За­гро­за з пів­но­чі

Ро­сія на­ма­га­є­ться мі­лі­та­ри­зу­ва­ти Бі­ло­русь

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ан­дрій ПАЛИВОДА

За остан­ні кіль­ка ти­жнів ста­ла­ся низ­ка по­дій, які свід­чать про те, що Кремль ви­рі­шив не обме­жу­ва­ти­ся «спіль­но-обо­рон­ни­ми» до­го­во­ра­ми з Мін­ськом, а по-справ­жньо­му мі­лі­та­ри­зу­ва­ти «бі­ло­ру­ський бал­кон».

Іде­ться про ство­ре­н­ня в Бі­ло­ру­сі спо­ча­тку одні­єї ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи, а по­тім і пов­но­го кон­тин­ген­ту ро­сій­ських військ на бі­ло­ру­ській те­ри­то­рії. Від­так за­гро­за для Укра­ї­ни зро­стає ба­га­то­ра­зо­во.

28 жов­тня ста­ло ві­до­мо, що но­ві­тні ком­пле­кси ра­діо­еле­ктрон­ної бо­роть­би (РЕБ) «Са­мар­канд» бу­де роз­гор­ну­то в 13 вій­сько­вих ча­сти­нах по всій Ро­сії, а та­кож у Бі­ло­ру­сі. Це ви­пли­ває з по­ві­дом­ле­н­ня про про­ве­де­н­ня за­кри­то­го ау­кціо­ну на мон­таж уста­тку­ва­н­ня, що роз­мі­ще­не на сай­ті дер­жза­ку­пі­вель.

По­ча­тко­ва вар­тість кон­тра­кту — 61 млн руб. Усі ком­пле­кси ма­ють ста­ти до ла­ду до 10 ли­сто­па­да 2019 р.

Тут ва­жли­во ро­зу­мі­ти, що за­раз у Бі­ло­ру­сі ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи не­має. Однак на бі­ло­ру­ській зем­лі роз­та­шо­ва­ні (з ча­сів СРСР) два ро­сій­ські вій­сько­ві об’єкти: РЛС під Ган­це­ви­ча­ми і пункт да­ле­ко­го зв’яз­ку з під­во­дни­ми чов­на­ми ВМС Ро­сії бі­ля Ві­лей­ки. Але на них не­має озбро­єнь, є тіль­ки об­слу­го­ву­ю­чий те­хні­ку ци­віль­ний (фор­маль­но) пер­со­нал. Ро­сія не пла­тить гро­шей за їх роз­мі­ще­н­ня — це жест до­брої во­лі Лу­ка­шен­ка, зро­бле­ний ним у 90-х, ко­ли він усі­ля­ко до­ма­гав­ся осо­бли­во­го ста­ту­су най­ближ­чо­го со­ю­зни­ка Ро­сії.

Зві­сно, ком­пле­кси «Са­мар­канд» ціл­ком мо­жуть бу­ти роз­мі­ще­ні на та­ких об’єктах. Адже юри­ди­чно во­ни не на­ле­жать до озбро­єнь. Однак у Мо­скві осо­бли­во не при­хо­ву­ють, що роз­ра­хо­ву­ють ство­ри­ти на бі­ло­ру­ській те­ри­то­рії вла­сні пов­но­цін­ні вій­сько­ві ба­зи. Бла­го, від­по­від­ний при­від для цьо­го да­ли по­ля­ки, які за­про­по­ну­ва­ли аме­ри­кан­цям роз­мі­сти­ти на поль­ській те­ри­то­рії вій­сько­ву ба­зу.

З ким роз­мов­ляв Ми­хай­ло Ба­бич?

У Мін­ську по­лі­то­ло­ги вва­жа­ють, що ство­ре­н­ня в Бі­ло­ру­сі ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи бу­ло умо­вою, яку ви­су­нув Оле­ксан­дро­ві Лу­ка­шен­ку Вла­ді­мір Пу­тін 22 ве­ре­сня на пе­ре­го­во­рах у Со­чі. Мов­ляв, Ро­сія по­но­вить «ву­гле­во­дне­ве суб­си­ду­ва­н­ня» бі­ло­ру­ської еко­но­мі­ки за умо­ви, що очіль­ник Бі­ло­ру­сі на­ре­шті по­го­ди­ться на по­стій­ну вій­сько­ву при­су­тність Ро­сії.

