Від Ро­мі Шнай­дер, з лю­бов’ю

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ле­ся ІЛЬЄНКО

У сто­ли­чно­му кі­но­те­а­трі «Ки­їв» з 18 по 24 жов­тня від­бу­де­ться фе­сти­валь «Но­ве ні­ме­цьке кі­но»: філь­ми де­мон­стру­ва­ти­му­ться мо­вою ори­гі­на­лу з укра­їн­ськи­ми суб­ти­тра­ми.

Се­ред ро­дзи­нок про­гра­ми — но­ва стрі­чка «Три дні з Ро­мі Шнай­дер» (22 жов­тня). Це біо­гра­фі­чна дра­ма про ви­да­тну єв­ро­пей­ську кі­но­актри­су (її грає Ма­рі Ба­у­мер) — му­зу Але­на Де­ло­на. Її кар’єра по­ча­ла­ся ще в 15 ро­ків, а по­тім бу­ла сві­то­ва кі­но­сла­ва, сві­тли­ни на жур­наль­них об­кла­дин­ках, на­пру­же­на дра­ма осо­би­стих вза­є­мин з Де­ло­ном, яка час­тко­во ста­ла фа­бу­лою ві­до­мо­го філь­му «Ба­сейн».

По­дії стрі­чки ре­жи­се­ра Емі­лі Атеф пе­ре­не­суть гля­да­ча в 1981 рік, ко­ли кі­но­зір­ка уса­мі­тни­ла­ся у фе­ше­не­бель­но­му го­те­лі, аби уни­кну­ти зай­вої ува­ги па­па­ра­ці та за­бу­ти про зра­ди Де­ло­на й ін­ші не­га­ра­зди в осо­би­сто­му жит­ті. Са­ме тут, у цьо­му ж го­те­лі, її під­три­мує по­дру­га, яка і під­штов­хує кі­но­зір­ку до від­вер­то­го ін­терв’ю жур­на­лу «Штерн». Подаль­ша роз­мо­ва роз­кри­ває Ро­мі Шнай­дер де­що з ін­шо­го бо­ку. Ви­яв­ля­є­ться, що ні­які не­га­ра­зди не змо­гли по­га­си­ти в ній по­же­жу жі­но­чої при­стра­сті, ба­жа­н­ня жи­ти і тво­ри­ти.

Як ві­до­мо, вже че­рез рік, 1982-го, актри­са по­мер­ла — не до­че­кав­шись прем’єри сво­єї стрі­чки «Пе­ре­хо­жа з Сан-су­сі». Її зна­йшли мер­твою у па­ризь­кій квар­ти­рі, ЗМІ на­пи­са­ли про са­мо­губ­ство. Хо­ча за офі­цій­ною вер­сі­єю во­на по­мер­ла від сер­це­во­го на­па­ду, адже її не­від­сту­пно му­чи­ла та ви­па­лю­ва­ла зсе­ре­ди­ни тра­ге­дія: 5 ли­пня 1981-го в ре­зуль­та­ті не­ща­сно­го ви­пад­ку за­ги­нув її син Да­вид.

От­же, порт­рет Ро­мі Шнай­дер в «ін­тер’єрі» ін­терв’ю жур­на­лу «Штерн» — гар­на на­го­да зга­да­ти цю кі­но­зір­ку.

Крім філь­му про Ро­мі Шнай­дер, фе­сти­валь «Но­ве ні­ме­цьке кі­но» пре­зен­тує й ін­ші ці­ка­ві про­е­кти. Зокре­ма фільм Сер­гія Ло­зни­ці «Дон­бас» (19 жов­тня), який ство­ре­но в ко­про­ду­кції — Укра­ї­на, Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Ні­дер­лан­ди, Ру­му­нія. Кар­ти­на вже здо­бу­ла цьо­го­річ пре­мію за най­кра­щу ре­жи­су­ру в рам­ках про­гра­ми Канн­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Осо­бли­вий по­гляд».

На фе­сти­ва­лі є на­го­да пе­ре­гля­ну­ти і кар­ти­ну «Мо­ло­дий Карл Маркс» (20 жов­тня) від ре­жи­се­ра Ра­у­ля Пе­ка. Ві­до­мо­му фі­ло­со­фу у цьо­му кі­но­сю­же­ті всьо­го 26 ро­ків, він пе­ре­бу­ває в Па­ри­жі, йо­го пе­ре­слі­ду­ють кре­ди­то­ри. Зна­йом­ство з Фрі­дрі­хом Ен­гель­сом різ­ко змі­нює йо­го жи­т­тя. Вла­сне, це зна­йом­ство і змі­нює сві­то­ву істо­рію.

Про­гра­ма «Но­ве ні­ме­цьке кі­но» та­кож пред­став­ляє спіль­ний про­ект Ні­меч­чи­ни, Укра­ї­ни та Мо­на­ко — «Вул­кан» (21 жов­тня) ре­жи­се­ра Ро­ма­на Бон­дар­чу­ка: кі­но­істо­рія про кри­зу се­ре­дньо­го ві­ку, яку пе­ре­жи­ває ге­рой на йме­н­ня Лу­кас.

Є в афі­ші й ні­ме­цька тра­гі­ко­ме­дія від ре­жи­се­ра Ні­ко­ла­са Ва­кер­бар­да «Ка­стинг» (24 жов­тня). В осно­ві — істо­рія ство­ре­н­ня зна­ме­ни­то­го філь­му Фасс­бін­де­ра «Гір­кі сльо­зи Пе­три фон Кант», ко­ли шу­ка­ють ви­ко­на­ви­цю го­лов­ної ро­лі.

Спіль­ний про­ект Ні­меч­чи­ни та Фран­ції — «Тран­зит» (18 жов­тня) від ре­жи­се­ра Крі­сті­а­на Пе­тцоль­да — про Дру­гу сві­то­ву вій­ну: ні­ме­цькі вій­ська вже бі­ля Па­ри­жа, а в цей час го­лов­ний ге­рой пра­гне вте­кти до Мар­се­ля під чу­жим ім’ям…

Ще один фільм про Дру­гу сві­то­ву — «Ка­пі­тан» (23 жов­тня) від ре­жи­се­ра Ро­бер­та Швен­тке. Го­лов­ний ге­рой ви­дає се­бе за ні­ме­цько­го офі­це­ра і пра­гне зна­йти ви­хід з пас­тки — з роз­гром­ле­ної на­цист­ської Ні­меч­чи­ни.

Кадр із філь­му «Тран­зит»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.