Вій­на і роз­кол чи мир і про­цві­та­н­ня?

У Бо­снії і Гер­це­го­ви­ні від­бу­ли­ся за­галь­ні ви­бо­ри

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Во­ло­ди­мир ЦИБУЛЬНИК, Тре­тьою

У Бо­снії і Гер­це­го­ви­ні, ма­ло­ві­до­мій у нас дер­жа­ві в цен­трі Бал­кан­сько­го пів­остро­ва, 7 жов­тня від­бу­ли­ся за­галь­ні ви­бо­ри.

За да­ни­ми ЦВК БІГ, з 254 767 гро­ма­дян з пра­вом го­ло­су оби­ра­ли 518 но­сі­їв ман­да­тів від 53 пар­тій, 36 ко­а­лі­цій і 34 не­за­ле­жних. У кра­ї­ні оби­ра­ли 4 пре­зи­ден­тів, близь­ко 500 де­пу­та­тів 14 пар­ла­мен­тів — за­галь­но­дер­жав­но­го, двох ен­ти­те­тів Фе­де­ра­ції Бо­снії і Гер­це­го­ви­ни та Ре­спу­блі­ки Серб­ської, окру­гу Бр­чко і 10 кан­то­нів.

Ви­бо­ри в БІГ бу­ли в цен­трі ува­ги гло­баль­них грав­ців, які стур­бо­ва­но очі­ку­ва­ли не тіль­ки ре­зуль­та­тів ви­бо­рів а й від­по­віді на за­пи­та­н­ня, чи вда­сться збе­рег­ти мир у цій не­ве­ли­чкій кра­ї­ні, де мо­жли­вий ви­бух зни­щить ста­біль­ність усьо­го ре­гіо­ну і Єв­ро­пи.

Уже ко­ли­шній член Пре­зи­дії БІГ від серб­сько­го на­ро­ду Мла­ден Іва­ніч за­зна­чив, що на­пе­ре­до­дні ви­бо­рів БІГ опи­ни­ла­ся в най­глиб­шій кри­зі пі­сля за­кін­че­н­ня вій­ни: по­лі­ти­ки від­мо­ви­ли­ся взя­ти від­по­від­аль­ність за сьо­го­де­н­ня і за­ли­ши­ли гро­ма­дян сам на сам з без­ліч­чю жит­тє­вих про­блем. 2017 ро­ку роз­па­ла­ся уря­до­ва ко­а­лі­ція, фа­кти­чно при­пи­ни­ла­ся ді­яль­ність три­член­ної Пре­зи­дії і як на­слі­док — уря­ду. Три­ває стій­ка тен­ден­ція па­ді­н­ня всіх еко­но­мі­чних ін­ди­ка­то­рів, що під­твер­джує по­гли­бле­н­ня еко­но­мі­чної кри­зи. Не вщу­ха­ють ма­со­ві про­те­сти гро­ма­дян. Ко­ру­пція пе­ре­тво­ри­ла­ся на най­більш не­без­пе­чне яви­ще, яке про­ни­зує всі вер­стви су­спіль­ства і су­про­во­джує лю­ди­ну від на­ро­дже­н­ня до смер­ті. Кра­ї­на за­ли­ша­є­ться роз­ко­ло­тою за на­ціо­наль­ни­ми й ре­лі­гій­ни­ми озна­ка­ми. Збе­рі­га­є­ться се­гре­га­ція в на­вчаль­них за­кла­дах. На­се­ле­н­ня по­лі­ти­чно па­сив­не і го­то­ве на все, аби не допу­сти­ти но­вої вій­ни, страх пе­ред якою ви­тає над кра­ї­ною і під­три­му­є­ться ге­ро­ї­за­ці­єю во­єн­них зло­чин­ців. Лу­на­ють по­гро­зи по­вто­ри­ти ге­но­цид му­суль­ман у Се­ре­бре­ни­ці.

По­си­лю­ю­ться від­цен­тро­ві тен­ден­ції. Пре­зи­дент РС М.до­дік (Со­юз не­за­ле­жних со­ці­ал-де­мо­кра­тів — СНСД), про­від­ник бал­кан­ської по­лі­ти­ки Ро­сії в ре­гіо­ні, по­си­лює се­па­ра­тист­ську ри­то­ри­ку, за­кли­кає до ви­хо­ду ен­ти­те­ту з БІГ і актив­но йо­го мі­лі­та­ри­зує. Лі­дер бо­сній­ських хор­ва­тів Д.Чо­віч (Хор­ват­ська де­мо­кра­ти­чна спів­дру­жність — ХДС) всу­пе­реч кон­сти­ту­ції на­по­ля­гає на ство­рен­ні тре­тьо­го, хор­ват­сько­го ен­ти­те­ту. Б.ізет­бе­го­віч (бо­шня­цька Пар­тія де­мо­кра­ти­чних дій — ПДД) об­сто­ює цен­тра­лі­за­цію, ба­жа­но під па­ра­соль­кою Ту­реч­чи­ни.

