ФОКС Дж.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - Дж. ФОКС, Ін­сти­тут еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки (Ва­шинг­тон, США)

– Тор­го­вель­на по­лі­ти­ка США – час по­ча­ти спо­ча­тку

Обу­ре­н­ня, ви­кли­ка­не тим, як між­на­ро­дна тор­гів­ля впли­ну­ла на ро­бо­чі мі­сця, за­ро­бі­тну пла­ту і пер­спе­кти­ви, ста­ло основ­ною при­чи­ною обра­н­ня До­наль­да Трам­па Пре­зи­ден­том Спо­лу­че­них Шта­тів Америки. По­лі­ти­ки та ек­спер­ти з Демократичної пар­тії, які ни­ні зайня­ті по­шу­ком го­лов­них при чин при­го­лом­шли­вої по­раз­ки Хіл­ла­рі Клін­тон, по­вин­ні оці­ни­ти свій влас ний вне­сок у те, що ста­ло­ся.

Від мо­мен­ту під­пи­са­н­ня у 1994 р. Пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­ської уго­ди про віль­ну тор­гів­лю (НА­ФТА), яку за­ду­мав Ро­нальд Рей­ган, під­пи­сав Джордж Буш і на­пра­вив до Кон­гре­су Білл Клін­тон, ва­шинг­тон­ський по­лі­ти­чний клас нев­пин­но про­во­дить у жи­т­тя дедалі більше так зва­них угод про віль­ну тор­гів­лю. До­по­віді Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки про­тя­гом де­ся­ти­річ свід­чать про те, що ці уго­ди зруй­ну­ва­ли ви­ро­бни­чий фун­да­мент на­шої краї ни та еко­но­мі­чну за­хи­ще­ність міль­йо­нів аме­ри­кан­ців. Під ти­ском ТНК лі­де­ри і де­мо­кра­тів, і ре­спу­блі­кан­ців си­сте­ма­ти­чно жер­тву­ва­ли до­хо­да­ми і га­ран­ті­я­ми зайня­то­сті аме­ри­кан­ських тру­дя­щих в обмін на про­су­ва­н­ня ін­те­ре­сів аме­ри­кан­ських між­на­ро­дних ін­ве­сто­рів.

Бунт ви­бор­ців з най­більш по­стра­жда­лих шта­тів про­ти еліт обох пар­тій був лише пи­та­н­ням ча­су. В Мі­чи­га­ні, Ога­йо, Пен­силь­ва­нії, Ві­скон­си­ні й Айо­ві на­бра­ло­ся до­ста­тньо го­ло­сів (се­ред яких ба­га­то тих, хто на ми­ну­лих ви­бо­рах під­три­мав Оба­му), щоб при­ве­сти Трам­па у Бі­лий дім.

Але про­бле­ма за­ли­ша­є­ться. Трамп ого­ло­сив про при­пи­не­н­ня дії Транс ти­хо­оке­ан­сько­го пар­тнер­ства (ТТП). На­то­мість він обі­цяє укла­сти “че­сні дво­сто­рон­ні тор­го­вель­ні уго­ди, які зно­ву по­вер­нуть ро­бо­чі мі­сця і про­мис ло­вість на аме­ри­кан­ську зем­лю”. Але ми вже чу­ли це ра­ні­ше. Ба­рак Оба­ма про­гно­зу­вав по­яву 70 тис. ро­бо­чих місць пі­сля дво­сто­рон­ньої уго­ди про віль­ну тор­гів­лю між США і Ко­ре­єю, яку він під­пи­сав у 2011 р. Чо­ти­ри ро­ки по­то­му ми втра­ти­ли вже 95 тис. ро­бо­чих місць [1].

Трамп ви­хва­ля­є­ться, що він ефе­ктив­ні­ший пе­ре­мов­ник, ніж Ба­рак Оба ма, і це, мо­жли­во, так і є. І він без­умов­но пра­вий, ко­ли кри­ти­кує уго­ди Оба­ми. Але до­ко­рін­на при­чи­на втра­ти ро­бо­чих місць і ско­ро­че­н­ня кількості під­при­ємств у зв’яз­ку з гло­ба­лі­за­ці­єю ле­жить глиб­ше, ніж окре­мі де­та­лі тор­го­вель­них угод. Во­на по­ля­гає в то­му, що в ре­зуль­та­ті про­во­джу­ва­ної еко но­мі­чної по­лі­ти­ки аме­ри­кан­ські тру­дя­щі по­стій­но ви­яв­ля­ю­ться не­пі­дго тов­ле­ни­ми до гру­бої гло­баль­ної кон­ку­рен­ції. У під­сум­ку їх втра­ти в кож но­му но­во­му ци­клі роз­ши­ре­н­ня тор­гів­лі по­стій­но пе­ре­ви­щу­ють ви­го­ди.

*

Фокс Джефф (Faux Jeff).

Ви­клад до­по­віді Джеф­фа Фо­кса в Ін­сти­ту­ті еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки (Ва­шинг­тон, США) 30 ли­сто­па­да 2016 р. Дру­ку­є­ться з до­зво­лу Ло­ри Ін­гда­хл, ди­ре­кто­ра з пу­блі ка­цій Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки; e mail: lengdahl@epi.org.

Це фун­да­мен­таль­на про­бле­ма, яку не­мо­жли­во розв’яза­ти тіль­ки ефе­ктив ни­ми пе­ре­го­во­ра­ми.

Тор­го­вель­на по­лі­ти­ка остан­ньої чвер­ті ми­ну­ло­го сто­лі­т­тя збан­кру­ті­ла і еко­но­мі­чно, і по­лі­ти­чно. На­став хо­ро­ший мо­мент для Америки роз­по­ча­ти з чи­сто­го ар­ку­ша і зно­ву обмір­ку­ва­ти стра­те­гії кон­ку­рен­ції в гло­баль­ній еко­но­мі­ці, які до­зво­ли­ли б під­ви­щи­ти рі­вень жи­т­тя для всіх.

Пер­шим кро­ком має ста­ти при­зу­пи­не­н­ня всіх пе­ре­го­во­рів що­до тор­го вель­них угод – і дво , і ба­га­то­сто­рон­ніх, – до­ки в нас не бу­де та­ких стра­те­гій.

Carroll L. По­га­на еко­но­мі­ка = про­валь­на по­лі­ти­ка

До­нальд Трамп під­дав різ­кій кри­ти­ці і тор­го­вель­ні уго­ди, і пи­ха­тість елі­ти су­спіль­ства, за­не­по­ко­є­ної сво­ї­ми зв’яз­ка­ми з Уолл стріт більше, ніж до­ля­ми аме­ри­кан­ців, чиї жи­т­тя руй­ну­ю­ться че­рез гло­ба­лі­за­цію. Він кри ти­ку­вав лі­де­рів обох пар­тій, але са­ме де­мо­кра­ти­чні пре­зи­ден­ти Білл Клін­тон і Ба­рак Оба­ма бу­ли най­ві­до­мі­ши­ми про­від­ни­ми грав­ця­ми кор­по­ра­тив­ної гло­ба­лі­за­ції. Оскіль­ки Де­мо­кра­ти­чна пар­тія тра­ди­цій­но про­го­ло­шу­ва­ла се­бе за­хи­сни­цею ро­бі­тни­чо­го кла­су, ни­ні її при­хиль­ни­ки більше за ін­ших від­чу­ва­ють се­бе обма­ну­ти­ми.

По­бо­ю­ва­н­ня і роз­дра­ту­ва­н­ня ро­бі­тни­ків, які стрім­ко втра­ча­ють “аме ри­кан­ську мрію”, спря­мо­ву­ва­ли­ся про­па­ган­дою пра­вих сил про­ти ім­мі гран­тів і мен­шин, а та­кож про­гре­сив­них осві­че­них жі­нок. Ба­га­то ви­бор­ців, уре­шті решт, ста­ли вва­жа­ти (хо­ча це і не так), що де­мо­кра­ти збіль­шу­ють ви­го­ди і при­ві­леї для цих груп на­се­ле­н­ня, за­би­ра­ю­чи їх у пра­ців­ни­ків про ми­сло­во­сті, які скла­да­ю­ться з аме­ри­кан­ців усіх рас, обох ста­тей і будь яких со­ці­аль­них груп.

Це пе­ре­ко­на­н­ня під­крі­плю­ва­ло­ся ви­сло­ва­ми по­лі­ти­чних кон­суль­тан­тів та екс­пер­тів, які за­яв­ля­ли, що пар­тія більше не по­тре­бує під­трим­ки тра­ди­цій ної біль­шо­сті, а мо­же пе­ре­мог­ти на ви­бо­рах зав­дя­ки ко­а­лі­ції мен­шин, ім мі­гран­тів, жі­нок і бі­лих осві­че­них чо­ло­ві­ків. Во­ни по­ми­ли­ли­ся. Хіл­ла­рі Клін­тон отри­ма­ла мен­ше го­ло­сів афро­а­ме­ри­кан­ців, ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ців і бі­лих жі­нок, ніж Ба­рак Оба­ма у 2012 р. До­нальд Трамп, не­зва­жа­ю­чи на всі йо­го обра­зли­ві ви­слов­лю­ва­н­ня про­ти ім­мі­гран­тів з за пів­ден­но­го кор­до­ну, на­справ­ді одер жав більше го­ло­сів ла­ти­но­а­ме­ри­кан­ських ви­бор­ців, ніж Мітт Ром­ні у 2012 р. Ко­ли він кри­ти­ку­вав “Carrier Company” за її пла­ни пе­ре­не­сти фа­бри­ку до Ме­кси­ки, він го­во­рив про під­при­єм­ство, де 50% ро­бо­чої си­ли – афро­а­ме­ри кан­ці. При цьо­му жін­ки ста­нов­лять по­ло­ви­ну тих, хто пра­цює на скла­даль­них кон­ве­є­рах, а ще під­при­єм­ство дає ро­бо­ту де­ся­ткам ім­мі­гран­тів з Бір­ми [2].

