КОРАБЛІН С. О.

Economic reasons for attractiveness of neo liberal doctrine in international relations have been analyzed. It is shown that, as a rule, the principles of free competition and self regulating markets are advocated by countries that have obvious competitive

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - S. O. KORABLIN, Doctor of Econ. Sci., Deputy Director Institute for Economics and Forecasting of the NAS of Ukraine (Kyiv)

– Не­о­лі­бе­раль­ний мейн­стрім: ко­ли Аме­ри­ка про­ти

“У нас не­має ві­чних со­ю­зни­ків і не­має ві­чних во­ро­гів. На­ші ін­те­ре­си – ось що ві­чно, по­стій­но, і наш обов’язок – до­три­му­ва­ти­ся цих ін­те­ре­сів”. Лорд Паль­мер­стон [1, c. 46]. “Сен­ти­мен­таль­на по­лі­ти­ка не знає вза­єм­но­сті ... Ко­жен уряд шу­кає ′ оцін­ки сво­їх дій ви­клю­чно у вла­сних ін­те­ре­сах, як би він не хо­вав о ни за юри­ди­чни­ми сен­тен­ці­я­ми ... Єди­на здо­ро­ва осно­ва по­лі­ти­ки великої дер­жа­ви ... це его­їзм, а не ро­ман­ти­ка ...”. От­то фон Бі­смарк [1, c. 106]. “Для [Те­о­до­ра] Ру­звель­та бу­ло оче­ви­дно, що якщо будь яка на­ція не зда­тна або не ба­жає ді­я­ти на за­хист вла­сних ін­те­ре­сів, то во­на не має пра­ва очі­ку­ва­ти, що їх по­чнуть по­ва­жа­ти ін­ші кра­ї­ни”. Г. Кіс­сін­джер [1, c. 318].

Обго­во­рю­ва­ну До­по­відь мо­жна роз­гля­да­ти як своє­рі­дний ма­ні­фест ви­бор­ців 45 го пре­зи­ден­та США – Д. Трам­па. До­по­відь до­зво­ляє зро­зу мі­ти со­ці­аль­ну пла­тфор­му та еко­но­мі­чні очі­ку­ва­н­ня при­хиль­ни­ків но­вої адмі­ні­стра­ції Бі­ло­го до­му. Вра­хо­ву­ю­чи не­спо­ді­ва­ність ре­зуль­та­тів пре­зи дент­ської кам­па­нії 2016 р., ідеї, ви­кла­де­ні Дж. Фо­ксом, та­кож мо­жна вва жа­ти не­спо­ді­ва­ни­ми. Але не з огля­ду на їх уні­каль­ність, а то­му, що во­ни до­зво­ли­ли ви­гра­ти пре­зи­дент­ські пе­ре­го­ни у США – кра­ї­ні, яка вва­жа­єть ся най­більш по­слі­дов­ним про­від­ни­ком іде­а­лів віль­но­го ринку; кра­ї­ні, чия на­ціо­наль­на мрія пе­ре­но­сить їх на пра­кти­чний грунт; кра­ї­ні, яка є опло том нео­лі­бе­раль­ної іде­о­ло­гії, ру­ші­єм но­ві­тньої гло­ба­лі­за­ції, за­ко­но­дав цем су­ча­сно­го лі­бер­та­рі­ан­ства і при­кла­дом йо­го мо­жли­вих вті­лень. І са­ме в цій кра­ї­ні, че­рез 36 ро­ків пі­сля обра­н­ня пре­зи­ден­том Р. Рей­га­на, в Оваль но­му ка­бі­не­ті ста­ли го­во­ри­ти про ва­ди віль­ної тор­гів­лі, віль­ної мі­гра­ції ро­бо­чої си­ли, віль­но­го ру­ху ка­пі­та­лу і то­ва­рів. При­чо­му ці ідеї вже не слу жать ці­лям пе­ред­ви­бор­чої кам­па­нії: но­во­обра­ний пре­зи­дент США пе­ре­вів їх у пра­кти­чну пло­щи­ну ві­дра­зу пі­сля сво­єї інав­гу­ра­ції – що­до бо­роть­би з не­ле­галь­ною ім­мі­гра­ці­єю, по­жорс­ткі­ша­н­ня мі­гра­цій­них пра­вил * , бу­дів ни­цтва сті­ни на кор­до­ні з Ме­кси­кою [2] та ви­хо­ду з уго­ди про ТТП ** . Та­ка по­слі­дов­ність є тим по­ка­зо­ві­шою, що в хо­ді ви­бор­чої гон­ки про­ти май­бу­тньо­го пре­зи­ден­та пу­блі­чно ви­сту­пи­ли не тіль­ки опо­нен­ти де­мо кра­ти, але й ба­га­то лі­де­рів йо­го ж Ре­спу­блі­кан­ської пар­тії.

Чи стане но­ва еко­но­мі­чна по­лі­ти­ка США “трам­по­но­мі­кою” і чи пе­ре гор­не во­на сто­рін­ку нео­лі­бе­раль­но­го мейн­стрі­ма – без­умов­но, ве­ли­ке за пи­та­н­ня. Про це, зокре­ма, го­во­рять ідеї на­мі­че­них ре­форм в опо­да­тку­ван­ні та охо­ро­ні здо­ров’я. Але те, що іні­ці­а­ти­ви у зов­ні­шньо­еко­но­мі­чній сфе­рі су­пе­ре­чать ба­га­тьом нео­лі­бе­раль­ним по­сту­ла­там, зро­зумі­ло вже те­пер. Ці іні­ці­а­ти­ви, як і До­по­відь Дж. Фо­кса, яв­ля­ють со­бою не­зви­чай­ний комп лекс за­хи­сних за­хо­дів у по­лі­ти­ці та іде­о­ло­гії най­біль­шої еко­но­мі­ки сві­ту, ви­кли­ка­ний по­сла­бле­н­ням ря­ду її кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг. Для Укра­ї­ни та­кі ме­та­мор­фо­зи є тим ва­жли­ві­ши­ми, чим дов­ше ми чі­пля­є­мо­ся за міф про до­ско­на­лий ри­нок і глиб­ше за­ну­рю­є­мо­ся у вир си­ро­вин­ної спе­ці­а­лі­за­ції, то­ді як успі­шні кра­ї­ни бо­рю­ться нав­ко­ло – і про­ти – нас не за сво­бо­ду тор­гів­лі (ру­ху ка­пі­та­лу і ро­бо­чої си­ли), а за змі­цне­н­ня сво­їх кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг, те­хно­ло­гі­чне до­мі­ну­ва­н­ня, зайня­тість і до­хо­ди вла­сних гро­ма­дян.

Гло­ба­лі­за­ція: ви­гра­ють не всі

До­по­відь Дж. Фо­кса – ком­па­ктна, але ба­га­то­пла­но­ва пра­ця. Як за­зна чає сам ав­тор, во­на при­свя­че­на не тіль­ки і не стіль­ки тор­го­вель­ній по­лі­ти­ці та тор­го­вель­ним уго­дам, скіль­ки їх аси­ме­трії; гло­ба­лі­за­ції та не­рів­но­мір­но

* President Trump’s Executive Order on Immigration // The New York Times. – March 6. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.nytimes.com/2017/03/06/us/ politics/trump executive order immigration text.html?_r=0.

** Trump signs executive order withdrawing US from TPP trade deal, France24, Latest update : 2017 01 24 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.france24.com/ en/20170123 usa trump sign orders nafta tpp report immigration border security canada mexico.

му роз­по­ді­лу пов’яза­них з нею ви­гід і втрат; не­го­тов­но­сті та не­ба­жан­ню не­сти ван­таж її ви­трат; ви­зна­чен­ню вну­трі­шніх і зов­ні­шніх на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів; осві­тнім і про­фе­сій­ним осо­бли­во­стям (не­до­лі­кам) ро­бо­чої си­ли США; етич ним нор­мам кон­ку­рен­ції та гло­ба­лі­за­ції; прин­ци­пам і ці­лям еко­но­мі­чної гео по­лі­ти­ки.

До­по­відь Дж. Фо­кса вка­зує на не­рів­но­мір­ність роз­по­ді­лу до­хо­дів і ба гат­ства у най­біль­шій і одній з най­бла­го­по­лу­чні­ших кра­їн сві­ту. Як з’ясо ву­є­ться, ба­га­то аме­ри­кан­ців вва­жа­ють цю не­рів­ність не­спра­ве­дли­вою. До по­відь та остан­ні пре­зи­дент­ські ви­бо­ри свід­чать про спір­не став­ле­н­ня до нео­лі­бе­раль­но­го мейн­стрі­ма як на по­бу­то­во­му рів­ні – се­ред ря­до­вих ви бор­ців, так і на про­фе­сій­но­му – в ко­лі аме­ри­кан­ських ана­лі­ти­ків, по­лі­ти­ків, со­ціо­ло­гів, еко­но­мі­стів. У цьо­му ро­зу­мін­ні пе­ре­мо­га Д. Трам­па – не­хай тим­ча­со­вий, але оче­ви­дний успіх аль­тер­на­тив­них під­хо­дів до ви­зна­че­н­ня ці­лей і зав­дань еко­но­мі­чної по­лі­ти­ки.

Та­кі аль­тер­на­ти­ви пе­ред­ба­ча­ють більш рів­но­мір­ний і спра­ве­дли­вий роз­по­діл пло­дів еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня і гло­ба­лі­за­ції не тіль­ки між най біль­ши­ми фі­нан­со­ви­ми ком­па­ні­я­ми та ро­бі­тни­ка­ми у США, але й між прав ля­чи­ми елі­та­ми і на­йма­ною пра­цею у кра­ї­нах “тре­тьо­го сві­ту”. От­же, у цен­трі До­по­віді не гло­ба­лі­за­ція як та­ка, а від­су­тність пов­но­цін­но­го до­сту пу у міль­йо­нів (чи мі­льяр­дів?) лю­дей в усьо­му сві­ті до всіх її пе­ре­ваг.