Це, зві­сно, ли­ше вер­сія то­го, про що йшло­ся за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма в Со­чі. Фа­кти­чно ж оці­ню­ва­ти до­во­ди­ться, на­при­клад, за­яву, яка про­лу­на­ла 21 жов­тня.

То­ді в ін­терв’ю те­ле­ка­на­лу «Бі­ло­русь 1» но­вий по­сол Ро­сії в РБ Ми­хай­ло Ба­бич за­явив, що Мо­сква роз­ці­нить будь-який вій­сько­вий на­пад на Бі­ло­русь як на­пад на Ро­сію. За­ува­жу, що це той са­мий Ми­хай­ло Ба­бич, який 2016го мав ста­ти по­слом Ро­сії в Укра­ї­ні, але так і не отри­мав по­соль­сько­го агре­ма­ну. Че­рез свою пря­му при­че­тність до під­трим­ки се­па­ра­ти­стів на схо­ді кра­ї­ни.

В ін­терв’ю бі­ло­ру­сько­му те­ле­ба­чен­ню по­сол ко­мен­ту­вав мо­жли­вість ство­ре­н­ня по­стій­ної аме­ри­кан­ської ба­зи в Поль­щі, що її обго­во­рю­ва­ли пре­зи­дент США До­нальд Трамп і пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да 18 ве­ре­сня в Ва­шинг­то­ні. На дум­ку Ба­би­ча, пла­ни збіль­ши­ти аме­ри­кан­ський вій­сько­вий кон­тин­гент по­бли­зу кор­до­нів Ро­сії і Бі­ло­ру­сі не спри­я­ють без­пе­ці су­сі­дніх кра­їн. «То­му що вже то­чно ні для Поль­щі, ні для су­мі­жних дер­жав <...>, де ці ба­зи роз­гор­та­ю­ться, ні­чо­го до­бро­го та­ке про­ти­сто­я­н­ня не при­не­се», — під­су­му­вав він.

У са­мій Бі­ло­ру­сі ба­га­то хто звер­нув ува­гу, що по­сол РФ го­во­рить про кра­ї­ну сво­го пе­ре­бу­ва­н­ня не як про не­за­ле­жну дер­жа­ву, а вже як про ча­сти­ну Ро­сії. І, по су­ті, обго­во­рює мо­жли­вість ве­де­н­ня Ро­сі­єю во­єн­них дій на бі­ло­ру­ській те­ри­то­рії від іме­ні ту­ман­них «ми». Ви­хо­дя­чи з ре­а­лій остан­ніх ро­ків, не­скла­дно при­пу­сти­ти, що це «ми» на­справ­ді обме­жу­є­ться сті­на­ми Крем­ля, а от дум­ки бі­ло­ру­сько­го ке­рів­ни­цтва ні­хто осо­бли­во не пи­та­ти­ме.

Тут ва­жли­во ро­зу­мі­ти: в са­мій Бі­ло­ру­сі аме­ри­кан­ська вій­сько­ва ба­за в Поль­щі ля­кає хі­ба що шта­тних про­па­ган­ди­стів дер­жзмі, і то до­ти, до­ки їм ме­то­ди­чок не по­мі­ня­ють. Очіль­ник МЗС Во­ло­ди­мир Ма­кей ра­ні­ше не раз за­яв­ляв, що Мінськ біль­ше не роз­гля­дає НАТО як за­гро­зу. До то­го ж зро­зумі­ло: якщо «Форт Трамп» у Поль­щі й з’яви­ться (що да­ле­ко не факт), то не ра­ні­ше ніж за два ро­ки.

