Мін­вет: та­їн­ство не­на­ро­дже­н­ня?

Dzerkalo Tizhnya - - ЛЮДИНА - Ал­ла КОТЛЯР

Про те, що в Укра­ї­ні з’яви­ться но­ве Мі­ні­стер­ство — у спра­вах ве­те­ра­нів, актив­но за­го­во­ри­ли ці­єї ве­сни.

У лю­то­му, з іні­ці­а­ти­ви го­ло­ви ко­мі­те­ту у спра­вах ве­те­ра­нів Оле­ксан­дра Тре­тья­ко­ва (БПП), ВР за­про­по­ну­ва­ла Ка­бмі­ну йо­го ство­ри­ти. А на­при­кін­ці бе­ре­зня на за­сі­дан­ні гро­мад­ської ро­бо­чої гру­пи, до скла­ду якої уві­йшли по­над 100 пред­став­ни­ків гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій з усіх ре­гіо­нів Укра­ї­ни, уже обго­во­рю­ва­ли­ся кон­кре­тні про­по­зи­ції. Ба­зо­вою ко­ор­ди­на­цій­ною ор­га­ні­за­ці­єю ви­сту­пи­ла ГО «Юри­ди­чна со­тня». Для ро­бо­ти над фун­кціо­на­лом но­во­го мі­ні­стер­ства бу­ло ство­ре­но Про­е­ктний офіс.

Очі­ку­ва­ло­ся, що фор­му­ва­ти но­ве мі­ні­стер­ство по­чнуть во­се­ни. А от при­зна­че­н­ня мі­ні­стра ма­ло від­бу­ти­ся на­ба­га­то ра­ні­ше.

За за­ко­ном, для ство­ре­н­ня ЦОВВ пар­ла­мент мав при­зна­чи­ти йо­го ке­рів­ни­ка, кан­ди­да­ту­ру яко­го по­дає прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни. Са­ме мі­ністр про­тя­гом трьох днів по­ви­нен за­ре­є­стру­ва­ти в Мін’юсті но­ву юри­ди­чну осо­бу.

Однак кан­ди­да­ту­ри на по­са­ду мі­ні­стра до пар­ла­мен­ту до­те­пер не по­да­но.

Ми­ну­ло­го ти­жня Про­е­ктний офіс зі ство­ре­н­ня Мін­вет пред­ста­вив свої на­пра­цю­ва­н­ня «у пер­шо­му на­бли­жен­ні». «Бі­ла кни­га: ана­ліз си­сте­ми дер­жав­ної під­трим­ки ве­те­ра­нів та їхніх сі­мей в Укра­ї­ні» — це ком­пле­ксний ана­лі­ти­чний звіт на 70 сто­рін­ках, ме­та яко­го да­ти по­гли­бле­не ро­зу­мі­н­ня сфе­ри ве­те­ран­ських справ в Укра­ї­ні і, зокре­ма, си­сте­ми дер­жав­ної під­трим­ки ве­те­ра­нів та чле­нів їхніх сі­мей. Ва­жли­вою ча­сти­ною до­ку­мен­та є до­пов­не­н­ня на 400 сто­рін­ках, які скла­да­ю­ться з со­ціо­ло­гі­чних до­слі­джень, ау­ди­ту ро­бо­чих про­це­сів ЦОВВ, які на­да­ють по­слу­ги (піль­ги) ве­те­ра­нам і чле­нам їхніх сі­мей, ана­лі­ти­чних ста­тей, ін­фор­ма­цій­них ма­те­рі­а­лів та зві­тів.

