До­від­ка DT.UA

Dzerkalo Tizhnya - - ГРОШІ -

За­твер­дже­на Ка­бі­не­том мі­ні­стрів 28 гру­дня 2016 ро­ку кон­це­пція роз­ви­тку га­зо­до­був­ної га­лу­зі пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку га­зу в Укра­ї­ні у 2020 ро­ці до 27,6 млрд ку­бо­ме­трів.

Для її ре­а­лі­за­ції дер­жав­на ком­па­нія — ПАТ «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» ви­ко­нує про­гра­му 20/20, що пе­ред­ба­чає збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку при­ро­дно­го га­зу з 14 до 20,1 млрд ку­бо­ме­трів.

У 2018-му ком­па­нія УГВ пла­нує ви­йти на рі­вень ви­до­бу­тку в 15,9 млрд ку­бо­ме­трів (ра­ні­ше очі­ку­ва­ло­ся 16,5 млрд).

За пер­ше пів­річ­чя по­то­чно­го ро­ку при­ріст ви­до­бу­тку ста­но­вив тіль­ки 0,8% до ана­ло­гі­чно­го пе­рі­о­ду 2017-го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.