Скла­ло­ся вра­же­н­ня, що сво­їм ви­сту­пом Ми­хай­ло Ба­бич чи то від­по­від­ав ко­мусь, чи то по-но­во­му по­зи­ці­ю­вав Ро­сію в ре­гіо­ні. На­йо­че­ви­дні­ше — це від­по­відь на ви­слов­лю­ва­н­ня Лу­ка­шен­ка, що про­зву­ча­ли 5 жов­тня. То­ді, від­ві­ду­ю­чи один з ар­мій­ських по­лі­го­нів у Брест­ській обла­сті, бі­ло­ру­ський пре­зи­дент за­явив: «Не факт, що нам до­по­мо­жуть, ко­ли ра­птом щось тра­пи­ться. При­кла­дів більш ніж до­ста­тньо. Ми ба­чи­мо по­ве­дін­ку де­яких тут со­ю­зни­ків. Ну, крім Ро­сії, на­пев­но, нам роз­ра­хо­ву­ва­ти не­ма на ко­го. І на­віть на Ро­сію ми не мо­же­мо на 100 від­со­тків по­кла­сти­ся. До­бре, сьо­го­дні Пу­тін і ін­ші: він ро­зу­міє нас, я ро­зу­мію йо­го. Ми ра­зом якось ді­є­мо (і то не зав­жди). А що бу­де зав­тра? То­му тре­ба ма­ти най­не­об­хі­дні­шу свою зброю — стрі­ле­цьку, для мо­біль­них військ те­хні­ку — те, що ми мо­же­мо ство­рю­ва­ти. І мо­дер­ні­зу­ва­ти до су­ча­сно­го рів­ня на­яв­ну в нас те­хні­ку».

Це вже не пер­ше цьо­го ро­ку ви­слов­лю­ва­н­ня бі­ло­ру­сько­го лі­де­ра, де він зга­дує «не­на­дій­ність» Ро­сії, яку він же ра­ні­ше на­зи­вав го­лов­ним і без­за­сте­ре­жним со­ю­зни­ком Бі­ло­ру­сі. Те­пер, на то­му са­мо­му по­лі­го­ні, пре­зи­дент зро­бив іще одну за­яву, яка спра­ви­ла вра­же­н­ня на мі­сце­ву пу­блі­ку. «Крий бо­же вій­на, ми роз­да­мо сім міль­йо­нів ку­ле­ме­тів і ав­то­ма­тів ко­жно­му до­ро­сло­му бі­ло­ру­су», — за­явив Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко. Ек­спер­ти, що­прав­да, одра­зу в сво­їх ко­мен­та­рях вка­за­ли на те, що на всіх бі­ло­ру­ських скла­дах ра­зом узя­тих на­вряд чи на­бе­ре­ться один міль­йон оди­ниць стрі­ле­цької зброї. При­чо­му це з ура­ху­ва­н­ням за­кон­сер­во­ва­них гвин­ті­вок Мо­сі­на.

Однак, мо­жли­во, сло­ва Ба­би­ча бу­ли від­по­від­дю аме­ри­кан­цям. 19 жов­тня по­мі­чник держ­се­кре­та­ря США у спра­вах Єв­ро­пи і Єв­ра­зії Весс Мі­тчелл, ви­сту­па­ю­чи на одно­му з за­хо­дів Атлан­ти­чної ра­ди, за­явив: «Сьо­го­дні на­ціо­наль­ний су­ве­ре­ні­тет і те­ри­то­рі­аль­на ці­лі­сність при­кор­дон­них дер­жав, та­ких як Укра­ї­на, Гру­зія і на­віть Бі­ло­русь, є на­дій­ним ба­стіо­ном, що за­хи­щає від ро­сій­сько­го не­о­ім­пе­рі­а­лі­зму».