«Це спро­ба зна­йти від­по­віді на пи­та­н­ня, що ви­ни­ка­ють з при­во­ду ефе­ктив­но­сті ді­ю­чої си­сте­ми со­ці­аль­но­го за­без­пе­че­н­ня, і при­вер­ну­ти ува­гу до про­бле­ми ін­те­гра­ції та со­ціо­пси­хо­ло­гі­чної ада­пта­ції вій­сько­вих, які бра­ли участь у бо­йо­вих ді­ях, — за­зна­чає ке­рів­ник Про­е­ктно­го офі­су зі ство­ре­н­ня Мін­вет і ГО «Юри­ди­чна со­тня» Ле­ся Ва­си­лен­ко. — Ви­снов­ки «Бі­лої кни­ги» ´рун­ту­ю­ться на ана­лі­зі за­ко­но­дав­чих норм, бю­дже­тних про­грам і рі­шень ор­га­нів мі­сце­вої вла­ди, що сто­су­ю­ться зде­біль­шо­го ве­те­ра­нів ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни. Однак за­про­по­но­ва­ні ре­ко­мен­да­ції сто­су­ю­ться ре­форм, не­об­хі­дних для на­ла­шту­ва­н­ня ме­ха­ні­змів за­без­пе­че­н­ня дер­жав­ною та су­спіль­ною під­трим­кою для всіх ка­те­го­рій ве­те­ра­нів усіх во­єн».

«Ми ви­рі­ши­ли пра­цю­ва­ти в кіль­кох на­прям­ках. Основ­ні з них — со­ці­аль­на під­трим­ка ве­те­ра­нів, ме­ди­чне за­без­пе­че­н­ня, стру­кту­ра і на­прям­ки ді­яль­но­сті (адмі­ні­стра­тив­на ча­сти­на), вша­ну­ва­н­ня пам’яті та фор­му­ва­н­ня обра­зу са­мих ве­те­ра­нів», — ка­же екс­перт з пи­тань ко­му­ні­ка­цій Про­е­ктно­го офі­су Окса­на Гав­ри­люк.

За п’ять мі­ся­ців ро­бо­ти, за сло­ва­ми Ле­сі Ва­си­лен­ко, вда­ло­ся: 1) про­ана­лі­зу­ва­ти ни­ні­шню си­сте­му соц­за­хи­сту ве­те­ра­нів і ви­зна­чи­ти про­блем­ні пи­та­н­ня й не­до­лі­ки (де­таль­но про­ана­лі­зо­ва­но прин­ци­пи та стру­кту­ру ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­ж­вла­ди, які за­йма­ю­ться ве­те­ра­на­ми); 2) про­ана­лі­зу­ва­ти до­слі­дже­н­ня і мі­жна­ро­дний до­свід з ме­тою ви­вче­н­ня до­ся­гнень і не­до­лі­ків ро­бо­ти мі­ні­стерств ве­те­ра­нів у сві­ті; 3) сфор­му­ва­ти кар­ти ро­бо­чих про­це­сів на­да­н­ня по­слуг ве­те­ра­нам; 4) роз­ро­би­ти мо­дель єди­ної ін­фор­ма­цій­ної си­сте­ми (зокре­ма ре­єстр, єди­не ві­кно, пер­со­наль­ний ка­бі­нет, еле­ктрон­ні сер­ві­си) для соц­за­хи­сту ве­те­ра­нів; 5) зро­би­ти при­бли­зні фі­нан­со­во-еко­но­мі­чні роз­ра­хун­ки, не­об­хі­дні для ство­ре­н­ня та за­без­пе­че­н­ня ро­бо­ти мі­ні­стер­ства; 6) роз­ро­би­ти про­ект по­ло­же­н­ня мі­ні­стер­ства та про­це­дур­ні до­ку­мен­ти, не­об­хі­дні для йо­го ство­ре­н­ня; 7) уза­галь­ни­ти мі­жна­ро­дний та істо­ри­чний укра­їн­ський до­свід що­до ге­ро­ї­за­ції ар­мії, ве­те­ра­нів, вша­ну­ва­н­ня за­ги­блих ге­ро­їв.

Па­кет на­пра­цю­вань мі­стить мо­дель фун­кціо­ну­ва­н­ня май­бу­тньо­го мі­ні­стер­ства, стру­кту­ру та на­прям­ки йо­го ді­яль­но­сті, прин­ци­пи ді­яль­но­сті те­ри­то­рі­аль­них ор­га­нів, при­бли­зний об­сяг фі­нан­су­ва­н­ня, на­прям­ки та прин­ци­пи про­е­ктно­го спів­ро­бі­тни­цтва з ве­те­ран­ськи­ми та во­лон­тер­ськи­ми ор­га­ні­за­ці­я­ми.