Тіль­ки пі­сля успі­ху в прай­ме­різ сво­го кон­ку­рен­та вер­монт­сько­го се­на то­ра Бер­ні Сан­дер­са (Bernie Sanders) Клін­тон при­пи­ни­ла під­трим­ку ТТП, яке во­на колись на­зи­ва­ла “зо­ло­тим стан­дар­том” для тор­го­вель­них угод .

Клін­тон ви­ко­ри­ста­ла ви­слів “зо­ло­тий стан­дарт” у сво­є­му ви­сту­пі в Ав­стра­лії у 2012 р. [3]. Ево­лю­ція її по­гля­дів що­до ТТП до­слі­джу­ва­ла­ся сай­том Politifact.com у 2015 р. ( Hillary Clinton Flip Flops on Trans Pacific Partnership / Politifact. – October 8. – 2015 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.politifact.com/ truth o meter/statements/2015/oct/08/hillary clinton/hillary clinton now opposes trans pacific partners/).

* *

А вір­джин­ський се­на­тор Тім Кейн (Tim Kaine) змі­нив свою по­зи­цію що­до ТТП тіль­ки пі­сля то­го, як йо­му за­про­по­ну­ва­ли но­мі­на­цію на по­са­ду ві­це пре­зи­ден­та. Але більшість ви­бор­ців на Се­ре­дньо­му За­хо­ді, із зро­зумі­лих при чин, бу­ли на­ла­што­ва­ні ске­пти­чно. На прай­ме­різ у 2008 р. і Хіл­ла­рі Клін­тон, і Ба­рак Оба­ма да­ли ви­бор­цям із Се­ре­дньо­го За­хо­ду обі­цян­ку ро­зі­рва­ти уго­ду НА­ФТА, але пі­сля то­го, як Оба­ма став пре­зи­ден­том, а Клін­тон – держ­се­кре та­рем, во­ни її не­гай­но по­ру­ши­ли.

У мі­ру то­го, як роз­дра­ту­ва­н­ня ро­бі­тни­ків зро­ста­ло, їхні про­бле­ми, а та­кож ті ді­я­чі, які на­ма­га­ли­ся їх за­хи­ща­ти, – від лі­де­рів про­ми­сло­вих проф спі­лок до кон­гре­сме­нів, та­ких як Бер­ні Сан­дерс, член Па­ла­ти Пред­став ни­ків від Ога­йо Мар­сі Ка­птур (Marcy Kaptur) і се­на­тор від Ога­йо Шер­род Бра­ун (Sherrod Brown), – по­стій­но ви­смі­ю­ва­лись огля­да­ча­ми, еко­но­мі­ста ми і ав­то­ра­ми ре­да­кцій­них ста­тей. Згі­дно з еко­но­мі­чни­ми уяв­ле­н­ня­ми, що скла­ли­ся, ро­бі­тни­ки по­вин­ні бу­ти вдя­чни­ми за те, що їхні ро­бо­чі мі­сця, зар­пла­ти, со­ці­аль­ну ста­біль­ність і май­бу­тнє їхніх ді­тей бу­ло про­мі­ня­но на де­ше­ву ни­жню бі­ли­зну і мо­біль­ні те­ле­фо­ни.

Тор­го­вель­на по­лі­ти­ка США, оче­ви­дно, ста­ла по­га­ною по­лі­ти­кою. Але во­на по­га­на, оскіль­ки по­га­ною є еко­но­мі­ка .

Якщо аме­ри­кан­ський по­лі­ти­чний істе­блі­шмент дій­сно хо­че ді­ста­ти урок з цих ви­бо­рів, то спо­ча­тку він по­ви­нен при­пи­ни­ти 20 рі­чний обман, за­пе­ре­че­н­ня оче­ви­дно­го і про­я­ви ан­ти­де­мо­кра­ти­чної пи­ха­то­сті у тор­го вель­ній по­лі­ти­ці. Він мо­же ре­а­гу­ва­ти на Трам­па, або впер­то за­хи­ща­ю­чи кор­по­ра­тив­ну гло­ба­лі­за­цію, або роз­ро­бля­ю­чи но­ві стра­те­гії, які по­вер­нуть аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків у центр аме­ри­кан­ської еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки.

Спо­ча­тку слід роз­гля­ну­ти, як елі­ти США вве­ли в ома­ну се­бе і всю краї ну в пи­та­н­нях зов­ні­шньої тор­гів­лі.

Мі­фи про тор­гів­лю

При­хиль­ни­ки тор­го­вель­них угод від НА­ФТА до ТТП по­во­ди­ли­ся не че­сно з ти­ми, хто кри­ти­ку­вав їхню по­зи­цію. За­мість ви­зна­н­ня сво­їх оче ви­дних про­ва­лів во­ни впер­то за­хи­ща­ли­ся від атак опо­нен­тів за до­по­мо­гою не­до­ре­чних обви­ну­ва­чень у “про­те­кціо­ні­змі”.

Ба­рак Оба­ма на за­хист зов­ні­шньої тор­гів­лі го­во­рив: “Ми не мо­же­мо за­кри­ва­ти­ся від ре­шти сві­ту” [4]. Еко­но­міст з Бру­кінг­сько­го ін­сти­ту­ту Ге­рі Бар­тлесс до­да­вав: “Ви дій­сно ду­ма­є­те, що бу­ло б до­бре, як­би Шта­ти не ма­ли можливості тор­гу­ва­ти, як це бу­ло у 1916 або 1886 ро­ках?” [5].

Та­ке зви­ну­ва­че­н­ня є без­під­став­ним, а ар­гу­мен­та­ція не­ко­ре­ктною. Част ка тор­гів­лі в на­шій еко­но­мі­ці збіль­шу­ва­ла­ся за­дов­го до НА­ФТА і про­дов­жить зро­ста­ти ви­со­ки­ми тем­па­ми на­віть пі­сля офі­цій­но­го ска­су­ва­н­ня ТТП [6].

Не­зва­жа­ю­чи на на­зву, НА­ФТА і по­ді­бні до неї на­сту­пні уго­ди, не є уго да­ми про “віль­ну тор­гів­лю”. Тіль­ки шість із трид­ця­ти роз­ді­лів ТТП пря­мо сто­су­ю­ться пи­тань тор­гів­лі. Ре­шта мі­стить пра­ви­ла, які під­три­му­ють ін­те­ре си муль­ти­на­ціо­наль­них ін­ве­сто­рів усу­пе­реч ін­те­ре­сам ро­бі­тни­ків, за­хи­сту на вко­ли­шньо­го се­ре­до­ви­ща і пра­вам лю­ди­ни. Во­ни мі­стять ве­ли­ку кіль­кість

обме­жень вну­трі­шньої по­лі­ти­ки, вклю­ча­ю­чи обме­же­н­ня уря­до­вої по­лі­ти­ки що­до мі­сце­вих за­ку­пок, яка за­хи­щає май­бу­тні ви­го­ди вла­сни­ків муль­ти­на ціо­наль­них кор­по­ра­тив­них прав. Для за­без­пе­че­н­ня остан­ніх ТТП за­сно­вує Си­сте­му вре­гу­лю­ва­н­ня спо­рів між ін­ве­сто­ра­ми і дер­жа­вою (Investor state Dispute Settlement system), ко­ри­сту­ю­чись якою, ло­яль­ні до кор­по­ра­цій суд­ді мо­жуть не­хту­ва­ти рі­ше­н­ня­ми де­мо­кра­ти­чно обра­них уря­дів [7].

По­ді­бних пра­вил не існу­ва­ло ні в 1886 р., ні в 1916 р., ні в будь який ін ший час до 1994 р.

США зав­жди бу­ли тор­гу­ю­чою кра­ї­ною, але не “віль­но тор­гу­ю­чою”. Чверть сто­лі­т­тя то­му тор­го­вель­на по­лі­ти­ка – у пер­шу чер­гу це під­ви­ще­н­ня або зни­же­н­ня та­ри­фів – бу­ла ін­стру­мен­том вну­трі­шньо­го еко­но­мі­чно­го роз ви­тку. В мі­ру зро­ста­н­ня еко­но­мі­ки США роз­ши­рю­ва­ла­ся на­ша тор­гів­ля з ре­штою сві­ту. Про­тя­гом 100 ро­ків ін­ду­стрі­а­лі­за­ції пі­сля Гро­ма­дян­ської вій­ни аме­ри­кан­ська тор­гів­ля бу­ла зба­лан­со­ва­ною або ма­ла по­мір­не до­да­тне саль до, тоб­то ми опла­чу­ва­ли наш ім­порт на­шим екс­пор­том * .

