РЯБІНІНА Л. М.

Economy of Ukraine (Ukrainian) - - Зміст - Л. М. РЯБІНІНА, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук, про­фе­сор ка­фе­дри бан­ків­ської спра­ви ДВНЗ “Оде­ський на­ціо­наль­ний еко­но­мі­чний уні­вер­си­тет”

– Про­бле­ми те­о­ре­ти­чної об­грун­то­ва­но­сті ря­ду ви­зна­чень у за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва

Ви­сві­тле­но на­яв­ність ря­ду те­о­ре­ти­чно не­о­б­грун­то­ва­них еко­но­мі­чних ка­те­го­рій, тер­мі­нів і ме­то­дик у за­ко­но­дав­чих та нор­ма­тив­них до­ку­мен­тах з бан­ків­ни­цтва, удо­ско­на­ле­н­ня яких спри­я­ти­ме подаль­шій ді­яль­но­сті ві­тчи­зня­них бан­ків і со­ці­аль­но еко­но­мі­чно­му роз ви­тку кра­ї­ни.

Клю­чо­ві сло­ва: цен­траль­ний банк, еко­но­мі­чна ка­те­го­рія, фун­кції та опе­ра­ції бан­ку, ре фі­нан­су­ва­н­ня бан­ків, став­ка ре­фі­нан­су­ва­н­ня, за­галь­на від­кри­та ва­лю­тна по­зи­ція бан­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.