Ро­сія бло­кує вве­де­н­ня ми­ро­твор­ців на Дон­бас

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Спе­ці­аль­ний пред­став­ник дер­жде­пар­та­мен­ту США з пи­тань Укра­ї­ни Курт Вол­кер за­явив про те, що остан­ні кіль­ка ти­жнів обго­во­рю­вав пи­та­н­ня вве­де­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­бас із по­мі­чни­ком пре­зи­ден­та Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції Вла­ди­сла­вом Сур­ко­вим.

Про це К.вол­кер роз­по­вів в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу «На­сто­я­щее вре­мя».

«Я спіл­ку­вав­ся з па­ном Сур­ко­вим з цьо­го при­во­ду в остан­ні кіль­ка ти­жнів. Я вва­жаю, що це най­більш пра­кти­чний спо­сіб по­лег­ши­ти ре­а­лі­за­цію мін­ських до­мов­ле­но­стей», — ска­зав Вол­кер.

Він та­кож до­дав, що РФ за­про­по­ну­ва­ла вве­сти ми­ро­твор­ців ООН на Дон­бас для за­хи­сту спо­сте­рі­га­чів Спе­ці­аль­ної мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії ОБСЄ, однак США від­ки­ну­ли та­ку іні­ці­а­ти­ву.

«Ми від­по­ві­ли та ска­за­ли «ні». Ми хо­че­мо ба­чи­ти пов­но­цін­ні ми­ро­твор­чі си­ли. Ро­сія нас роз­кри­ти­ку­ва­ла, але ні­чо­го но­во­го не за­про­по­ну­ва­ла. Ми хо­ті­ли б, щоб Ро­сія прийня­ла прин­ци­по­ве рі­ше­н­ня зу­пи­ни­ти кон­флікт і від­но­ви­ти мир в Укра­ї­ні», — за­зна­чив Вол­кер.

Ра­ні­ше він за­явив, що вве­де­н­ня ми­ро­твор­ців на Дон­бас бло­кує тіль­ки Ро­сія, то­ді як Укра­ї­на вжи­ває зі сво­го бо­ку кон­кре­тних кро­ків для то­го, щоб ви­ко­ну­ва­ти мін­ські до­мов­ле­но­сті. «В Укра­ї­ни є зо­бов’яза­н­ня за мін­ськи­ми уго­да­ми, які вклю­ча­ють на­да­н­ня спе­ці­аль­но­го ста­ту­су те­ри­то­рі­ям на Схо­ді Укра­ї­ни, а та­кож про­ве­де­н­ня ви­бо­рів до мі­сце­вих ор­га­нів вла­ди. І Укра­ї­на вжи­ла за­хо­дів, спря­мо­ва­них на ім­пле­мен­та­цію всіх цих до­мов­ле­но­стей», — під­кре­слив К.вол­кер.

«Ін­ші ча­сти­ни до­мов­ле­но­стей вхо­дять у зо­бов’яза­н­ня Ро­сії, це сто­су­є­ться при­пи­не­н­ня во­гню, від­ве­де­н­ня важ­ко­го озбро­є­н­ня. І ні­чо­го з цьо­го не ви­ко­на­но», — за­зна­чив він.

К.вол­кер та­кож по­ві­до­мив про під­трим­ку США пер­спе­кти­ви роз­мі­ще­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії на Дон­ба­сі, але без зго­ди РФ вті­ли­ти цей за­дум бу­де не­мо­жли­во.

Ро­сія зі сво­го бо­ку ка­те­го­ри­чно не хо­че пу­ска­ти ми­ро­твор­ців на схід від лі­нії роз­ме­жу­ва­н­ня, до оку­по­ва­ної ді­лян­ки ро­сій­сько-укра­їн­сько­го кор­до­ну, че­рез який по­ста­чає бо­йо­ви­кам зброю, па­ли­во, на­йман­ців і ка­дро­вих вій­сько­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.