Зба­лан­со­ва­на тор­гів­ля сти­му­лю­ва­ла ефе­ктив­ні ци­кли вну­трі­шньо­го еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня. Ко­ли в якійсь ком­па­нії ро­бі­тни­ки за­мі­ню­ва­ли­ся ма­ши­на­ми, отри­ма­ні від цьо­го ви­го­ди ре­ін­ве­сту­ва­ли­ся в ін­ші вну­трі­шні ви­ро­бни­цтва, що ство­рю­ва­ло но­ві ро­бо­чі мі­сця. Зба­лан­со­ва­на тор­гів­ля до по­ма­га­ла за­без­пе­чи­ти зна­чне по­ши­ре­н­ня ви­гід від під­ви­ще­н­ня про­ду­ктив но­сті й те­хно­ло­гі­чних змін на аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків та ін­ве­сто­рів.

Пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни аме­ри­кан­ські ви­ро­бни­ки тим­ча­со­во одер жа­ли уні­каль­ну від­но­сну пе­ре­ва­гу над за­ру­бі­жни­ми кон­ку­рен­та­ми. Зав­дя ки цьо­му США ста­ли лі­де­ром із зни­же­н­ня та­ри­фів. Но­ва по­лі­ти­ка та­кож бу­ла і збро­єю в “хо­ло­дній вій­ні”; до­ступ до ве­ли­ко­го ринку США за­тьма рю­вав все те, що міг за­про­по­ну­ва­ти Ра­дян­ський Со­юз кра­ї­нам, за ло яль­ність яких ми кон­ку­ру­ва­ли.

По­чав­ся не­ми­ну­чий про­цес від­нов­ле­н­ня Єв­ро­пи та Япо­нії, які по­вер ну­ли со­бі свої вла­сні рин­ки і при­йшли на рин­ки США. На­при­кін­ці 1970 х ро­ків Спо­лу­че­ні Шта­ти Америки ста­ли від­чу­ва­ти хро­ні­чний тор­го­вель­ний де­фі­цит, що є рин­ко­вим сигналом про зни­же­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті. Пе­ред 1979 р. по­ча­ла­ся ста­гна­ція ре­аль­ної за­ро­бі­тної пла­ти аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків, а по­тім – її зни­же­н­ня. З роз­па­дом СРСР у на­сту­пно­му де­ся­ти­річ­чі зни­кло та­кож і гео­по­лі­ти­чне під­грун­тя для ве­де­н­ня тор­го­вель­ної по­лі­ти­ки ча­сів “хо­ло­дної вій­ни”.

На цьо­му ета­пі істо­рії Америки її лі­де­рам слід бу­ло пе­ре­гля­ну­ти по­лі ти­ку кра­ї­ни, щоб до­по­мог­ти сво­їм гро­ма­дя­нам при­сто­су­ва­ти­ся до змі­ни між­на­ро­дної ситуації. Але у 1980 ті ро­ки до­мі­ну­ю­че ста­но­ви­ще у Ва­шинг то­ні зайня­ли гло­баль­ні ді­ло­ві та фі­нан­со­ві уста­но­ви. За­мість то­го щоб до по­мог­ти пра­цю­ю­чим аме­ри­кан­цям від­но­ви­ти дов­го­стро­ко­ву тен­ден­цію до під­ви­ще­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти, про­кор­по­ра­тив­на вну­трі­шня еко­но­міч на по­лі­ти­ка ще більше по­сла­би­ла рин­ко­ву си­лу ро­бі­тни­ків по від­но­шен ню до ка­пі­та­лу.

Істо­ри­чне під­грун­тя цих абза­ців взя­те з [8].

Те са­ме сто­су­є­ться й про­кор­по­ра­тив­ної між­на­ро­дної еко­но­мі­чної по­лі­ти ки. По­чи­на­ю­чи з НА­ФТА, тор­го­вель­на по­лі­ти­ка США по­гли­блює ра­ди­каль ний і ре­а­кцій­ний роз­рив з ми­ну­лим. Фа­кти­чно, від­по­від­дю на мін­ли­ві об ста­ви­ни став до­звіл аме­ри­кан­ським кор­по­ра­ці­ям уни­кну­ти еко­но­мі­чної та со­ці­аль­ної від­по­від­аль­но­сті, яку по­кла­дає на них за­ко­но­дав­ство США.

Зокре­ма, НА­ФТА до­зво­ли­ла кор­по­ра­ці­ям США ви­ро­бля­ти про­ду­кцію в Ме­кси­ці (де де­ше­ва ро­бо­ча си­ла, не­має су­во­ро­го до­три­ма­н­ня за­ко­нів, а офі­цій­ні осо­би ща­сли­ві слу­жи­ти ін­те­ре­сам за­ру­бі­жних ін­ве­сто­рів) і про­да­ва ти цю про­ду­кцію на­зад до США . Як за­зна­чив Джордж Ка­ста­не­да, який пі­зні­ше став мі­ні­стром іно­зем­них справ Ме­кси­ки, НА­ФТА бу­ла “уго­дою для ба­га­тих і мо­гу­тніх лю­дей США, Ме­кси­ки і Ка­на­ди, уго­дою, яка фа­кти­чно від­сто­ро ни­ла від ви­рі­ше­н­ня пи­тань зви­чай­них лю­дей у всіх трьох кра­ї­нах” [9].

НА­ФТА ста­ла зраз­ком для та­ких на­сту­пних нео­лі­бе­раль­них тор­го­вель них угод: уго­ди про ство­ре­н­ня Сві­то­вої ор­га­ні­за­ції тор­гів­лі 1995 р., уго­ди PNTR (Permanent normal trade relations – по­стій­ні нор­маль­ні тор­го­вель­ні від­но­си­ни) з Ки­та­єм 2000 р., уго­ди CAFTA (the Central America Free Trade Agreement – Цен­траль­но­а­ме­ри­кан­ська уго­да про віль­ну тор­гів­лю) 2005 р. і Уго­ди про віль­ну тор­гів­лю між США і Ко­ре­єю 2012 р.

НА­ФТА та­кож ста­ла мо­де­л­лю для ТТП.

На­слід­ки не­ви­ко­на­них обі­ця­нок

Основ­ні аргументи при­хиль­ни­ків НА­ФТА та ін­ших тор­го­вель­них угод для Кон­гре­су бу­ли та­ки­ми:

1) оскіль­ки ін­ші кра­ї­ни ма­ють ви­щі та­ри­фи, ніж США, зни­же­н­ня тор го­вель­них бар’єрів зму­сить аме­ри­кан­ський екс­порт зро­ста­ти швид­ше, ніж ім­порт; 2) це при­ве­де до зни­кне­н­ня що­рі­чно­го тор­го­вель­но­го де­фі­ци­ту; 3) оскіль­ки екс­порт до­же­не ім­порт, а мо­жли­во, і пе­ре­ви­щить йо­го, з’яв ля­ться ро­бо­чі мі­сця і зро­стуть зар­пла­ти.

Ко­ли НА­ФТА бу­ло ухва­ле­но, США ма­ли до­да­тне саль­до в тор­гів­лі з Мек си­кою. Пре­зи­дент Білл Клін­тон обі­цяв, що НА­ФТА ще збіль­шить саль­до і ство­рить 200 тис. ро­бо­чих місць для аме­ри­кан­ців у пер­ші два ро­ки і 1 млн. – за п’ять ро­ків. Про­те вже на 2010 р. де­фі­цит у тор­гів­лі з Ме­кси­кою ко­шту­вав США 700 тис. ро­бо­чих місць [10].

За­хи­сни­ки НА­ФТА ви­зна­ли, що во­ни мо­гли тро­хи пе­ре­біль­ши­ти її ви го­ди, але за­яви­ли, що втра­че­но тіль­ки най­більш низь­ко­опла­чу­ва­ні ро­бо­чі мі­сця у ни­зу ква­лі­фі­ка­цій­ної шка­ли. Як би там не бу­ло, але, на їх дум­ку, де­ше­ві то­ва­ри при­не­суть аме­ри­кан­цям більше ко­ри­сті.

Про­те “ро­бо­чи­ми мі­сця­ми у ни­зу шка­ли” вва­жа­ли ті, які за­йма­ють ро бі­тни­ки без ви­щої осві­ти, а це 2/3 ро­бо­чої си­ли! Як по­ка­зав еко­но­міст Джош Бі­венс, у 2011 р. зро­ста­н­ня тор­гів­лі з кра­ї­на­ми з низь­ким рів­нем за­ро­бі­тної пла­ти змен­ши­ло ре­аль­ні рі­чні за­ро­бі­тні пла­ти (бе­ру­чи та­кож до ува­ги зни же­н­ня спо­жив­чих цін) пра­ців­ни­ків без ви­щої осві­ти на 1800 дол. [11].