На сьо­го­дні в Укра­ї­ні май­же 1 міль­йон 400 ти­сяч ве­те­ра­нів, тоб­то 4% на­се­ле­н­ня. 350 ти­сяч з них — уча­сни­ки ро­сій­сько-укра­їн­ської вій­ни. Пи­та­н­ня ве­те­ра­нів пе­ре­бу­ва­ють у ком­пе­тен­ції Мін­со­цпо­лі­ти­ки. При мі­ні­стер­стві ство­ре­на і діє Держ­слу­жба у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО, що є основ­ним ор­га­ном, упов­но­ва­же­ним ре­а­лі­зо­ву­ва­ти по­лі­ти­ку та на­да­ва­ти по­слу­ги ве­те­ра­нам. При цьо­му в кра­ї­ні пов­на не­спро­мо­жність що­до то­го, як ро­зу­мі­ти по­тре­би ве­те­ра­нів і як ви­рі­шу­ва­ти їхні про­бле­ми. Чі­тко ви­зна­че­ної по­лі­ти­ки або стра­те­гії з пи­тань ве­те­ра­нів на п’ято­му ро­ці вій­ни в кра­ї­ні до­сі не­має.

Са­ме по­ня­т­тя «ве­те­ран» до­сить роз­ми­те. Ве­те­ран без до­да­тка «вій­ни» в укра­їн­сько­му кон­текс­ті не зав­жди озна­ча­ти­ме лю­ди­ну, яка бра­ла участь у за­хи­сті Ба­тьків­щи­ни або про­хо­ди­ла слу­жбу в Зброй­них си­лах. Є ще ве­те­ра­ни пра­ці і ве­те­ра­ни слу­жби.

Під ка­те­го­рію «ве­те­ран вій­ни» сьо­го­дні під­па­да­ють осо­би, які ма­ють ста­тус ін­ва­лі­да вій­ни, уча­сни­ка бо­йо­вих дій, чле­на сім’ї за­ги­бло­го, уча­сни­ка вій­ни. Тоб­то це і лю­ди, які бра­ли участь у Дру­гій сві­то­вій, у лі­кві­да­ції Чор­но­биль­ської ка­та­стро­фи, у по­ді­ях на Май­да­ні.

На за­без­пе­че­н­ня по­треб ве­те­ра­нів АТО спря­мо­ва­но ві­сім бю­дже­тних про­грам, за­ко­но­дав­чо за­фі­ксо­ва­но 40 пільг, яки­ми мо­жуть ко­ри­сту­ва­ти­ся й ін­ші ве­те­ра­ни. Але щоб отри­ма­ти ці піль­ги, до­ве­де­ться до­кла­сти зу­силь: за їх адмі­ні­стру­ва­н­ня від­по­від­а­ють 22 рі­зні мі­ні­стер­ства й ві­дом­ства, ке­ру­ю­чись при цьо­му 156 нор­ма­тив­но-пра­во­ви­ми акта­ми. Че­рез брак ко­штів та ін­фра­стру­кту­ри для за­без­пе­че­н­ня за­де­кла­ро­ва­них га­ран­тій про­це­ду­ри їх оформ­ле­н­ня скла­дні, ви­ни­ка­ють чер­ги, і у ве­те­ра­нів, і в су­спіль­ства за­га­лом скла­да­є­ться дум­ка, що дер­жа­ва ро­бить не­до­ста­тньо для сво­їх ве­те­ра­нів. Си­сте­ма дер­жав­ної та не­дер­жав­ної під­трим­ки ве­те­ра­нів в Укра­ї­ні по­тре­бує пе­ре­фор­ма­ту­ва­н­ня.

«Ми про­по­ну­є­мо ство­ри­ти єди­ний еле­ктрон­ний ре­єстр ве­те­ра­нів в Укра­ї­ні, що мі­сти­ти­ме ав­то­ма­ти­зо­ва­ну си­сте­му на­да­н­ня адмін­по­слуг та облі­ку акту­аль­них про­блем ве­те­ра­нів, чі­тко ви­зна­чи­ти в за­ко­но­дав­стві ста­тус ве­те­ра­на. Аксе­ле­ра­то­ром ре­форм має ста­ти Мін­вет, яке зда­тне впо­ряд­ку­ва­ти бю­ро­кра­ти­чний ха­ос, від­кри­ти но­ві фі­нан­со­ві мо­жли­во­сті під­трим­ки ве­те­ра­нів та їхніх ро­дин, да­ти го­лос ве­те­ра­нам в уря­ді й пар­ла­мен­ті», — вва­жає Ле­ся Ва­си­лен­ко. Про­по­ну­є­ться та­кож ство­ри­ти до­слі­дний центр у сфе­рі ве­те­ран­ських справ, зав­да­н­ням яко­го став би збір і ана­лі­ти­ка да­них про ве­те­ра­нів та їхні про­бле­ми, і вре­гу­лю­ва­ти спів­ро­бі­тни­цтво з не­дер­жав­ним се­кто­ром.

