Ці­на азов­ської бло­ка­ди

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ред.)

Во­ро­жі дії Ро­сії в Азов­сько­му мо­рі — бло­ка­да й без­при­чин­ні зу­пин­ки су­ден у Кер­чен­ській про­то­ці — за­вда­ли укра­їн­ським пор­там зби­тків у роз­мі­рі по­над мі­льярд гри­вень, за­явив мі­ністр ін­фра­стру­кту­ри і транс­пор­ту Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Оме­лян, пе­ре­дає «Ра­діо Сво­бо­да».

«Ма­рі­у­поль­ський порт був зму­ше­ний пе­ре­йти на чо­ти­ри­ден­ний ро­бо­чий ти­ждень. Ми ба­чи­мо по­стій­ні зу­пин­ки укра­їн­ських, іно­зем­них ко­ра­блів в Азов­сько­му мо­рі, Кер­чен­ській про­то­ці, аж до то­го, що су­дно­вла­сни­ки за­зна­ють зби­тків че­рез про­стій ко­ра­блів. Це близь­ко 15—50 тис. дол. на до­бу. Се­ре­дній час за­трим­ки (ко­ра­блів. — до­ся­гає по­над 30 го­дин, і це втра­ти не тіль­ки Укра­ї­ни, але й єв­ро­пей­ських пла­тни­ків по­да­тків, оскіль­ки про­ду­кція з цих пор­тів ішла на рин­ки Єв­ро­пи», — за­зна­чив Оме­лян.

25 жов­тня Єв­ро­пар­ла­мент прийняв ре­зо­лю­цію, що за­кли­кає кра­ї­ни ЄС до но­вих сан­кцій про­ти Ро­сії, якщо си­ту­а­ція в Азов­сько­му мо­рі по­гір­ши­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.