У мі­ру то­го, як уряд США підписував дедалі більше тор­го­вель­них угод, ро­бо­чі мі­сця не­у­хиль­но втра­ча­ли вже ті, хто пе­ре­бу­вав ви­ще по шка­лі. На

сту­пни­ми “кан­ди­да­та­ми на ви­хід” ста­ли про­ми­сло­ві ро­бо­ти, що ви­ма­га ють ви­со­ких про­фе­сій­них на­ви­чок (ма­ши­но­бу­ду­ва­н­ня, ме­та­лур­гія, елект ро­ні­ка), оскіль­ки де­ше­ва ро­бо­ча си­ла з кра­їн з віль­ним до­сту­пом до аме ри­кан­сько­го ринку швид­ко на­вча­лась і го­ту­ва­ла свої вла­сні те­хні­чні кад ри. Да­лі при­йшла чер­га ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних се­кто­рів про­ми­сло­во­сті США, які за­ле­жать від вза­є­мо­дії з ви­ро­бни­цтвом, що, в кін­це­во­му під­сум­ку, по сла­би­ло до­слі­дни­цькі ме­ре­жі, які ге­не­ру­ють но­ві ви­ди про­ду­кції. До­да­тне тор­го­вель­не саль­до США у ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чній про­ми­сло­во­сті пе­ре­тво ри­ло­ся на де­фі­цит [12].

“Зо­на ура­же­н­ня” по­ши­ри­ла­ся на ви­со­ко­кла­сне сер­ві­сне об­слу­го­ву­ван ня, за­че­пив­ши сфе­ру про­фе­сій­них по­слуг, та­ких як бух­гал­тер­ський облік, пра­во, ана­ліз да­них, роз­ва­ги, ін­тер­нет ме­не­джмент, ін­вен­та­ри­за­ція, ар­хів на спра­ва. В умо­вах де­ре­гу­льо­ва­но­го гло­баль­но­го ринку будь яка робота, здій­сню­ва­на на комп’юте­рі, мо­же бу­ти пе­ре­не­се­на у мі­сця, де во­на ко­штує де­шев­ше.

Ре­спу­блі­кан­ські та де­мо­кра­ти­чні лі­де­ри, про­су­ва­ю­чи но­ві тор­го­вель­ні уго­ди, ра­ди­ли аме­ри­кан­цям, яких тур­бу­ва­ло їхнє май­бу­тнє, під­ви­щу­ва­ти осві­тній рі­вень. Ті так і зро­би­ли, і ни­ні дедалі більше мо­ло­дих осві­че­них аме­ри­кан­ців опи­ня­ю­ться у бор­гах пе­ред на­вчаль­ни­ми за­кла­да­ми, одно ча­сно сти­ка­ю­чись із ста­гна­ці­єю за­ро­бі­тних плат на ринку пра­ці. Реальна за­ро­бі­тна пла­та мо­ло­дих пра­ців­ни­ків з ви­щою осві­тою у 2016 р. не пе­ре­ви щу­ва­ла ту, яка бу­ла 15 ро­ків то­му [13].

Щоб при­хо­ва­ти про­вал тор­го­вель­них угод у пи­тан­ні за­без­пе­че­н­ня ро бо­чих місць і ви­со­ких за­ро­бі­тних плат для аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків, при хиль­ни­ки ТТП про­сто ігно­ру­ва­ли фа­кти. На­при­клад, на веб сай­ті Бі­ло­го до­му в “Ін­фор­ма­цій­но­му бю­ле­те­ні” на­го­ло­шу­ва­ло­ся: “Ми­ну­ло­го ро­ку ми п’ятий рік по­спіль по­би­ли ре­корд з аме­ри­кан­сько­го екс­пор­ту, про­дав­ши за кор­дон то­ва­рів і по­слуг на 2,34 трлн. дол. Це є важливим, оскіль­ки чим більше ми про­да­є­мо за кор­дон, тим більше ви­со­ко­опла­чу­ва­них ро­бо­чих місць ми під­три­му­є­мо все­ре­ди­ні кра­ї­ни” [14].

Але ні­де не зга­ду­ва­ло­ся, що за остан­ні п’ять ро­ків ім­порт зро­став швид ше за екс­порт. Ось що є ду­же важливим! Тор­го­вель­ний де­фі­цит від­обра­жає чи­сті втра­ти ро­бо­чих місць, вклю­ча­ю­чи й ті, на яких за­ро­бі­тна пла­та є ви щою за се­ре­дню. Ігно­ру­ва­н­ня ди­на­мі­ки ім­пор­ту при ана­лі­зі тор­гів­лі є рів­но цін­ним ігно­ру­ван­ню зня­т­тя ве­ли­ких сум го­тів­кою при ана­лі­зі ста­ну ва­шої че­ко­вої книж­ки.

Рин­ки пра­ці вза­є­мо­пов’яза­ні. Ко­ли фа­бри­ки за­кри­ва­ю­ться, бі­зне­си по­збав­ля­ю­ться по­ста­чаль­ни­ків, про­дав­ців і по­слуг. По­да­тко­ві від­ра­ху­ван ня змен­шу­ю­ться, а це, у свою чер­гу, за­чі­пає осві­ту, охо­ро­ну здо­ров’я, транс порт та ін­ші дер­жав­ні се­кто­ри. Ко­ли ро­бі­тни­ків звіль­ня­ють з ро­бо­чих місць з опла­тою 25 дол. на го­ди­ну, во­ни по­чи­на­ють кон­ку­ру­ва­ти з ро­бі­тни­ка­ми без ви­щої осві­ти, і зар­пла­ти па­да­ють у ці­ло­му. І ко­ли ви­го­ди від ав­то­ма­ти за­ції ви­ро­бни­цтва, які зав­жди ре­ін­ве­сту­ва­ли­ся в ін­ші ви­ро­бни­цтва у США, ре­ін­ве­сту­ю­ться у ви­ро­бни­цтва в ін­ших кра­ї­нах, по­зи­ції на­сту­пно­го по­ко

лі­н­ня ро­бі­тни­ків по­гір­шу­ю­ться. Не­зба­лан­со­ва­на тор­гів­ля, ко­ли ми ім­пор ту­є­мо більше, ніж екс­пор­ту­є­мо, спри­яє пе­ре­тво­рен­ню ко­ро­тко­стро­ко­вої не­ста­чі ро­бо­чих місць че­рез те­хно­ло­гі­чні змі­ни у пер­ма­нен­тне без­ро­бі­т­тя і ско­ро­че­н­ня до­хо­дів.

Та­ким чи­ном, ра­ди­каль­не зру­ше­н­ня у тор­го­вель­ній по­лі­ти­ці з ча­сів НА­ФТА є основ­ним фа­кто­ром збіль­ше­н­ня роз­ри­ву між про­ду­ктив­ні­стю пра­ці аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків та їхні­ми до­хо­да­ми * .

“Ця уго­да є вже зов­сім не та­кою”

З при­во­ду ко­жної чер­го­вої уго­ди нам го­во­рять, що во­на вже “зов­сім ін­ша”. Ба­рак Оба­ма обі­цяв, що ТТП “під­ви­щить стан­дар­ти”, але стан­дар­ти не під­ви щу­ва­ли­ся, а зни­жу­ва­ли­ся. Так, на­при­клад, НА­ФТА ви­ма­гає, щоб мі­ні­мум 65% то­ва­рів, які ім­пор­ту­ю­ться з Ме­кси­ки, на­справ­ді бу­ли там ви­ро­бле­ні (і то­ді ді­ють зни­же­ні та­ри­фи). Але на­віть з та­кою нор­мою це лише озна­чає, що 35% ім­пор то­ва­них США то­ва­рів мо­жуть бу­ти зро­бле­ні в кра­ї­нах з ще мен­ши­ми за­ро­біт ни­ми пла­та­ми, ніж у Ме­кси­ці. ТТП ж ще більше за­ни­жує по­ріг пра­ви­ла “краї ни по­хо­дже­н­ня то­ва­ру”: для за­сто­со­ву­ва­н­ня пре­фе­рен­цій­но­го та­ри­фу в краї нах – чле­нах ТТП по­вин­но ви­ро­бля­ти­ся тіль­ки 55% (а у де­яких випадках – тіль­ки 30%) то­ва­ру. У під­сум­ку, це озна­чає, що кра­ї­ни ТТП мо­жуть про­дов­жу ва­ти по­став­ля­ти до США то­ва­ри, які зро­бле­ні, в основ­но­му, в Ки­таї.

Як по­ка­зав еко­но­міст Роб Скотт, Ки­тай, який не вхо­дить до ТТП, уже має ве­ли­ке до­да­тне тор­го­вель­не саль­до з кра­ї­на­ми – йо­го чле­на­ми, то­ді як США ма­ють з ни­ми тор­го­вель­ний де­фі­цит [16]. Та­ким чи­ном, за­крі­пле­ні у ТТП пра­ви­ла “кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня то­ва­ру” ще шир­ше від­чи­ни­ли “за­дні две­рі” ринку США для ще біль­шої кількості про­ми­сло­вих і ви­со­ко­те­хно ло­гі­чних ком­по­нен­тів з Ки­таю.

