СІ­ДЕН­КО В. Р.

Ав­тор об­грун­то­вує, що змі­ни у тор­го­вель­ній по­лі­ти­ці США зу­мов­ле­ні не­об­хі­дніс тю лі­кві­да­ції окре­мих не­га­тив­них для аме­ри­кан­ської еко­но­мі­ки на­слід­ків нео лі­бе­раль­ної гло­ба­лі­за­ції та транс­на­ціо­на­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва. Він ствер­джує, що на­стає “гло­баль­ний ан­тра

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - В. Р. СІ­ДЕН­КО, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, член ко­ре­спон­дент НАН Укра­ї­ни, на­у­ко­вий кон­суль­тант з еко­но­мі­чних пи­тань Укра­їн­сько­го цен­тру еко­но­мі­чних і по­лі­ти­чних до­слі­джень іме­ні Оле­ксан­дра Ра­зум­ко­ва, го­лов­ний на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу еко­но­мі­чної те­о­рії

– Но­ва тор­го­вель­на по­лі­ти­ка США: гло­баль­ний ан­тракт

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.