Ці сло­ва про­зву­ча­ли під час обго­во­ре­н­ня стра­те­гії США що­до Цен­траль­ної та Схі­дної Єв­ро­пи. Мі­тчелл вва­жає, що Ва­шинг­тон до­ма­га­ти­ме­ться «по­зи­тив­но­го впли­ву» за кор­до­ном із до­по­мо­гою сво­го імі­джу. США та­кож роз­ра­хо­ву­ють, що кра­ї­ни, яким Аме­ри­ка до­по­ма­гає, «не по­ту­ра­ти­муть су­пер­ни­кам». Пред­став­ник Дер­жде­пу та­кож за­явив, що США не ви­зна­ють те­ри­то­рі­аль­ної агре­сії Ро­сії про­ти Укра­ї­ни і не спри­йма­ють хи­жа­цько­го ти­ску Ки­таю че­рез по­зи­ки Цен­траль­ній та Схі­дній Єв­ро­пі, — а це вже якраз бі­ло­ру­ський ва­рі­ант. За остан­нє де­ся­ти­лі­т­тя Ки­тай на­ба­га­то (в кіль­ка ра­зів) ви­пе­ре­див Ро­сію за об­ся­га­ми кре­ди­тних і ін­ве­сти­цій­них гро­шей, «ули­тих» у бі­ло­ру­ську еко­но­мі­ку.

«Дві фор­те­ці»

Мо­жна ска­за­ти, що, за­про­сив­ши до се­бе аме­ри­кан­ських вій­сько­вих, Вар­ша­ва не­спо­ді­ва­но зро­би­ла ве­ли­ку по­слу­гу Мо­скві. На­га­да­є­мо, що 18 ве­ре­сня під час сво­го ві­зи­ту до Ва­шинг­то­на пре­зи­дент Поль­щі Ан­джей Ду­да за­про­по­ну­вав США ство­ри­ти на поль­ській те­ри­то­рії по­стій­ну вій­сько­ву ба­зу. Об’єкт до­зво­лить роз­мі­сти­ти аме­ри­кан­ську ме­ха­ні­зо­ва­ну/тан­ко­ву ди­ві­зію. Поль­ське ке­рів­ни­цтво го­то­ве аси­гну­ва­ти на цей про­ект до 2 млрд дол.

То­ді ж Ду­да роз­по­вів, що під час йо­го пе­ре­го­во­рів із пре­зи­ден­том США До­наль­дом Трам­пом во­ни жар­ту­ва­ли про ство­ре­н­ня в Поль­щі аме­ри­кан­ської вій­сько­вої ба­зи під на­звою «Форт Трамп». Трамп то­го ж дня по­ві­до­мив жур­на­лі­стам, що «сер­йо­зно ви­вчає» про­по­зи­цію поль­сько­го пре­зи­ден­та.

На по­ча­тку жов­тня мі­ністр за­кор­дон­них справ Поль­щі Яцек Ча­пу­то­вич за­явив, що США ви­рі­шать пи­та­н­ня про ство­ре­н­ня вій­сько­вої ба­зи на схо­ді кра­ї­ни на­ве­сні 2019-го. Мі­сце ж кон­кре­тно­го роз­мі­ще­н­ня «Фор­ту Трамп» іще ма­ють обго­во­ри­ти. За сло­ва­ми мі­ні­стра, ба­жа­н­ня роз­мі­сти­ти по­стій­ний аме­ри­кан­ський вій­сько­вий кон­тин­гент у Поль­щі пов’яза­не з агре­сі­єю Ро­сії в Укра­ї­ні.

Но­ви­на про май­бу­тній «Форт Трамп» у Поль­щі ста­ла чу­до­вим при­во­дом для Мо­скви зно­ву по­ру­ши­ти пи­та­н­ня про роз­мі­ще­н­ня в Бі­ло­ру­сі ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи. Пи­та­н­ня ство­ре­н­ня на бі­ло­ру­ській те­ри­то­рії ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи в 2014—2015 рр. обго­во­рю­ва­ли дов­го і скла­дно. 2 ве­ре­сня 2015го ін­форм­а­ген­ція ТАСС по­ві­до­ми­ла, що ро­сій­ський уряд роз­гля­дає про­ект уго­ди з Бі­ло­рус­сю про роз­мі­ще­н­ня на її те­ри­то­рії ро­сій­ської авіа­цій­ної ба­зи.