До­по­відь не під­дає сум­ні­ву до­сто­їн­ства гло­баль­ної ко­о­пе­ра­ції. Кри ти­ку спря­мо­ва­но про­ти її ви­трат для США, про­ти до­мі­ну­ва­н­ня між­на ро­дних пра­вил, які за­хи­ща­ють ін­те­ре­си муль­ти­на­ціо­наль­них ін­ве­сто­рів на шко­ду ін­те­ре­сам ро­бі­тни­ків, нав­ко­ли­шньо­му се­ре­до­ви­щу і пра­вам лю­ди­ни, про­ти за­сну­ва­н­ня си­сте­ми, яка б до­зво­ли­ла су­д­дям, пов’яза­ним з кор­по­ра­ці­я­ми, пре­ва­лю­ва­ти над рі­ше­н­ня­ми “де­мо­кра­ти­чно обра­них уря­дів”.

Ці аргументи про­ли­ва­ють но­ве сві­тло на при­чи­ни ви­хо­ду США із 12 сто­рон­ньої уго­ди про ТТП, пла­нів ці­єї кра­ї­ни за­мі­ни­ти її на се­рію дво сто­рон­ніх угод і від­мо­ви від за­хи­сту прин­ци­пів віль­ної тор­гів­лі на остан ньо­му са­мі­ті мі­ні­стрів фі­нан­сів G20 * .

Ре­ко­мен­да­ції До­по­віді на­вряд чи мо­жуть ви­кли­ка­ти по­див з при­во­ду зро­ста­н­ня ін­ве­сти­цій в осві­ту, ін­фра­стру­кту­ру і те­хно­ло­гії; роз­ши­ре­н­ня до­сту­пно­сті охо­ро­ни здо­ров’я і спе­ці­аль­них про­фе­сій­них про­грам для ро бі­тни­ків; про­ве­де­н­ня по­да­тко­вих і ре­гу­ля­тор­них ре­форм для сти­му­лю­ван ня еко­но­мі­чно­го зро­ста­н­ня.

До­сить не­стан­дар­тною, при­найм­ні для США, є про­по­зи­ція що­до по си­ле­н­ня прав і ролі проф­спі­лок у від­нов­лен­ні пе­ре­го­вор­них по­зи­цій аме ри­кан­ських ро­бі­тни­ків.

Про­по­зи­ція що­до бо­роть­би з ва­лю­тни­ми ма­ні­пу­ля­ці­я­ми “тре­тіх кра­їн” має до­сить ре­а­лі­сти­чний ви­гляд, оскіль­ки до­сві­ду бо­роть­би про­ти

* Ми­ни­стры G20 отка­за­лись от обе­ща­ния за­щи­щать сво­бо­дную тор­гов­лю // ВВС (Рус­ская слу­жба). – 18 мар­та. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// www.bbc.com/russian/news 39316116.

кур­со­вої по­лі­ти­ки Ки­таю Спо­лу­че­ним Шта­там не по­зи­ча­ти * . Ра­зом з тим обме­же­н­ня про­ти тор­го­вель­них пар­тне­рів, які від­ки­да­ють за­хист прав пра­ці та лю­ди­ни, є ма­ло­ймо­вір­ни­ми, хо­ча б то­му, що та­кий крок бу­де на ру­ку кон­ку­рен­там, які не пе­ре­йма­ю­ться тон­ко­ща­ми норм за­галь­но­прий ня­тої мо­ра­лі.

На­ре­шті, за­про­ва­дже­н­ня ма­со­вих сан­кцій про­ти офшор­них юрис ди­кцій здається не­прав­до­по­ді­бним. Не тіль­ки то­му, що до них від­но­сять штат Де­ла­вер, ряд кра­їн – членів ЄС і без­ліч остро­вів/те­ри­то­рій, під­конт роль­них істо­ри­чно­му со­ю­зни­ку США – Ве­ли­ко­бри­та­нії. Ва­жли­ві­ше, що цей за­хід не є ви­гі­дним ве­ли­ко­му аме­ри­кан­сько­му та єв­ро­пей­сько­му бі­зне су, який про­сто не допу­стить йо­го пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції. Що ж до са­мих офшор­них юрис­ди­кцій, то во­ни з лег­кі­стю мо­жуть оскар­жи­ти та­кі сан­кції, вка­зав­ши, що низь­кі по­да­тки – кон­ку­рен­тна пе­ре­ва­га, за­без­пе­че­на ефек тив­ні­стю дер­жав­них ін­сти­ту­тів. І якщо у кра­ї­нах “тре­тьо­го сві­ту” та­кий ар­гу­мент не має пе­ре­кон­ли­во­го ви­гля­ду, то цьо­го не ска­жеш у ви­пад­ку, ко­ли йде­ться про Швей­ца­рію, Ав­стрію, Ір­лан­дію або, на­при­клад, Маль­ту.

Мейн­стрім змі­нює ру­сло?

До­по­відь Дж. Фо­кса не об­тя­же­на ста­ти­сти­кою. В ін­ших умо­вах цей факт міг ста­ти при­чи­ною для її сер­йо­зної кри­ти­ки. Але на бо­ці Дж. Фо­кса ін­ша ста­ти­сти­ка – ви­бор­ча. Як ви­яви­ло­ся, на Се­ре­дньо­му За­хо­ді жи­ве так ба­га то аме­ри­кан­ців ро­бі­тни­чих спе­ці­аль­но­стей, які вва­жа­ють се­бе не­спра­вед ли­во обді­ле­ни­ми, що їхнє “Ні!” аме­ри­кан­ській по­лі­ти­ці до­хо­дів не­о­чі­ку ва­но при­ве­ло у Бі­лий дім яскра­во­го кри­ти­ка но­ві­тньої гло­ба­лі­за­ції та ря­ду осно­во­по­ло­жних тез нео­лі­бе­раль­но­го мейн­стрі­ма.

Без­умов­но, та­кий ре­зуль­тат – один з на­слід­ків Великої ре­це­сії, тя­гар по­до­ла­н­ня якої ліг не на фі­нан­со­вий се­ктор, а на пле­чі ря­до­вих плат ни­ків по­да­тків. Оскіль­ки фі­нан­со­вий се­ктор спро­во­ку­вав гло­баль­ну кри­зу, і на йо­го по­ря­ту­нок уряд США ки­нув триль­йо­ни до­ла­рів, мі­льяр­ди з яких ішли на ком­пен­са­ції спів­ро­бі­тни­кам про­го­рі­лих бан­ків, то про­стих аме ри­кан­ців та­ка си­ту­а­ція не мо­гла по­ра­ду­ва­ти. Тим більше, що ба­га­то з них ста­ли жер­тва­ми ці­єї кри­зи, втра­тив­ши не тіль­ки ро­бо­ту, але й дах над го ло­вою. Але на­віть менш бо­лю­чі втра­ти ви­яви­ли­ся ду­же від­чу­тни­ми. Як за­зна­чає Дж. Сті­гліц, “че­рез шість ро­ків пі­сля по­ча­тку кри­зи се­ре­дній рі­вень до­бро­бу­ту впав на 40 про­цен­тів по­рів­ня­но з до­кри­зо­ви­ми по­каз ни­ка­ми” [3]. Віль­но чи не­віль­но окре­сле­ні про­бле­ми збі­гли­ся з пе­ре­роз по­ді­лом по­ту­жно­стей і ро­бо­чих місць у рам­ках дії но­вих зон віль­ної тор­гів­лі. Та­кі зо­ни ство­рю­ють не тіль­ки зайня­тість, але й без­ро­бі­т­тя, з огля­ду на що оці­ни­ти їх пе­ре­ва­ги змо­гли да­ле­ко не всі: згі­дно з До­по­від дю Дж. Фо­кса, лише у ви­пад­ку з НА­ФТА йшло­ся про втра­ту 700 тис. ро бо­чих місць у США і ще 95 тис. – у рам­ках аме­ри­ка­но ко­рей­ської зо­ни віль­ної тор­гів­лі всу­пе­реч по­ча­тко­вим обі­цян­кам збіль­ши­ти їх кіль­кість, від­по­від­но, на 200 тис. і на 70 тис.

* Не менш по­ка­зо­ви­ми в цьо­му від­но­шен­ні бу­ли та­кож між­на­ро­дні уль­ти­ма­ту­ми і до­ко­ри у хо­ді не­дав­ніх “ва­лю­тних війн”.

Ра­зом з тим за­зна­че­ні втра­ти – не єди­на при­чи­на зро­ста­н­ня ура­зли во­сті аме­ри­кан­сько­го ринку пра­ці. Спра­ва в то­му, що за остан­ні 50 ро­ків у гло­баль­ній еко­но­мі­ці ста­ли­ся сер­йо­зні стру­ктур­ні зру­ше­н­ня, які су­про­во джу­ва­ли­ся:

– па­ді­н­ням час­тки США у ви­ро­бни­цтві сві­то­во­го ВВП (тут і да­лі – у по­то­чних до­ла­ро­вих ці­нах) із 39,7% (1960 р.) до 21,2% (2011 р.) * ;

– па­ра­лель­ним зро­ста­н­ням від­но­ше­н­ня аме­ри­кан­сько­го ім­пор­ту до ВВП із 4,2% до 17,3%.

Ці про­це­си не мо­гли не під­ви­щи­ти чу­тли­вість аме­ри­кан­ської еко­но­мі ки до кур­со­вих ко­ли­вань до­ла­ра і до об­ся­гів спо­жи­ва­но­го нею ім­пор­ту: чим силь­ні­шою ста­ва­ла за­ле­жність від ім­пор­ту, тим біль­ша кіль­кість аме ри­кан­ців від­чу­ва­ли жорс­ткість кон­ку­рен­ції з іно­зем­ною ро­бо­чою си­лою та ри­зик втра­ти­ти ро­бо­ту.