Для подаль­шої ро­бо­ти «Бі­лу кни­гу» пе­ре­да­ли Ка­бмі­ну. Однак пред­став­ни­ки уря­ду до­слі­дже­н­ня­ми Про­е­ктно­го офі­су по­ки що не за­ці­ка­ви­ли­ся.

У черв­ні на за­сі­дан­ні фра­кції БПП одно­го­ло­сно під­три­ма­ли кан­ди­да­ту­ру на­ро­дно­го де­пу­та­та від фра­кції, го­ло­ви під­ко­мі­те­ту з пи­тань без­пе­ки дер­жав­них ін­фор­ма­цій­них си­стем Ко­мі­те­ту з пи­тань на­ціо­наль­ної без­пе­ки і обо­ро­ни, го­ло­ви пар­ла­мент­ської де­ле­га­ції в ПА НАТО Іри­ни Фріз на по­са­ду мі­ні­стра Мін­вет. Про­те у ве­ре­сні кан­ди­да­ту­ру на по­са­ду мі­ні­стра у пар­ла­мент прем’єр-мі­ністр так і не по­дав. За сло­ва­ми го­ло­ви ВР Ан­дрія Па­ру­бія, «з цьо­го при­во­ду три­ває обго­во­ре­н­ня, але по­да­н­ня ще не за­ре­є­стро­ва­не».

Тим ча­сом, за сло­ва­ми Ле­сі Ва­си­лен­ко, оскіль­ки на кі­нець ве­ре­сня кан­ди­да­ту­ру на по­са­ду мі­ні­стра до­сі не за­твер­дже­но, «шан­си на те, що мі­ні­стер­ство з’яви­ться і пов­но­цін­но по­чне пра­цю­ва­ти в 2019 ро­ці, до­рів­ню­ють ну­лю. І, мо­жли­во, го­во­ри­ти про йо­го ство­ре­н­ня ра­ні­ше, ніж від­бу­ду­ться ви­бо­ри і кра­ї­на по­вер­не­ться у стан ста­біль­но­сті, не­до­ціль­но».

У про­е­кті Держ­бю­дже­ту-2019, за­ре­є­стро­ва­но­му у ВР 15 ве­ре­сня під но­ме­ром 9000, фі­нан­су­ва­н­ня Мін­вет не пе­ред­ба­че­но. Ра­зом із тим до­ку­мен­том про­по­ну­є­ться ви­ді­ли­ти 161,2 млн грн Держ­слу­жбі у спра­вах ве­те­ра­нів вій­ни та уча­сни­ків АТО, з яких 110,1 млн грн — на ре­а­бі­лі­та­цію та са­на­тор­но-ку­рор­тне лі­ку­ва­н­ня ве­те­ра­нів, 22,5 млн грн — на фі­нан­со­ву під­трим­ку гро­мад­ських об’єд­нань ве­те­ра­нів, за­хо­ди що­до від­зна­ча­н­ня свя­тко­вих, пам’ятних та істо­ри­чних дат.

Бу­де ство­ре­но Мін­вет чи ні, але на­пра­цю­ва­н­ня про­е­ктно­го офі­су — фа­кти­чно фун­кціо­наль­не до­слі­дже­н­ня в одній те­мі, яко­го так бра­кує ре­фор­мі дер­ж­управ­лі­н­ня за­га­лом. У сво­є­му не­що­дав­ньо­му зві­ті SIGMA на­го­ло­си­ла на спіль­ній для ре­фор­ма­то­рів про­бле­мі — від­су­тно­сті ар­гу­мен­то­ва­них фі­нан­со­вих роз­ра­хун­ків.