На­віть пал­кі при­хиль­ни­ки нео­лі­бе­раль­них тор­го­вель­них угод ви­зна ють, що мо­жли­вість на­ших тор­го­вель­них пар­тне­рів ма­ні­пу­лю­ва­ти ва­лют ним кур­сом з ме­тою зде­шев­ле­н­ня сво­го екс­пор­ту по­рів­ня­но з то­ва­ра­ми, ви­ро­бле­ни­ми все­ре­ди­ні кра­ї­ни ім­пор­те­ра, – це основна пе­ре­шко­да для по­си­ле­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті аме­ри­кан­ської про­ду­кції. Але пред став­ни­ки США, вклю­ча­ю­чи близь­ко 500 кор­по­ра­тив­них ло­бі­стів, які за за­чи­не­ни­ми две­ри­ма вели пе­ре­го­во­ри з да­но­го пи­та­н­ня, по­вер­ну­ли­ся ні з чим. На­ші азій­ські тор­го­вель­ні пар­тне­ри, які по­стій­но ви­ко­ри­сто­ву­ють ма ні­пу­лю­ва­н­ня з ва­лю­тою, щоб зде­ше­ви­ти свій екс­порт, про­сто від­мо­ви­ли­ся обго­во­рю­ва­ти це пи­та­н­ня. Тож ми йо­го і не обго­во­рю­ва­ли!

В адмі­ні­стра­ції Оба­ми за­яви­ли, що ТТП мі­стить су­во­рі­ші фор­му­лю­ван ня що­до прав тру­дя­щих, ніж НА­ФТА. Але це не більш як ко­сме­ти­чний за­хід, у яко­му, як і зав­жди, від­су­тній будь який сер­йо­зний ме­ха­нізм за­без­пе­че­н­ня ви­ко­на­н­ня. Не­має су­ду, не­має ефе­ктив­ної про­це­ду­ри при­тя­гне­н­ня по­руш ни­ків до від­по­від­аль­но­сті. Оче­ви­дно, що ни­ні­шній кор­по­ра­тив­но до­мі­нант ний мен­та­лі­тет аме­ри­кан­сько­го уря­ду на­справ­ді ви­клю­чає будь які сер­йоз ні на­мі­ри із за­без­пе­че­н­ня та­ких прав у тор­го­вель­них уго­дах.

* Як по­ка­зує “EPI’S Productivity pay Tracker”, про­ду­ктив­ність зро­сла у 6,6 ра­за по рів­ня­но з 1973 р. [15].

Ми­ну­ло­го ро­ку пре­зи­дент Аме­ри­кан­ської фе­де­ра­ції пра­ці – Кон­гре­су ви­ро­бни­чих проф­спі­лок Рі­чард Трум­ка на­го­ло­сив, що Офіс тор­го­вель­них пред­став­ни­ків США, який ве­де пе­ре­го­во­ри що­до угод і від­по­від­ає за їх ви ко­на­н­ня, не вва­жає, що вбив­ство та ін­ші акти на­силь­ства, ско­є­ні про­ти проф­спіл­ко­вих акти­ві­стів, по­ру­шу­ють “нор­ми про за­хист тру­дя­щих” у тор го­вель­них уго­дах [17].

На­віть актив­ні про­па­ган­ди­сти ТТП пе­ре­ста­ли про­гно­зу­ва­ти будь які еко но­мі­чні ви­го­ди ці­єї уго­ди, крім украй не­зна­чних. На­при­клад, Між­на­ро­дна тор­го­вель­на ко­мі­сія (The International Trade Commission), зро­бив­ши ці­лу се рію опти­мі­сти­чних при­пу­щень і за­яв на те­му еко­но­мі­ки на та­ке да­ле­ке май бу­тнє, яке скла­дно на­віть уя­ви­ти, про­гно­зує, що уго­да ТТП до 2047 р. що­ро ку збіль­шу­ва­ти­ме ВВП США на екві­ва­лент одно­го мі­ся­ця зро­ста­н­ня! [18]. Те, що уряд США зда­тен і на­да­лі ри­зи­ку­ва­ти май­бу­тнім біль­шо­сті аме­ри кан­ських ро­бі­тни­ків за обі­цян­ку мі­зер­ної ви­го­ди, вка­зує на бан­крут­ство еко­но­мі­чної ар­гу­мен­та­ції.

На­ціо­наль­на без­пе­ка: остан­ній ар­гу­мент

З огля­ду на пов­ні­стю роз­кри­ти­ко­ва­ні еко­но­мі­чні аргументи, не див­но, що при­хиль­ни­ки ТТП вда­ли­ся до ін­ших до­во­дів, до­ві­ри до яких, утім, ще мен­ше. Во­ни пе­ре­йшли від обі­ця­нок, що ТТП при­ве­де аме­ри­кан­ців до про цві­та­н­ня, до за­яв, що во­но зро­бить їхнє жи­т­тя без­пе­чні­шим, – на­при­клад, тим, що стри­му­ва­ти­ме вплив Ки­таю в Пів­ден­но схі­дній Азії.

Мі­ністр обо­ро­ни Ештон Кар­тер (Ashton Carter) ска­зав: “Ухва­ле­н­ня ТТП є не менш важливим для ме­не, ніж но­вий авіа­но­сець” [19]. Ві­сім ко­ли­шніх мі­ні­стрів обо­ро­ни за­пев­ня­ли Кон­грес, що прийня­т­тя ТТП “спри­я­ти­ме без пе­чно­му сві­ту для нас, на­ших ді­тей та ону­ків” [20]. Ко­ли­шній го­лов­ний еко­но­міст Оба­ми Алан Крю­гер (Alan Krueger) за­зна­чав, що “тор­го­вель­ні уго­ди – це в основ­но­му між­на­ро­дні від­но­си­ни” [21].

Але ми вже 20 ро­ків чу­є­мо, що тор­го­вель­ні уго­ди ро­блять Аме­ри­ку без пе­чні­шою. І весь цей час пе­ред­ба­че­н­ня екс­пер­тів з без­пе­ки ви­гля­да­ють не кра­ще, ніж про­гно­зи їхніх ко­лег еко­но­мі­стів.

На­при­клад, очі­ку­ва­ло­ся, що НА­ФТА спри­я­ти­ме за­хи­сту пів­ден­но­го кор­до­ну США, ско­ро­чен­ню мас­шта­бів не­за­кон­ної ім­мі­гра­ції та ство­рен ню ста­біль­ної де­мо­кра­тії з вер­хо­вен­ством пра­ва по той бік кор­до­ну. На то­мість зни­ще­н­ня біль­шої ча­сти­ни ме­кси­кан­ських ферм і ма­лих під­при ємств істо­тно роз­ши­ри­ло по­тік ро­бі­тни­ків без до­ку­мен­тів, що при­зве­ло до мас­шта­бної по­лі­ти­чної та со­ці­аль­ної кри­зи у США. Крім то­го, оскіль­ки пі­сля ство­ре­н­ня НА­ФТА ста­ло про­сті­ше пе­ре­во­зи­ти нар­ко­ти­чні ре­чо­ви­ни з Ме­кси­ки до США, та­кож зна­чно по­ши­ри­ли­ся пов’яза­ні з ни­ми без­за ко­н­ня і со­ці­аль­на не­ста­біль­ність.

Дер­жав­ний де­пар­та­мент США ни­ні за­сте­рі­гає аме­ри­кан­ців від по­до ро­жей до шта­тів, які ме­жу­ють з Ме­кси­кою [22]. Щоб за­хи­сти­ти­ся, ми укріп лю­є­мо пів­ден­ний кор­дон за до­по­мо­гою без­пі­ло­тни­ків, со­бак, 700 миль но­го пар­ка­ну, май­же 6000 охо­рон­ців і на­віть не­ле­галь­них груп “дру­жин ни­ків”. От­же, НА­ФТА одно­зна­чно зро­би­ла нас менш за­хи­ще­ни­ми.

Че­рез кіль­ка ро­ків пі­сля то­го, як аме­ри­кан­ців “ки­ну­ли”, під­пи­сав­ши НА­ФТА, їм ска­за­ли, що від­кри­т­тя на­ших рин­ків для Ки­таю шля­хом окре мої уго­ди, яка при­ве­ла Ки­тай у СОТ, – це ро­зум­на гео­по­лі­ти­чна стра­те­гія для “під­штов­ху­ва­н­ня Ки­таю у пра­виль­но­му на­пря­мі” [23].

Пі­сля 16 ро­ків по­стій­но­го ско­ро­че­н­ня ро­бо­чих місць і зро­ста­н­ня тор­го вель­но­го де­фі­ци­ту, який пе­ре­ніс триль­йо­ни до­ла­рів із США до Ки­таю [24], нам ра­птом го­во­рять, що Ки­тай ру­ха­є­ться у не­пра­виль­но­му на­пря­мі. За­мість то­го щоб ста­ти де­мо­кра­ті­єю за­хі­дно­го зраз­ка з віль­ним рин­ком, яка бу­ла б ра­да ви­сту­па­ти мо­лод­шим партнером Америки в Азії, він роз­ви­нув вла­сний ав­то­ри­тар­ний ка­пі­та­лізм і під­ри­ває вплив США у ре­гіо­ні.