Для но­ві­тньої аме­ри­кан­ської еко­но­мі­ки та­кі ефе­кти ви­яви­ли­ся ду­же не­зви­чни­ми. Не­дар­ма Дж. Фокс вка­зує, що гло­ба­лі­за­ція від­кри­ла аме­ри кан­ських ро­бі­тни­ків та їхні спів­то­ва­ри­ства для гру­бої гло­баль­ної кон­ку рен­ції, до якої во­ни бу­ли не готові. Пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни по­ді­бні про­бле­ми бу­ли більше ха­ра­ктер­ни­ми для зруй­но­ва­них єв­ро­пей­ських кра­їн та еко­но­мік “тре­тьо­го сві­ту”, але не для США.

США то­ді актив­но кре­ди­ту­ва­ли сво­їх по­лі­ти­чних со­ю­зни­ків, які за ра­ху нок цих кре­ди­тів ма­со­во ім­пор­ту­ва­ли аме­ри­кан­ську про­ду­кцію. Не див­но, що ще у 1960–1971 рр. тор­го­вель­ний ба­ланс ці­єї кра­ї­ни за­ли­шав­ся до­дат ним. На дум­ку Дж. Фо­кса, це до­зво­ля­ло бо­ро­ти­ся за сво­бо­ду тор­гів­лі та низь­кі тор­го­вель­ні та­ри­фи, що, оче­ви­дно, бу­ло ви­гі­дним Спо­лу­че­ним Шта­там, але не зав­жди – їх тор­го­вель­ним пар­тне­рам: пі­сля “Дру­гої сві­то вої вій­ни аме­ри­кан­ські ви­ро­бни­ки тим­ча­со­во одер­жа­ли уні­каль­ну від­нос ну пе­ре­ва­гу над за­ру­бі­жни­ми кон­ку­рен­та­ми. Зав­дя­ки цьо­му США ста­ли лі­де­ром із зни­же­н­ня та­ри­фів” (с. 19).

Якщо у 1960 р. час­тка США у гло­баль­ній гро­шо­вій ма­сі (агре­гат М2) на­бли­жа­ла­ся до 50%, то сьо­го­дні во­на зни­зи­ла­ся до 17–18%. З та­кою ди на­мі­кою ко­ли­шні кре­ди­тні можливості Спо­лу­че­ним Шта­там вже не під си­лу. У до­ла­ра з’яви­ло­ся чи­ма­ло сер­йо­зних кон­ку­рен­тів у ви­гля­ді єди­ної єв­ро­пей­ської ва­лю­ти (єв­ро), ки­тай­сько­го юа­ня, япон­ської іє­ни, які ви­ко ри­сто­ву­ю­ться на­ціо­наль­ни­ми уря­да­ми для про­су­ва­н­ня на зов­ні­шніх рин ках свої вла­сних тор­го­вель­них кре­ди­тів і екс­пор­ту.

У 2015 р. до п’ятір­ки сві­то­вих лі­де­рів з про­фі­ци­ту по­то­чно­го ра­хун­ку вхо ди­ли Ки­тай (330,6 млрд. дол.), Ні­меч­чи­на (280 млрд.), Япо­нія (135,6 млрд.), Ко­рея (105,9 млрд.) і Швей­ца­рія (77,4 млрд. дол.) ** . Кра­ї­ною ж з най­біль

* Тут і да­лі (якщо не вка­за­но ін­шо­го) дже­ре­лом між­на­ро­дної ста­ти­сти­ки, роз­ра хун­ків і по­рів­нянь слу­гує ба­за да­них Сві­то­во­го бан­ку на да­ту остан­ньо­го онов­ле­н­ня 27.04.2017 р. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://databank.worldbank.org/ data/reports.aspx?source=world development indicators.

** МВФ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://data.imf.org/?sk= 7A51304B 6426 40C0 83DD CA473CA1FD52&SS =1484148890404.

шим йо­го де­фі­ци­том бу­ли США (–463 млрд. дол.) * . Та­ким чи­ном, сьо го­дні­шні нет­то екс­пор­те­ри ви­яви­ли­ся гі­дни­ми сво­го ко­ли­шньо­го кре­ди­то ра і вчи­те­ля. Йо­му ж, з огля­ду на втра­ту ко­ли­шніх пе­ре­ваг, те­пер до­во­ди­ться при­сто­со­ву­ва­ти­ся до но­вих ре­а­лій, час­тко­во змі­ню­ю­чи на хо­ду не тіль­ки свої ко­ли­шні прин­ци­пи і по­гля­ди, але й, мо­жли­во, тор­го­вель­ні уго­ди.

Теорія і пра­кти­ка між­на­ро­дної тор­гів­лі

Без­ро­бі­т­тя, яке ана­лі­зує Дж. Фокс, є стру­ктур­ним – ча­сти­на аме­ри кан­ських ро­бі­тни­ків втра­ча­ють ро­бо­ту вна­слі­док по­яви но­вих кон­ку­рен­тів, но­вої про­ду­кції, ниж­чих ви­трат при її ви­ро­бни­цтві, більш осві­че­ної та ком пе­тен­тної іно­зем­ної ро­бо­чої си­ли.

Те­о­рії між­на­ро­дної тор­гів­лі роз­гля­да­ють та­кі втра­ти як при­ро­дні та ви­прав­да­ні, оскіль­ки їх аб­со­лю­тна ве­ли­чи­на вва­жа­є­ться мен­шою від вза­єм них ви­гід тор­гу­ю­чих кра­їн. Тим ча­сом по­ді­бні аргументи хо­ро­ші лише для бе­не­фі­ці­а­рів цих пе­ре­ваг. Для тих же, хто втра­чає ро­бо­ту і бі­знес, по­трі­бні зов­сім ін­ші до­ка­зи і пер­спе­кти­ви. А во­ни, як ви­яв­ля­є­ться, да­ле­ко не завж ди є при­ва­бли­ви­ми на­віть у та­кій успі­шній кра­ї­ні, як США. З цьо­го при­во ду Дж. Фокс із сар­ка­змом за­ува­жує, що, згі­дно із за­галь­но­прийня­тою еко но­мі­чною му­дрі­стю, “ро­бі­тни­ки по­вин­ні бу­ти вдя­чни­ми за те, що їхні ро бо­чі мі­сця, зар­пла­ти, со­ці­аль­ну ста­біль­ність і май­бу­тнє їхніх ді­тей бу­ло про­мі­ня­но на де­ше­ву ни­жню бі­ли­зну і мо­біль­ні те­ле­фо­ни” (с. 18).

Але пра­кти­чної від­по­віді на це за­пи­та­н­ня теорія по­ки що не за­про­по ну­ва­ла. Для Укра­ї­ни, чий ра­ху­нок по­то­чних опе­ра­цій за остан­ні 11 ро­ків зво­ди­ться з де­фі­ци­том у 0,2–9% ВВП і по­стій­но ви­ма­гає дедалі но­вих і но­вих зов­ні­шніх кре­ди­тів, це зов­сім не по­ро­жній факт.

Те­о­рії між­на­ро­дної тор­гів­лі є чі­тки­ми та одно­зна­чни­ми що­до аб­со­лют них, від­но­сних і кон­ку­рен­тних пе­ре­ваг, а та­кож їх еко­но­мі­чних ефе­ктів. Але що­до до­сту­пу до цих ефе­ктів – те­о­ре­ти­чної ясно­сті на­ба­га­то мен­ше: як при ана­лі­зі їх мі­жна­ро­дно­го роз­по­ді­лу, так і вну­трі­шньо­на­ціо­наль­но­го.

Вва­жа­є­ться, що “вер­шки” гло­ба­лі­за­ції зні­ма­ють ті її уча­сни­ки, у яких більше “пе­ре­го­вор­них пе­ре­ваг і си­ли”. А во­ни да­ле­ко не зав­жди зво­дя­ться до еко­но­мі­чних ар­гу­мен­тів: істо­рія має ба­га­то при­кла­дів, ко­ли на пер­ше мі­сце ви­хо­дять ге­о­по­лі­ти­чні мір­ку­ва­н­ня і ба­наль­ний вій­сько­вий при­мус. У цьо­му ро­зу­мін­ні по­ка­зо­вим є за­ува­же­н­ня Дж. Фо­кса про те, що з па­дін ням Ра­дян­сько­го Со­ю­зу ге­о­по­лі­ти­чні ре­зо­ни для тор­го­вель­ної по­лі­ти­ки “хо­ло­дної вій­ни” та­кож зни­кли.

По­сла­бле­н­ня ко­ли­шньо­го еко­но­мі­чно­го і фі­нан­со­во­го до­мі­ну­ва­н­ня США ускла­днює лі­бе­ра­лі­за­цію їх тор­го­вель­ної по­лі­ти­ки. У Ки­таї в цьо­му від­но­шен­ні си­ту­а­ція є ді­а­ме­траль­но про­ти­ле­жною. До­три­му­ю­чись стра те­гії дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня і до­ся­гнув­ши ста­ту­су дру­гої еко­но­мі­ки сві­ту, Пе­кін те­пер мо­же до­зво­ли­ти со­бі пев­не по­сла­бле­н­ня сво­їх адмі­ні­стра­тив них обме­жень, які, все ж, за­ли­ша­ю­ться не­зрів­нян­но жорс­ткі­ши­ми, ніж у США. Як ре­зуль­тат, сьо­го­дні у ньо­го тор­го­вель­на ри­то­ри­ка має на­віть більш

* МВФ [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://data.imf.org/?sk=7a51304b 6426 40C0 83DD CA473CA1FD52&SS =1484149272260.

лі­бе­раль­ний ви­гляд, ніж у Ва­шинг­то­на, – фе­но­мен, на який звер­ну­ли ува гу пра­кти­чно всі уча­сни­ки фо­ру­му в Да­во­сі взим­ку 2017 р. * . Без­умов­но, в да­но­му ви­пад­ку ви­со­ким є еле­мент фор­ма­лі­зму і між­на­ро­дної са­мо­ре­кла ми. Тим ча­сом йо­го на­яв­ність зу­мов­ле­на да­ле­ко не фор­маль­ни­ми при­чи на­ми, а зро­ста­н­ням еко­но­мі­чної мо­гу­тно­сті Ки­таю, з чим те­пер зму­ше­ний ра­ху­ва­ти­ся пра­кти­чно весь світ.