БІГ має про­бле­ми з усі­ма сво­ї­ми су­сі­да­ми і пе­ре­тво­ри­ла­ся на те­ри­то­рію про­ти­сто­я­н­ня основ­них грав­ців — Ро­сії, Ту­реч­чи­ни, США і ЄС. Пе­ре­дви­бор­на кам­па­нія ста­ла чер­го­вим при­кла­дом втру­ча­н­ня Ро­сії у вну­трі­шні спра­ви ін­ших дер­жав. За кіль­ка днів до ви­бо­рів М.до­дік зу­стрів­ся з С.лав­ро­вим і В.пу­ті­ним, що ста­ло своє­рі­дним ме­се­джем За­хо­ду: РФ ра­зом із «рус­ским ми­ром» при­йшла в РС, ні­ку­ди не пі­де й по­си­лю­ва­ти­ме тут свою при­су­тність; М.до­дік є со­ю­зни­ком РФ, яка під­три­му­ва­ти­ме на ви­бо­рах сво­го при­я­те­ля.

Та­кою роз­ко­ло­тою і не­ста­біль­ною пі­ді­йшла БІГ до за­галь­них ви­бо­рів, ви­бор­че за­ко­но­дав­ство якої мі­стить «бом­би».

Пер­ша. У ви­бо­рах чле­нів Пре­зи­дії мо­жуть узя­ти участь тіль­ки пред­став­ни­ки трьох кон­сти­ту­цій­них на­ро­дів (бо­шня­ки, бо­сній­ські хо­рва­ти і хо­рва­ти), але 4% від­со­тки на­се­ле­н­ня — «ін­ші» — не ма­ють та­ко­го пра­ва. Чле­нів Пре­зи­дії від бо­шня­цько­го і хор­ват­сько­го на­ро­дів мо­жуть оби­ра­ти тіль­ки гро­ма­дя­ни фе­де­ра­ції, гро­ма­дя­ни РС — тіль­ки «сво­го» чле­на Пре­зи­дії.

Дру­га. Де­пу­та­тів Па­ла­ти на­ро­дів Ску­пшті­ни ФБІГ оби­ра­ють кан­то­наль­ні пар­ла­мен­ти про­пор­цій­но на­ціо­наль­ній стру­кту­рі. Але де­мо­гра­фі­чний склад ен­ти­те­ту не дає мо­жли­во­сті бо­сній­ським хор­ва­там де­ле­гу­ва­ти до Ску­пшті­ни від­по­від­ну кіль­кість сво­їх пред­став­ни­ків. Усе це ускла­днює фор­му­ва­н­ня па­лат на­ро­дів пар­ла­мен­тів БІГ і ФБІГ, а та­кож від­по­від­них уря­дів.

«бом­бою» ста­ла ве­ли­ка рі­зни­ця в кіль­ко­сті ви­бор­ців по окру­гах у ко­жно­му ен­ти­те­ті й по ви­бо­рах рі­зних но­сі­їв ман­да­тів — від 69954 до 570483, що ство­ри­ло умо­ви для ма­ні­пу­ля­цій.

Цьо­го­рі­чна кам­па­нія бу­ла одні­єю з най­бру­дні­ших за всю істо­рію ви­бо­рів у БІГ. Пі­дри­ви ав­то­мо­бі­лів опо­нен­тів, ма­ні­пу­ля­ції з ви­бор­чи­ми спи­ска­ми та їх фаль­си­фі­ка­ція, по­двій­на ре­є­стра­ція, ку­пів­ля го­ло­сів, не­о­дна­ко­ві мо­жли­во­сті до­сту­пу кан­ди­да­тів до ЗМІ. Усіх пе­ре­вер­шив М.до­дік, який вдав­ся до пря­мих по­гроз ви­бор­цям — «за­бра­ти» під­ви­щен­ні пен­сії, сти­пен­дії, звіль­ни­ти ро­бі­тни­ків дер­жав­них під­при­ємств, якщо во­ни не під­три­му­ють йо­го пар­тію і йо­го осо­би­сто. Мі­жна­ро­дні спо­сте­рі­га­чі з три­во­гою зав­ва­жу­ва­ли ши­ро­ке ви­ко­ри­ста­н­ня се­па­ра­тист­ської ри­то­ри­ки (осо­бли­во в РС), роз­па­лю­ва­н­ня між­на­ціо­наль­ної та між­ре­лі­гій­ної во­ро­жне­чі, за що кіль­кох кан­ди­да­тів у РС бу­ло оштра­фо­ва­но на су­ми до 6000 єв­ро.

