При­бор­ка­н­ня та­ри­фної ли­хо­ман­ки

Dzerkalo Tizhnya - - ТИТУЛЬНА СТОРІНКА - Ро­ман ЯКЕЛЬ

(Тер­но­піль)

За два остан­ні ро­ки Тер­но­піль став мі­стом, у яко­му пла­та за про­їзд у гро­мад­сько­му транс­пор­ті зро­стає з ви­пе­ре­дже­н­ням ін­ших обла­сних цен­трів. Ту­те­шня мі­ська вла­да що­ра­зу апе­лює до сві­до­мо­сті ме­шкан­ців: якщо не під­ви­щи­ти та­ри­фи, мі­сто че­кає транс­порт­ний ко­лапс. І він та­ки став­ся, але че­рез мі­тинг обу­ре­них па­са­жи­рів…

Хви­лю гро­мад­сько­го не­вдо­во­ле­н­ня збу­рив Тер­но­піль­ський мі­ськви­кон­ком, який із 1 ли­сто­па­да різ­ко під­ви­щив пла­ту за про­їзд у мі­сько­му транс­пор­ті: до 9 грн в ав­то­бу­сах і 8 грн у тро­лей­бу­сах (до під­ви­ще­н­ня пла­та ста­но­ви­ла, від­по­від­но, 5 і 4 грн). Від­так про­їзд у Тер­но­по­лі став най­до­рож­чим се­ред міст Укра­ї­ни. На­віть у Ки­є­ві пла­та за про­їзд у мар­шру­тках ста­но­вить 8 грн. І це при то­му що зар­пла­ти в мі­сті та обла­сті не йдуть у жо­дне по­рів­ня­н­ня зі сто­ли­чни­ми, а за­ли­ша­ю­ться одни­ми з най­ниж­чих у кра­ї­ні. Так, се­ре­дня зар­пла­та в Тер­но­по­лі ле­две пе­ре­ви­щує 7 тис. грн, то­ді як по Укра­ї­ні — вже 9 тис. грн.

Що­прав­да, при роз­ра­хун­ку не­пер­со­ні­фі­ко­ва­ним еле­ктрон­ним кви­тком або бан­ків­ською кар­ткою про­їзд в ав­то­бу­сах Тер­но­по­ля мав би ко­шту­ва­ти 7 грн, а «Со­ці­аль­ною кар­ткою тер­но­по­ля­ни­на» — 6 грн. Ро­зра­ху­нок у тро­лей­бу­сі ви­гля­дав би так: 6 грн — без­імен­ним еле­ктрон­ним кви­тком або бан­ків­ською кар­ткою, а 5 грн — «Со­ці­аль­ною кар­ткою тер­но­по­ля­ни­на». Мі­ські чи­нов­ни­ки сві­до­мо роз­ді­ли­ли лю­дей на рі­зні сор­ти-ка­те­го­рії: го­сті мі­ста, тер­но­по­ля­ни «еле­ктро­ні­зо­ва­ні» й «не­еле­ктро­ні­зо­ва­ні». Та­ко­го по­ді­лу не­має в ін­ших мі­стах, усі уча­сни­ки ру­ху ма­ють одна­ко­ві пра­ва, за ви­ня­тком піль­го­вих ка­те­го­рій.

Мі­ський го­ло­ва Сер­гій На­дал у ві­део­звер­нен­ні до тер­но­по­лян по­ясню­вав та­ке під­ви­ще­н­ня тим, що гро­мад­ський транс­порт опи­нив­ся у кри­ти­чній си­ту­а­ції. Всі ав­то­бу­сні мар­шру­ти ста­ли зби­тко­ви­ми. Во­дії ав­то­бу­сів і мар­шру­тних та­ксі від­мов­ля­ю­ться ви­хо­ди­ти на ро­бо­ту. Вла­ді ле­две вда­є­ться за­спо­ко­ю­ва­ти во­ді­їв та кон­ду­кто­рів тро­лей­бу­сно­го пар­ку, щоб во­ни пра­цю­ва­ли. А в мі­сько­му бю­дже­ті на ли­сто­пад уже ви­чер­па­ли­ся ко­шти на опла­ту пе­ре­ве­зе­н­ня піль­го­вих ка­те­го­рій па­са­жи­рів.