Як да­ле­ко зай­дуть США на шля­ху еко­но­мі­чно­го про­те­кціо­ні­зму – ска за­ти гра­ни­чно скла­дно. Але той факт, що звер­не­н­ня до ньо­го має об’єктив­ні при­чи­ни, є ціл­ком зро­зумі­лим. Як і те, що по­тре­ба ці­єї кра­ї­ни в осо­бли­во му за­хи­сті вну­трі­шньо­го ринку мо­же з ча­сом на­віть по­си­ли­ти­ся – із зро ста­н­ням її тор­го­вель­ної від­кри­то­сті.

Для аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків та­кий сце­на­рій мо­же спри­чи­ни­ти од не – за­го­стре­н­ня їхньої зов­ні­шньої ура­зли­во­сті – тим більше, що, згі­дно з Дж. Фо­ксом, дві тре­ти­ни з них не ма­ють осві­ти, яка б ви­хо­ди­ла за ме­жі шкіль­ної про­гра­ми.

Кон­ку­рен­тні пе­ре­ва­ги та рин­ко­ві сво­бо­ди. Ри­нок пра­ці

В еко­но­мі­ках з ви­со­ки­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо­да­ми (за кла­си­фі ка­ці­єю Сві­то­во­го бан­ку) чи­сель­ність ро­бо­чої си­ли у 2016 р. ста­но­ви­ла 583 млн. осіб, то­ді як у кра­ї­нах з низь­ки­ми і се­ре­дні­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви ми до­хо­да­ми во­на бу­ла в 4,9 ра­за біль­шою та пе­ре­ви­щу­ва­ла 2,8 млрд. осіб. Не по­трі­бен спе­ці­аль­ний ана­ліз, щоб зро­зу­мі­ти: тіль­ки но ба­га­ті кра­ї­ни тро­хи від­кри­ють свій ри­нок пра­ці, ві­дра­зу ж ста­не­ться стрім­кий пе­ре­роз по­діл гло­баль­ної зайня­то­сті та до­хо­дів.

Представники “дру­го­го” і “тре­тьо­го сві­ту” від ньо­го ви­гра­ють, ′ ді­став ши до­ступ до кра­ще опла­чу­ва­ної ро­бо­ти. “Пер­ший” же світ зму­ше­ний бу­де з ни­ми ді­ли­ти­ся, при­чо­му він зі­ткне­ться з різ­ким зро­ста­н­ням внут рі­шньої кон­ку­рен­ції, па­ді­н­ням ду­шо­вих до­хо­дів і стриб­ком май­но­вої не рів­но­сті. У цьо­му від­но­шен­ні до­ціль­но звер­ну­ти ува­гу на май­же пов­ний збіг у 2016 р. чи­сель­но­сті ро­бо­чої си­ли у США (162,8 млн. осіб) та ар­мії без­ро­бі­тних у кра­ї­нах з низь­ки­ми і се­ре­дні­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо да­ми (159,7 млн. осіб).

Чи тре­ба по­ясню­ва­ти, що при та­кій ста­ти­сти­ці сво­бо­да кон­ку­рен­ції на між­на­ро­дно­му ринку пра­ці для ба­га­тих кра­їн за­ли­ша­є­ться не­прийня­тною: над­то бо­лі­сни­ми є її мит­тє­ві ре­зуль­та­ти і ту­ман­ни­ми дов­го­стро­ко­ві пер спе­кти­ви. То­му Нор­ве­гія і Швей­ца­рія не всту­па­ють на­віть до ЄС, не ка­жу чи вже про те, щоб відкрити рин­ки пра­ці для ви­хід­ців з менш бла­го­по­луч них кра­їн.

У цьо­му кон­текс­ті тур­бо­та про аме­ри­кан­ських ро­бі­тни­ків, яка про­сте жу­є­ться у До­по­віді Дж. Фо­кса, так са­мо як і но­ва по­лі­ти­ка США, є ду­же

* Xi Jinping portrays China as a rock of stability. But does he really want to be a global leader? // The Economist. – January 21. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.economist.com/news/china/21715035 does he really want be global leader xi jinping portrays china rock stability.

спів­зву­чни­ми сьо­го­дні­шній боротьбі ЄС з мі­гран­та­ми. В усіх випадках йде­ться про ду­же жорс­ткий про­те­кціо­нізм на ринку пра­ці. За­хи­ща­ю­чи в те­о­рії гло­баль­ну кон­ку­рен­цію, кра­ї­ни “зо­ло­то­го мі­льяр­да” не при­пу­ска ють на­віть дум­ки про те, щоб тро­хи відкрити їй свій ри­нок зайня­то­сті * .

Уже де­кіль­ка ро­ків весь світ є свід­ком ти­та­ні­чних зу­силь кра­їн ЄС з обме­же­н­ня при­пли­ву бі­жен­ців з Афри­ки, Азії та Близь­ко­го Схо­ду, а та­кож з їх ви­се­ле­н­ня за ме­жі Єв­ро­пи.

При цьо­му вжи­ва­ю­ться дії, з нео­лі­бе­раль­ної то­чки зо­ру, про­сто сюр ре­а­лі­сти­чні. Зов­ні­шні кор­до­ни ЄС ого­ро­джу­ю­ться ря­да­ми ко­лю­чо­го дро ту. При­чо­му іно­ді одно­го йо­го ря­ду ви­яв­ля­є­ться ма­ло ** . Ви­ни­ка­ють за­го ро­ди і між кра­ї­на­ми – чле­на­ми ЄС *** , від­кли­ка­ю­ться по­сли **** , на кор­дон ви­си­ла­ю­ться ар­мій­ські під­роз­ді­ли ***** . По­вер­та­є­ться па­спорт­ний кон­троль між кра­ї­на­ми – уча­сни­ця­ми Шен­ген­ської зо­ни ****** . Здій­сню­ю­ться ви­пла­ти ім­мі­гран­там – з тим, щоб во­ни по­ки­ну­ли Єв­ро­пу ******* . При­зу­пи­ня­є­ться рух па­са­жир­сько­го транс­пор­ту для упе­ре­дже­н­ня при­їзду не­ба­жа­них мі­гран­тів. Уря­ди єв­ро­пей­ських кра­їн від­мов­ля­ю­ться при­йма­ти їх у рам­ках ра­ні­ше по­го­дже­них квот ******** . Ко­ле­ги по Єв­ро­со­ю­зу за­гро­жу­ють за це ска су­ва­н­ням суб­си­дій, пе­ред­ба­че­них у рам­ках єди­но­го бю­дже­ту ЄС ********* .

* Мер­кель на­зва­ла сро­ки во­зв­ра­ще­ния бе­жен­цев до­мой // ZN.UA. – 30 ян­ва­ря. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zn.ua/world/merkel nazvala sroki vozvrascheniya bezhencev domoy 202932_.html.

** [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.reuters.com/article/us europe migrants hungary iduskcn1110f9?feedtype=rss&feedname=world News&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=feed%3a+reuters% 2Fworldnews+%28reuters+world+news%29.

*** Ав­стрия укре­пля­ет гра­ни­цу с Ита­ли­ей // Рус­ская слу­жба DW, 2016 2 16 [Елек трон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.dw.com/ru/ав­стрия укре­пля­ет гра­ни цу с ита­ли­ей/a 19051719.

**** Гре­ция ото­зва­ла по­сла из Ав­стрии из за об­су­жде­ния про­бле­мы бе­жен­цев без нее // ZN.UA. – 25 фев­ра­ля. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// zn.ua/world/greciya otozvala posla iz avstrii iz za obsuzhdeniya problemy bezhencev bez nee 205462_.html.

***** Бол­га­рия на­пра­ви­ла вой­ска на свои гра­ни­цы для за­щи­ты от ми­гран­тов // Кор­ре­спон­дент.net, 5 мар­та 2016 г. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// korrespondent.net/world/3638896 bolharyia napravyla voiska na svoy hranytsy dlia zaschyty ot myhrantov.

****** Germany wants extension of Schengen border controls : рaper. – January 23. – 2016 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://news.yahoo.com/germany wants extension schengen border controls paper 114846182.html.

******* Ав­стрия уве­ли­чи­ва­ет выпла­ты до­бро­воль­но уе­зжа­ю­щим ми­гран­там // Кор ре­спон­дент.net. – 23 мар­та. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// korrespondent.net/world/3830356 avstryia uvelychyvaet vyplaty dobrovolno uezzhauischym myhrantam.

******** В Че­хии отка­за­лись при­ни­мать бе­жен­цев // Кор­ре­спон­дент.net. – 16 апре ля. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://korrespondent.net/world/ 3840353 v chekhyy otkazalys prynymat bezhentsev.

********* Ав­стрия тре­бу­ет увя­зать суб­си­дии ЕС с ра­с­пре­де­ле­ни­ем бе­жен­цев // Кор ре­спон­дент.net. – 8 мар­та. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http:// korrespondent.net/world/3824210 avstryia trebuet uviazat subsydyy es s raspredelenyem bezhentsev.

Укла­да­є­ться уго­да з Ту­реч­чи­ною про ви­си­ла­н­ня на її те­ри­то­рію іно­зем­ців не­ле­га­лів. Ці­на пи­та­н­ня – обі­цян­ка член­ства в ЄС плюс 3 млрд. єв­ро на роз­мі­ще­н­ня ре­па­трі­ан­тів * . Лу­на­ють про­по­зи­ції про ство­ре­н­ня ці­лої се­рії та­ких та­бо­рів за ме­жа­ми ЄС ** . Го­лов­на їх ме­та – обла­шту­ва­н­ня зов­ніш ньо­го за­хи­сту від на­пли­ву іно­зем­них мі­гран­тів, який пе­ред­ба­чає ви­ді­лен ня “від­сту­пних” кра­ї­нам, го­то­вим прийня­ти у се­бе не ба­жа­них для Єв­ро­пи го­стей *** .