— Чи на­ма­га­ли­ся ви про­ра­ху­ва­ти, скіль­ки ко­шту­ва­ти­ме но­ве мі­ні­стер­ство? — по­ці­ка­ви­ла­ся я у чле­на Ра­ди во­лон­те­рів, ана­лі­ти­ка ГО «Гро­мад­ський хаб» Де­ни­са По­дан­чу­ка.

— Я осо­би­сто ро­бив при­бли­зний фі­нан­со­вий про­ра­ху­нок те­рор­га­нів: скіль­ки по­трі­бно на пер­ший рік, вклю­ча­ю­чи ра­зо­ві ви­да­тки. Ви­хо­див з то­го, що бу­де хо­ча б одна лю­ди­на в ра­йо­ні (що ду­же ма­ло) в окре­мо­му при­мі­щен­ні — 608 осіб на Укра­ї­ну. Ви­йшло 158 міль­йо­нів гри­вень одно­ра­зо­во. І по­тім — 135—136 міль­йо­нів на рік.

— По су­ті, ви про­ве­ли фун­кціо­наль­не екс­прес-об­сте­же­н­ня. На­скіль­ки пов­не, і скіль­ки для цьо­го зна­до­би­ло­ся ча­су? Адже щоб Мін­вет отри­мав пов­но­ва­же­н­ня ви­рі­шу­ва­ти про­бле­ми ве­те­ра­нів, одно­ча­сно з йо­го ство­ре­н­ням тре­ба вно­си­ти змі­ни до за­ко­нів і за­би­ра­ти ду­блю­ю­чі пов­но­ва­же­н­ня та па­ра­лель­ні про­це­си в ін­ших ор­га­нів. Іна­кше або но­ве мі­ні­стер­ство, або ре­фор­мо­ва­на Держ­слу­жба не пра­цю­ва­ти­ме.

— За три з по­ло­ви­ною мі­ся­ці з 48 про­це­сів (ко­ли­ва­ю­ться від 44 до 57) дві лю­ди­ни ви­яви­ли й опи­са­ли (час­тко­во на ре­гіо­наль­но­му рів­ні) 20 — ко­жну дію лю­ди­ни оці­ни­ли за ча­со­ви­ми і тру­до­ви­ми ви­тра­та­ми. Зро­би­ти це обов’яз­ко­во по­трі­бно і для ре­шти 28. Але на пер­шо­му ета­пі ро­бо­ти мі­ні­стер­ство на­вряд чи в ці про­це­си увій­де. Я б зо­се­ре­див­ся на ство­рен­ні гар­но­го сета­пу і на на­вчан­ні ре­гіо­наль­них пред­став­ни­ків. Плюс ду­же ва­жли­во пе­ре­ло­па­ти­ти ве­ли­че­зну кіль­кість ін­фор­ма­ції всіх цен­трів до­по­мо­ги уча­сни­кам АТО, які ве­ли ло­ги спіл­ку­ва­н­ня, і на їхній осно­ві на­пи­са­ти ба­зо­ві скри­пти роз­мов для кон­такт-цен­трів. Гра­мо­тно по­бу­до­ва­ний кон­такт-центр ви­рі­шить без­ліч про­блем, вклю­ча­ю­чи при­хо­ва­ну пси­хо­ло­гі­чну оброб­ку.

— У сві­ті існу­ють як дер­жор­га­ни, так і не­дер­жав­ні цен­три, які за­йма­ю­ться пи­та­н­ня­ми ве­те­ра­нів. Ар­гу­мен­та­ція на ко­ристь то­го, що в Укра­ї­ні це має бу­ти мі­ні­стер­ство, оскіль­ки во­но ма­ти­ме го­лос у Ка­бмі­ні, — від­вер­то слаб­ка. При­клад — МІНТОТ.