От­же, ви­бо­ри, в яких узя­ли участь близь­ко 55% гро­ма­дян, від­бу­ли­ся. Хо­ча, як ба­чи­мо, яв­ка не ду­же ве­ли­ка. Що, на жаль, зно­ву під­твер­ди­ло по­лі­ти­чну па­сив­ність гро­ма­дян.

Пе­ре­мож­ця­ми і но­ви­ми чле­на­ми Пре­зи­дії БІГ ста­ли пред­став­ник ПДД С. Джа­фе­ро­віч (отри­мав по­над 40% го­ло­сів), Ж.ком­шіч від Де­мо­кра­ти­чно­го фрон­ту (май­же 55%) і М.до­дік від СНСД (при­бли­зно 58%). Ці­ка­во те, що чи­ма­ло бо­сній­ських хор­ва­тів та офі­цій­ний За­греб вва­жа­ють Ж.ком­ші­ча більш бо­шня­цьким, ніж су­то хор­ват­ським чле­ном Пре­зи­дії. Адже він, етні­чний хор­ват, у ча­си вій­ни був у скла­ді бо­шня­цької ар­мії, а ни­ні кри­ти­кує по­лі­ти­ку Хор­ва­тії що­до БІГ. З ін­шо­го бо­ку, це ство­рює спри­я­тли­ві умо­ви для йо­го кон­стру­ктив­ної спів­пра­ці з С. Джа­фе­ро­ві­чем. У той час як М.до­дік бу­де де­стру­ктив­ним еле­мен­том Пре­зи­дії.

Най­більш не­без­пе­чним ста­ло те, що Ро­сія в осо­бі М.до­ді­ка отри­ма­ла «свою» лю­ди­ну у ви­що­му ор­га­ні вла­ди БІГ. Ство­ре­но умо­ви для бло­ка­ди ді­яль­но­сті ор­га­нів дер­жав­ної вла­ди БІГ. Хо­ча за­кли­ки до не­за­ле­жно­сті РС ста­нуть ти­хі­ши­ми, але й на­да­лі ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­му­ться як та­кти­чна зброя М.до­ді­ка та йо­го ро­сій­ських дру­зів за­ле­жно від си­ту­а­ції та по­тре­би.

Для Укра­ї­ни та­кий склад Пре­зи­дії — «фа­ктор До­ді­ка» — не при­зве­де до про­ри­ву у від­но­си­нах з БІГ. Лі­дер бо­сній­ських сер­бів уже за­явив про іні­ці­ю­ва­н­ня ви­зна­н­ня «ле­гі­тим­ним при­єд­на­н­ня» Кри­му до РФ і пла­нує йо­го від­ві­да­ти, по­при «тиск» Укра­ї­ни. По­лі­ти­чні кон­та­кти між на­ши­ми кра­ї­на­ми на ви­що­му рів­ні не від­нов­ля­ться і ма­ти­муть спо­ра­ди­чний ха­ра­ктер на між­на­ро­дних за­хо­дах. Май­же де­ся­ток дво­сто­рон­ніх угод так і не бу­дуть схва­ле­ні Пре­зи­ді­єю. Не бу­де зня­то й ем­бар­го на вій­сько­во-те­хні­чне спів­ро­бі­тни­цтво з Укра­ї­но, яке бу­ло за­про­ва­дже­но 2014 ро­ку.

Що­до но­во­го скла­ду Па­ла­ти пред­став­ни­ків Пар­ла­мент­ської Ску­пшті­ни БІГ, то, згі­дно з по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, у ній біль­шість отри­ма­ли ПДД, СНСД, СДП, ХДС, ДФ і СКМ. По­чи­на­ю­ться тор­ги — фор­му­ва­н­ня ко­а­лі­цій та бло­ків, які ма­ють сфор­му­ва­ти уря­до­ву ко­а­лі­цію та уряд.

Оці­ню­ю­чи остан­ні ви­сту­пи лі­де­рів бо­шня­ків і хор­ва­тів, мо­жна при­пу­сти­ти, що ду­же ві­ро­гі­дним бу­де фор­му­ва­н­ня онов­ле­ної ве­ли­кої ко­а­лі­ції — ПДД, СКМ, ДФ і СДП, до яких при­мкнуть де­які дрі­бні пар­тії. Що ж до вхо­дже­н­ня ХДС до ко­а­лі­ції, то пи­та­н­ня по­ки що від­кри­те, але ма­ло­ймо­вір­не. Зда­є­ться не­до­ре­чним очі­ку­ва­ти при­єд­на­н­ня до уря­до­вої ко­а­лі­ції й СНСД, яка під­три­му­ва­ти­ме уряд ли­ше си­ту­а­тив­но.