Най­ра­ди­каль­ні­шим на цьо­му фо­ні є рі­ше­н­ня Ве­ли­ко­бри­та­нії про ви­хід з ЄС. Її гро­ма­дя­ни не при­хо­ву­ють, що одні­єю з го­лов­них при­чин, які схи ли­ли їх до Brexit, став не­кон­тро­льо­ва­ний при­плив іно­зем­ців. Ар­гу­мент до сить див­ний, якщо вра­ху­ва­ти, що йде­ться про ко­ли­ску кла­си­чної по­літ еко­но­мії та те­о­рії віль­ної кон­ку­рен­ції, про ба­тьків­щи­ну М. Те­тчер і на­тхнен но­го нею нео­лі­бе­раль­но­го мейн­стрі­ма, і на­ре­шті – про­сто про кра­ї­ну Ан­глій­ської ко­ро­ни, яка сто­лі­т­тя­ми уосо­блю­ва­ла пра­кти­ку та іде­о­ло­гію сві­то­вої тор­гів­лі та гло­ба­лі­за­ції – як в епо­ху раб­ства і цукро­вих план­та­цій, так і в до­бу про­ми­сло­вої ре­во­лю­ції XIX ст.

У цьо­му кон­текс­ті сплеск на­ціо­на­лі­зму і ксе­но­фо­бії у кра­ї­нах кон­ти нен­таль­ної Єв­ро­пи має більш по­мір­ний ви­гляд. Хо­ча не­важ­ко по­мі­ти­ти, що ба­га­то з них (як, на­при­клад, Фран­ція і Ні­дер­лан­ди) ви­сту­па­ли сво­го ча­су не мен­ши­ми, ніж Ве­ли­ко­бри­та­нія, ру­ші­я­ми гло­ба­лі­за­ції та вла­сни ка­ми ве­ли­ких ко­ло­ні­аль­них во­ло­дінь. То­му сто­лі­т­тя вла­сно­го до­сві­ду мо­гли б при­ще­пи­ти їм більш ви­со­ку стій­кість і то­ле­ран­тність до від­кри тої кон­ку­рен­ції на рин­ках не тіль­ки то­ва­рів/по­слуг і ка­пі­та­лу, але й ро­бо чої си­ли.

Прав­да, як по­ка­зує жи­т­тя, віль­ні зма­га­н­ня за на­яв­но­сті на­ціо­наль них пе­ре­ваг і за їх від­су­тно­сті – дві ве­ли­кі рі­зни­ці. У цьо­му від­но­шен­ні не­о­лі­бе­раль­ний мейн­стрім, по суті, освя­чує між­на­ро­дну кон­ку­рен­цію тіль­ки для то­ва­рів/по­слуг і ка­пі­та­лу, від­обра­жа­ю­чи упо­до­ба­н­ня ін­ду­стрі аль­но­го сві­ту, і це не див­но, якщо вра­ху­ва­ти, що са­ме він і слу­гує го­лов ним на­тхнен­ни­ком і но­сі­єм ідей гло­баль­ної са­мо­ре­гу­ля­ції ринку. Там же, де цих пе­ре­ваг не­до­ста­тньо (зокре­ма, на ринку пра­ці), про нео­лі­бе­раль ну до­ктри­ну про­сто ні­хто не зга­дує.

Без­умов­но, між­на­ро­дний бі­знес і по­лі­ти­ка жив­ля­ться сво­ї­ми вла­сни ми ре­зо­на­ми, звер­та­ю­чись до те­о­рії лише у ви­пад­ку го­строї не­об­хі­дно­сті. У цьо­му ро­зу­мін­ні не вся­ка еко­но­мі­чна кон­це­пція мо­же бу­ти від­по­від­аль

* [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://ec.europa.eu/echo/files/aid/ countries/factsheets/turkey_syrian_crisis_en.pdf.

** Пре­мьер Вен­грии пре­дло­жил со­здать в Ли­вии го­род для бе­жен­цев // Рус­ская служ ба DW, 2016 9 24 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://korrespondent.net/world/ 3749391 premer venhryy predlozhyl sozdat v lyvyy horod dlia bezhentsev; Ав­стрия пред ло­жи­ла открыть цен­тры для бе­жен­цев за пре­де­ла­ми ЕС // Кор­ре­спон­дент.net. – 5 мар та. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://korrespondent.net/world/ 3822915 avstryia predlozhyla otkryt tsentry dlia bezhentsev za predelamy es.

*** ЕС даст день­ги на цен­тры для бе­жен­цев в Бе­ла­ру­си // Кор­ре­спон­дент.net. – 13 ян­ва­ря. – 2017 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://korrespondent.net/ world/3800515 es dast denhy na tsentry dlia bezhentsev v belarusy.

ною за те, як її тра­кту­ють або ви­ко­ри­сто­ву­ють на пра­кти­ці по­лі­ти­ки. Але якщо “теорія”, куль­ти­во­ва­на в усьо­му сві­ті, впер­то від­ма­ху­є­ться від жит тє­вих фа­ктів тіль­ки то­му, що во­ни не вкла­да­ю­ться в її “про­кру­сто­ве ло­же”, то, оче­ви­дно, мо­ву тре­ба ве­сти про її спро­мо­жність.

У та­ко­му кон­текс­ті те­о­рії між­на­ро­дних рин­ків ма­ли б про­я­ви­ти біль­шу по­слі­дов­ність, окре­слив­ши (або хо­ча б ви­знав­ши) ме­жі сво­їх пра­кти­чних при­кла­дань. Тим ча­сом ці оче­ви­дні ко­лі­зії не ді­ста­ють жо­дно­го від­о­бра же­н­ня в нео­лі­бе­раль­но­му мейн­стрі­мі, усі до­ка­зи яко­го в ре­аль­ній по­лі­ти­ці сто­су­ю­ться тіль­ки сво­бо­ди кон­ку­рен­ції на рин­ках то­ва­рів/по­слуг і ка­пі­та лу – там, де пе­ре­ва­ги ін­ду­стрі­аль­них кра­їн є най­більш яв­ни­ми, а пра­кти­чні ри­зи­ки мі­ні­маль­ни­ми. Ко­ли ж ці ри­зи­ки, нав­па­ки, ви­со­кі, мейн­стрім “змі­нює ру­сло”, спря­мо­ву­ю­чи пра­кти­чну по­лі­ти­ку в об­хід між­на­ро­дних рин­ків пра­ці.

Рин­ки то­ва­рів/по­слуг і ка­пі­та­лу

Якщо на гло­баль­но­му ринку зайня­то­сті від­но­сну на­дли­шко­вість ре сур­сів де­мон­стру­ють не­ба­га­ті або від­вер­то бі­дні кра­ї­ни, то на гро­шо­вих рин­ках – від­по­від­но, еко­но­мі­чно роз­ви­ну­ті. У та­ко­му ви­пад­ку їх ін­те­рес до віль­ної кон­ку­рен­ції ви­яв­ля­є­ться на по­ря­док ви­щим, ніж у кра­їн з низь ки­ми та се­ре­дні­ми до­хо­да­ми.

У 2015 р. на кра­ї­ни з ви­со­ки­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо­да­ми при­па­да ло при­бли­зно 63% усіх ко­штів (агре­гат М2), які цир­ку­лю­ва­ли у сві­то­вій еко­но­мі­ці. Ре­шта 37% гло­баль­ної гро­шо­вої ма­си обер­та­лись у кра­ї­нах з низь­ки­ми і се­ре­дні­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо­да­ми (вклю­ча­ю­чи Ки­тай (при­бли­зно 25%), який на­ле­жить до кра­їн із се­ре­дні­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо­да­ми).

За та­ких про­пор­цій між­гру­по­ві гро­шо­ві по­то­ки не ма­ють сер­йо­зних ри­зи­ків для гру­пи ба­га­тих кра­їн, чо­го, на­при­клад, не ска­жеш про дрі­бні­ші еко­но­мі­ки. Адже, якщо тіль­ки 1% кре­ди­тної ма­си по­тра­пить з кра­їн з ви со­ки­ми до­хо­да­ми до їх най­бі­дні­ших су­сі­дів, то у тих об­сяг вну­трі­шніх кре ди­тів, ви­да­них фі­нан­со­вою си­сте­мою, збіль­ши­ться у 9,4 ра­за. У кра­ї­нах же із се­ре­дні­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо­да­ми (без ура­ху­ва­н­ня Ки­таю) цей 1% мо­же збіль­ши­ти їх кре­ди­тний пор­тфель на 8,2% (у до­ла­ро­во­му екві­ва­лен­ті), що фа­кти­чно по­дво­їть се­ре­дньо­рі­чні тем­пи йо­го зро­ста­н­ня (8,4%), які спо сте­рі­га­ли­ся про­тя­гом остан­ніх 38 ро­ків (1978–2015 рр.).

Зро­зумі­ло, що та­кий кре­ди­тний бум мо­же за­вер­ши­ти­ся як істо­тним успі­хом, так і сер­йо­зни­ми проблемами – за­ле­жно від яко­сті кре­ди­тних вкла день, які, на жаль, не зав­жди вда­лі. Адже, як під­твер­див до­свід Великої ре­це­сії, іно­зем­ний ка­пі­тал да­ле­ко не зав­жди га­ран­тує ста­ле зро­ста­н­ня ви ро­бни­цтва. Не див­но, що за та­ких ри­зи­ків ма­лі еко­но­мі­ки схиль­ні до тих чи ін­ших за­хо­дів кон­тро­лю над ру­хом ка­пі­та­лу (але це, зви­чай­но, не є єди ною йо­го при­чи­ною).

Кра­ї­нам же з ви­со­ки­ми до­хо­да­ми та­ка оба­чли­вість здається зай­вою, з огля­ду на що во­ни, як пра­ви­ло, кри­ти­ку­ють за­хо­ди дер­жав­но­го кон­тро­лю, від­зна­ча­ю­чи йо­го не­ефе­ктив­ність. Прав­да, ді­є­вість вла­сних бар’єрів у бо

роть­бі з тру­до­вою мі­гра­ці­єю ана­лі­зу­є­ться ци­ми кра­ї­на­ми вкрай рід­ко, не ка­жу­чи вже про їх кри­ти­ку або ска­су­ва­н­ня.