— Ме­ні ду­же шко­да, що нас не за­пи­та­ли до ухва­ле­н­ня рі­ше­н­ня про мі­ні­стер­ство. Я осо­би­сто вва­жаю, що це рі­ше­н­ня зна­чною мі­рою по­пу­ліст­ське. Не по­га­не, але не­про­ду­ма­не. Тре­ба бу­ло спо­ча­тку про­ана­лі­зу­ва­ти при­чи­ни не­вдо­во­ле­н­ня лю­дей, про­ана­лі­зу­ва­ти, як пра­цює си­сте­ма. Мо­жли­во, її тре­ба про­сто ре­фор­му­ва­ти, оці­ни­ти мо­жли­во­сті цьо­го ре­фор­му­ва­н­ня. Це ду­же скла­дна й во­дно­час про­ста си­сте­ма ма­со­во­го об­слу­го­ву­ва­н­ня. І ймо­вір­ність зав­жди мо­жна про­ра­ху­ва­ти, у то­му чи­слі зва­жа­ю­чи на ко­ру­пцій­ну скла­до­ву. Але цьо­го не зро­би­ли. Ми до­лу­чи­ли­ся в той мо­мент, ко­ли вже тре­ба бу­ло щось при­ду­ма­ти, щоб «мі­ні­стер­ство» до­бре пра­цю­ва­ло.

— Чи пра­виль­но я ро­зу­мію, що до ва­ших на­пра­цю­вань те­пер не ви­яв­ля­ють осо­бли­во­го ін­те­ре­су?

— А хі­ба на пре­зен­та­ції був хтось з Ка­бмі­ну, з Мін­со­цу?

— У про­е­кті Держ­бю­дже­ту ви­да­тків на ство­ре­н­ня Мін­вет не пе­ред­ба­че­но. Якщо Ка­бмін най­ближ­чим ча­сом так і не по­дасть кан­ди­да­ту­ри на по­са­ду мі­ні­стра, що ви бу­де­те ро­би­ти: по­кла­де­те свої на­пра­цю­ва­н­ня у стіл — чи все ж та­ки спро­бу­є­те ство­ри­ти не­дер­жав­ний центр?

— Основ­ну цін­ність на­шої ро­бо­ти я ба­чу не в ство­рен­ні мі­ні­стер­ства. За будь-яких умов си­ту­а­ція якось ви­рі­ши­ться. Го­лов­ним ме­се­джем на­шо­го про­е­ктно­го офі­су для су­спіль­ства бу­ла де­мон­стра­ція пра­виль­но­го під­хо­ду. Не­ва­жли­во, що ви ство­рю­є­те — мі­ні­стер­ство, но­ву РНБО то­що, на­сам­пе­ред тре­ба ви­тра­ти­ти якийсь час, ви­ді­ли­ти якісь ре­сур­си, про­ве­сти ана­лі­ти­ку. Адже це нон­сенс, що ми ви­яви­ли­ся пер­ши­ми, хто склав кар­ти бі­зне­с­про­це­сів. Якщо кар­ти ро­бо­чих про­це­сів не існує, то як мо­жна про­во­ди­ти роз­ра­хун­ки ви­трат?

Я — член Ра­ди во­лон­те­рів при Мі­н­обо­ро­ни. Пра­цюю там з про­це­са­ми ав­то­ма­ти­за­ції, і, якщо че­сно, ме­ні за­раз це зда­є­ться ва­жли­ві­шим, ніж ство­ре­н­ня Мін­вет. І по­тім, мо­жли­во, якщо «ду­же хо­ро­шо­го кан­ди­да­та» на по­са­ду мі­ні­стра Мін­вет при­зна­чи­ти мі­ні­стром Мін­со­цпо­лі­ти­ки, то все одра­зу змі­ни­ться, і но­ве мі­ні­стер­ство вза­га­лі не до­ве­де­ться ство­рю­ва­ти?

Про на­ші на­пра­цю­ва­н­ня по­чу­ла до­сить ве­ли­ка кіль­кість лю­дей. Ви­яв­ле­н­ня і по­бу­до­ва карт ро­бо­чих про­це­сів — це, у прин­ци­пі, пра­виль­ний під­хід. Лю­ди ба­чать, що це пра­цює і до­ко­рін­но змі­нює під­хід до по­бу­до­ви нор­ма­тив­но-пра­во­вої ба­зи. З юри­ди­чної то­чки зо­ру нас під­три­мує «Юри­ди­чна со­тня». У нас є зна­н­ня, до­свід і ба­жа­н­ня ре­фор­му­ва­ти си­сте­му та­ким чи­ном, щоб во­на до­бре пра­цю­ва­ла. Ті, ко­му тре­ба, нас чу­ють.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.