У від­по­відь на це США зво­дять ме­ре­жу вій­сько­вих баз в Азії, по­став­ля ють ще більше зброї та про­во­дять вій­сько­ві на­вча­н­ня на те­ри­то­рі­ях су­сі­дніх з Ки­та­єм кра­їн, які, за іро­ні­єю до­лі, та­кож спо­від­у­ють ки­тай­ську “не­пра виль­ну” мо­дель ав­то­ри­тар­но­го ка­пі­та­лі­зму. Сьо­го­дні во­єн­ні лі­та­ки і ко ра­блі США і Ки­таю кру­жля­ють нав­ко­ло один одно­го че­рез те­ри­то­рі­аль ний спір у Пів­ден­но ки­тай­сько­му мо­рі. І все це не має ні­чо­го спіль­но­го з без­пе­кою аме­ри­кан­сько­го на­ро­ду.

Крім вій­ни, у США не більше спосо­бів зу­пи­ни­ти ки­тай­ське до­мі­ну­ван ня у Пів­ден­но ки­тай­сько­му мо­рі, ніж у Ки­таю – зу­пи­ни­ти США на Ка­ри бах. На­ша тор­гів­ля з Ки­та­єм уже упо­віль­ни­ла­ся че­рез йо­го тор­гів­лю із су­сі да­ми. У будь яко­му ви­пад­ку ТТП по­си­ли­ло екс­пан­сію еко­но­мі­чної вла­ди Ки­таю шля­хом по­сла­бле­н­ня стан­дар­тів для “мі­сце­во­го ком­по­нен­ту”; це збіль­ши­ло час­тку екс­пор­ту ви­ро­бле­них у Ки­таї то­ва­рів з кра­їн ТТП до США, що при­ско­ри­ло зро­ста­н­ня і так вже ве­ли­че­зно­го до­ла­ро­во­го за­па­су Ки­таю.

Крім то­го, не­зва­жа­ю­чи на свою по­стій­ну ри­то­ри­ку що­до на­ціо­наль­ної без­пе­ки, пе­ре­мов­ни­ки сто­сов­но ТТП на­справ­ді від­мо­ви­ли­ся від пра­вил по­пе­ре­дніх тор­го­вель­них угод, які до­зво­ля­ли уря­ду ска­со­ву­ва­ти при­дбан ня аме­ри­кан­ських фірм іно­зем­ця­ми, якщо він роз­ці­нить їх як за­гро­зу на ціо­наль­ній безпеці.

За сло­ва­ми пре­зи­ден­та Оба­ми, від­мо­ва схва­ли­ти ТТП “по­ста­ви­ла б під пи­та­н­ня аме­ри­кан­ське лі­дер­ство у цьо­му жит­тє­во ва­жли­во­му ре­гіо­ні”. Але чи так це є на­справ­ді? Зви­чай­но, лі­де­ри ін­ших за­лу­че­них кра­їн ро­зумі­ли, що схва­ле­н­ня уго­ди Кон­гре­сом бу­ло під сум­ні­вом. Те­пер, ко­ли уго­да, схо­же, не має пер­спе­кти­ви, во­ни, зви­чай­но, роз­ча­ро­ва­ні. Але ТТП не бу­де пер­шою уго­дою, яка не про­йшла Кон­грес і по якій ве­ду­ться пе­ре­го­во­ри з адмі­ніст ра­ці­єю США. На­при­клад, до­сі не ра­ти­фі­ко­ва­но За­кон про мор­ське пра­во 1982 р. (Law of the Sea Treaty) – все­бі­чне зве­де­н­ня пра­вил з пи­тань між­на ро­дно­го управ­лі­н­ня оке­а­на­ми. Чи втра­тив че­рез це до­ві­ру во­єн­но мор­ський флот США? Чи при­пи­ни­ли ін­ші дер­жа­ви по­ста­ча­ти нам то­ва­ри? Чи фак ти­чно ми не є га­ран­том сво­бо­ди на мо­рі?

США за­зна­ли при­ни­зли­вої во­єн­ної по­раз­ки у В’єтна­мі, але все ще за ли­ша­ю­ться най­більш по­ва­жною вій­сько­вою си­лою в ре­гіо­ні.

США бу­дуть го­лов­ним грав­цем в Азії і без ТТП. І на­ші азій­ські “парт не­ри” не по­ли­шать спроб ви­ко­ри­ста­ти нас як пі­ша­ків у по­лі­ти­чних іграх з

Ки­та­єм, якщо ві­ді­бра­ти у них “зе­ле­не сві­тло” для про­да­жу нам ще біль­шої кількості ни­жньої бі­ли­зни і га­дже­тів, ніж во­ни ро­блять це ни­ні.

Дер­жа­ви вза­є­мо­ді­ють одна з одною на осно­ві вла­сних ін­те­ре­сів. Ідея, що ми по­вин­ні до­ве­сти свою на­дій­ність іно­зем­ним по­лі­ти­кам за ра­ху­нок ін­те­ре­сів на­шо­го на­ро­ду, є про­сто аб­сур­дною.

Ли­це­мір­не мо­ра­лі­за­тор­ство

Пі­сля дис­кре­ди­та­ції еко­но­мі­чних ар­гу­мен­тів при­хиль­ни­ки тор­го­вель них та ін­ве­сти­цій­них па­ктів вда­ли­ся до ар­гу­мен­тів мо­раль­них. У від­по­відь на скар­ги тру­дя­щих їм за­про­по­ну­ва­ли со­ро­ми­ти­ся. Чо­му? То­му що офшо ри­за­ція їхніх ро­бо­чих місць до­по­ма­гає пра­ців­ни­кам в ін­ших кра­ї­нах, які бі­дні­ші за нас.

Пол Кру­гман ска­зав сво­їм чи­та­чам у “New York Times”, що во­ни по­вин­ні під­три­му­ва­ти “від­кри­ті сві­то­ві рин­ки… в основ­но­му то­му, що до­ступ до рин­ків ду­же ва­жли­вий для бі­дних кра­їн” [25]. Чарльз Лейн у “Washington Post” зая вив, що кри­ти­ка Бер­ні Сан­дер­сом тор­го­вель­них угод де­мон­струє “пев­ний его­їзм”, оскіль­ки лю­ди “жи­вуть в умо­вах зли­днів, та­ких жа­хли­вих і без­про сві­тних, яких за остан­ні ро­ки не за­зна­ва­ли на­віть най­бі­дні­ші аме­ри­кан­ці” [26]. Зак Бо­чамп з “Vox” на­пи­сав, що пи­та­н­ня мо­ра­лі по­ля­гає в то­му, “на­скіль­ки ми готові зав­да­ти шко­ди бі­дня­кам усьо­го сві­ту, щоб до­по­мог­ти со­бі” [27].

Са­мо­по­жер­тва за­ра­ди ін­ших – бла­го­ро­дне по­чу­т­тя. Але під­три­му­ва­ти вла­сну мо­раль­ну пе­ре­ва­гу, ви­ма­га­ю­чи від ін­ших лю­дей, щоб во­ни жер­тву ва­ли со­бою, – це низь­ке ли­це­мір­ство.

Аме­ри­ка – ба­га­та кра­ї­на. Але не Аме­ри­ку про­сять по­жер­тву­ва­ти со­бою. Не­має та­ко­го аме­ри­кан­сько­го ба­га­тія, яко­го б уго­ди, по­ді­бні до НА­ФТА, не зро­би­ли ще ба­га­тшим. Так са­мо як і тих про­фе­сіо­на­лів, хто об­слу­го­вує ін­те­ре­си цьо­го 1% на­се­ле­н­ня.

Нав­па­ки, мі­сце жер­тви за­ре­зер­во­ва­но за аме­ри­кан­ця­ми із се­ре­днім і низь­ким рів­ня­ми до­хо­дів, яких вже ви­штов­ха­ли на низ шка­ли еко­но­міч ної іє­рар­хії в хо­ді гло­ба­лі­за­ції, яка здій­сню­є­ться з до­три­ма­н­ням при­ві­ле­їв для ін­ве­сто­рів.

Тут існує не­при­єм­ний під­текст – зне­ва­га до ро­бі­тни­ків з бо­ку са­мов­до во­ле­но­го ви­що­го кла­су про­фе­сіо­на­лів. Ство­рю­є­ться ка­ри­ка­тур­ний збір­ний образ “лу­зе­рів” гло­ба­лі­за­ції – це не­мо­ло­ді бі­лі чо­ло­ві­ки без ви­щої осві­ти, яким пе­ре­пла­чу­ють за ро­бо­ту на аме­ри­кан­ських фа­бри­ках і які, ймо­вір­но, ма­ють ра­сист­ські та се­ксист­ські пе­ре­ко­на­н­ня. Ро­джер Ко­ен (Roger Cohen) із “New York Times” обі­звав їх “лю­дьми Трам­па” [28]. І во­ни та­ки­ми і є – час­тко­во че­рез по­ді­бні при­ни­же­н­ня ро­бо­чо­го лю­ду.

Для еко­но­мі­чних еліт ви­прав­да­н­ня зни­же­н­ня рів­ня жи­т­тя аме­ри­кан ських ро­бі­тни­ків тим, що пра­ців­ни­ки в ін­ших кра­ї­нах є ще бі­дні­ши­ми, – не про­сто ли­це­мір­ство. Це та­кож при­мі­ти­візм їхньої еко­но­мі­чної кон­це­пції.