Во­стан­нє та­ри­фи на про­їзд у Тер­но­по­лі під­ви­щу­ва­ли біль­ше ро­ку то­му. «Від­то­ді вар­тість па­лив­них ма­те­рі­а­лів зро­сла на 16%, мі­ні­маль­на зар­пла­та — на 15%, а вар­тість еле­ктро­енер­гії зро­сла у 2,5 ра­зу. Нам по­ві­до­ми­ли, що че­рез бор­ги тро­лей­бу­си вже з 30 жов­тня мо­гли бу­ти від­клю­че­ні від еле­ктро­по­ста­ча­н­ня. Без під­ви­ще­н­ня пла­ти за про­їзд зу­пи­ни­ли­ся б і при­ва­тні пе­ре­ві­зни­ки, бо їх ді­яль­ність, за всі­ма еко­но­мі­чни­ми роз­ра­хун­ка­ми, бу­ла кри­зо­вою», — за­пев­няв гра­до­на­чаль­ник. Але він, ма­буть, за­був уто­чни­ти, що у пла­но­вій со­бі­вар­то­сті пе­ре­ве­зень КП «Тер­но­пі­ль­еле­ктро­транс» на 2018 р. на рів­ні 113,3 млн грн час­тка еле­ктро­енер­гії ста­но­вить ли­ше 25,3 млн грн (тоб­то 22,3%).

На­чаль­ник управ­лі­н­ня транс­пор­ту, ко­му­ні­ка­цій та зв’яз­ку Тер­но­піль­ської мі­ськра­ди Ігор Ме­дин­ський грі­зну пер­спе­кти­ву не­по­ру­шно­сті та­ри­фів ро­бить ще по­хму­рі­шою: «Та­ке ви­му­ше­не під­ви­ще­н­ня ці­ни на про­їзд зу­мов­ле­не ка­та­стро­фі­чною си­ту­а­ці­єю, яка за­раз спо­сте­рі­га­є­ться як у ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві «Тер­но­пі­ль­еле­ктро­транс», так і у при­ва­тних пе­ре­ві­зни­ків. Це спри­чи­ни­ли не­спро­мо­жність по­кри­ва­ти вла­сні ви­тра­ти че­рез зна­чне під­ви­ще­н­ня вар­то­сті еле­ктро­енер­гії та паль­но­го, до­ро­гий ре­монт транс­пор­ту, се­ре­дній вік яко­го 25 ро­ків, та не­ста­ча ко­штів на ви­пла­ту за­ро­бі­тної пла­ти во­ді­ям».

Звід­си ви­сно­вок: мі­ська вла­да му­си­ла пі­ти на не­по­пу­ляр­ний крок, під­ви­щив­ши пла­ту за про­їзд. Але жи­те­лів не пе­ре­ко­на­ли та­кі ар­гу­мен­ти мі­ських чи­нов­ни­ків, і ми­ну­лої не­ді­лі тер­но­по­ля­ни ви­йшли на мі­тинг із про­те­стни­ми га­сла­ми, а від­так пе­ре­кри­ли го­лов­ні ву­ли­ці мі­ста, за­бло­ку­вав­ши рух транс­пор­ту. Лю­ди ви­ма­га­ли не­гай­но зни­зи­ти та­ри­фи на про­їзд у мі­сько­му транс­пор­ті. На­сту­пно­го дня акція про­те­сту три­ва­ла під сті­на­ми мі­ськра­ди…

