Не­о­дно­рі­дна «ро­сій­ська на­ція»

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Оле­ксій ЇЖАК, «Ро­сій­ська

Ви­бо­ри го­лів Ха­ка­сії ці­єї не­ді­лі й При­мор­сько­го краю в се­ре­ди­ні гру­дня де­мон­стру­ють ви­со­ку кон­цен­тра­цію про­те­стних на­стро­їв у Ро­сії, які зда­тні від­пра­ви­ти в осад ке­рів­ни­ків­те­хно­кра­тів і під­ня­ти на по­верх­ню те­хні­чних кан­ди­да­тів від опо­зи­ції.

на­ція», не всти­гнув­ши на­ро­ди­ти­ся на сто­рін­ках сві­жо­спе­че­ної Стра­те­гії дер­жав­ної на­ціо­наль­ної по­лі­ти­ки, де­мон­струє свою не­о­дно­рі­дність. Імо­вір­но, Крем­лю до­ве­де­ться по­ква­пи­ти­ся з тран­зи­том вла­ди, по­ки ще не ви­со­хли зо­ло­то­ва­лю­тні ре­зер­ви й ма­гі­чний вплив на еле­кто­рат Вла­ді­мі­ра Пу­ті­на

Ре­гіо­наль­ні ви­бо­ри в Ро­сії, які що­рі­чно від­бу­ва­ю­ться у ве­ре­сні, цьо­го ра­зу до­сі ще не за­вер­ши­ли­ся. Про­бле­ми у ви­гля­ді від­мо­ви еле­кто­ра­ту твер­до до­три­му­ва­ти­ся транс­льо­ва­ної по те­ле­ба­чен­ню по­лі­ти­ки Крем­ля ті­єю чи ін­шою мі­рою да­ли­ся взна­ки скрізь, де про­хо­ди­ли ви­бо­ри. У біль­шо­сті ви­пад­ків Кремль ви­рі­шив про­бле­ми. Але не без втрат для вну­трі­шньої стій­ко­сті вер­ти­ка­лі вла­ди. У двох ре­гіо­нах ви­бо­ри до­те­пер не за­вер­ше­ні і мо­жуть плав­но зли­ти­ся з ре­гіо­наль­ни­ми ви­бо­ра­ми на­сту­пно­го ро­ку. Окрім то­го, ка­дро­ві рі­ше­н­ня мо­жуть зна­до­би­ти­ся в ре­гіо­нах, де ви­ру­ва­н­ня су­спіль­них на­стро­їв зри­ває кри­шку вла­ди по­за пла­но­ви­ми ви­бо­ра­ми.

У єди­ний день го­ло­су­ва­н­ня 9 ве­ре­сня ц.р. в Ро­сії оби­ра­ли очіль­ни­ків 26 суб’єктів фе­де­ра­ції, у то­му чи­слі 22 — на пря­мих ви­бо­рах, у 16 суб’єктах оби­ра­ли де­пу­та­тів за­ко­но­дав­чих збо­рів, у низ­ці суб’єктів від­бу­ли­ся до­ви­бо­ри до ре­гіо­наль­них за­ко­но­дав­чих збо­рів, у кіль­кох — до­ви­бо­ри до Дер­жду­ми в одно­ман­да­тних окру­гах. У ба­га­тьох ре­гіо­нах про­хо­ди­ли му­ні­ци­паль­ні ви­бо­ри рі­зно­го рів­ня. Зокре­ма оби­ра­ли ме­рів де­яких сто­лиць суб’єктів фе­де­ра­ції, з тих не­ба­га­тьох, де ще збе­ре­гли­ся пря­мі ви­бо­ри ме­рів. Це ха­ра­ктер­на для Ро­сії ано­ма­лія на­ро­до­вла­д­дя: очіль­ни­ків суб’єктів фе­де­ра­ції так чи іна­кше оби­ра­ють, але очіль­ни­ків їхніх сто­лиць — пе­ре­ва­жно при­зна­ча­ють. Усьо­го ви­бо­ра­ми рі­зною мі­рою бу­ло охо­пле­но 80 суб’єктів фе­де­ра­ції з 93 (у Ро­сії вва­жа­ють, що пі­сля ане­ксії Кри­му і Се­ва­сто­по­ля їх ста­ло 95).