За­зна­че­ні су­пе­ре­чно­сті лег­ко по­ясни­ти не­рів­но­мір­ні­стю у сві­то­во­му роз­ви­тку і ви­ро­бни­цтві: у 2015 р. кра­ї­ни з ви­со­ки­ми се­ре­дньо­ду­шо­ви­ми до­хо­да­ми ге­не­ру­ва­ли близь­ко 64% гло­баль­но­го ВВП. При­чо­му їх су­куп ний ВВП утри­чі пе­ре­ви­щу­вав ВВП кра­їн, що роз­ви­ва­ю­ться (без Ки­таю, на який при­па­да­ло май­же 15% сві­то­во­го ви­ро­бни­цтва). У та­ких умо­вах ба­га­ті кра­ї­ни до­мі­ну­ють у гло­баль­ній стру­кту­рі гро­шо­вих по­то­ків – як в екс­пор­ті ка­пі­та­лу, так і в опла­ті то­ва­рів і по­слуг. Це до­зво­ляє їм від­сто­ю­ва­ти ідею сво­бо­ди в тор­гів­лі, ва­лю­тних роз­ра­хун­ках, ру­сі ка­пі­та­лу і тра­кту­ва­ти її як уні­вер­саль­ний прин­цип мі­жна­ро­дно­го спів­ро­бі­тни­цтва.

Той факт, що на їх вла­сні рин­ки пра­ці цей прин­цип не по­ши­рю­є­ться, за­ли­ша­є­ться без жо­дної ува­ги, не ка­жу­чи вже про йо­го пе­ре­ве­де­н­ня у прак ти­чну пло­щи­ну. Без­умов­но, та­ка су­пе­ре­чли­вість і не­по­слі­дов­ність – не що ін­ше, як здо­ро­вий пра­кти­цизм, на­ці­ле­ний на за­хист не лі­бе­раль­них цін­нос тей, а на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів і бла­го­по­луч­чя. І в цій ча­сти­ні теорія і прак ти­ка еко­но­мі­чно роз­ви­ну­тих кра­їн йдуть пліч о пліч, зов­сім не со­ром­ля чись ло­гі­чних ко­лі­зій та­ко­го со­ю­зу.

Ва­шинг­тон­ський кон­сен­сус: пра­кти­чні аль­тер­на­ти­ви

Па­кет нео­лі­бе­раль­них при­пи­сів для кра­їн з фі­нан­со­ви­ми проблемами є до­сить стан­дар­тним. У між­на­ро­дну пра­кти­ку він уві­йшов як Ва­шинг­тон ський кон­сен­сус. І хо­ча йо­го кри­ти­ка на­лі­чує вже не один де­ся­ток ро­ків, все ж ши­ро­кої пра­кти­чної аль­тер­на­ти­ви йо­му до по­ча­тку Великої ре­це­сії не спо­сте­рі­га­ло­ся. При­найм­ні, у пра­кти­ці між­на­ро­дних фі­нан­со­вих ор­га­ні за­цій [4; 5].

Тим ча­сом До­по­відь Дж. Фо­кса мо­жна роз­гля­да­ти крізь при­зму та­кої аль­тер­на­ти­ви – як мі­ні­мум, що­до ні­ве­лю­ва­н­ня тор­го­вель­них де­фі­ци­тів і пов’яза­но­го з ни­ми без­ро­бі­т­тя. Адже, згі­дно з нео­лі­бе­раль­ною до­ктри­ною, в цьо­му пи­тан­ні без одно­сто­рон­ньої де­ре­гу­ля­ції та лі­бе­ра­лі­за­ції зов­ні­шньо еко­но­мі­чної ді­яль­но­сті не обі­йти­ся. У До­по­віді ж про­по­ну­є­ться ін­ший під­хід – вза­єм­ної си­ме­трії: від­кри­ва­ти свій ри­нок для іно­зем­них то­ва­рів не шир­ше, ніж це ро­блять пря­мі та при­хо­ва­ні кон­ку­рен­ти.

Так, кри­ти­ку­ю­чи не­ви­гі­дність для США ря­ду тор­го­вель­них угод, Дж. Фокс за­зна­чає, що для зни­же­н­ня та­ри­фу НА­ФТА ви­ма­га­ла, щоб “мі­ні­мум 65% то­ва­рів, які ім­пор­ту­ю­ться з Ме­кси­ки, на­справ­ді бу­ли там ви­ро­бле­ні”. Це озна­чає, що “35% ім­пор­то­ва­них США то­ва­рів мо­жуть бу­ти зро­бле­ні в кра­ї­нах з ще мен­ши­ми за­ро­бі­тни­ми пла­та­ми, ніж у Ме­кси­ці. ТТП ж ще більше за­ни­жує по­ріг пра­ви­ла “кра­ї­ни по­хо­дже­н­ня то­ва­ру”: для за­сто­су­ван ня пре­фе­рен­цій­но­го та­ри­фу в кра­ї­нах – чле­нах ТТП по­вин­но ви­ро­бля­ти­ся тіль­ки 55% (а у де­яких випадках – тіль­ки 30%) то­ва­ру” (с. 22). Ав­тор До по­віді вка­зує, що та­ки­ми по­ло­же­н­ня­ми актив­но ко­ри­сту­є­ться Ки­тай, який, не бу­ду­чи уча­сни­ком ТТП, об­хі­дним шля­хом екс­пор­тує свою про­ду­кцію до США че­рез кра­ї­ни ці­єї уго­ди, на­ро­щу­ю­чи вла­сний зов­ні­шньо­тор­го­вель­ний про­фі­цит і по­си­лю­ю­чи де­фі­цит зов­ні­шньої тор­гів­лі у Спо­лу­че­них Шта­тах.

Ма­буть, са­ме та­ка ло­гі­ка ле­жить в осно­ві кри­ти­ки но­вою адмі­ні­стра ці­єю Бі­ло­го до­му ба­га­тьох тор­го­вель­них угод та її на­мі­рів змі­ни­ти їх на ко ристь пра­вил зов­ні­шньої тор­гів­лі, ви­гі­дні­ших для США. Оче­ви­дно, цей під­хід не збі­га­є­ться з пла­тфор­мою Ва­шинг­тон­сько­го кон­сен­су­су, згі­дно з яким для будь яко­го уча­сни­ка лі­бе­ра­лі­за­ції та віль­ної тор­гів­лі їх ви­го­ди зав­жди пе­ре­ви­щу­ють мо­жли­ві ви­тра­ти.

До­ла­ю­чи Ве­ли­ку ре­це­сію, ін­ду­стрі­аль­ні кра­ї­ни бу­ли не про­ти пе­ре­сту пи­ти і че­рез ін­ші по­ло­же­н­ня Ва­шинг­тон­сько­го кон­сен­су­су. Так, МВФ і ЄС під­три­ма­ли (або іні­ці­ю­ва­ли) ду­же жорс­ткі ре­стри­кції на рух ка­пі­та­лу в Іслан­дії, на Кі­прі та у Гре­ції. Пі­зні­ше цей під­хід став про­сте­жу­ва­тись у ста бі­лі­за­цій­них про­гра­мах ін­ших про­блем­них кра­їн – членів МВФ, хо­ча спе­ці аль­ної ува­ги до да­но­го фа­кту Фонд по­ки що не при­вер­тає.

Але це не змі­нює суті то­го, що від­бу­ва­є­ться: не­о­лі­бе­раль­ний кон­тур у гло­баль­ної еко­но­мі­ки стає дедалі більш роз­плив­ча­стим – крім жорс­тко­го ре­гу­лю­ва­н­ня між­на­ро­дних рин­ків пра­ці, про­від­ні еко­но­мі­ки сві­ту з лег­кіс тю вда­ю­ться до адмі­ні­стра­тив­них обме­жень на вла­сних то­вар­них рин­ках і рин­ках ка­пі­та­лу. Якщо, зви­чай­но, та­кі за­хо­ди від­по­від­а­ють їх на­ціо­наль ним ін­те­ре­сам.

На­скіль­ки та­кий під­хід від­по­від­ає до­ктри­ні ефе­ктив­но­го ринку та йо­го нео­лі­бе­раль­ній пла­тфор­мі – за­пи­та­н­ня ри­то­ри­чне. Тим більше, якщо ще зга­да­ти ши­ро­кий ком­плекс дер­жав­них про­грам, за­пу­ще­них пра­кти­чно усі ма про­від­ни­ми кра­ї­на­ми сві­ту для по­до­ла­н­ня Великої ре­це­сії та її на­слід­ків.

Аси­ме­трія: на­ціо­наль­ні пе­ре­ва­ги і сво­бо­да кон­ку­рен­ції

У про­від­них кра­ї­нах у по­лі­ти­ки за­чи­не­них две­рей, без­умов­но, є не тіль­ки га­ря­чі при­хиль­ни­ки, але й ярі про­тив­ни­ки. При­чо­му остан­ні роб лять усе від них за­ле­жне, щоб да­ти гі­дний при­ту­лок бі­жен­цям іно­зем цям. Згі­дно з Єв­ро­ста­том, ті са­мі кра­ї­ни ЄС у 2016 р. прийня­ли їх по­над 700 тис. осіб – удві­чі більше, ніж у 2015 р. * . Про­те по­ді­бні зу­си­л­ля не є ви­рі­шаль­ни­ми у пи­тан­ні гло­баль­ної лі­бе­ра­лі­за­ції ринку пра­ці, і сер­йоз ної ува­ги між­на­ро­дні ор­га­ні­за­ції йо­му не при­ді­ля­ють. Адже якщо, на­при клад, МВФ ви­сту­пає про­від­ни­ком лі­бе­ра­лі­за­ції ринку ка­пі­та­лів і між­на ро­дних роз­ра­хун­ків, а ГАТТ/СОТ – сві­то­вої тор­гів­лі то­ва­ра­ми і по­слу­га ми, то пе­ред МОП по­ді­бні зав­да­н­ня вза­га­лі не сто­ять, а її кра­ї­ни уча­сни­ці ма­ють “су­ве­рен­не пра­во роз­ви­ва­ти … вла­сні по­лі­ти­ки для управ­лі­н­ня тру до­вою мі­гра­ці­єю” ** . У цьо­му кон­текс­ті по­ка­зо­вою є від­су­тність будь якої зна­чу­щої ре­а­кції МОП на мі­гра­цій­ну кри­зу в Єв­ро­пі.