Аби хоч тро­хи вга­му­ва­ти обу­ре­н­ня тер­но­по­лян, ме­рія опри­лю­дни­ла роз­ра­хун­ки. Із них ви­дно: при пла­но­вій рен­та­бель­но­сті КП «Тер­но­пі­ль­еле­ктро­транс» на 2018 р. 10%, пла­та за про­їзд у тро­лей­бу­сі ма­ла би ста­но­ви­ти 7,60 грн. А в ав­то­бу­сах і мар­шру­тних та­ксі, при та­кій са­мій рен­та­бель­но­сті (во­на вклю­чає вар­тість паль­но­го 29,94 грн за літр, се­ре­дню зар­пла­ту во­ді­їв — 7,5 тис. грн, се­ре­дню рі­чну вар­тість ре­мон­ту ав­то­бу­са — 35 тис. грн та про­гно­зо­ва­ний рі­чний па­са­жи­ро­по­тік, — 20 млн па­са­жи­рів) та­риф «ви­ро­стає» до 8,82 грн. Остан­ній та­риф ви­кли­кає зна­чні сум­ні­ви, при­найм­ні в ча­сти­ні вка­за­ної вар­то­сті ре­мон­ту ав­то­бу­са і ве­ли­чи­ни па­са­жи­ро­по­то­ку, ре­аль­них цифр яко­го до­сі не по­ка­зу­ють при­ва­тні пе­ре­ві­зни­ки (про це тро­хи ниж­че).

За­ли­ша­є­ться від­кри­тим і за­пи­та­н­ня, чо­му, ма­ю­чи та­кі ве­ли­кі ви­тра­ти на пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів, вла­да ін­ших міст не по­спі­шає під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи. На­при­клад, у су­сі­дніх обла­сних цен­трах — Льво­ві, Рів­но­му, Лу­цьку, Чер­нів­цях — про­їзд в ав­то­бу­сі ко­штує 5 грн, в Іва­но-фран­ків­ську — 5–6 грн (за­ле­жно від ча­су до­би). Вар­тість про­їзду в тро­лей­бу­сах у Лу­цьку, Рів­но­му, Чер­нів­цях до­сі три­ма­є­ться на рів­ні 3 грн, а в Іва­но-фран­ків­ську — на­віть 2 грн.

На по­ча­тку 2018 р. вла­да Тер­но­по­ля обі­ця­ла, що до кін­ця ро­ку май­же весь мі­ський транс­порт ста­не ко­му­наль­ним, пла­ну­ва­ло­ся за­ку­пи­ти 40 ве­ли­ких ав­то­бу­сів. Зре­штою, при­дба­ли тіль­ки один. За­ку­пів­лю ре­шти від­кла­ли на на­сту­пний рік. Мі­ський го­ло­ва Тер­но­по­ля ви­прав­до­ву­є­ться тим, що за ко­шти, які пла­ну­ва­ли спря­му­ва­ти на ку­пів­лю но­вих ав­то­бу­сів, тре­ба до­фі­нан­со­ву­ва­ти осві­ту й ме­ди­ци­ну (на 60 млн грн). Але ж та­ка си­ту­а­ція не в окре­мо взя­то­му Тер­но­по­лі, — осві­ту й ме­ди­ци­ну до­фі­нан­со­ву­ють із мі­сце­вих бю­дже­тів і в ін­ших мі­стах кра­ї­ни. Чо­му ж там транс­порт­ні за­со­би за­ку­по­ву­ють у зна­чних кіль­ко­стях? На­при­клад, у Aeи­то­ми­рі ни­ні­шньо­го ро­ку вже при­дба­ли в лі­зинг 17 ве­ли­ких ав­то­бу­сів МАЗ-206 із 72 па­са­жи­ро­мі­сця­ми ко­жен...

