ЄС: ви­бо­ри ре­фор­мам не за­ва­да!

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА -

Май­бу­тні ви­бо­ри в Укра­ї­ні не по­вин­ні спро­во­ку­ва­ти спо­віль­не­н­ня або при­пи­не­н­ня про­це­су ре­форм, за­яви­ла в Ки­є­ві за­сту­пник гла­ви Пред­став­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні Ан­ні­ка Вай­де­манн.

За її сло­ва­ми, ЄС спо­ді­ва­є­ться на по­стій­ну ре­а­лі­за­цію ре­форм по­при те, що це не­про­стий про­цес у кра­ї­нах Схі­дно­го пар­тнер­ства.

«Ми зна­є­мо, що не­за­ба­ром в Укра­ї­ні від­бу­ду­ться ви­бо­ри, і ре­а­лі­за­ція ре­форм тро­хи ускла­дни­ться, але хо­чу ска­за­ти, що це не мо­же бу­ти ви­прав­да­н­ням для то­го щоб спо­віль­ню­ва­ти ре­фор­ми або при­пи­ня­ти їх», — за­зна­чи­ла Вай­де­манн на кон­фе­рен­ції Укра­їн­ської на­ціо­наль­ної пла­тфор­ми Фо­ру­му гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства Схі­дно­го пар­тнер­ства.

За­сту­пник гла­ви пред­став­ни­цтва ЄС ви­ра­зи­ла під­трим­ку гро­ма­дян­сько­му су­спіль­ству Укра­ї­ни, за­зна­чив­ши, що ба­га­то в чо­му во­но від­чу­ває опір у тих ре­фор­мах, які на­ма­га­є­ться про­су­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.