Дер­жбю­джет ви­йшов у про­фі­цит — Держ­ка­зна­чей­ство

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Про­фі­цит держ­бю­дже­ту за під­сум­ка­ми сер­пня ста­но­вить 25,15 млрд грн.

Дер­жав­ний бю­джет Укра­ї­ни в сер­пні зве­де­ний з про­фі­ци­том 25,15 млрд грн. За ві­сім мі­ся­ців по­то­чно­го ро­ку про­фі­цит ста­но­вив 11,8 млрд грн. Про це по­ві­дом­ляє Дер­жав­на ка­зна­чей­ська слу­жба.

За­зна­ча­є­ться, що сер­пне­вий по­ка­зник пов’яза­ний зі ско­ро­че­н­ням фі­нан­су­ва­н­ня за ра­ху­нок змі­ни за­ли­шків ко­штів бю­дже­тів на 37,16 млрд грн, хо­ча Мін­фін за ра­ху­нок роз­мі­ще­н­ня пів­рі­чних єв­ро­облі­га­цій за­лу­чив 19,39 млрд грн зов­ні­шньо­го фі­нан­су­ва­н­ня.

Про­фі­цит за­галь­но­го фон­ду держ­бю­дже­ту в сер­пні ста­но­вив 23,6 млрд грн, а за сі­чень—сер­пень — 7,42 млрд грн.

На­га­да­є­мо, що до­хо­ди держ­бю­дже­ту за­пла­но­ва­ні в роз­мі­рі 917,9 млрд грн, ви­тра­ти — на рів­ні 991,7 млрд грн, гра­ни­чний об­сяг де­фі­ци­ту — 80,6 млрд грн або 2,4% ВВП.

За під­сум­ка­ми се­ми мі­ся­ців 2018 ро­ку дер­жбю­джет був зве­де­ний з де­фі­ци­том 13,4 млрд грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.