Пар­ку­ва­тись по-но­во­му

Чи є шанс на звіль­не­н­ня за­го­ро­дaeе­них ма­ши­на­ми ву­лиць?

Dzerkalo Tizhnya - - ЛЮДИНА - Ми­хай­ло КАМЕНЄВ,

ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор ГО «Пра­во­за­хи­сна Іні­ці­а­ти­ва», екс­перт Асо­ці­а­ції УМДПЛ

Пра­ців­ник у сві­тло­від­бив­но­му жи­ле­ті з план­ше­том під­хо­дить до ав­тів­ки, фо­то­гра­фує її та пе­ре­хо­дить до на­сту­пної ма­ши­ни, то­ді як десь на прин­те­рі ви­дру­ко­ву­є­ться штра­фна кви­тан­ція і па­ку­є­ться в по­што­вий кон­верт для го­ре­ав­то­лю­би­те­ля.

Схо­же на каз­ку з роз­ви­ну­тої за­хі­дної кра­ї­ни?

Все на­ба­га­то ближ­че, адже 27 ве­ре­сня мо­же ста­ти по­ча­тком но­вої ери пар­ку­ва­н­ня в Укра­ї­ні. На­ре­шті по­чне пра­цю­ва­ти за­кон з но­ви­ми пра­ви­ла­ми штра­фу­ва­н­ня за не­пра­виль­но за­ли­ше­ні ав­то. В мі­стах по­чнуть з’яв­ля­тись ін­спе­кто­ри з пар­ку­ва­н­ня. Ми спро­бу­є­мо опи­са­ти істо­рію пи­та­н­ня, но­ва­ції та по­тен­цій­ні за­гро­зи.

На ву­ли­цях укра­їн­ських міст ба­га­то ро­ків діє не­фор­маль­ний су­спіль­ний до­го­вір во­ді­їв та пі­шо­хо­дів, за яким во­дії пар­ку­ю­ться за­га­лом де зав­го­дно, якщо не ство­рю­ють яв­них пе­ре­шкод для нор­маль­но­го ру­ху лю­дей і ав­то­мо­бі­лів. На­слід­ком цьо­го є то­таль­не ігно­ру­ва­н­ня пра­вил сто­ян­ки та від­по­від­них ву­ли­чних зна­ків. Там, де ма­ли бу­ти чо­ти­ри сму­ги для ру­ху, ли­ша­ю­ться тіль­ки дві. На ву­зень­ких ву­ли­чках це вза­га­лі ка­та­стро­фа. Па­труль­на по­лі­ція, яка ма­ла б за­ра­ди­ти спра­ві, не має для цьо­го ані ре­сур­сів, ані до­ста­тніх пов­но­ва­жень.

До ре­чі, це про­бле­ма ли­ше для ве­ли­ких міст, і на­вряд акту­аль­на на­віть для ра­йон­них цен­трів. Утім, по­ру­ше­н­ня пра­вил пар­ку­ва­н­ня не дрі­бни­ця. Сні­го­вою ку­лею во­но тя­гне за со­бою утво­ре­н­ня за­то­рів, спі­зне­н­ня на ро­бо­ту, під­ви­ще­н­ня рів­ня стре­су, шко­ду здо­ров’ю, еко­но­мі­чні зби­тки та біль­шу за­га­зо­ва­ність міст.

Го­лов­ний за­кон у цій сфе­рі — за­ста­рі­лий Ко­декс про адмі­ні­стра­тив­ні пра­во­по­ру­ше­н­ня 1984 ро­ку. Йо­го кон­стру­кції не до­зво­ля­ли ефе­ктив­но при­тя­га­ти по­ру­шни­ків до від­по­від­аль­но­сті, адже пра­во­охо­рон­ці мо­гли оштра­фу­ва­ти лю­ди­ну тіль­ки в мо­мент пар­ку­ва­н­ня. Весь ін­ший час, якщо ав­тів­ка не ство­рю­ва­ла істо­тних пе­ре­шкод до­ро­жньо­му ру­ху, з нею не­мо­жли­во бу­ло щось зро­би­ти.

21 гру­дня ми­ну­ло­го ро­ку пар­ла­мен­та­рі ухва­ли­ли змі­ни до ко­де­ксу, які по­кли­ка­ні розв’яза­ти цю про­бле­му.

Во­ді­їв штра­фу­ва­ти­муть по-ста­ро­му по­лі­цей­ські в при­су­тно­сті во­дія. При­зна­чи­ти штраф на­віть за від­су­тно­сті во­дія бу­дуть ще два мо­жли­вих спосо­би — якщо по­ру­ше­н­ня за­фі­ксує ста­ціо­нар­на ка­ме­ра ав­то­ма­ти­чної фі­кса­ції та якщо ві­део чи фо­то з по­ру­ше­н­ням зро­бить ін­спе­ктор з пар­ку­ва­н­ня або по­лі­цей­ський. На­слі­док — отри­ма­н­ня вла­сни­ком ав­то (не во­ді­єм!) по­штою «ли­ста ща­стя» з по­ста­но­вою. І якщо ав­то­фі­кса­ція за­ко­ном пе­ред­ба­че­на вже дав­но, про­те до­сі не діє, то фо­то/ві­део­фі­ксу­ва­н­ня є но­ве­лою і має всі шан­си «ви­стрі­ли­ти». За нев­ча­сну спла­ту штра­фу або гру­бе по­ру­ше­н­ня пра­вил сто­ян­ки ав­то мо­жуть ева­ку­ю­ва­ти на штра­фмай­дан­чик.

