Пен­сії про­ін­де­ксу­ють у бе­ре­зні 2019 ро­ку

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

За оцін­ка­ми мі­ні­стра, пі­сля ін­де­кса­ції пен­сії зро­стуть при­бли­зно на 20%.

Ав­то­ма­ти­чна ін­де­кса­ція пен­сій­них ви­плат роз­по­чне­ться 1 бе­ре­зня 2019 ро­ку. Про це за­явив мі­ністр со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрій Ре­ва, по­ві­дом­ляє прес-слу­жба Ка­бі­не­ту мі­ні­стрів Укра­ї­ни.

За сло­ва­ми Ре­ви, для ін­де­кса­ції пен­сій бу­де впро­ва­дже­но фор­му­лу, пе­ред­ба­че­ну пен­сій­ною ре­фор­мою. У фор­му­лі бу­де вра­хо­ва­но су­му в 50% зро­ста­н­ня рів­ня ін­фля­ції та 50% зро­ста­н­ня се­ре­дніх зар­плат 2018 ро­ку.

«Якщо ін­фля­ція цьо­го ро­ку бу­де 12%, як про­гно­зу­є­ться, то в роз­ра­ху­нок бе­ре­ться 6%. Фонд опла­ти пра­ці ви­ріс за ві­сім мі­ся­ців на 25%, тоб­то у роз­ра­ху­нок бе­ре­ться 12,5%. У су­мі це 18,5%. Це озна­чає, що зро­ста­н­ня пен­сій від­бу­де­ться до 20% від роз­мі­рів пен­сій, які є сьо­го­дні», — по­яснив Ре­ва.

Він за­зна­чив, що 2018 рік ще не за­кін­чив­ся, то­му то­чні по­ка­зни­ки для ін­де­кса­ції пен­сій по­ки що не ві­до­мі. Офі­цій­ний рі­вень ін­фля­ції та зро­ста­н­ня се­ре­дніх зар­плат 2018 ро­ку бу­де ві­до­мий у лю­то­му. Пі­сля цьо­го про­ве­дуть роз­ра­хун­ки та ви­пла­ти від­по­від­но до прийня­тої по­ста­но­ви уря­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.