Пе­ре­хід па­ра­фії в єди­ну УПЦ ви­рі­шу­ва­ти­муть 2/3 па­ра­фі­ян

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Про це пред­сто­я­тель Укра­їн­ської пра­во­слав­ної цер­кви Ки­їв­сько­го па­трі­ар­ха­ту (УПЦ КП) па­трі­арх Фі­ла­рет за­явив, на бри­фін­гу в Ки­є­ві, від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня агент­ства «Ін­тер­факс-укра­ї­на».

«Ме­ха­нізм: збо­ри всі­єї па­ра­фії. Якщо 2/3 па­ра­фії про­го­ло­сує за те, щоб за­ли­ши­ти­ся в Ро­сій­ській цер­кві, зна­чить, ця па­ра­фія на­ле­жа­ти­ме Ро­сій­ській цер­кві. Якщо ж 2/3 па­ра­фі­ян про­го­ло­су­ють за Укра­їн­ську цер­кву, то храм ра­зом із па­ра­фі­я­на­ми пе­ре­йде в УПЦ», — по­яснив він. За сло­ва­ми го­ло­ви УПЦ КП, якщо не на­бе­ре­ться по­трі­бних 2/3 го­ло­сів, ста­но­ви­ще па­ра­фії за­ли­ши­ться ко­ли­шнім.

За сло­ва­ми пред­сто­я­те­ля УПЦ КП, об’єд­на­на цер­ква ді­ста­не на­зву Укра­їн­ська пра­во­слав­на цер­ква. «На­зва Укра­їн­ська пра­во­слав­на цер­ква бу­де офі­цій­ною. Дру­га на­зва — Ки­їв­ський па­трі­ар­хат», — ска­зав Фі­ла­рет.

Він та­кож до­дав, що якщо в Укра­їн­ської пра­во­слав­ної ав­то­ке­фаль­ної цер­кви (УАПЦ) є за­пи­та­н­ня до дру­гої на­зви, по­ро­зу­мі­н­ня бу­де зна­йде­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.