Мо­ва то­ді йшла про роз­мі­ще­н­ня в бі­ло­ру­ських Ба­ра­но­ви­чах авіа­пол­ку, на озбро­єн­ні яко­го бу­дуть ви­ни­щу­ва­чі Су-27. При­мі­тно, що на той мо­мент ро­сій­ські вій­сько­ві вва­жа­ли пи­та­н­ня про но­ву ро­сій­ську вій­сько­ву ба­зу в Бі­ло­ру­сі вже ви­рі­ше­ним і го­во­ри­ли про неї як про до­ко­на­ний факт. Іще влі­тку 2015-го бі­ло­ру­ські ко­ри­сту­ва­чі со­ці­аль­них ме­реж роз­по­від­а­ли: на них по­ча­ли ви­хо­ди­ти (в «Одно­клас­сни­ках» і «Вкон­та­кте») дру­жи­ни ро­сій­ських вій­сько­вих. Во­ни ці­ка­ви­ли­ся по­бу­то­ви­ми умо­ва­ми в Бі­ло­ру­сі, мі­сце­ви­ми ці­на­ми і ка­за­ли, що їхніх чо­ло­ві­ків ско­ро пе­ре­во­дять слу­жи­ти в Бі­ло­русь, на но­ву вій­сько­ву ба­зу.

Та тіль­ки то­ді юри­ди­чних під­став для ство­ре­н­ня ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи на те­ри­то­рії Бі­ло­ру­сі не бу­ло. Бу­ла ли­ше уго­да про єди­ну ре­гіо­наль­ну си­сте­му ППО. За ці­єю уго­дою на час на­вчань на бі­ло­ру­ську те­ри­то­рію на обме­же­ний строк мо­жуть пе­ре­лі­та­ти ро­сій­ські вій­сько­ві лі­та­ки. Як ре­зуль­тат, то­ді, 2015-го, пе­ред чер­го­ви­ми сво­ї­ми пе­ре­ви­бо­ра­ми, Лу­ка­шен­ко все ж та­ки від­мо­вив­ся від роз­мі­ще­н­ня в Бі­ло­ру­сі ро­сій­ської вій­сько­вої ба­зи. У Мо­скві від­вер­то обра­зи­ли­ся, але обра­зу про­ков­тну­ли — це був рік, ко­ли Ро­сію «дов­ба­ли» з усіх бо­ків за агре­сію в Укра­ї­ні, і їй був ва­жли­вий хоч якийсь при­бі­чник у ре­гіо­ні, а Лу­ка­шен­ко від со­ю­зни­цької ри­то­ри­ки все ж да­ле­ко не від­хо­див.

Та урок бу­ло за­сво­є­но, і те­пер Ро­сія під­во­дить під пла­ни бу­дів­ни­цтва на бі­ло­ру­ській зем­лі сво­єї пов­но­цін­ної вій­сько­вої ба­зи ка­пі­таль­не об´рун­ту­ва­н­ня — та­ку мо­жли­вість бу­де про­пи­са­но в до­ку­мен­тах Со­ю­зної дер­жа­ви.

Лу­ка­шен­ко пе­ред ви­бо­ром

Су­дя­чи з усьо­го, адре­са­том слів Ба­би­ча все ж та­ки був Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко. Річ у то­му, що йо­му не­за­ба­ром до­ве­де­ться ухва­лю­ва­ти зна­чу­ще рі­ше­н­ня про те, в яко­му фор­ма­ті вза­га­лі ви­бу­до­ву­ва­ти обо­рон­не спів­ро­бі­тни­цтво з Ро­сі­єю.

26 жов­тня в Мін­ську де­пу­та­ти Пар­ла­мент­ських Збо­рів Со­ю­зу Бі­ло­ру­сі і Ро­сії роз­гля­ну­ли пе­ре­біг узго­дже­н­ня про­е­кту Во­єн­ної до­ктри­ни Со­ю­зної дер­жа­ви.

