За­без­пе­че­н­ня де­рaeав­них га­ран­тій в осві­ті: діа­лог гро­мад та уря­ду

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Лю­дми­ла МОЗГОВА,

ана­лі­тик Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни

Ни­ні­шній рік став екс­пе­ри­мен­таль­ним у бю­дже­ту­ван­ні га­лу­зі осві­ти, оскіль­ки гро­ма­ди Укра­ї­ни роз­по­ча­ли йо­го зі змі­не­них умов фі­нан­су­ва­н­ня.

На­при­кін­ці 2017-го Ка­бі­нет мі­ні­стрів Укра­ї­ни за­твер­див Фор­му­лу роз­по­ді­лу осві­тньої су­бвен­ції між мі­сце­ви­ми бю­дже­та­ми. Від­по­від­но до неї бу­ло роз­по­ді­ле­но об­ся­ги осві­тньої су­бвен­ції мі­стам, ра­йо­нам та об’єд­на­ним те­ри­то­рі­аль­ним гро­ма­дам (ОТГ). Від­те­пер осві­тня су­бвен­ція — це, по су­ті, га­ран­тія дер­жа­ви на гі­дну опла­ту пра­ці пе­да­го­гі­чних пра­ців­ни­ків за­кла­дів за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти та ви­кла­да­чів про­фе­сій­но-те­хні­чних за­кла­дів осві­ти, які ви­кла­да­ють пре­дме­ти за­галь­но­осві­тньо­го ци­клу. Адже ре­шту ви­да­тків на осві­ту бу­ло пе­ре­да­но до пов­но­ва­жень ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня. Та чи вда­ло роз­по­чав­ся цей екс­пе­ри­мент?

Гро­ма­ди Укра­ї­ни під­три­ма­ли ідею ре­фор­ми осві­ти і під час прийня­т­тя мі­сце­вих бю­дже­тів, зва­жа­ю­чи на те, що осві­тня су­бвен­ція ма­ла б за­без­пе­чи­ти опла­ту пра­ці пе­да­го­гів шкіл, за­кла­ли ко­шти на ін­ші по­тре­би га­лу­зі, зокре­ма на енер­ге­ти­чну мо­дер­ні­за­цію бу­ді­вель, ка­пі­таль­ні ре­мон­ти за­кла­дів осві­ти, онов­ле­н­ня осві­тньо­го се­ре­до­ви­ща та ін­ше.

Однак уже пер­ший квар­тал 2018 ро­ку по­ка­зав, що ко­штів, ви­ді­ле­них дер­жа­вою на за­ро­бі­тну пла­ту вчи­те­лям, не­до­ста­тньо у ба­га­тьох гро­ма­дах. Го­ло­ви гро­мад ма­со­во по­ча­ли звер­та­ти­ся до Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни з про­ха­н­ням про­ана­лі­зу­ва­ти стан фі­нан­су­ва­н­ня та до­по­мог­ти ви­рі­ши­ти си­ту­а­цію з де­фі­ци­том ко­штів. АМУ ста­ла ва­жли­вою пла­тфор­мою для здій­сне­н­ня по­лі­ти­чних пе­ре­го­во­рів із про­філь­ни­ми мі­ні­стер­ства­ми та уря­дом у ча­сти­ні за­без­пе­че­н­ня га­ран­тій з ви­плат за­ро­бі­тних плат пе­да­го­гі­чних пра­ців­ни­ків за­кла­дів за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти. Асо­ці­а­ція міст Укра­ї­ни про­ана­лі­зу­ва­ла об­ся­ги осві­тньої су­бвен­ції по­то­чно­го ро­ку та да­ні окре­мих гро­мад і ста­ном на 23 кві­тня 2018-го кон­ста­ту­ва­ла на­яв­ність у гро­ма­дах міст та ОТГ де­фі­цит осві­тньої су­бвен­ції у роз­мі­рі 4,4 млрд грн. Уряд роз­по­чав пе­ре­роз­по­діл ко­штів мі­сце­вих бю­дже­тів. Однак ли­ше 80,7 млн грн із по­тре­би в 4,4 млрд бу­ло за­без­пе­че­но шля­хом пе­ре­роз­по­ді­лу.