Тер­но­піль став пер­шим мі­стом в Укра­ї­ні, де за­про­ва­дже­но ква­зі- еле­ктрон­ну си­сте­му опла­ти про­їзду. Чо­му «ква­зі»? Бо з неї ви­па­ла ва­жли­ва лан­ка — сер­вер дис­пе­тчер­сько­го пун­кту, ку­ди ма­ла б над­хо­дить ін­фор­ма­ція про всю ви­ру­чку від пе­ре­ве­зе­н­ня па­са­жи­рів. Зав­да­н­ням еле­ктрон­ної си­сте­ми в Тер­но­по­лі бу­ло по­до­ла­ти «тінь», вста­но­ви­ти ре­аль­ний па­са­жи­ро­по­тік і ре­аль­ну вар­тість пе­ре­ве­зень. Про­те в Тер­но­по­лі так і не вда­ло­ся вста­но­ви­ти пов­ний облік па­са­жи­ро­по­то­ку, бо чи­ма­ло па­са­жи­рів роз­ра­хо­ву­ю­ться го­тів­кою, во­дії не ви­да­ють кви­тків, а па­са­жи­ри не ви­ма­га­ють цьо­го. Тож усі­єї ви­ру­чки від пе­ре­ве­зень па­са­жи­рів до­сі не ви­дно, ча­сти­на її й на­да­лі пе­ре­бу­ває в «ті­ні». І то­му ор­ган мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня не мо­же по­ба­чи­ти всьо­го до­хо­ду пе­ре­ві­зни­ка, оці­ни­ти йо­го ви­тра­ти й ви­рі­ши­ти, чи тре­ба і на скіль­ки під­ви­щу­ва­ти та­ри­фи.

Ви­хо­дить, що «тінь» пе­ре­мо­гла па­са­жи­рів і ме­рію. Яскра­вий факт: пі­сля по­до­рож­ча­н­ня про­їзду во­дії мар­шру­ток ста­ли ма­со­во «йти на­зу­стріч» па­са­жи­рам, про­по­ну­ю­чи: да­вай­те сю­ди по­пе­ре­дні 5 грн і ти­хо про­ходь­те до са­ло­ну. Кви­тка, зві­сно ж, во­ни не ви­да­ють, а лю­ди ра­ді хоч тро­хи зеко­но­ми­ти на про­їзді. Істо­тним під­ви­ще­н­ням та­ри­фів на про­їзд у транс­пор­ті мі­ська вла­да Тер­но­по­ля, як на ме­не, не­пря­мо за­охо­чує пе­ре­ві­зни­ків і во­ді­їв пра­цю­ва­ти в «ті­ні» й тим са­мим дис­кре­ди­тує ва­жли­ву ре­фор­му у сфе­рі транс­пор­ті.

Отож ре­фор­ми, в то­му чи­слі за­про­ва­дже­н­ня еле­ктрон­ної си­сте­ми опла­ти про­їзду, ма­ють про­во­ди­ти­ся про­ду­ма­но, ви­во­ди­ти на по­зи­тив­ний ре­зуль­тат, а не на бу­дья­кий, за прин­ци­пом: обі­ця­ли одне, а ви­йшло як ви­йшло, хай спо­жи­ва­чі по­слуг уже ви­ба­ча­ють…

Р.S. Тер­но­піль­ський мі­ськви­кон­ком під ти­ском гро­мад­сько­сті та­ки ска­су­вав рі­ше­н­ня про під­ви­ще­н­ня вар­то­сті про­їзду в мі­сько­му транс­пор­ті. З 6 ли­сто­па­да в мі­сто по­вер­ну­ли­ся по­пе­ре­дні та­ри­фи — 3 й 4 грн у тро­лей­бу­сах і 4 та 5 грн в ав­то­бу­сах і мар­шру­тних та­ксі. Про­те мит­тє­во від­ре­а­гу­ва­ли при­ва­тні ав­то­пе­ре­ві­зни­ки: то­го дня їхні во­дії не ви­їха­ли на мар­шру­ти. Мі­стя­ни бу­ли зму­ше­ні їзди­ти у пе­ре­пов­не­них тро­лей­бу­сах або до­ла­ти кі­ло­ме­тро­ві від­ста­ні пі­шки...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.