Пе­ред­ба­ча­є­ться, що якщо роз­ши­ре­н­ня тор­гів­лі ро­бить ро­бі­тни­ків у США бі­дні­ши­ми, то ро­бі­тни­ки у бі­дних кра­ї­нах ма­ють ста­ва­ти ба­га­тши­ми.

Це мо­гло бу­ти ло­гі­чним у ми­ну­ло­му. Але тор­го­вель­ні уго­ди остан­ніх 20 ро­ків, вклю­ча­ю­чи пра­ви­ла, за­твер­дже­ні СОТ у 1995 р., ра­ди­каль­но пе­ре

роз­по­ді­ли­ли зи­ски від тор­гів­лі в ін­те­ре­сах ви­щих про­шар­ків су­спіль­ства без збіль­ше­н­ня ви­гід за­галь­но­на­ро­дних.

За сло­ва­ми еко­но­мі­ста Джо­на Бі­вен­са, при­хиль­ни­ки тор­го­вель­ної лі­бе ра­лі­за­ції за­яви­ли, що зро­ста­н­ня між­на­ро­дної тор­гів­лі про­тя­гом остан­ніх 60 ро­ків при­не­сло ве­ли­кі ви­го­ди аме­ри­кан­ським ро­ди­нам. Але на­віть якщо во­ни пра­ві, да­ні по­ка­зу­ють, що 99,9% зи­ску від тор­гів­лі про­я­ви­ли­ся до ім­пле­мен­та­ції НА­ФТА та на­сту­пних угод [29].

Тим ча­сом роз­рив між за­ро­бі­тни­ми пла­та­ми у США і Ме­кси­ці за­ли ша­є­ться та­ким са­мим ве­ли­ким, як і 20 ро­ків то­му [30], а роз­по­діл до­хо­дів і ба­гат­ства тіль­ки по­гір­шив­ся, що під­твер­джу­є­ться зро­ста­н­ням кількості мек си­кан­ських ро­бі­тни­ків, які ри­зи­ку­ють жи­т­тям за­ра­ди не­ле­галь­но­го пе­ре ти­ну кор­до­ну США у по­шу­ках ро­бо­ти.

У Ки­таї, який є зраз­ко­во по­ка­зо­вим при­кла­дом для всіх мо­ра­лі­стів – при­хиль­ни­ків віль­ної тор­гів­лі, на­справ­ді сту­пінь не­рів­но­сті є ви­щим, ніж у США [31]. Там не­за­ле­жні тор­го­вель­ні со­ю­зи опи­ни­ли­ся по­за за­ко­ном, кіль­кість про­фе­сій­них за­хво­рю­вань і не­ща­сних ви­пад­ків не­у­хиль­но зро стає, про­цві­тає ди­тя­ча пра­ця.

Во­дно­час у Ки­таї більше до­ла­ро­вих мі­льяр­де­рів, ніж у США [32]. Щоб не від­ста­ва­ти від ре­шти “мо­біль­них ба­га­ті­їв” гло­ба­лі­зо­ва­но­го сві­ту, во­ни ви­став­ля­ють на­по­каз своє ба­гат­ство в ко­жно­му ве­ли­ко­му мі­сті сві­ту.

Ствер­джу­ва­ти, що аме­ри­кан­ські ро­бі­тни­ки по­вин­ні жер­тву­ва­ти свої ми ро­бо­чи­ми мі­сця­ми і май­бу­тнім сво­їх ді­тей, щоб плу­то­кра­ти “тре­тьо­го сві­ту” мо­гли на­кру­чу­ва­ти ці­ни на не­ру­хо­мість на Ман­хет­те­ні, у Лос анд же­ле­сі та Майа­мі, є па­ро­ді­єю на мо­раль­не спів­чу­т­тя.

Все по по­ряд­ку

Зо­се­ре­дже­ність Ва­шинг­то­на на тор­го­вель­них уго­дах від­во­лі­кає ува­гу від більш ва­жли­вих пи­тань гло­ба­лі­за­ції. Які еко­но­мі­чні стра­те­гії мо­жуть повернути аме­ри­кан­ським тру­дя­щим ко­ли­шнє зро­ста­н­ня за­ро­бі­тних плат і мо­жли­во­стей? Від­по­відь по­ля­гає в то­му, що тор­го­вель­ні уго­ди по­вин­ні слі­ду­ва­ти, а не пе­ре­ду­ва­ти .

Але в остан­ні два де­ся­ти­річ­чя де­мо­кра­ти­чні та ре­спу­блі­кан­ські лі­де­ри чи­ни­ли нав­па­ки – во­ни ки­да­ли­ся в між­на­ро­дні уго­ди, які зни­жу­ють рин ко­ву си­лу аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків, щоб за­хи­сти­ти кор­по­ра­тив­них ін­вес то­рів на між­на­ро­дних рин­ках. Ми не зна­є­мо, чи змі­нить це Трамп, і якою мі­рою. Не ясно, що він має на ува­зі під кра­щою пе­ре­го­вор­ною по­зи­ці­єю у тор­го­вель­них уго­дах. Але ми зна­є­мо, що го­лов­на по­тре­ба ни­ні не у тор­го вель­них уго­дах, а у ви­бо­рі кра­щої еко­но­мі­чної стра­те­гії.

Зно­ву ж та­ки, спра­ва не у між­на­ро­дній тор­гів­лі як та­кій. Ін­ші роз­ви ну­ті дер­жа­ви, зокре­ма Ні­меч­чи­на і скан­ди­нав­ські кра­ї­ни, одно­ча­сно ма ють зро­ста­н­ня за­ро­бі­тної пла­ти і ве­ли­кі зов­ні­шньо­тор­го­вель­ні се­кто­ри. Від­мін­ність у то­му, що во­ни спо­від­у­ють по­лі­ти­ку роз­по­ді­лу зи­ску від тор­гів­лі між усі­ма гро­ма­дя­на­ми.

Будь яка ро­зум­на лю­ди­на по­го­ди­ться, що для успі­шної кон­ку­рен­ції в гло­баль­ній еко­но­мі­ці аме­ри­кан­цям по­трі­бні мас­шта­бні ін­ве­сти­ції в осві­ту,

про­фе­сій­ну під­го­тов­ку, ін­фра­стру­кту­ру і те­хно­ло­гії, а та­кож по­да­тко­ві ре фор­ми і змі­ни в ма­кро­еко­но­мі­чній по­лі­ти­ці. Якщо не бу­де роз­ро­бле­но по­лі ти­ку, яка за­без­пе­чу­ва­ти­ме зро­ста­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті аме­ри кан­ських тру­дя­щих, ко­жна но­ва тор­го­вель­на уго­да дедалі силь­ні­ше під­ри ва­ти­ме до­хо­ди і можливості біль­шо­сті аме­ри­кан­ців.

Про­тя­гом остан­ніх 20 ро­ків пе­ред го­ло­су­ва­н­ням у Кон­гре­сі що­до тор го­вель­них угод їх ло­бі­сти по­стій­но да­ють ту­ман­ні обі­цян­ки, що ін­ве­сти­ції та ре­фор­ми бу­дуть, але пі­зні­ше.

Про­те “пі­зні­ше” чо­мусь ні­ко­ли не на­стає. З ко­жною но­вою тор­го­вель ною уго­дою чле­ни кор­по­ра­цій ви­яв­ля­ють дедалі мен­ше ба­жа­н­ня як спла чу­ва­ти по­да­тки, так і під­ви­щу­ва­ти про­фе­сій­ні на­ви­чки ро­бі­тни­ків. На­ві­що їм це робити, ко­ли ро­бі­тни­ків мо­жна зна­йти десь за мо­ря­ми, там, де ниж чи­ми є і по­да­тки, і за­ро­бі­тні пла­ти?

Ро­бі­тни­ки ж за­ли­ша­ю­ться ні з чим, крім обу­ре­н­ня з при­во­ду то­го, що щось пі­шло не так. А по­лі­ти­ки, які обі­ця­ли їх за­хи­сти­ти, ви­слов­лю­ють ні­ко му не по­трі­бні за­пев­ня­н­ня, що во­ни дій­сно спів­чу­ва­ють ко­ли­шньо­му ста­ле ва­ру, який зму­ше­ний ми­ти під­ло­ги в “Burger King”, і ви­пу­скни­ку ко­ле­джу, який пра­цює офі­ці­ан­том або ви­гу­лює со­бак.

Ми в гли­бо­кій ямі, і час пе­ре­ста­ти ко­па­ти ще глиб­ше. Ло­гі­ка як між­на ро­дної еко­но­мі­ки, так і вну­трі­шньої по­лі­ти­ки ви­ма­гає ре­а­лі­за­ції не­об­хід них ін­ве­сти­цій і ре­форм, перш ніж бу­дуть укла­де­ні будь які но­ві уго­ди з роз­ши­ре­н­ня тор­гів­лі.

