ВИ­ШНЕВ­СЬКИЙ В. П., КНЯЗЄВ С. І.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - В. П. ВИ­ШНЕВ­СЬКИЙ, про­фе­сор, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, ака­де­мік НАН Укра­ї­ни, зав­від­ді­лом фі­нан­со­во еко­но­мі­чних про­блем ви­ко­ри­ста­н­ня ви­ро­бни­чо­го по­тен­ці­а­лу Ін­сти­ту­ту еко­но­мі­ки про­ми­сло­во­сті НАН Укра­ї­ни, С. І. КНЯЗЄВ, кан­ди­дат еко­но­мі­чних на­ук, уче­ний се­крет

– Смарт про­ми­сло­вість: пер­спе­кти­ви і про­бле­ми

Роз­кри­то від­мі­тні осо­бли­во­сті про­ми­сло­во­го смарт під­при­єм­ства (як гну­чко­го кі­бер фі­зи­чно­го ви­ро­бни­цтва, що за­без­пе­чує то­чне на­ла­шту­ва­н­ня на споживача і грун­ту­єть ся на ви­ко­ри­стан­ні “ве­ли­ких да­них”), а та­кож смарт про­ми­сло­во­сті (як ком­пле­ксу смарт під­при­ємств, об’єд­на­них че­рез гло­баль­ні комп’ютер­ні ме­ре­жі з до­слі­дни­ка­ми, роз ро­бни­ка­ми, по­ста­чаль­ни­ка­ми, дистриб’юто­ра­ми, кін­це­ви­ми спо­жи­ва­ча­ми та ін.). Ви зна­че­но но­ві пер­спе­кти­ви, можливості та про­бле­ми, пов’яза­ні з роз­ви­тком смарт про ми­сло­во­сті.

Клю­чо­ві сло­ва: смарт про­ми­сло­вість, Ін­ду­стрія 4.0, смарт під­при­єм­ство, про­ми­сло вий ін­тер­нет ре­чей, кі­бер­фі­зи­чні ви­ро­бни­чі си­сте­ми, ін­фор­ма­цій­но ко­му­ні­ка­цій­ні те­хно ло­гії, “ве­ли­кі да­ні”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.