те­тне зав­да­н­ня обох ком­па­ній по­ля­гає в то­му, щоб за­без­пе­чи­ти ефе­ктив­ну ро­бо­ту си­сте­ми та без­про­блем­ний пе­ре­хід фун­кції опе­ра­то­ра. Зви­чай­но, в цьо­му про­це­сі ми по­кла­да­є­мо­ся на під­трим­ку на­ших основ­них зов­ні­шніх пар­тне­рів», — ска­зав член на­гля­до­вої ра­ди МГУ Фа­бріс Ной­лан.

«Ан­бан­длінг — це про­ект, що має для нас ве­ли­ке зна­че­н­ня, й оби­дві ком­па­нії — «На­фто­газ» і МГУ — рі­шу­че на­ла­што­ва­ні зро­би­ти все пра­виль­но. Я вва­жаю, що цей про­цес бу­де за­вер­ше­но, ко­ли ми за­лу­чи­мо ква­лі­фі­ко­ва­но­го між­на­ро­дно­го пар­тне­ра. Та­ке пар­тнер­ство дасть Укра­ї­ні змо­гу збе­рег­ти тран­зит ро­сій­сько­го га­зу та ство­ри­ти про­зо­рий і кон­ку­рен­тний ри­нок», — на­го­ло­сив го­ло­ва прав­лі­н­ня «На­фто­га­зу» Ан­дрій Ко­бо­лєв.

«На­фто­газ» і МГУ ма­ють одна­ко­ве ба­че­н­ня що­до ви­ко­на­н­ня цьо­го зав­да­н­ня. Оби­дві на­гля­до­ві ра­ди під­пи­са­ли Ме­мо­ран­дум про вза­є­мо­ро­зу­мі­н­ня, що вста­нов­лює но­ві рам­ки для ефе­ктив­ної спів­пра­ці. Дві ком­па­нії по­стій­но спів­пра­цю­ють для упо­ряд­ку­ва­н­ня під­го­тов­ки та за­без­пе­че­н­ня по­сту­по­во­го пе­ре­хо­ду.

«На­фто­газ» за­лу­чив до про­це­су до­свід­че­них кон­суль­тан­тів, які бу­дуть за­йма­ти­ся прав­ни­чи­ми, те­хні­чни­ми та опе­ра­цій­ни­ми аспе­кта­ми ан­бан­длін­гу. Ке­рів­ни­цтво ком­па­нії за­без­пе­чує ско­ор­ди­но­ва­ну ро­бо­ту всіх сто­рін і своє­ча­сну ре­а­лі­за­цію всіх пра­кти­чних кро­ків для ство­ре­н­ня пов­ні­стю фун­кціо­наль­но­го та від­окрем­ле­но­го опе­ра­то­ра ГТС в Укра­ї­ні до 1 сі­чня 2020 р.

От­же, до 2020 ро­ку ан­бан­длінг — умов­ний, хоч би скіль­ки ко­штів на це ви­тра­чав «На­фто­газ». А там… слі­пий ка­зав — по­ба­чи­мо.

Клер Спот­ті­свуд, Фа­бріс Ной­лан і Ан­дрій Ко­бо­лєв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.