Щоб ви­бра­ти­ся з ці­єї ями, ми по­вин­ні за­кли­ка­ти пре­зи­ден­та Трам­па ого ло­си­ти без­стро­ко­вий мо­ра­то­рій на будь які но­ві тор­го­вель­ні пе­ре­го­во­ри. Ми по­вин­ні та­кож за­кли­ка­ти адмі­ні­стра­цію і Кон­грес під­три­ма­ти все­ося­жну гло баль­ну еко­но­мі­чну про­гра­му для від­нов­ле­н­ня кон­ку­рен­то­спро­мо­жно­сті аме ри­кан­ських ро­бі­тни­ків і зба­лан­су­ва­н­ня на­шої тор­гів­лі з ре­штою сві­ту. Та­ка про­гра­ма по­вин­на вклю­ча­ти:

– збіль­ше­н­ня вну­трі­шніх ін­ве­сти­цій в осві­ту, ін­фра­стру­кту­ру і те­хно ло­гії та їх на­прав­ле­н­ня на роз­ши­ре­н­ня ви­ро­бни­цтва і роз­роб­ку но­вих ви­дів про­ду­кції в Спо­лу­че­них Шта­тах Америки;

– по­лі­ти­ку від­нов­ле­н­ня рин­ко­вої си­ли аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків, у то­му чи­слі че­рез під­ви­ще­н­ня ді­є­во­сті прав проф­спі­лок;

– до­сту­пні ме­ди­чні послуги й ада­пта­цій­ні про­гра­ми для пе­ре­ве­де­н­ня ро­бі­тни­ків на кра­щу ро­бо­ту;

– по­да­тко­ві та за­ко­но­дав­чі ре­фор­ми, які спри­я­ти­муть зро­стан­ню ві­тчиз ня­ної еко­но­мі­ки;

– обме­же­н­ня ва­лю­тних ма­ні­пу­ля­цій для кра­їн – тор­го­вель­них парт не­рів та ви­мо­ги до них до­три­му­ва­ти­ся мі­ні­маль­них стан­дар­тів тру­до­вих прав і прав лю­ди­ни; – обме­же­н­ня “по­да­тко­вих укрит­тів” (“по­да­тко­вих га­ва­ней”). Тіль­ки в то­му ви­пад­ку, ко­ли бу­дуть ство­ре­ні умо­ви для зба­лан­со­ва­ної зов­ні­шньої тор­гів­лі і роз­по­ді­лу ви­гід від неї між тру­дя­щи­ми, уряд США мо­же пе­ре­йти до подаль­шої лі­бе­ра­лі­за­ції тор­го­вель­них від­но­син з ін­ши­ми дер­жа­ва­ми.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Scott R.E. U.S. – Korea Trade Deal Resulted in Growing Trade Deficits and More than 95,000 Lost U.S. Jobs / Economic Policy Institute // Working Economics Blog. – May 5. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.epi.org/blog/u s korea trade deal resulted in growing trade deficits and more than 95000 lost u s jobs/.

2. Schwartz N.D. Can Trump Save Their Jobs? They’re Counting on It // The New York Times. – November 12. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.nytimes.com/2016/11/13/business/economy/can trump save their jobs theyre counting on it.html?_r=2.

3. Remarks at Techport Australia / U.S. Department of State. – Novem ber 15. – 2012 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://2009 2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2012/11/200565.htm.

4. Remarks by President Obama in Address to the Parliament of Canada / The White House. – June 29. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до сту­пу : https://obamawhitehouse.archives.gov/the press office/2016/06/30/ remarks president obama address parliament canada.

5. Qui L. Sanders Is Right: Migrant Laborers in Malaysia Are Forced into Working under ‘Slave like Conditions / Politifact. – April 12. – 2016 [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.politifact.com/global news/ statements/2016/apr/12/bernie s/sanders right migrant laborers malaysia are forced/.

6. Scott R.E., Salas C., Campbell B. Revisiting NAFTA: Still not Working for North America’s Workers / Economic Policy Institute // Briefing Paper. – No. 173. – September 28. – 2006 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://www.epi.org/publication/bp173/.

7. Weisman J. Trans pacific Partnership Seen as Door for Foreign Suits against U.S. // The New York Times. – March 25. – 2015 [Еле­ктрон­ний ре сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: https://www.nytimes.com/2015/03/26/business/ trans pacific partnership seen as door for foreign suits against us.html?_ r=2.

8. Faux J. The Global Class War: How America’s Bipartisan Elite Lost Our Future, and What It Will Take to Win . – N.J. : John Wiley& Sons, Inc., 2006. 9. The Global Class War, 2. 10. Scott R.E. Heading South: U.s. mexico Trade and Job Displacement after NAFTA / Economic Policy Institute // Briefing Paper. – No. 173. – May 3. – 2011 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу: http://www.epi.org/ publication/heading_south_u s mexico_trade_and_job_displacement_after_ nafta1/.

11. Bivens J. Using Standard Models to Benchmark the Costs of Globalization for American Workers without a College Degree / Economic Policy Institute // Briefing Paper. – No. 354. – March 22. – 2013 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре жим до­сту­пу: http://www.epi.org/publication/standard models benchmark costs globalization/.

12. USITC Interactive Tariff and Trade Dataweb / U.S. International Trade Commission (USITC) [Excel files] [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://dataweb.usitc.gov/scripts/user_set.asp.

13. Kroeger T., Cooke T., Gould E. The Class of 2016: The Labor Market Is Still Far from Ideal for Young Graduates / Economic Policy Institute. – April 21. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.epi.org/ publication/class of 2016/.

14. The Trans pacific Partnership: What You Need to Know about President Obama’s Trade Agreement / The White House [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре жим до­сту­пу : https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/economy/trade.

15. The Productivity pay Gap / Economic Policy Institute. – August. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.epi.org/productivity pay gap/.

16. Scott R.E. The TPP is a back door for dumped and subsidized imports from China; it would enhance, not limit, China’s influence in the region / Economic Policy Institute // Working Economics Blog . – November 7. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.epi.org/blog/the tpp is a back door for dumped and subsidized imports from china it would enhance not limit chinas influence in the region/.

17. Mcauliff M. AFL CIO’S Trumka: USTR Told Us Murder Isn’t a Violation under U.S. Trade Deals / Huffpost. – April 22. – 2015 [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.huffingtonpost.com/2015/04/ 22/fast track trade_n_7113412.html.

18. Trans pacific Partnership Agreement: Likely Impact on the U.S. Economy and on Specific Industry Sectors / United States International Trade Commis sion // ISITC Publication. – No. 4607. – May. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.usitc.gov/publications/332/pub4607.pdf.

19. Cooper H. U.S. Defense Secretary Supports Trade Deal with Asia // The New York Times. – April 6. – 2015 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.nytimes.com/2015/04/07/us/politics/defense secretary supports trade deal with asia.html?_r=0.

20. Dupont D. Eight Former SECDEFS Appeal to Congress to Pass Pacific Trade Deal / Inside Defense. – April 28. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре жим до­сту­пу : https://insidedefense.com/insider/eight former secdefts appeal congress pass pacific tread deal.

21. Politico Caucus: Economy and the Election at the DNC [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.pgpf.org/economycaucus/2016 democratic national convention.

22. Mexico Travel Warning / U.S. Department of State Bureau of Consular Affairs. – April 15. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https:// travel.state.gov/content/passports/en/alertswarnings/mexico travel warning.html.

23. Full Text of Clinton’s Speech on China Trade Bill / The New York Times on the Web. – March 9. – 2000 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://partners.nytimes.com/library/world/asia/030900clinton china text.html.

24. Trade in Goods with China / U.S. Census Bureau (online database) [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.census.gov/foreign trade/ balance/c5700.html.

25. Krugman P. Trade, Labor, and Politics // The New York Times. – March 28. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.nytimes.com/2016/ 03/28/opinion/trade labor and politics.html

26. Lane Ch. The Sanders pope Francis ‘Moral Economy’ Could Hurt the Income Inequality Fight // The Washington Post. – April 13. –2016 [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.washingtonpost.com/opinions/ the sanders pope francis moral economy could hurt the income inequality fight/2016/04/13/8007b80a 01ae 11e6 9203 7b8670959b88_story.html?utm_ term=.396461db00.

27. Beauchamp Z. If You’re Poor in Another Country, This is the Scariest Thing Bernie Sanders Has Said / Vox. – April 5. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.vox.com/2016/3/1/11139718/bernie sanders trade global poverty.

28. Cohen R. The Politics of Backlash // The New York Times. – April 4. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.nytimes.com/ 2016/04/05/opinion/the politics of backlash.html.

29. Bivens J. Putting Things in Perspective: Bernie Sanders, Trade, and Poor Countries’ Access to U.S. Markets / Economic Policy Institute // Working Economics Blog. – April 7. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.epi.org/blog/putting things in perspective bernie sanders trade and poor countries access to u s markets/.

30. Blecker R. The Mexican and U.S. Economies after Twenty Years of NAFTA // International Journal of Political Economy. – Vol. 43. – April 8. – 2014 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.2753/ijp0891 191643020 .

31. Yu Xie, Xiang Zhou Income Inequality in Today’s China / National Academy of Sciences of the United States of America. – February 20. – 2014 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.pnas.org/content/111/ 19/6928.full.

32. China Tops US in Numbers of Billionaires / BBC News. – October 13. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.bbc.com/news/ business 37640156.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.