Що ро­би­ти вла­сни­кам ма­ши­ни, які да­ють нею ко­ри­сту­ва­ти­ся, ска­жі­мо, чле­нам сім’ї, і ра­птом отри­му­ють штраф за по­ру­ше­н­ня, яке во­ни яв­но не вчи­ня­ли? За­кон дає ви­бір — або спла­ти­ти штраф і ви­зна­ти своє по­ру­ше­н­ня, яке ви не вчи­ня­ли, або ви­сту­пи­ти в ро­лі «сту­ка­ча» і по­ві­до­ми­ти дер­жа­ві да­ні по­ру­шни­ка. Зда­ва­лось би, вда­ла схе­ма. Але є сум­нів у кон­сти­ту­цій­но­сті та­кої нор­ми, адже 63 ста­т­тя Кон­сти­ту­ції га­ран­тує пра­во не свід­чи­ти про­ти се­бе та чле­нів сім’ї.

Сум­ні­ви ви­ни­ка­ють і в кон­сти­ту­цій­но­сті ідеї штра­фу­ва­ти вла­сни­ка ав­то, а не во­дія. Ло­бі­сти цьо­го за­ко­ну апе­лю­ва­ли до стат­ті 13 Кон­сти­ту­ції, яка го­во­рить пря­мо: «Вла­сність зо­бов’язує». Але чи зо­бов’язує вла­сність від­по­від­а­ти за чу­жі пра­во­по­ру­ше­н­ня? На це пи­та­н­ня, імо­вір­но, ма­ти­ме шанс да­ти від­по­відь Кон­сти­ту­цій­ний Суд, який у 2010 ро­ці ви­знав не­кон­сти­ту­цій­ною пер­шу спро­бу впро­ва­дже­н­ня ав­то­ма­ти­чної фі­кса­ції.

За­кон пе­ред­ба­чив і мо­жли­вість ав­то­ма­ти­чно­го фі­ксу­ва­н­ня опла­ти за пар­ку­ва­н­ня. В цьо­му бу­ли осо­бли­во за­ці­кав­ле­ні ме­ри най­біль­ших міст, у яких є ре­сур­си на та­кі си­сте­ми і ба­жа­н­ня отри­ма­ти зна­чні гро­шо­ві по­то­ки в мі­сце­ві бю­дже­ти.

Ін­спе­кто­ри з пар­ку­ва­н­ня є слу­жбов­ця­ми мі­сце­вих рад і не мо­жуть бу­ти лю­дьми з ву­ли­ці. Це бу­ло прин­ци­по­вою ви­мо­гою під час ухва­ле­н­ня за­ко­но­про­е­кту. Спо­ча­тку пла­ну­ва­ло­ся, що ін­спе­кто­ри бу­дуть в ко­му­наль­них під­при­єм­ствах, ку­ди са­ме мо­жна на­бра­ти лю­дей з ву­ли­ці. На­ді­ле­н­ня тра­ди­цій­но по­лі­цей­ськи­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми му­ні­ци­паль­них слу­жбов­ців від­по­від­ає за­галь­но­му трен­ду на де­цен­тра­лі­за­цію.

До ре­чі, чи го­то­ві ве­ли­кі мі­ста до стар­ту? У них бу­ло чи­ма­ло ча­су для під­го­тов­ки — пре­зи­дент під­пи­сав за­кон ще у бе­ре­зні. Як ви­яви­лось, ін­спе­кто­рів з пар­ку­ва­н­ня ми на­вряд по­ба­чи­мо в най­ближ­чі ти­жні, а мо­же й мі­ся­ці. Ми зв’яза­ли­ся з мі­ськи­ми ра­да­ми і по­чу­ли, що у Ки­є­ві й Оде­сі ін­спе­кто­рів не на­бра­ли і не зна­ють їх кіль­ко­сті; у Льво­ві обі­ця­ють стар­ту­ва­ти 1 жов­тня, а дня­ми ого­ло­си­ли від­бір на по­са­ди 15 ін­спе­кто­рів із за­пла­но­ва­них 30 (1 на 24 ти­ся­чі жи­те­лів), від яких ви­ма­га­ти­муть на­яв­ність юри­ди­чної осві­ти або до­сві­ду слу­жби в по­лі­ції; у Дні­прі пла­ну­ють ого­ло­си­ти від­бір на 15 по­сад (1 на 67 ти­сяч жи­те­лів). По­ки не схо­же, що та­ка кіль­кість ін­спе­кто­рів змо­же від­чу­тно змі­ни­ти си­ту­а­цію.

На­скіль­ки ви­бір­ко­вим бу­де пра­во­за­сто­су­ва­н­ня но­во­го за­ко­ну, по­ка­же пер­ший ти­ждень ро­бо­ти ін­спе­кто­рів у Ки­є­ві в ра­йо­ні уря­до­во­го квар­та­лу. Чи ба­га­то де­пу­та­тів ви­яв­лять пу­сте мі­сце за­мість вла­сно­го ав­то, при­пар­ко­ва­но­го з по­ру­ше­н­ня­ми, чи по­ка­ра­н­ня бу­де тіль­ки для не­об­тя­же­них вла­дни­ми пов­но­ва­же­н­ня­ми лю­дей?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.