Ско­ріш, но­ві пар­ла­мент­ські пар­тії й на­да­лі під­три­му­ва­ти­муть курс на ін­те­гра­цію до ЄС і НАТО, за ви­ня­тком серб­ських пар­тій. Є на­дія, що пар­ла­мен­та­рі актив­но ві­зьму­ться за від­нов­ле­н­ня еко­но­мі­чно­го ре­фор­му­ва­н­ня кра­ї­ни та під­ви­ще­н­ня жит­тє­во­го рів­ня на­се­ле­н­ня. По­зи­тив­ним є той факт, що всі по­лі­ти­чні елі­ти за­ці­кав­ле­ні в отри­ман­ні ста­ту­су кра­ї­ни-кан­ди­да­та в чле­ни ЄС, оскіль­ки він від­кри­ває но­ві мо­жли­во­сті для отри­ма­н­ня фі­нан­со­во-еко­но­мі­чної до­по­мо­ги від Єв­ро­со­ю­зу.

Але про­цес фор­му­ва­н­ня пар­ла­мен­ту за­вер­ши­ться пі­зні­ше, тіль­ки пі­сля фор­му­ва­н­ня Па­ла­ти на­ро­дів ФБІГ, яка має де­ле­гу­ва­ти сво­їх пред­став­ни­ків (бо­шня­ків і хор­ва­тів) до Па­ла­ти на­ро­дів Пар­ла­мент­ської Ску­пшті­ни БІГ. По­зи­цію ХДС по­ки що не на­звеш кон­стру­ктив­ною, лу­на­ють за­кли­ки до не­ви­зна­н­ня під­сум­ків ви­бо­рів, що мо­же ви­кли­ка­ти кон­сти­ту­цій­ну кри­зу. І то­ді — або по­втор­ні ви­бо­ри, або по­вер­не­н­ня між­на­ро­дно­го кон­тро­лю пі­сля­во­єн­но­го зраз­ка над про­це­сом фор­му­ва­н­ня вла­ди.

На по­ряд­ку ден­но­му пі­сля ви­бо­рів — швид­ке вне­се­н­ня до Кон­сти­ту­ції дер­жа­ви змін, які б змі­ни­ли її етні­чний ха­ра­ктер на де­мо­кра­ти­чний. (Адже ви­бо­ри зно­ву про­де­мон­стру­ва­ли, що кон­це­пція на­ціо­наль­них і на­ціо­наль­но-ре­лі­гій­них пар­тій є не­без­пе­чною для ці­лі­сно­сті та єд­но­сті БІГ.) Якщо цьо­го не зро­би­ти, від­цен­тро­ві тен­ден­ції мо­жуть по­си­ли­ти­ся.

Сві­то­ва спіль­но­та спо­ді­ва­ла­ся, що за при­кла­дом Ма­ке­до­нії в БІГ з’яви­ться свій ко­ле­ктив­ний За­єв. Але, зда­є­ться, мар­но. Він з’яви­ться ли­ше то­ді, ко­ли по­лі­ти­кум кра­ї­ни зро­зу­міє не­об­хі­дність до­ся­гне­н­ня по­лі­ти­чно­го кон­сен­су­су у про­це­сі фор­му­ва­н­ня пар­ла­мент­ської ко­а­лі­ції. Це бу­де від­по­від­дю на ба­га­то за­пи­тань. Чи го­то­ві на­ре­шті но­ві по­лі­ти­ки взя­ти на се­бе від­по­від­аль­ність за си­ту­а­цію в кра­ї­ні та її май­бу­тнє? Чи зда­тні во­ни зу­пи­ни­ти роз­па­лю­ва­н­ня між­на­ціо­наль­ної та між­кон­фе­сій­ної бо­роть­би? Чи по­ба­чи­мо ми но­ву, су­ча­сну Бо­снію і Гер­це­го­ви­ну? Чи ма­ти­ме­мо на­то­мість но­вий пе­ре­роз­по­діл те­ри­то­рій і кор­до­нів, но­ві кра­ї­ни на кар­ті Єв­ро­пи? Чи, як 1914-го, іскра не­по­ро­зу­мі­н­ня й не­на­ви­сті за­па­лить у чу­до­во­му мі­сті Са­ра­є­во но­ве єв­ро­пей­ське га­ря­че про­ти­сто­я­н­ня? Не за­бу­вай­мо й то­го, що БІГ роз­та­шо­ва­на на са­мі­сінь­кій пів­но­чі «Бал­кан­сько­го лан­цю­га не­без­пе­ки» (БІГ, Сер­бія, Ко­со­во, Ал­ба­нія, Ма­ке­до­нія, Гре­ція), упри­тул до ЄС. І то­му не­д­опу­ще­н­ня зброй­но­го про­ти­сто­я­н­ня в ній є ар­хі­ва­жли­вим зав­да­н­ням — не тіль­ки для по­лі­ти­ку­му кра­ї­ни, а й усі­єї Єв­ро­пи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.