Ре­гіо­наль­ні ви­бо­ри цьо­го ро­ку ма­ли ста­ти ну­дни­ми, з не­ви­со­кою яв­кою й га­ран­то­ва­ним ре­зуль­та­том. Яв­ка справ­ді бу­ла не­ви­со­кою (втім, во­на тра­ди­цій­но низь­ка на ре­гіо­наль­них ви­бо­рах), але ре­зуль­та­ти ви­яви­ли­ся не на­стіль­ки пе­ред­ба­чу­ва­ни­ми, як пла­ну­ва­ли в Крем­лі.

Усе за пла­ном про­йшло тіль­ки на до­ви­бо­рах до Дер­жду­ми в се­ми одно­ман­да­тних окру­гах (у Дер­жду­мі 450 місць): п’ять місць отри­ма­ла «Єди­на Ро­сія», по одно­му — КПРФ і ЛДПР. На­то­мість у го­ло­су­ва­н­нях за спи­ска­ми «Єди­на Ро­сія» ви­гля­да­ла слаб­ко, на рів­ні 2011—2012 ро­ків. У трьох за­ко­но­дав­чих збо­рах суб’єктів фе­де­ра­ції з 16, де про­хо­ди­ли ви­бо­ри, «Єди­на Ро­сія» не змо­гла по­сі­сти пер­ше мі­сце, по­сту­пив­шись КПРФ і ЛДПР. По­гір­ши­ли­ся по­ка­зни­ки «Єди­ної Ро­сії» на му­ні­ци­паль­них ви­бо­рах. Кан­ди­дат від вла­ди за­знав по­раз­ки на ви­бо­рах ме­ра Якут­ська, одні­єї з чо­ти­рьох сто­лиць суб’єктів фе­де­ра­ції, де від­бу­ва­ли­ся ви­бо­ри. У чо­ти­рьох з 22 суб’єктів фе­де­ра­ції (18% ви­пад­ків), де про­хо­ди­ли пря­мі ви­бо­ри очіль­ни­ків, Кремль про­грав сво­їм же те­хні­чним кан­ди­да­там. У двох ви­пад­ках, де на гу­бер­на­тор­ських ви­бо­рах ви­гра­ла ЛДПР Вла­ді­мі­ра Aeи­ри­нов­сько­го (у Ха­ба­ров­сько­му краї й Вла­ди­мир­ській обла­сті), ре­зуль­тат сприйня­ли як да­ність, ще у двох, де лі­де­ром ста­ли пред­став­ни­ки КПРФ усе ще Ген­на­дія Зю­га­но­ва (При­мор­ський край і Ха­ка­сія), — три­ва­ють до­сить скла­дні ма­нев­ри.

Ті, що не ви­пра­вда­ли на­дій

Прин­ци­по­ви­ми для Крем­ля бу­ли ви­бо­ри гу­бер­на­то­рів. Усім сво­їм ви­су­ван­цям Вла­ді­мір Пу­тін на­да­вав осо­би­сту під­трим­ку. То­му про­вал де­яких з них сим­во­лі­зує про­вал пре­зи­ден­та. Більш-менш яскра­ва пе­ре­мо­га бу­ла тіль­ки в Мо­скві (ро­сій­ські сто­ли­ці є окре­ми­ми суб’єкта­ми фе­де­ра­ції). Чин­ний мер Сєр­гєй Со­бя­нін пе­ре­міг з ре­зуль­та­том 70% за яв­ки 31% (ви­со­кий ре­зуль­тат для Мо­скви). Си­сте­ма го­ло­су­ва­н­ня і не­за­ле­жно­го кон­тро­лю в ро­сій­ській сто­ли­ці зу­си­л­ля­ми гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства бу­ла до­ве­де­на до ста­ну, близь­ко­го до до­ско­на­ло­сті. На­то­мість у При­мор­сько­му й Ха­ба­ров­сько­му кра­ях, Ре­спу­блі­ці Ха­ка­сія та Вла­ди­мир­ській обла­сті вла­да з трі­ском про­гра­ла.