За ін­фор­ма­ці­єю Ін­сти­ту­ту осві­тньої ана­лі­ти­ки від 31 сер­пня 2018 ро­ку №04-12/339, у 2018му не змо­жуть за­без­пе­чи­ти за ра­ху­нок ко­штів осві­тньої су­бвен­ції пе­да­го­гів мі­ста обла­сно­го зна­че­н­ня (-16,36%) і м. Ки­є­ва (-24,26%). При цьо­му 44,6% ор­га­нів мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня за­бра­ли ко­шти мі­сце­вих бю­дже­тів з ін­ших по­треб і ви­пла­ти­ли за­ро­бі­тну пла­ту вчи­те­лям. Окрім цьо­го, дер­жав­на уста­но­ва за­ува­жує, що вже в пер­шо­му пів­річ­чі бу­ло пе­ре­ви­ще­но за­пла­но­ва­ні об­ся­гом осві­тньої су­бвен­ції на рік ви­да­тки. В роз­рі­зі бю­дже­тів: обла­стей — 49,7%, міст — 62, ра­йо­нів — 56,1, ОТГ — 54,9%. Де­фі­цит осві­тньої су­бвен­ції за оцін­ка­ми мі­ні­маль­но не­об­хі­дно­го об­ся­гу ста­но­вить 1,308 млрд грн. При цьо­му ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що вчи­те­лі фа­кти­чно по­збав­ля­ю­ться пре­мій, на­дба­вок і доплат, а окре­мі га­ран­тії у ви­пла­тах бу­де вста­нов­ле­но на мі­ні­маль­но­му рів­ні. Крім то­го, очі­ку­є­ться про­дов­же­н­ня пра­кти­ки до­фі­нан­су­ва­н­ня за­ро­бі­тних плат учи­те­лів за ко­шти мі­сце­вих бю­дже­тів.

Не­зва­жа­ю­чи на до­ру­че­н­ня пер­шо­го ві­це-прем’єр-мі­ні­стра Укра­ї­ни С.ку­бі­ва обла­сним дер­жав­ним адмі­ні­стра­ці­ям під­го­ту­ва­ти у черв­ні 2018 ро­ку про­по­зи­ції що­до ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня де­фі­ци­ту осві­тньої су­бвен­ції в мі­сце­вих бю­дже­тах, ста­ном на по­ча­ток жов­тня си­ту­а­ція в ба­га­тьох мі­стах та ОТГ за­ли­ша­є­ться не­ста­біль­ною та не­ви­рі­ше­ною. На ви­пла­ти за­ро­бі­тної пла­ти вчи­те­лів уже спря­мо­ва­ні ко­шти за­ли­шків осві­тньої су­бвен­ції ми­ну­ло­го ро­ку та зна­чні ко­шти бю­дже­тів міст та ОТГ, що бу­ли пе­ред­ба­че­ні для ін­ших по­треб. По­ряд із цим окре­мі гро­ма­ди уже ма­ють кре­ди­тор­ську за­бор­го­ва­ність по ви­пла­тах зар­плат. На­бли­же­н­ня ко­штів осві­тньої су­бвен­ції, що бу­ли про­ве­де­ні про­філь­ни­ми мі­ні­стер­ства­ми, не ви­рі­шу­ють за­галь­ної про­бле­ми. Очі­ку­ва­но, що кри­ти­чно­го ста­ну по ви­пла­тах за­ро­бі­тної пла­ти бу­де до­ся­гну­то вже у ли­сто­па­ді­гру­дні 2018 ро­ку.

Щоб ви­рі­ши­ти про­бле­му, уряд під­три­мав по­зи­цію гро­мад Укра­ї­ни у ча­сти­ні пе­ре­роз­по­ді­лу за­ли­шків осві­тньої су­бвен­ції, що аку­му­лю­ва­ли­ся на рів­ні обла­стей. Зокре­ма, 3 жов­тня на за­сі­дан­ні уря­ду бу­ло роз­гля­ну­то пи­та­н­ня за­бор­го­ва­но­сті по за­ро­бі­тних пла­тах пра­ців­ни­кам бю­дже­тної сфе­ри. За до­ру­че­н­ням прем’єр-мі­ні­стра бу­де пе­ре­ві­ре­но ро­бо­ту мі­сце­вих дер­жав­них адмі­ні­стра­цій на пре­дмет ці­льо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня бю­дже­тних су­бвен­цій, які ма­ють спря­мо­ву­ва­ти­ся в то­му чи­слі на ви­пла­ту зар­плат пра­ців­ни­кам бю­дже­тної сфе­ри. Го­ло­ва уря­ду по­ві­до­мив, що з де­яких обла­стей над­хо­дять си­гна­ли про не­ці­льо­ве ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів і на­ко­пи­че­н­ня зар­пла­тних бор­гів. Як за­зна­чив Во­ло­ди­мир Грой­сман, за­ли­шки по су­бвен­ці­ях на осві­ту та охо­ро­ну здо­ров’я в обла­стях ста­нов­лять 2,2 млрд грн.