* Eurostat Newsrelease, 70/2017 26 April 2017. Asylum decisions in the EU. EU Member States granted protection to more than 700000 asylum seekers in 2016 [Еле­ктрон ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/ 8001715/3 26042017 AP En.pdf/05e315db 1fe3 49d1 94ff 06f7e995580e.

** Promoting Fair Migration. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). General Survey concerning the migrant workers instruments. Third item on the agenda: Information and reports on the application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1B). International Labour Conference, 105th Session, 2016, Р. 47. Geneva : International Labour Office.

Скла­да­є­ться па­ра­до­ксаль­на си­ту­а­ція. Між­на­ро­дні ін­сти­ту­ти, ло­бі­ю­ю­чи рин­ко­ві сво­бо­ди, “не по­мі­ча­ють” гло­баль­них бар’єрів на шля­ху ро­бо­чої си ли – єди­но­го ре­сур­су, який ро­бить еко­но­мі­ку економікою. В та­ких умо­вах віль­на мі­гра­ція ка­пі­та­лу бі­дних кра­їн ви­яв­ля­є­ться де­стру­ктив­ною: оскіль­ки, як пра­ви­ло, він пе­ре­ті­кає до бла­го­по­лу­чних еко­но­мік, де йо­го охо­че прий ма­ють, але ухи­ля­ю­ться від по­пу­тно­го при­пли­ву ро­бо­чої си­ли, то во­на по тра­пляє у пас­тку.

Че­рез низь­ку ка­пі­та­ло і фон­до­озбро­є­ність тру­до­ві до­хо­ди в бі­дних кра­ї­нах і так мі­зер­ні. При віль­но­му ж від­пли­ві на­ціо­наль­но­го ка­пі­та­лу во­ни і зов­сім ста­ють зли­ден­ни­ми. Це лише по­си­лює роз­рив між ба­га­ти­ми і бі­дни ми кра­ї­на­ми. За да­ни­ми Сві­то­во­го бан­ку, у 2015 р. рі­зни­ця в їх се­ре­дньо ду­шо­вих до­хо­дах до­ся­га­ла 65 ра­зів.

Та­кий дис­па­ри­тет не­вбла­ган­но штов­хає в бік кра­їн “пер­шо­го” сві­ту мільйони ро­бі­тни­ків мі­гран­тів і бі­жен­ців з “дру­го­го” і “тре­тьо­го сві­ту”. Крім то­го, він зму­шує не­ба­га­ті кра­ї­ни пе­ре­шко­джа­ти від­пли­ву за кор­дон сво­го на­ціо­наль­но­го ка­пі­та­лу – з тим, щоб хо­ча б якось пом’якши­ти дис ба­ланс, який піджив­лю­є­ться одно­сто­рон­ньою за­кри­ті­стю рин­ків пра­ці ус пі­шних еко­но­мік. Ло­гі­ка по­ді­бно­го кон­тро­лю над ру­хом ка­пі­та­лу ма­ло чим від­рі­зня­є­ться від ло­гі­ки, за­про­по­но­ва­ної в До­по­віді Дж. Фо­кса: – ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти пе­ре­ва­ги гло­ба­лі­за­ції на осно­ві вза­єм­ної си­ме­трії; – відкриватися зов­ні­шній кон­ку­рен­ції, бе­ру­чи до ува­ги на­яв­ність рин ко­вих пе­ре­ваг.

Про те, що та­кий під­хід не від­по­від­ає прин­ци­пам нео­лі­бе­раль­но­го мейн стрі­ма, го­во­ри­ти не до­во­ди­ться. Як, зре­штою, не до­во­ди­ться го­во­ри­ти і про те, на­скіль­ки йо­му від­по­від­а­ють ре­гу­ля­тив­ні за­бо­ро­ни, що за­про­ва­джу­ють ся ін­ду­стрі­аль­ни­ми кра­ї­на­ми за­ра­ди сво­їх на­ціо­наль­них ін­те­ре­сів.

Укра­ї­на: де­кіль­ка пра­кти­чних за­ува­жень

У кві­тні 2017 р. без­ро­бі­т­тя у США зни­зи­ло­ся до 4,4% * , що бу­ло ниж чим від йо­го при­ро­дно­го рів­ня (4,74% ** ). В Україні без­ро­бі­т­тя ко­ли­ва­є­ться близь­ко 9% (2014–2016 рр.) *** . При­чо­му у лю­то­му 2017 р. Дер­жав­на служ ба зайня­то­сті Укра­ї­ни по­ві­до­ми­ла, що за кор­до­ном пра­цю­ють 5 млн. укра­їн ців **** . З ура­ху­ва­н­ням чи­сель­но­сті ро­бо­чої си­ли в на­шій кра­ї­ні (близь­ко 18 млн. осіб ***** ) ви­хо­дить, що, як мі­ні­мум, тре­ти­на з них не мо­жуть знай ти гі­дну (або вза­га­лі якусь) ро­бо­ту у се­бе на Ба­тьків­щи­ні.

На­віть без по­рів­ня­н­ня від­но­сних па­ра­ме­трів рин­ків зайня­то­сті у США і в Україні зро­зумі­ло, що у нас уже не пер­ший рік ро­зі­гру­є­ться не про­сто на

* [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.tradingeconomics.com/ united states/unemployment rate.

** Federal Reserve Bank of St. Louis [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https:// fred.stlouisfed.org/series/nrou.

*** Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

**** ZN.UA [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://zn.ua/ukraine/za rubezhom rabotaet 5 mln ukraincev gossluzhba zanyatosti 238665_.html.

***** Дер­жав­на слу­жба ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

ціо­наль­на дра­ма, а реальна тра­ге­дія: без­ро­бі­т­тя; не­пов­на зайня­тість; пов­зу­ча бі­дність, яка пе­ре­хо­дить у зли­ден­ність; ма­со­вий від’їзд за кор­дон мо­ло­дих, зді­бних, ква­лі­фі­ко­ва­них і під­при­єм­ли­вих пра­ців­ни­ків/спів­ро­бі­тни­ків; не пов­ні сім’ї “за­ро­бі­тчан”, ді­ти, що за­ли­ша­ю­ться без на­ле­жно­го на­гля­ду і опі ки; мо­раль­на спу­сто­ше­ність, со­ці­аль­на де­пре­сія і зло­чин­ність (згі­дно з окре ми­ми оцін­ка­ми, зро­ста­н­ня без­ро­бі­т­тя на 1 про­цен­тний пункт асо­ці­ю­є­ться із збіль­ше­н­ням кількості вбивств і са­мо­губств на 4 про­цен­тних пун­кти [6]).

Сьо­го­дні си­ту­а­ція із зайня­ті­стю в Україні, імо­вір­но, є гір­шою, ніж у ро­ки Великої де­пре­сії, ко­ли без­ро­бі­т­тя у США до­ся­га­ло май­же 25% [7]. Тим ча­сом до­свід Спо­лу­че­них Шта­тів у боротьбі з ним не має те­о­ре­ти­чних меж: як то­ді, так і те­пер за­тре­бу­ва­ни­ми є всі при­йо­ми, зда­тні за­без­пе­чи­ти якнай­швид­ший по­зи­тив­ний ре­зуль­тат, не­за­ле­жно від то­го, йде­ться про “рин­ко­ві” чи “адмі­ні­стра­тив­ні” ме­то­ди управ­лі­н­ня. Най­ва­жли­ві­ший кри те­рій їх від­бо­ру – кін­це­ва ре­зуль­та­тив­ність. Са­ме во­на слу­гує те­о­ре­ти­чним ви­прав­да­н­ням по­лі­ти­чних рішень, а не нав­па­ки. При цьо­му без­умов­ним прі­о­ри­те­том ви­сту­па­ють на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си.

Які во­ни на укра­їн­сько­му ринку пра­ці – ска­за­ти скла­дно. На це вка­зує не тіль­ки ста­ти­сти­ка зайня­то­сті, але й ха­о­ти­чність дій дер­жа­ви із за­ван­та же­н­ня і роз­ви­тку ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стей. Так, ра­ціо­наль­ний крок із “за мо­ро­жу­ва­н­ня” екс­пор­ту лі­су кру­гля­ку за­ра­ди йо­го оброб­ки в Україні на штов­ху­є­ться на опір з бо­ку і ім­пор­те­рів в осо­бі кра­їн – членів ЄС, і … укра­їн сько­го уря­ду: ві­тчи­зня­ний ві­це прем’єр мі­ністр з єв­ро­ін­те­гра­ції, по суті, під­три­ма­ла на­ших єв­ро­пей­ських кон­ку­рен­тів, під­кре­слив­ши не­е­фек тив­ність цьо­го мо­ра­то­рію з огля­ду на актив­ну кон­тра­бан­ду лі­су сир­цю до Єв­ро­пи * . Та­ким чи­ном, за­мість кон­со­лі­да­ції зу­силь у боротьбі з кон­тра бан­дою бу­ло за­про­по­но­ва­но її ле­га­лі­зу­ва­ти – на до­го­ду ЄС і на шко­ду роз ви­тко­ві вла­сної еко­но­мі­ки.

Чин­ність прийня­то­го у гру­дні 2016 р. За­ко­ну Укра­ї­ни про ство­ре­н­ня Екс­порт­но кре­ди­тно­го агент­ства (ЕКА) фа­кти­чно бло­ку­є­ться Ме­мо­ран ду­мом про еко­но­мі­чну і фі­нан­со­ву по­лі­ти­ку від 4 кві­тня 2017 р., п. 13 яко­го го­во­рить, що ЕКА не фун­кціо­ну­ва­ти­ме, до­ки на йо­го ро­бо­ту в бю­дже­ті не бу­де ви­ді­ле­но не­об­хі­дних ко­штів ** .