У де­яких ви­пад­ках (де пе­ре­мо­га вла­ди бу­ла дося­жною) до­ві­ри вла­ди не ви­пра­вда­ли са­мі кан­ди­да­ти, в ін­ших (де шан­сів, як ви­яви­ло­ся, не бу­ло) — ви­бор­ці. Гу­бер­на­то­ри Ха­ба­ров­сько­го краю і Вла­ді­мір­ської обла­сті, що не ви­пра­вда­ли на­дій, прийня­ли удар на се­бе. Кремль їх не ря­ту­вав, ви­рі­шив­ши до­мо­ви­ти­ся з ЛДПР про ло­яль­ність їхніх став­ле­ни­ків. На­вряд чи це бу­ло важ­ко. У При­мор­сько­му краї й Ха­ка­сії про­сто так про­гра­ти Кремль ну ні­як не міг. Пу­тін узяв на се­бе над­то ба­га­то зо­бов’язань, у пер­шо­му ви­пад­ку пу­блі­чних, у дру­го­му — не­пу­блі­чних.

Кан­ди­дат Крем­ля в При­мор­сько­му краї на ве­ре­сне­вих ви­бо­рах, те­хно­крат з ко­ли­шніх вій­сько­вих, був при­зна­че­ний Пу­ті­ним ке­ру­ва­ти ре­гіо­ном ли­ше 2017 ро­ку. У пер­шо­му ту­рі він не до­тя­гнув до пе­ре­мо­жних 50% і ви­йшов у дру­гий тур з пред­став­ни­ком КПРФ. Ре­зуль­тат ви­явив­ся не­спо­ді­ва­ним, і це був про­ра­ху­нок вну­трі­шньо­по­лі­ти­чно­го бло­ку Крем­ля. До дру­го­го ту­ру ма­ла спра­цю­ва­ти важ­ка ар­ти­ле­рія — Схі­дний еко­но­мі­чний фо­рум у сто­ли­ці краю Вла­ди­во­сто­ку за уча­сті лі­де­рів Ки­таю, Япо­нії, Пів­ден­ної Ко­реї й по­втор­на зу­стріч пре­зи­ден­та зі сво­їм кан­ди­да­том, яка за­кін­чи­ла­ся пу­блі­чною обі­цян­кою Пу­ті­на, що «все бу­де до­бре».

До­бре не ви­йшло, і це бу­ла дру­га по­мил­ка в роз­ра­хун­ках вну­трі­шньо­по­лі­ти­чно­го бло­ку Крем­ля. До дру­го­го ту­ру в се­ре­ди­ні ве­ре­сня про­те­стний еле­кто­рат устиг кон­со­лі­ду­ва­ти­ся. Кан­ди­дат від вла­ди про­грав, але по­ки в Мо­скві спа­ли, очі­ку­ю­чи ре­зуль­та­тів (рі­зни­ця по­ясів), йо­го ко­ман­да ви­рі­ши­ла під­ва­жи­ти ви­бо­ри від­вер­ти­ми фаль­си­фі­ка­ці­я­ми. Ко­ли в Мо­скві про­ки­ну­ли­ся, там ви­рі­ши­ли ви­бо­ри ска­су­ва­ти й при­зна­чи­ти но­ві на се­ре­ди­ну гру­дня. Згі­дно з по­лі­ти­кою Сєр­гєя Кі­рі­єн­ка, пер­шо­го за­сту­пни­ка ке­рів­ни­ка пре­зи­дент­ської адмі­ні­стра­ції, ви­бо­ри ма­ли бу­ти до­го­вір­ни­ми, але че­сни­ми. При про­гра­ші вла­да скла­дає но­вий до­го­вір, але на від­вер­ті фаль­си­фі­ка­ції не йде. Зро­зумі­ло, це не сто­су­є­ться оку­по­ва­них те­ри­то­рій Укра­ї­ни, де Ро­сія теж про­во­дить ви­бо­ри. Там ре­зуль­та­ти ві­до­мі за­зда­ле­гідь.