Ще одним по­зи­тив­ним до­ся­гне­н­ням спіль­но­го діа­ло­гу Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни та Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки є ство­ре­н­ня ро­бо­чої гру­пи із вне­се­н­ня змін до Фор­му­ли роз­по­ді­лу осві­тньої су­бвен­ції. За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти Мі­но­сві­ти пі­шло на­зу­стріч гро­ма­дам і вра­ху­ва­ло най­ва­жли­ві­ші про­по­зи­ції Асо­ці­а­ції міст Укра­ї­ни:

— бу­де вра­хо­ва­но ре­аль­ний кон­тин­гент учнів за­кла­дів за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти;

— по­діл кла­сів на гру­пи при ви­вчен­ні окре­мих пре­дме­тів у за­кла­дах за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти;

— бу­де змен­ше­но роз­ра­хун­ко­ву на­пов­ню­ва­ність кла­сів для мі­ських ОТГ, які ма­ють за­кла­ди за­галь­ної се­ре­дньої осві­ти, роз­та­шо­ва­ні в сіль­ській мі­сце­во­сті;

— бу­де при­ве­де­но до від­по­від­но­сті стат­ті 1032 Бю­дже­тно­го ко­де­ксу Укра­ї­ни фі­нан­су­ва­н­ня ін­клю­зив­но-ре­сур­сних цен­трів за ко­шти осві­тньої су­бвен­ції.

Во­дно­час гро­ма­ди тур­бує про­ект на­ка­зу Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки «Про за­твер­дже­н­ня По­ряд­ку по­ді­лу кла­сів на гру­пи при ви­вчен­ні окре­мих пре­дме­тів та вне­се­н­ня змін до на­ка­зу Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни від 20 лю­то­го 2002 ро­ку №128». Ним, по су­ті, про­по­ну­є­ться змен­ши­ти пе­ре­лік окре­мих пре­дме­тів, при ви­вчен­ні яких кла­си під­ля­га­ють по­ді­лу на гру­пи, чим ско­ро­ти­ти ви­да­тки дер­жав­но­го бю­дже­ту на 1,4 млрд грн. АМУ за­ува­жує, що з прийня­т­тям цьо­го на­ка­зу пов’яза­ні зна­чні ри­зи­ки. Зокре­ма, йде­ться про та­ке:

— змен­ше­н­ня га­ран­тій і стан­дар­тів здо­бу­ва­чам осві­ти, які ви­вча­ли пре­дме­ти по­гли­бле­но, адже шко­ли від­мов­ля­ти­му­ться від по­гли­бле­но­го ви­вче­н­ня фі­зи­ки, ма­те­ма­ти­ки, біо­ло­гії то­що;

— ско­ро­че­н­ня зна­чної кіль­ко­сті вчи­те­лів, які за­без­пе­чу­ва­ли ви­кла­да­н­ня пре­дме­тів, за яки­ми здій­сню­вав­ся по­діл, та/або змі­ну істо­тних умов їх пра­ці;

— від­су­тність на­ле­жно­го кон­тро­лю за збе­ре­же­н­ням жи­т­тя та здо­ров’я ді­тей під час уро­ків фі­зи­чної куль­ту­ри;

— зна­чне по­гір­ше­н­ня яко­сті осві­ти, адже час ува­ги учи­те­ля на одно­го учня ско­ро­чу­є­ться вдві­чі.

Остан­ній ри­зик тур­бує най­біль­ше. На­при­клад, хо­ча, за офі­цій­ною ана­лі­ти­кою Укра­їн­сько­го цен­тру оці­ню­ва­н­ня яко­сті осві­ти, у 2018 ро­ці 16,7% учнів скла­ли дер­жав­ну під­сум­ко­ву ате­ста­цію у фор­мі ЗНО з укра­їн­ської мо­ви на по­ча­тко­во­му рів­ні, а 38,7% — на се­ре­дньо­му, про­ект на­ка­зу МОН ска­со­вує по­діл кла­сів при ви­вчен­ні укра­їн­ської мо­ви. Це то­ді, ко­ли 55,4% ви­пу­скни­ків шкіл не зна­ють дер­жав­ної мо­ви при­найм­ні на до­ста­тньо­му рів­ні. Ре­фор­ма Но­вої укра­їн­ської шко­ли іде­о­ло­гі­чно має ство­ри­ти умо­ви для по­лі­пше­н­ня, а не по­гір­ше­н­ня яко­сті осві­ти, для за­без­пе­че­н­ня га­ран­тій здо­бу­ва­чам осві­ти, а не їх зву­же­н­ня! Як ба­чи­мо, на нас очі­кує ще не один діа­лог із про­філь­ним мі­ні­стер­ством та уря­дом за­га­лом що­до не­об­хі­дно­сті збе­рег­ти дер­жав­ні га­ран­тії як здо­бу­ва­чам осві­ти, так і пе­да­го­гі­чним пра­ців­ни­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.