Ін­три­га тут по­ля­гає в то­му, що Бі­ло­русь 2016 ро­ку ухва­ли­ла вла­сну Во­єн­ну до­ктри­ну. При­чо­му її роз­роб­ку Лу­ка­шен­ко іні­ці­ю­вав 2014-го, ко­ли по­ди­вив­ся на «гі­бри­дну вій­ну» між Ро­сі­єю і Укра­ї­ною. 2014 ро­ку Лу­ка­шен­ко був ду­же на­ля­ка­ний: він ра­птом зро­зу­мів, що Пу­ті­ну ні­що не за­ва­дить, ма­ю­чи ба­жа­н­ня, за­хо­пи­ти всю Бі­ло­русь за «крим­сько-дон­ба­ським» сце­на­рі­єм. У ре­зуль­та­ті в но­вій бі­ло­ру­ській Во­єн­ній до­ктри­ні впер­ше бу­ло зга­да­но «гі­бри­дну вій­ну» й «ін­спі­ро­ва­ні ззов­ні вну­трі­шні де­ста­бі­лі­зу­ю­чі си­ли», а НАТО пе­ре­ста­ло роз­гля­да­ти­ся як го­лов­на за­гро­за бі­ло­ру­сько­му су­ве­ре­ні­те­ту.

То­ді ж — пі­сля 2014 ро­ку — в Бі­ло­ру­сі за роз­по­ря­дже­н­ням і під осо­би­стим кон­тро­лем Лу­ка­шен­ка по­ча­ли швид­ки­ми тем­па­ми ство­рю­ва­ти си­ли т.зв. те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни. По су­ті, за­зда­ле­гідь сфор­мо­ва­ні з ре­зер­ві­стів пар­ти­зан­ські за­го­ни, які про­йшли спе­ці­аль­ну під­го­тов­ку, в ра­зі вій­ни ма­ли швид­ко озбро­ї­ти­ся і ді­я­ти на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії. При­мі­тно, що всі на­вча­н­ня бі­ло­ру­ської те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни про­во­ди­ли вздовж схі­дно­го кор­до­ну Бі­ло­ру­сі. Про­зо­рий на­тяк на те, звід­ки ре­аль­но мо­же по­хо­ди­ти за­гро­за.

Але по­тім Мо­сква по­ча­ла по­си­лю­ва­ти свій тиск на со­ю­зни­ка в обо­рон­ній сфе­рі. Апо­ге­єм ста­ли то­рі­шні на­вча­н­ня «За­хід-2017», в хо­ді яких бу­ло без­ліч скан­да­лів че­рез те, що ро­сій­ські вій­сько­ві, ді­ю­чи на бі­ло­ру­ській те­ри­то­рії, сво­їх дій з бі­ло­ру­ським Ген­шта­бом осо­бли­во не узго­джу­ва­ли. Тим са­мим да­ю­чи зро­зу­мі­ти, «хто тут бу­де справ­жнім го­спо­да­рем» у ра­зі за­го­стре­н­ня си­ту­а­ції.

Те­пер, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи поль­ську іні­ці­а­ти­ву ство­ри­ти «Форт Трамп», у Крем­лі зно­ву про­по­ну­ють Мін­ську прийня­ти на бі­ло­ру­ській зем­лі ро­сій­ську вій­сько­ву ба­зу. Однак ни­ні та­ку мо­жли­вість бу­де за­зда­ле­гідь за­кла­де­но в між­уря­до­во­му до­ку­мен­ті — Во­єн­ній до­ктри­ні Со­ю­зної дер­жа­ви. А от­же, якщо Лу­ка­шен­ко зно­ву на­ду­має від­мо­ви­ти­ся, то Мо­сква змо­же за­ки­ну­ти йо­му «не­ви­ко­на­н­ня со­ю­зних зо­бов’язань». Рів­но те са­ме, чим сам бі­ло­ру­ський пре­зи­дент цьо­го ро­ку не раз до­рі­кав ке­рів­ни­цтву Ро­сії.

Від то­го, чи під­пи­ше Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко но­ву — «со­ю­зну» — Во­єн­ну до­ктри­ну без осо­бли­вих за­пе­ре­чень, чи по­чне тор­гу­ва­ти­ся, ба­га­то в чо­му й за­ле­жа­ти­муть подаль­ші від­но­си­ни Мін­ська і Мо­скви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.