ТАРАСЕВИЧ В. М.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - В. М. ТАРАСЕВИЧ, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, зав­ка­фе­дрою по­лі­ти­чної еко­но­мії На­ціо­наль­ної ме­та­лур­гій­ної ака­де­мії Укра­ї­ни (Дні­про)

– Чверть сто­лі­т­тя не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни: акту­аль­ні кон­текс­ти та ім­пе­ра­ти­ви со­ці­аль­но еко­но­мі­чних ре­форм

Ро­з­гля­ну­то акту­аль­ні аспе­кти етно­на­ціо­наль­но­го, ци­ві­лі­за­цій­но­го і гло­баль­но­го кон текс­тів, а та­кож со­ці­аль­но еко­но­мі­чних умов на­зрі­лих на­ціо­наль­но орі­єн­то­ва­них ре форм в Україні. Зро­бле­но акцент на їх жит­тє­во ва­жли­вих ім­пе­ра­ти­вах, не­до­оці­ню­ва­н­ня яких за­гро­жує без­по­во­ро­тною пе­ри­фе­рі­за­ці­єю на­ціо­наль­ної еко­но­мі­ки і су­спіль­ства.

Клю­чо­ві сло­ва: етнос, су­пе­ре­тнос, на­ція, ци­ві­лі­за­ція, світ си­сте­ма, гло­ба­лізм, еко но­мі­чні ін­те­ре­си, вла­сне ін­сти­ту­ти, про­то­ін­сти­ту­ти, роз­ви­ну­тий центр, на­пів­пе­ри­фе рія, пе­ри­фе­рія, дер­жав­ний ка­пі­та­лізм, на­ціо­наль­ні зла­го­да і кон­со­лі­да­ція, стра­те­гія роз­ви­тку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.