Но­вий при­зна­че­нець у При­мор­сько­му краї за­ра­ди мо­жли­во­сті очо­ли­ти цей клю­чо­вий для Ро­сії ре­гіон від­мо­вив­ся від по­са­ди гу­бер­на­то­ра Саха­лі­ну. У ньо­го є ко­ман­да й ре­сур­си, до­ста­тні, щоб іти на ви­бо­ри са­мо­ви­су­ван­цем, але, схо­же, не­до­ста­тні, щоб від­мо­ви­ти­ся від до­го­вір­но­го ма­тчу. Кремль пе­ре­ко­нав КПРФ не ви­став­ля­ти в При­мор­сько­му краї сво­го кан­ди­да­та. Однак той усе ж та­ки пі­де на ви­бо­ри, але теж як са­мо­ви­су­ва­нець. Це сер­йо­зне про­це­дур­не по­збав­ле­н­ня прав — те­пер тре­ба за ко­ро­ткий час зі­бра­ти під­пи­си під­трим­ки жи­те­лів краю і му­ні­ци­паль­них де­пу­та­тів («мун­де­пів» у ро­сій­ській тер­мі­но­ло­гії). Остан­ні мо­жуть під­три­ма­ти тіль­ки одно­го кан­ди­да­та, і всі го­ло­си вже зі­бра­ні став­ле­ни­ком вла­ди, а та­кож ін­ши­ми те­хні­чни­ми кан­ди­да­та­ми. Ко­му­ніст про­сто не ді­йде до ре­є­стра­ції.

Ха­ка­сія — улю­бле­не мі­сце від­по­чин­ку Пу­ті­на, ін­ди­ві­ду­аль­но­го і ра­зом із мі­ні­стром обо­ро­ни Сєр­гє­єм Шой­гу. Гу­бер­на­тор, який про­грав, був ва­жли­вим роз­по­ря­дни­ком пре­зи­дент­сько­го від­по­чин­ку, і він про­грав у пер­шо­му ту­рі ко­му­ні­сто­ві. Пе­ред дру­гим ту­ром Пу­тін і Шой­гу за­їха­ли в ре­спу­блі­ку на шля­ху з Ду­шан­бе в Со­чі, але пу­блі­чних обі­ця­нок, що все бу­де до­бре, тут не зву­ча­ло. За кіль­ка днів до дру­го­го ту­ру з Крем­ля на­ді­йшов си­гнал про не­ми­ну­че — гу­бер­на­то­ро­ві до­ве­ло­ся зня­ти­ся з ви­бо­рів, щоб їх від­кла­сти, а по­тім і пі­ти з по­са­ди. Но­вий при­зна­че­нець у Ха­ка­сію як кан­ди­дат на ви­бо­рах не пла­ну­вав­ся. Він мав зі­рва­ти не­за­вер­ше­ний дру­гий тур юри­ди­чно при­стой­ни­ми спосо­ба­ми, ор­га­ні­зу­ва­ти но­ві ви­бо­ри й по­вер­ну­ти­ся до Мо­скви. До дру­го­го ту­ру ці­єї не­ді­лі всі кан­ди­да­ти, крім пред­став­ни­ка КПРФ, зня­ли­ся з ви­бо­рів. Єди­ний пре­тен­дент від КПРФ, що за­ли­шив­ся, те­пер за про­це­ду­рою має на­бра­ти по­ло­ви­ну го­ло­сів від тих, хто при­йшов го­ло­су­ва­ти. Вла­да за­пу­сти­ла всі ре­сур­си для го­ло­су­ва­н­ня про­ти, хо­ча агі­та­ція про­ти й за­бо­ро­не­на ро­сій­ським за­ко­но­дав­ством.

Не мо­жна ви­клю­ча­ти, що «злив» КПРФ у При­мор­сько­му краї су­про­во­джу­вав­ся по­го­дже­ним із Крем­лем шан­сом на пе­ре­мо­гу в Ха­ка­сії. Якщо пе­ре­мо­га ко­му­ні­стів від­бу­де­ться, то­ді або їхні лі­де­ри бу­дуть допу­ще­ні до пер­шо­го ті­ла Ро­сії під час йо­го від­пу­скних за­бав, або від­пус­тки пер­шо­го ті­ла бу­дуть пе­ре­не­се­ні в ін­ший ре­гіон.

