До­від­ка

Dzerkalo Tizhnya - - ЛЮДИНА -

Пу­блі­чні де­ба­ти ор­га­ні­зо­ва­ні Ін­сти­ту­том де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень іме­ні М.в.пту­хи НАН Укра­ї­ни, Ін­сти­ту­том істо­рії Укра­ї­ни НАН Укра­ї­ни, Укра­їн­ським на­у­ко­во-до­слі­дним та осві­тнім цен­тром ви­вче­н­ня Го­ло­до­мо­ру (HREC in Ukraine) за спри­я­н­ня Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті, На­у­ко­во-осві­тньо­го кон­сор­ці­у­му з ви­вче­н­ня Го­ло­до­мо­ру (HREC) при Ка­над­сько­му ін­сти­ту­ті укра­їн­ських сту­дій, Укра­їн­сько­го на­у­ко­во­го ін­сти­ту­ту Гар­вард­сько­го уні­вер­си­те­ту.

Пер­ша ча­сти­на де­ба­тів, участь у якій узя­ли аме­ри­кан­ський де­мо­граф і со­ціо­лог Олег Во­ло­ви­на, спів­ро­бі­тни­ки Ін­сти­ту­ту де­мо­гра­фії та со­ці­аль­них до­слі­джень іме­ні М.в.пту­хи НАН Укра­ї­ни Оле­ксандр Гла­дун і На­та­лія Лев­чук, стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Ін­сти­ту­ту істо­рії Укра­ї­ни НАН Укра­ї­ни Ген­на­дій Єфі­мен­ко, за­сту­пник на­чаль­ни­ка Хар­ків­сько­го бю­ро су­до­во-ме­ди­чної екс­пер­ти­зи Ан­дрій Кісь, про­фе­сор Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка Во­ло­ди­мир Сер­гій­чук та ін­ші, бу­ла при­свя­че­на те­мі де­мо­гра­фі­чних втрат уна­слі­док Го­ло­до­мо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.