Одно­ча­сні рі­ше­н­ня про ство­ре­н­ня ЕКА та ігно­ру­ва­н­ня йо­го фі­нан­со­вих по­треб – на­о­чний при­клад “про­ва­лів” укра­їн­ської дер­жа­ви. Во­ни тим сум ні­ші, що дер­жав­ний “Укре­ксім­банк” яв­но не справ­ля­є­ться із сво­ї­ми функ ці­я­ми що­до спри­я­н­ня си­стем­но ва­жли­вій екс­порт­но ім­порт­ній ді­яль­но­сті, а ЕКА ма­ло сти­му­лю­ва­ти на­ціо­наль­ний екс­порт гли­бо­кої пе­ре­роб­ки.

* 112.UA [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://112.ua/obshchestvo/ klimpush cincadze nazvala cenu voprosa v probleme lesa kruglyaka 600 mln evro makrofinansovoy podderzhki es 364718.html.

** Ukraine : 2016 Article IV Consultation and third review under the Extended Arrangement, Requests for a Waiver of Non Observance of a Performance Criterion, Waiver of Applicability, Rephasing of Access and Financing Assurances Review Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Ukraine [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2017/04/04/ukraine 2016 Article IV Consultation and third review under the Extended Arrangement 44798.

Тим ча­сом акцент на роз­ви­тку та­ко­го ви­ро­бни­цтва та йо­го спе­ці­аль­на під­трим­ка з бо­ку дер­жа­ви – це шлях, яким про­йшли всі успі­шні еко­но­мі ки сві­ту і яко­го про­дов­жу­ють до­три­му­ва­ти­ся ін­ду­стрі­аль­ні кра­ї­ни. Як при клад мо­жна на­ве­сти но­ві­тню про­ми­сло­ву стра­те­гію ЄС, прийня­ту пі­сля гло­баль­ної кри­зи 2008–2009 рр. і на­ці­ле­ну на прі­о­ри­те­тний роз­ви­ток в ЄС гли­бо­ких про­ми­сло­вих те­хно­ло­гій * .

Одним із за­галь­но­прийня­тих ін­стру­мен­тів та­ких стра­те­гій є ін­сти­ту­ти на­ціо­наль­но­го роз­ви­тку (у то­му чи­слі екс­порт­но ім­порт­ні бан­ки та агент ства), які успі­шно фун­кціо­ну­ють як в ін­ду­стрі­аль­них еко­но­мі­ках, так і в краї нах, які їх на­здо­га­ня­ють. У Ні­меч­чи­ні яскра­вим при­кла­дом у цьо­му від­но шен­ні мо­же слу­гу­ва­ти банк роз­ви­тку KFW, ство­ре­ний ще в рам­ках “пла­ну Мар­шал­ла”. Сьо­го­дні цей банк актив­но кре­ди­тує укра­їн­ську еко­но­мі­ку ** . Тим ча­сом у са­мій Україні вла­сний дер­жав­ний Банк ре­кон­стру­кції та роз ви­тку не ді­став пра­кти­чно­го за­сто­су­ва­н­ня і вре­шті решт у 2016 р. був про­да ний ки­тай­ським ін­ве­сто­рам за сим­во­лі­чні 82,8 млн. грн. *** .

По­ді­бні дії є тим вра­зли­ві­ши­ми, що відбуваються во­ни із схва­ле­н­ня і під пря­мим кон­тро­лем зов­ні­шніх офі­цій­них кре­ди­то­рів. Пи­та­н­ня про ці­лі та при­чи­ни та­кої до­по­мо­ги за­ли­ша­є­ться від­кри­тим. Але в да­но­му зв’яз­ку до­ре­чно зга­да­ти про 600 млн. єв­ро кре­ди­ту від ЄС, одні­єю з умов яко­го бу­ло ска­су­ва­н­ня Укра­ї­ною мо­ра­то­рію на екс­порт лі­су кру­гля­ку **** .

Ця умо­ва і кре­дит до­сить при­ро­дно впи­су­ю­ться не тіль­ки у про­ми­сло ву стра­те­гію ЄС, але й у йо­го “по­лі­ти­ку си­ро­вин­ної ди­пло­ма­тії” ***** . Не су­пе­ре­чить їй і ви­мо­га кре­ди­то­рів Укра­ї­ни зня­ти мо­ра­то­рій на про­даж зе мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. Як не див­но, але сьо­го­дні ці умо­ви до­пов­не­но ще й ря­да­ми ко­лю­чо­го дро­ту, яким ЄС від­го­ро­див­ся від бі­жен­ців з бі­дних кра­їн, а та­кож пла­на­ми і пра­кти­чни­ми ді­я­ми із ство­рен ня на їх те­ри­то­рії та­бо­рів для не ба­жа­них в Єв­ро­пі мі­гран­тів.

На­скіль­ки ця кар­ти­на від­по­від­ає до­ктри­ні са­мо­ре­гу­льо­ва­но­го ринку – за­пи­та­н­ня ри­то­ри­чне. Але, все ж, це і є реальна пра­кти­ка між­на­ро­дної кон ку­рен­ції. Чи зу­міє Укра­ї­на вра­ху­ва­ти це у сво­їй подаль­шій по­лі­ти­ці та як са­ме, не­ві­до­мо. Але що ціл­ком зро­зумі­ло, так це пов­на бай­ду­жість нео лі­бе­раль­но­го мейн­стрі­ма до по­ді­бних про­я­вів ре­аль­но­го жи­т­тя.

* A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery. Brussels, 10.10.2012 COM(2012) 582 final [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://eur lex.europa.eu/ Lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2012:0582:fin:en:pdf.

** Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів Укра­ї­ни : Офі­цій­ний сайт [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре жим до­сту­пу : http://www.minfin.gov.ua/news/mizhnarodne spivrobitnictvo/kreditna ustanova dlja vidbudovi %28kfw%29.

*** Украин­ский банк ре­кон­стру­кции и ра­зви­тия про­да­ли ки­тай­цам, 30.11.2016 г. [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://finance.liga.net/banks/2016/11/30/news/ 50812.htm.

**** 112.UA [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://112.ua/obshchestvo/ klimpush cincadze nazvala cenu voprosa v probleme lesa kruglyaka 600 mln evro makrofinansovoy podderzhki es 364718.html.

***** A Stronger European Industry for Growth and Economic Recovery. Brussels, 10.10.2012 COM(2012) 582 final [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : http://eur lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=com:2012:0582:fin:en:pdf.

Спи­сок ви­ко­ри­ста­ної лі­те­ра­ту­ри

1. Кис­син­джер Г. Ми­ро­вой по­ря­док. – М. : АСТ, 2016. – 512 с. 2. Smith D. Trump signs order to begin Mexico border wall in immigration crackdown // The Guardian. – 2017. – January 25 [Еле­ктрон­ний ре­сурс]. – Ре­жим до­сту­пу : https://www.theguardian.com/us news/2017/jan/25/donald trump sign mexico border executive order.

3. Сти­глиц Дж. Ве­ли­кое ра­зде­ле­ние. Не­ра­вен­ство в об­ще­стве, или Что де­лать остав­шим­ся 99% на­се­ле­ния? – М. : Эксмо, 2016. – С. 40.

4. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. – London, Penguin Books, 2002. – Р. 221.

5. Рай­нерт Э. Как бо­га­тые стра­ны ста­ли бо­га­тыми, и по­че­му бе­дные стра­ны оста­ю­тся бе­дными. – М. : ИД Гос. ун та – Высшей шко­лы эко­но ми­ки, 2011. – C. 248.

6. Де­ля­гин М., Ше­я­нов В. Мир наи­знан­ку. Чем за­кон­чи­тся эко­но­ми­че ский кри­зис для Рос­сии? – М. : ИД “Ком­мер­сан­тъ” : Эксмо, 2009. – С. 67.

7. Ру­би­ни Н., Мим С. Ну­ри­эль Ру­би­ни: как я пред­ска­зал кри­зис: эк­стрен ный курс по­дго­тов­ки к бу­ду­щим по­тря­се­ни­ям. – М. : Эксмо, 2011. – С. 186.

References

1. Kissinger H. Mirovoi Poryadok [World Order]. Moscow, AST, 2016 [in Russian].

2. Smith D . Trump signs order to begin Mexico border wall in immigration crackdown. The Guardian, January 25, 2017, available at: https://www. theguardian.com/us news/2017/jan/25/donald trump sign mexico border executive order.

3. Stiglitz J. Velikoe Razdelenie. Neravenstvo v Obshchestve, ili Chto delat’ Ostavshimsya 99% Naseleniya? [The Great Divide: Unequal Societies and What We Can Do About Them]. Moscow, Eksmo, 2016, p. 40 [in Russian]. 4. Stiglitz J. Globalization and Its Discontents. London, Penguin Books, 2002, p. 221.

5. Reinert E.S. Kak Bogatye Strany Stali Bogatymi, i Pochemu Bednye Strany Ostayutsya Bednymi [How Rich Countries Got Rich ... and Why Poor Countries Stay Poor]. Moscow, PH of the State University – High School of Economics, 2011 [in Russian].

6. Delyagin M., Sheyanov V. Mir Naiznanku. Chem Zakonchitsya Ekonomicheskii Krizis dlya Rossii? [The world inside out. How will the economic crisis end for Russia?]. Moscow, PH “Kommersant”, Eksmo, 2009, p. 67 [in Russian].

7. Roubini N., Mihm S. Nuriel’ Rubini: Kak Ya Predskazal Krizis: Ekstrennyi Kurs Podgotovki k Budushchim Potryaseniyam [Crisis Economics: A Crash Course in the Future of Finance]. Moscow, Eksmo, 2011, p. 186 [in Russian].

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.