Про­фі­ла­кти­ка май­бу­тніх по­ра­зок

Нав­че­ний не­при­єм­ним до­сві­дом ре­гіо­наль­них ви­бо­рів цьо­го ро­ку, Кремль роз­по­чав но­ву хви­лю від­ста­вок і при­зна­чень у гу­бер­на­тор­сько­му кор­пу­сі. Ро­сій­ські по­лі­ти­чні екс­пер­ти дру­жно за­яви­ли, що за­мі­ни бу­ли очі­ку­ва­ні, але ма­ло хто з них ка­зав про це до ве­ре­сне­вих ви­бо­рів.

З дій Крем­ля мо­жна су­ди­ти про іден­ти­фі­ка­цію про­блем ке­ро­ва­но­сті ре­гіо­нів: вто­ма ви­бор­ців від не­змі­ню­ва­них пер­сон і не­га­тив­ний шлейф го­ло­су­ва­н­ня «Єди­ної Ро­сії» за пен­сій­ну ре­фор­му. Про­бле­ми вто­ми ви­бор­ців ви­рі­шу­ю­ться без кре­а­ти­ву, усу­не­н­ням з еле­кто­раль­но­го по­ля на­бри­длих ке­рів­ни­ків. За пе­рі­од тро­хи біль­ше ніж мі­сяць, окрім очіль­ни­ків При­мор­сько­го краю (і, від­по­від­но, Саха­лі­ну) та Ха­ка­сії бу­ло за­мі­не­но та­кож ке­рів­ни­ків Ка­бар­ди­но-бал­ка­рії, Астра­хан­ської Кур­ган­ської і Ли­пе­цької обла­стей, Ба­шкор­то­ста­ну, Кур­ської обла­сті, Санкт-пе­тер­бур­га, За­бай­каль­сько­го краю. Біль­шість цих ке­рів­ни­ків на­сту­пно­го ро­ку очі­ку­ють ре­гіо­наль­ні ви­бо­ри. З тих, хто по­ки вці­лів і мо­же роз­ра­хо­ву­ва­ти на пе­ре­мо­гу 2019 ро­ку, — Сєр­гєй Аксьо­нов, «гла­ва» ане­ксо­ва­но­го Кри­му. Але це в ба­чен­ні Крем­ля. З ура­ху­ва­н­ням ре­зуль­та­тів ре­гіо­наль­них ви­бо­рів цьо­го ро­ку ба­га­то про­гно­зів мо­жна по­ста­ви­ти під сум­нів.

Клю­чо­ві ре­гіо­наль­ні ви­бо­ри цьо­го ро­ку в При­мор’ї за­без­пе­чу­ва­ти­ме зна­чна, на­віть на­дмір­но, з ура­ху­ва­н­ням на­яв­но­сті в кан­ди­да­та від вла­ди вла­сної ко­ман­ди й ре­сур­сів, гру­па по­літ­те­хно­ло­гів і ре­гіо­наль­них ме­не­дже­рів. Аж до ви­бо­рів у ре­гіо­ні пра­цю­ва­ти­муть Бо­ріс Ра­по­порт (близь­кий до Вла­ді­сла­ва Сур­ко­ва, від­по­від­ав за по­лі­ти­чну скла­до­ву се­па­ра­тних укра­їн­ських те­ри­то­рій), який за­раз про­хо­дить по­го­дже­н­ня для при­зна­че­н­ня за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка управ­лі­н­ня пре­зи­ден­та із за­без­пе­че­н­ня ді­яль­но­сті Дер­жра­ди (УДР). Йо­му до­по­ма­га­ти­ме спів­ро­бі­тни­ця УДР Ма­рія Сєр­гє­є­ва. Ке­рів­ни­цтво з Мо­скви по­кла­де­но на на­чаль­ни­ка УДР Алє­ксан­дра Ха­ри­че­ва (як і на біль­шо­сті ре­гіо­наль­них ви­бо­рів, але цьо­го ра­зу з при­су­тні­стю спів­ро­бі­тни­ків на «по­лі бою»). За­без­пе­чу­ва­ти кам­па­нію на мі­сці по­дій від­прав­ле­но пред­став­ни­ків Pr-агентств «По­лі­лог» (близь­ке до Сєр­гєя Кі­рі­єн­ка), «Іма-кон­сал­тинг», «Бак­стер груп».

За да­ни­ми «Ве­до­мо­стей», у ре­гіо­ни, в яких ви­бо­ри від­бу­ду­ться на­сту­пно­го ро­ку, бу­ли спря­мо­ва­ні гру­пи спів­ро­бі­тни­ків адмі­ні­стра­ції, «Єди­ної Ро­сії» і по­літ­те­хно­ло­гів. Во­ни ма­ють ви­вчи­ти си­ту­а­цію, опра­цю­ва­ти ре­зуль­та­ти в рам­ках ба­га­то­фа­ктор­но­го ана­лі­зу і по­тім су­про­во­джу­ва­ти ви­бо­ри. Роз­по­діл ві­до­мих по­літ­те­хно­ло­гів та­кий: Єв­гє­ній Мін­чен­ко — За­бай­ка­л­ля, Грі­го­рій Ка­зан­ков — Астра­хан­ська й Вол­го­град­ська обла­сті, Олег Ма­твей­чев — Во­ло­год­ська область, Дмі­трій Ор­лов — Че­ля­бін­ська й Орен­бурзь­ка обла­сті, Па­вєл Да­ні­лін — Став­ро­поль­ський край і Кал­ми­кія, Глєб Ку­знє­цов — Санкт-пе­тер­бург. У мо­ні­то­рин­гу бу­де за­ді­я­ний Сєр­гєй Звє­рєв.

Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ва­н­ня за спи­ска­ми «Єди­ної Ро­сії» усіх рів­нів не дис­кре­ди­ту­ва­ли пре­зи­ден­та, то­му від­ста­вок і по­втор­них го­ло­су­вань не бу­ло. Що­прав­да, ре­зуль­тат дис­кре­ди­ту­вав лі­де­ра «Єди­ної Ро­сії» прем’єра Дмі­трія Мє­две­дє­ва, але не силь­но. У го­ло­су­ван­ні за спи­ском «Єди­на Ро­сія» на­бра­ла за­га­лом мен­ше ніж 50%, але з ура­ху­ва­н­ням ло­яль­них ма­жо­ри­тар­ни­ків її ре­зуль­тат до­сяг 60%. Це до­зво­ли­ло лі­де­рам пар­тії ого­ло­си­ти про пе­ре­мо­гу й ство­ре­н­ня біль­шо­сті у всіх но­во­обра­них за­ко­но­дав­чих збо­рах. Про­те ке­рів­ни­ків пар­тій­них ор­га­ні­за­цій у про­блем­них ре­гіо­нах бу­ло за­мі­не­но.

Ро­сій­ська си­сте­ма вла­ди да­ла ло­каль­ний, але гли­бо­кий збій. Си­ту­а­ція з ре­гіо­наль­ни­ми ви­бо­ра­ми за­ли­ша­є­ться кон­тро­льо­ва­ною для Крем­ля. Але нер­во­зність по­мі­тна. За­пас мі­цно­сті вла­ди, який зда­вав­ся ду­же ве­ли­ким (при­чо­му не­спо­ді­ва­но ве­ли­ким) за ре­зуль­та­та­ми пре­зи­дент­ських ви­бо­рів у бе­ре­зні, усьо­го за пів­ро­ку ду­же ско­ро­тив­ся. То­му ко­ри­гу­ван­ню під­ля­га­ють не тіль­ки ре­зуль­та­ти, а й са­ма вну­трі­шня по­лі­ти­ка. Вла­ді­мір Пу­тін за­ли­ша­є­ться по­ту­жною по­лі­ти­чною фі­гу­рою в Ро­сії, але він втра­чає зда­тність «ма­гі­чно­го» впли­ву на ро­сій­ське на­се­ле­н­ня в рам­ках імі­та­ції де­мо­кра­тії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.